Hotărârea nr. 129/2016

Clasificarea drumurilor de interes local din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 129 din 20.10.2016

privind clasificarea drumurilor de interes local din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 154/10.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 99174/04.10.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 99176/04.10.2016 al Direcției Generale de Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 8, lit. „c” și art. 9 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. ”d” și alin. (6), lit. V, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă „Clasificarea drumurilor de interes local din municipiul Galați”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art, 3 - Secretarul Municipiului va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, . \ /flristaehe Bogalu- ' /


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavictp Kovacs

Anexa la HCL nr. 129/20.10.2016

Străzi de categoria i - magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumului național ce traversează orașul sau pe direcția principală de legătură cu acest drum

nr. crt.

titulatura artera

nume artera

funcție

I categorie drum

1

Strada

1 Decembrie 1918

strada magistrala

I

2

Strada

Basarabiei

strada magistrala

I

Strada

Basarabiei

strada magistrala

I

Strada

Basarabiei

strada magistrala

I

3

Strada

Brăilei

strada magistrala

i

Strada

Brăilei

strada magistrala

I

4

Strada

Cloșca

strada magistrala

i

Strada

Cloșca

strada magistrala

i

5

DJ

DJ251

strada magistrala

i

6

DN

DN 22B

strada magistrala

i

7

DNE

DN 2B E87

strada magistrala

i

8

Strada

Drumul de Centura

strada magistrala

i

9

Bulevardul

Dunarea

strada magistrala

i

Bulevardul

Dunarea

strada magistrala

î

10

Bulevardul

Galați

strada magistrala

i

Bulevardul

Galați

strada magistrala

i

Bulevardui

Galați

strada magistrala

i

11

Bulevardul

George Cosbuc

strada magistrala

i

12

Bulevardul

Henri Coanda

strada magistrala

i

13

Bulevardul

Miicov

strada magistrala

i

14

Strada

Otelarilor

strada magistrala

i

Strada

Otelarilor

strada magistrala

i

Strada

Otelarilor

strada magistrala

i

15

Calea

Prutului

strada magistrala

F

Calea

Prutului

strada magistrala

i

16

Strada

Saturn

strada magistrala

i

Strada

Saturn

strada magistrala

i

Strada

Saturn

strada magistrala

i

17

Bulevardul

Siderurgistilor

strada magistrala

i

Bulevardul

Siderurgistilor

strada magistrala

i

18

Calea

Smardan

strada magistrala

I

19

Strada

Stadionului

strada magistrala

i

20

Strada

Traian

strada magistrala

I

21

Bulevardul

T raian Vuia

strada magistrala

i

Bulevardul

Traian Vuia

strada magistrala

I

NOTA


acolo unde se intersectează două străzi de aceiași categorie, suprafața comună va reveni străzii a cărei literă de la începutul denumirii este prima în alfabet (exemplu intersecția str. Brăilei cu bd. George CoSbuc -deoarece B este înaintea lui G în alfabet, suprafața comună va fi trecută Ia str. Brăilei).

străzi de categoria a Il-a — de legătură, care asigură circulația majoră între zonele funcționale de locuit;

nr. cri.

