Hotărârea nr. 133/2016

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Municipiul Galati si Asociatia "Fotbal Club Metalosport" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 133

din 20.10.2016

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația „Fotbal Club Metalosport Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 157/11.10.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101862/11.10.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 101864/11.10.2016, al Direcției Financiar Contabilitate, al Biroului învățământ, Cultură, Turism, Agrement, Sport, Culte și Sănătate, și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 85590/24.08.2016;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 83/01.03.2016 privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Metalosport Galați;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația „Fotbal Club Metalosport Galați”, aprobat prin HC.L. nr. 83/01.03.2016.

(2) Actul adițional este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ANEXA la HCL nr. 133/20.10.2016

ACT ADIȚIONAL NR.     /______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.___________

între:

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent R049TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar____________________, și

ASOCIAȚIA „FOTBAL CLUB METALOSPORT GALAȚI”, cu sediul în municipiul Galați, str. Morilor, nr. 49, cod fiscal 29120854, cont nr. RO64BTRL01801205H38253XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Reprezentant legal -...................................................

în temeiul H.C.L. nr._________/________a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 în temeiul H.C.L. nr._________, susținerea financiară acordată pentru anul 2016

se suplimentează cu suma de 400.000 lei.

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizată pentru susținerea activității sportive a clubului.

Art. 3 Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Curții de Conturi documentele necesare exercitării controlului financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fonduri publice.

Art. 4 Toate celelalte clauze contractuale rămân valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI PRIMAR


ASOCIAȚIA „FOTBAL CLUB METALOSPORT GALAȚI” REPREZENTANT LEGAL

Director Executiv

Direcția Financiar Contabilitate

Serviciul Buget

Serviciul Juridic și Legalitate,


Birou învățământ, Cultură, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente

Preș