Hotărârea nr. 14/2016

Aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoabe prin curse regulate, operatorului de transport S.C. TRANSDAN S.R.L. pentru angajatii S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 14

din 28.12.2016

privind: aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea TRANSDAN S.R.L. pentru angajații Societății UNICOM TRANZIT SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 6 / 08.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6212/19.01.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6214/19.01.2016, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății TRANSDAN S.R.L. nr. 72/08.12.2015 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 63347/08.12.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (iAi), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea TRANSDAN S.R.L. pentru angajații societății UNICOM TRANZIT SA. pe următoarea rută:

Micro 19 (Mașnița Nouă) - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor -str. 1 Decembrie 1918 ~ str. Milcov - str. Troian Vuia - str. Drumul Viilor - Calea Smârdan - S.C. Arcelor Mittal SA. (Stația Cătușa) și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octcitjîchn Kovacs