I titulatura artera

nume artera

I         funcție

categorie drum

1

Strada

1 Decembrie 1918

strada de leqatura

II

2

Strada

Alba Iul ia

strada de legătură

II

2

Strada

Alexandru loan Cuza

strada de leqatura

ii

I

Strada

Alexandru loan Cuza

strada de legătură

ii

4

Strada

Alexandru Macelaru

strada de legătură

ii

5

Strada

Alexandru Moruzzi

strada de legătură

ii

6

Strada

Ana Ipatescu

strada de legătură

ii

7

Strada

Anul Revoluției 1848

strada de legătură

ii

8

Strada

Aurel Vlaicu

strada de legătură

ii

9

Strada

Brăilei

strada de legătură

ii

Strada

Brăilei

strada de legătură

ii

10

Strada

Combinatul ui

strada de legătură

ii

Strada

Combinatului

strada de legătură

ii

Strada

Combinatului

strada de legătură

ii

i 11

Strada

Dimitrie Bolintineanu

strada de legătură

ii

12

Strada

Dogariei

strada de legătură

n

13

Strada

Domneasca

strada de legătură

ii

Strada

Domneasca

strada de legătură

ii

Strada

Domneasca

strada de legătură

n

14

Strada

Drumul de Centura

strada de legătură

n

Strada

Drumul de Centura

strada de legătură

ii

15

Strada

Drumul Viilor

strada de legătură

ii

Strada

Drumul Viilor

strada de legătură

ii

I 16

Bulevardul

Dunarea

strada de legătură

ii

Bulevardul

Dunarea

strada de legătură

ii

17

Strada

Egalitarii

strada de legătură

ii

18

Strada

Eroilor

strada de legătură

ii

19

Strada

Frunzei

strada de legătură

ii

20

Strada

Gara nr. 8

strada de legătură

ii

21

Strada

Gării

strada de legătură

ii

Strada

Gării

strada de legătură

ii

22

Bulevardul

George Cosbuc

strada de legătură

ii

Bulevardul

George Cosbuc

strada de legătură

li

Bulevardul

George Cosbuc

strada de legătură

ii

23

Strada

George Enescu

strada de legătură

IE

24

Strada

Gheorghe Asachi

strada de legătură

II

25

Strada

Gheorghe Doja

strada de legătură

II

27

Bulevardul

Henri Coanda

strada de legătură

II

28

Strada

îng. Anghel Saligny

strada de legătură

II                                       i

29

Strada

Leonard Nae

strada de legătură

II                              i

Strada

Leonard Nae

strada de legătură

II

30

Strada

Macului

strada de legătură

II                           <

31

Bulevardul

Marea Unire

strada de legătură

II                                  i

32

Strada

Marinei

strada de legătură

II                                  i

33

Strada

Mihail Kogalniceanu

strada de legătură

II                                  i

34

Bulevardul

Milcov

strada de legătură

II                                  !

Bulevardul

Milcov

strada de legătură

II

Bulevardul

Milcov

strada de legătură

El                              I

Bulevardul

Milcov

strada de legătură

II

35

Strada

Movilei

strada de legătură

II

Strada

Movilei

strada de legătură

II                              <

36

Strada

Navelor

strada de legătură

II                              ;

rar. ort

titulatura artera

nume artera

funcție

categorie drum

37

Strada

Nicolae Balcescu

strada de leqatura

II

38

Strada

Nicolae Mantu

strada de legătură

II

Strada

Nicolae Mantu

strada de legătură

II

39

Strada

Oltului

strada de legătură

II

Strada

Oltului

strada de legătură

II

40

Strada

Otelarilor

strada de legătură

II

41

Strada

Pescari

strada de legătură

II

42

Strada

Prelungirea Brăilei

strada de legătură

II

Strada

Prelungirea Brăilei

strada de legătură

II

Strada

Prelungirea Brăilei

strada de legătură

II

43

Strada

Prundului

stradade legătură

II

44

Strada

Radu Negru

strada de legătură

II

45

Strada

Regimentul 11 Șiret

strada de legătură

II

Strada

Regimentul 11 Șiret

strada de legătură

II

Strada

Regimentul 11 Șiret

strada de legătură

II

46

Strada

Rizer

strada de legătură

II

47

Bulevardul

Siderurgistilor

strada de legătură

II

I

Bulevardul

Siderurgistilor

strada de legătură

II

I

Bulevardul

Siderurgistilor

strada de legătură

II

\   48

Calea

Smardan

strada de legătură

II                              «

Calea

Smardan

strada de legătură

II

49

Strada

Stadionului

strada de legătură

li                              <

50

Strada

Ștefan cel Mare

strada de legătură

IE                              <

Strada

Ștefan cel Mare

strada de legătură

II

51

Strada

Stelei

strada de legătură

II                                  i

52

Strada

Tecuci

strada de legătură

I

Strada

Tecuci

strada de legătură

I                                                       i

53

Bulevardul

Traian Vuia

strada de legătură

II                                  i

Bulevardul

Traian Vuia

strada de legătură

I

54

Strada

Tunelului

strada de legătură

II                              (

Strada

Tunelului

strada de legătură

I

NOTA


acolo unde se intersectează două străzi de aceiași categorie, suprafața comună va reveni străzii a cărei literă de la începutul denumirii este prima în alfabet (exemplu intersecția str. Brăilei cu bd. George CoȘbuc ~ deoarece B este înaintea lui G în alfabet, suprafața comună va fi trecută la str. Brăilei). străzi de categoria a Iil-a — colectoare, care preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și dirijarea spre străzile de legătură sau magistrale

nr. crt.

