Hotărârea nr. 144/2016

Incetarea de drept a unui mandat de consilier local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.144 din 20.04.2016

privind: încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 185/12.04.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 42432/12.04.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 42434/12.04.2016, al Compartimentului Asistență Tehnică și Juridică Consiliu Local;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând demisia domnului consilier local Vals Vergiliu Sorin, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 38000/01.04.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (2), Ut. ”a”, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 69 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Consiliul Local al Municipiului Galați ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al domnului Vals Vergiliu Sorin.

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local ocupat până la această dată de către domnul Vals Vergiliu Sorin în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

p. Secretarul municipiului Galați,

c.j. NicolapCostache