I titulatura

| artera

nume artera

funcție

categorî I edrum

1

Strada

9 Mai 1945

Strada colectoare

III

2

Strada

Alba lulia

Strada colectoare

III

3

Strada

Alexandru Lapusneanu

Strada colectoare

III

4

Strada

Alunisului

Stradacolectoare

iii

5

Strada

Amurgului

Strada colectoare

ui

6

Strada

Arcașilor

Strada colectoare

iii

7

Strada

Arcului

Strada colectoare

iii

8

Strada

Argeșului

Strada colectoare

iii

9

Strada

Armata Poporului

Strada colectoare

iii

10

Strada

Aviatorilor

Strada colectoare

in

Î1

Strada

Bazinul Nou

Strada colectoare

m

12

Strada

Blaj

Strada colectoare

iii

13

Strada

Brăilei

Strada colectoare

iii

14

Strada

Bravu Mihai

Strada colectoare

iii

15

Strada

Brindusei

Strada colectoare

iii

16

Strada

Bucovinei

Strada colectoare

m

17

Strada

Calugareni

Strada colectoare

in

18

Strada

Cezar

Strada colectoare

iii

19

Strada

Ciprian Porumbescu

Strada colectoare

in

20

Strada

Cluj

Strada colectoare

iii

21

Strada

Coi. Nicolae Holban

Strada colectoare

iii

22

Strada

Constantin Brancoveanu

Strada colectoare

iii

23

Strada

Costache Conachi

Strada colectoare

IU

24

Strada

Cotesti

Strada colectoare

iii

25

Strada

Crinului

Strada colectoare

ii

26

Strada

Crisana

Strada colectoare

ii

27

Strada

Cristofbr Columb

Strada colectoare

ii

28

Strada

Crizantemelor

Strada colectoare

III

29

Strada

Daciei

Strada colectoare

iii

30

Strada

Daviia

Strada colectoare

ii

31

Strada

Democrației

Strada colectoare

ii

32

Strada

Dogari ei

Strada colectoare

n

33

Strada

Domneasca

Strada colectoare

ii

34

Strada

Dr. Alexandru Carnabel

Strada colectoare

ii

35

Strada

Dr. Constantin Levaditti

Strada colectoare

in

36

Strada

Dr. Mihail Petrini-Galatzi

Strada colectoare

ii

37

Strada

Dr. Nicolae Alexandrescu

Strada colectoare

iii

38

Strada

Dr. Petru Groza

Strada colectoare

ii

39

Strada

Dr. Rautu

Strada colectoare

III

'   40

Strada

Drumul Viilor

Strada colectoare

II

41

Strada

Dumbrava Roșie

Strada colectoare

III

42

Bulevardul

Dunarea

Strada colectoare

II

43

Aleea

Egretei

Strada colectoare

II

44

Strada

Elena Doamna

Strada colectoare

III

45

Strada

Energiei

Strada colectoare

II

46

Strada

Episcopul Melchisedec Stefanescu

Strada colectoare

II

47

Strada

Eternității

Strada colectoare

II

48

Strada

Fagului

Strada colectoare

II

49

Strada

Feroviarilor

Strada colectoare

II

50

Strada

Filesti

Strada colectoare

II

51

Strada

-raternitatii

Strada colectoare

III

nr. crt.

titulatura artera

|                    fcateaori

nume artera          |     funcție     | edrum

53

Strada

Kurnatistilor

Strada colectoare

III

54

Strada

Galații Noi

Strada colectoare

III

55

Strada

Gării

Strada colectoare

III

66

Strada

Garofitei

Strada colectoare

III

57

Strada

Garofitei

Strada colectoare

II)

58

Strada

Gloriei ■

Strada colectoare

III

59

Aleea

Gorunului

Strada colectoare

III

60

Strada

Gradina Veche

Strada colectoare

III

61

Strada

G-ral Alexandru Cemat

Strada colectoare

III

62

Strada

G-ral Eremia Grigorescu

Strada colectoare

III

63

Strada

G-ral iacob Lahovary

Strada colectoare

iii

64

Strada

Grigore Ventura

Strada colectoare

III

|      65

Strada

Grivitei

Strada colectoare

III

I 66

Strada

Horia

Strada colectoare

III

F 67

Strada

Ion Luca Caragiale

Strada colectoare

III

68

Strada

Ionel Fernic

Strada colectoare

IH

69

Strada

Jiului

Strada colectoare

III

70

Strada

Lăcătușilor

Strada colectoare

III

71

Strada

Lacului

Strada colectoare

III

72

Strada

Laminoristilor

Strada colectoare

III

73

Strada

Lebedei

Strada colectoare

III

74

Strada

Lemnari

Strada colectoare

iii

.75

Strada

Libertății.

Strada colectoare

III

76

Strada

Lozoveni

Strada colectoare

III

77

Strada

Lurica Șiretului

Strada colectoare

III

78

Strada

Macedona

Strada colectoare

III

79

Strada

Măgură

Strada colectoare

II

80

Strada

Maramureș

Strada colectoare

II

81

Aleea

Mavramol

Strada colectoare

III

82

Aleea

Melodiei

Strada colectoare

III

83

Strada

Mihail Eminescu

Strada colectoare

III

84

Strada

Mihail Kogalniceanu

Strada colectoare

II

85

Strada

Mihail Sadoveanu

Strada colectoare

III

86'

Bulevardul

Milcov

Strada colectoare

III

87

Strada

Mioriței

Strada colectoare

HI

88

Strada

Morilor

Strada colectoare

111

89

Strada

Naruja

Strada colectoare

III

90

Strada

Nicolae Balcescu

Strada colectoare

III

91

Strada

Niculitel

Strada colectoare

III

92

Strada

Nufărului

Strada colectoare

III

93

Strada

Ovidiu

Strada colectoare

II

94

Strada

Paul Paltanea

Strada colectoare

II

95

Strada

Piața Centrala

Strada colectoare

III

96

Strada

Podul înalt

Strada colectoare

III

97

Strada

Posta Veche

Strada colectoare

III

98

Strada

Prundului

Strada colectoare

II

99

Strada

Rahovei

Strada colectoare

III

100

Strada

Razboieni

Strada colectoare

III

101

Strada

Romana

Strada colectoare

II

102

Strada

Roșiori

Strada colectoare

II

103

Strada

Saliste

Strada colectoare

III

104

Strada

Saturn

Strada colectoare

II

105

Strada

Serii

Strada colectoare

III

106

Strada

Sindicatelor

Strada colectoare

III

107

Strada

Slanic

Strada colectoare

II

108

Strada

Stiintei

Strada colectoare

II

109

Strada

Sucevei

Strada colectoare

III

110

Strada

Sulinei

Strada colectoare

11

nr. crt.

titulatura artera

numeartera

funcție

categori e drum

112

Strada

tecuci

Strada colectoare

III

113

Strada

Textilistilor '

Strada colectoare

III

114

Strada

Transilvaniei

Strada colectoare

III

115

Strada

TudorVIadimirescu

Strada colectoare

III

116

Strada

Turturelelor

Strada colectoare

III

117

Strada

Universității

Strada colectoare

ln

118

Strada

V. A. Ureche

Strada colectoare

ni

119

Str.

Vasile Ălecsandri

Strada colectoare

iii

120

Strada

Victor Papilîan

Strada colectoare

ni

121

Strada

Victor Vilcovici

Strada colectoare

iii

122

Strada

Zefirului

Strada colectoare

iu

123

Strada

Zidarilor

Strada colectoare

iii

124

Strada

Zilei

Strada colectoare

ui

125

Strada

Zimbrului

Strada colectoare

III

acolo unde se intersectează două străzi de aceeași categorie, suprafața NOTA comună va reveni străzii a cărei literă de la începutul denumirii este prima

în alfabet (exemplu intersecția străzii Brăilei cu bd George Coșbuc -deoarece B este înaintea lui G în alfabet, suprafața comună va fi trecută la str. Brăilei)

străzi de categoria a IV-a ~ de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus

nr. crt.

| titulatura artera

nume artera

funcție

categorie drum

1

Strada

8 Martie

strada de folosința locala

IV

2

Strada

13 Decembrie

strada de folosința locala

IV

3

Strada

24 Ianuarie 1859

strada de folosința locala

IV

4

Strada

Abrud

strada de folosința locala

EV

5

Strada

Afinului

strada de folosința locala

IV

6

Strada

Alba lulia

strada de folosința locala

IV

7

Strada

Albatrosului

strada de folosința locala

IV

8

Aleea

Albinei

strada de folosința locala

IV

9

Strada

Aleea Romana

strada de folosința locala

IV

10

Strada

Alexandru cel Bun

strada de folosința locala

IV

11

Strada

Alexandru Donici

strada de folosința locala

IV

12

Strada

Alexandru loan Cuza

strada de folosința locala

IV

Strada

Alexandru Moruzzi

strada de folosința locala

IV

Strada

Alexandru Moruzzi

strada de folosința locala

IV

14

Strada

Alexandru Vlahuta

strada de folosința locala

IV

15

Strada

Apoion

strada de folosința locala

IV

16

Strada

Arad

strada de folosința locala

IV

17

Strada

Arcașilor

strada de folosința locala

IV

18

Strada

Arcului

strada de folosința locala

IV

19

Strada

Ardeleana

strada de folosința locala

IV

20

Strada

Argeșului

strada de folosința locala

IV

21

Strada

Arhipelag

strada de folosința locala

IV

22

Strada

Ariei

strada de folosința locala

IV

23

Strada

Ar ies ului

strada de folosința locala

IV

24

Aleea

Arinilor

strada de folosința locala

IV

25

Strada

Armata Poporului

strada de folosința locala

IV

26

Aleea

Aurel Manolache

strada de folosința locala

IV

27

Strada

Aurorei

strada de folosința locala

IV

28

Strada

Aviator Mircea Zorileanu

strada de folosința locala

IV

29

Strada

Aviator Vasile Craiu

strada de folosința locala

IV

30

Strada

Aviatorilor

strada de folosința locala

IV

31

Strada

Avram lancu

strada de folosința locala

IV

32

Strada

Bahluiului

strada de folosința locala

IV

33

Strada

Banatului

strada de folosința locala

IV

34

Strada

Banului

strada de folosința locala

IV

35

Strada

Bărboși

strada de folosința locala

IV

36

Aleea

Bazinul Nou

strada de folosința locala

IV

37

Strada

Beldie loan

strada de folosința locala

IV

38

Pasajul

Berzei

strada de folosința locala

IV

39

Strada

Borzesti

strada de folosința locala

IV

40

Strada

Bourului

strada de folosința locala

IV

41

Strada

Bradului

strada de folosința locala

IV

42

Strada

Brașov

strada de folosința locala

IV

43

Strada

Brates

strada de folosința locala

IV

44

Strada

Bravilor

strada de folosința locala

iv

45

Strada

Brindusei

strada de folosința locala

IV

46

Strada

Bucureștii Noi

strada de folosința locala

IV

47

Strada

Caisiior .

strada de folosința locala

IV

48

Strada

Calarasi

strada de folosința locala

IV

1 nr. Ll

titulatura artera

nume artera

I         funcție

categorie drum

Strada

Calistrat Hogaș

strada de folosința locala

IV

5C

Strada

Camil Ressu

strada de folosința locala

IV

51

Strada

Căprioarei

strada de folosința locala

IV

52

Vadul

Carabus

strada de folosința locala

IV

53

Strada

Caraiman

strada de folosința locala

IV

54

Strada

Caramidariei

strada de folosința locala

IV

55

Strada

Cardas Agricola

strada de folosința locala

IV

56

Strada

Carpati

strada de folosința locala

IV

57

Strada

Casin

strada de folosința locala

IV

58

Strada

Castrul Roman

strada de folosința locala

IV

59

Strada

Ceferiștilor 1

strada de folosința locala

IV

60

Strada

Ceferiștilor 2

strada de folosința locala

IV

61

Strada

Ceferiștilor 3

strada de folosința locala

IV

62

Strada

Cerealelor

strada de folosința locala

IV

63

Fundătură

Cernei

strada de folosința locala

IV

64

Strada

Cerului

strada de folosința locala

IV

65

Strada

Cetatianul loan

strada de folosința locala

IV

66

Strada

Cetatuiei

strada de folosința locala

IV

67

Strada

Cezar Bolliac

strada de folosința locala

IV

68

Strada

Cicero

strada de folosința locala

IV

69

Strada

Ciocârliei

strada de folosința locala

IV

70

Strada

Ciprian Porumbescu

strada de folosința locala

IV

71

Strada

Clabucet

strada de folosința locala

IV

72

Strada

Cluj

strada de folosința locala

IV

73

Strada

Colectiviștilor

strada de folosința locala

IV

74

Strada

Cometei

strada de folosința locala

IV

75

Strada

Corăbiei

strada de folosința locala

V

76

Strada

Cosminului

strada de folosința locala

V

Strada

Cosminului

strada de folosința locala

V

Strada

Cosminului

strada de folosința locala

IV

77

Strada

Cotesti

strada de folosința locala

IV

78

Strada

Covasna

strada de folosința locala

V

79

Strada

Cpt. Vasile Panu

strada de folosința locala

IV

80

Strada

Crângului

strada de folosința locala

IV

81

Strada

Cricov

strada de folosința locala

IV

82

Strada

Crinului

strada de folosința locala

IV

83

Strada

Crisana

strada de folosința locala

V

84

Aleea

Crivatului

strada de folosința locala

IV

85

Strada

Crizantemelor

strada de folosința locala

IV              '

86

Strada

Curcubeului

strada de folosința locala

IV

87

Strada

Daciei

strada de folosința locala

IV              I

88

Strada

Dacului

strada de folosința locala

V            I

89

Strada

Danaila Negoita

strada de folosința locala

IV

90

Strada

Davila

strada de folosința locala

V           <

91

Strada

Delfinului

strada de folosința locala

V            '

92

Strada

Democrației

strada de folosința locala

IV              I

93

Strada

Depoului

strada de folosința locala

V            I

94

Strada

Dimitrie Cantemir

strada de folosința locala

V           I

95

Strada

Dobrogei

strada de folosința locala

V            I

96

Strada

Dochiei

strada de folosința locala

IV              l

97

Strada

Dogariei

strada de folosința locala

IV              I

98

Pietonal

Domneasca

pietonal

V

99

Strada

Dornei

strada de folosința locala

V          1

100

Strada

Dorobanți

strada de folosința locala

V            1

101

Strada

Dr. Mihai! Petrini-Galatzi

strada de folosința locala

V           l

102

Strada

Dr. Petru Groza

strada de folosința locala

V           ;

103

Strada

Dr. Rautu

strada de folosința locala

V          i

nr. crt.

titulatura artera

nume artera

|         funcție

I categorie | drum

104

Strada

Dr. Victor Babes

strada de folosința locala

IV

105

Strada

Dragos Vodă

strada de folosința locala

IV

105

Strada

Dropiei

strada de folosința locala

IV

107

Strada

Drumul Viilor

strada de folosința locala

IV

108

Bulevardul

Du narea

strada de folosința locala

IV

109

Strada

Elena Doamna

strada de folosința locala

IV

110

Strada

Elicei

strada de folosința locala

IV

111

Aleea

Emil Racovita

strada de folosința locala

IV

112

Strada

Enachita Vacarescu

strada de folosința locala

IV

113

Piața

Eroilor

strada de folosința locala

IV

114

Strada

Etna

strada de folosința locala

IV

115

Aleea

Faleza Dunării

pietonal

IV

116

Piața

Falezei

strada de folosința locala

IV

117

Strada

Fa urai

strada de folosința locala

iV

118

Strada

Feldioara

strada de folosința locala

IV

119

Strada

Filesti

strada de folosința iocala

IV

120

Strada

Florilor

strada de folosința locala

IV

121

Strada

Focșani

strada de folosința locala

IV

122

Aleea

Frasinilor

strada de folosința locala

IV

) 123

Strada

Frunzei

strada de folosința locala

IV

124

Aleea

George Bacovia

strada de folosința iocala

IV

125

Strada

George Enescu

strada de folosința locala

IV

126

Strada

Gerului

strada de folosința locala

IV

127

Strada

Ghecet

strada de folosința locala

IV

128

Strada

Gheorghe Sincai

strada de folosința locala

IV

129

Strada

Gheorghe Stroiciu

strada de folosința locala

IV

130

Strada

Gheorghieni

strada de folosința iocala

IV

131

Strada

Giuseppe Garibaldi

strada de folosința locala

IV

132

Strada

Gradina Veche

strada de folosința locala

IV

Strada

Gradina Veche

strada de folosința locala

IV

133

Strada

G-ral lacob Lahovary

strada de folosința locala

IV

134

Strada

G-ral loan Dragalina

strada de folosința locala

IV

Strada

G-ral loan Dragalina

strada de folosința locala

IV

135

Strada

Graurului

strada de folosința locala

IV

136

Strada

Hațegului

strada de folosința locala

iV

137

Aleea

Hortensiilor

strada de folosința locala

IV

138

Strada

Iasomiei

strada de folosința iocala

IV

139

Strada

Ileana Cosinzeana

strada de folosința locala

IV

140

Strada

Incubatorului

strada de folosința locala

IV

141

Strada

Independentei

strada de folosința locala

IV

142

Aleea

ndustriiior

strada de folosința locafa

IV

143

Strada

înfrățirii

strada de folosința locala

IV

144

Strada

Ing, Anghel Saligny

strada de folosința iocala

IV

145

Strada

nstructiei

strada de folosința locala

IV

146

Strada

loan Bohoclu

strada de folosința locala

IV               I

147

Strada

Ion Creanga

strada de folosința locala

IV             >

148

Strada

Ion lonescu de la Brad

strada de folosința locala

IV             <

149

Strada

on Nenitescu

strada de folosința locala

IV             I

150

Strada

Izvor

strada de folosința locala

IV

151

Aleea

Jderului

strada de folosința locala

IV             I

152

Strada

Jiului

strada de folosința locala

IV             i

153

Strada

Jupiter

strada de folosința locala

IV             I

154

Strada

Labirint

strada de folosința locala

IV              I

155

Strada

Lăcătușilor

strada de folosința locala

IV              I

156

Strada

Lăcrămioarei

strada de folosința locala

IV            i

157

Strada

Laterala CFR

strada de folosința iocala

IV             I

158

Strada

Lebedei

strada de folosința locala

IV              l

nr. crt.

titulatura artera

nume artera

funcție

categorie drum

15S

Strada

Leonida Zamfirescu Eliza

strada de folosința locala

IV

16C

Strada

Leului

strada de folosința locala

IV

161

Strada

Libelulei

strada de folosința locala

iv

162

Strada

Libertății

strada de folosința locala

IV

163

Strada

Livezeni

strada de folosința locala

IV

164

Strada

Locomobilei

strada de folosința locala

IV

165

Strada

Logofăt Tautu

strada de folosința locala

IV

Strada

Logofăt Tautu

strada de folosința locala

IV

167

Strada

Luceafărului

strada de folosința locala

IV

168

Strada

Lugoj

strada de folosința locala

IV

LL69

Strada

Lunca Șiretului

strada de folosința locala

IV

170

Strada

Lupeni

strada de folosința locala

IV

171

Strada

Macazului

strada de folosința locala

IV

172

Strada

Macedona

strada de folosința locala

IV

173

Strada

Macin

strada de folosința locala

IV

174

Strada

Magaziilor

strada de folosința locala

IV

175

Aleea

Magnoliei

strada de folosința locala

IV

176

Aleea

Mălinilor

strada de folosința locala

IV

177

Strada

Malul Brates

strada de folosința locala

IV

178

Strada

Marasesti

strada de folosința locala

IV

179

Strada

Marasti

strada de folosința locala

IV

180

Aleea

Marea Neagra

strada de folosința locala

IV

181

Aleea

Margaretelor

strada de folosința locala

IV

182

Strada

Marinarilor

strada de folosința locala

IV

183

Strada

Mărului

strada de folosința locala

IV

184

Aleea

Mavram ol

strada de folosința locala

IV

185

Aleea

Mercur

strada de folosința locala

IV

186

Strada

Meseriașilor

strada de folosința locala

IV

187

Strada

Metalurgiei

strada de folosința locala

IV

188

Aleea

Meteo

strada de folosința locala

IV

189

Aleea

Mica

strada de folosința locala

IV

190

Strada

Mihail Eminescu

strada de folosința locala

IV

191

Strada

Mihail Sad ove a nu

strada de folosința locala

IV.

192

Aleea

Mimoza

strada de folosința locala

IV

193

Strada

Mineralelor

strada de folosința locala

IV

194

Strada

Minervei

strada de folosința locala

IV

195

Strada

Mioriței

strada de folosința locala

IV

196

Strada

Mircea cel Batrîn

strada de folosința locala

IV

197

Strada

Miron Costin

strada de folosința locala

IV

198

Aleea

Molidului

strada de folosința locala

IV

199

Aleea

Morilor

strada de folosința locala

IV

200

Strada

Mr. lancu Fotea

strada de folosința locala

IV

Strada

Mr. lancu Fotea

pietonal

IV

201

Strada

Muncii Voluntare

strada de folosința locala

IV

202

Strada

Murelor

strada de folosința locala

IV

203

Strada

Mureșului

strada de folosința locala

IV

204

Strada

Muzicii

strada de folosința locala

iv

205

Strada

Namoloasa

strada de folosința locala

IV

206

Strada

Narciselor

strada de folosința locala

IV

207

Strada

Naruja

strada de folosința locala

IV

208

Strada

Năvodului

strada de folosința locala

IV

209

Strada

Neajlov

strada de folosința locala

IV

210

Strada

Neajlov

strada de folosința locala

IV

211

ajeea

Nicolae Deleanu

strada de folosința locala

V

212

Strada

Nicolae Gamulea

strada de folosința locala

V

213

Strada

Micolae Labis

strada de folosința locala

IV

214,

Strada

Nicoresti

strada de folosința locala

V

I nr, | ort.

215

titulatura artera

nume artera

funcție

categorie drum

Strada

Nordului

strada de folosința locala

IV

216

Strada

Nufărului

strada de folosința locala

IV

217

Strada

Odobesti

strada de folosința locala

IV

Strada

Odobesti

strada de folosința locala

IV

218

Strada

Oltenița

strada de folosința locala

IV

219

Strada

Oradea

strada de folosința locala

IV

220

Strada

Ovidiu

strada de folosința locala

IV

221

Strada

Pacu Moi se

strada de folosința locala

IV

222

Strada

Panait Istrati

strada de folosința locala

IV

223

Strada

Panciu

strada de folosința locala

IV

224

Strada

Parcului

strada de folosința locala

IV

225

Strada

Paringului

strada de folosința locala

IV

226

Aleea

Paul Bujor

strada de folosința locala

IV              I

227

Strada

Păunului

strada de folosința locala

IV             1

228

Strada

Pescărușului

strada de folosința locala

IV             1

229

Strada

Petroșani

strada de folosința locala

IV             1

230

Strada

Petru Rares

strada de folosința locala

IV             1

231

Strada

Pictor losif Iser

strada de folosința locala

IV             <

Strada

Pictor losif Iser

strada de folosința locala

IV             f

j 232

Strada

Pictor Nicolae Grigorescu

strada de folosința locala

IV             1

233

Strada

Pictor Octav Bancila

strada de folosința locala

IV             1

234

Strada

Picturii

strada de folosința locala

IV             <

235

Strada

Pietii

strada de folosința locala

IV            (

236

Strada

Pietrosita

strada de folosința locala

IV             1

237

Strada

Plriului

strada de folosința locala

IV             i

238

Strada

Plantelor

strada de folosința locala

IV             1

239

Strada

Plevnei

strada de folosința locala

IV             f

240

Strada

Plugului

strada de folosința locala

IV             <

241

Strada

Podul Înalt

strada de folosința locala

IV              1

242

Strada

Poet Vasile Carlova

strada de folosința locala

IV              1

243

Strada

Portului

strada de folosința locala

IV             1

244

Strada

Porumbacu

strada de folosința locala

IV             1

245

Strada

Posta Veche

strada de folosința locala

IV              1

246

Strada

Predeal

strada de folosința locala

IV             1

247

Strada

Prisaca

strada de folosința locala

IV

248

Strada

Privighetoarei

strada de folosința locala

iv

249

Strada

Prunari

strada de folosința locala

IV             >

250

Strada

Rachitasi

strada de folosința locala

IV

251

Strada

Răchitei

strada de folosința locala

IV

252

Strada

Radu Negru

strada de folosința locala

IV

253

Strada

Răsăritului

strada de folosința locala

IV

254

Strada

Rasinari

strada de folosința locala

IV

255

Strada

Razboieni

strada de folosința locala

IV

256

Strada

Razoare

strada de folosința locala

IV

257

Strada

Rinduneielor

strada de folosința locala

IV

258

Strada

Ripei

strada de folosința locala

IV

259

Strada

Romana

strada de folosința locala

IV

260

Strada

Romulus

strada de folosința locala

IV

261

Strada

Rubinelor

strada de folosința locala

IV

262

Vadul

Sacalelor

strada de folosința locala

IV

263

Strada

Sacele

strada de folosința locala

IV

264

Aleea

Salcâmilor

strada de folosința locala

IV

Strada

Salcimului

strada de folosința locala

iv

265

Strada

Saliste

strada de folosința locala

IV

266

Strada

Șarpelui

strada de folosința locala

IV

267

Strada

Saturn

strada de folosința locala

IV

268

Fundătura

Scolii

strada de folosința locala

IV

nr. crt.

titulatura artera

nume artera

|         funcție

categorie drum

26E

Strada

Sculpturii

strada de folosința locala

IV

2/C

) Strada

Seceri i

strada de folosința locala

IV

271

Strada

Sibiu

strada de folosința locala

IV

272

Strada

Silfidelor

strada de folosința locala

IV

273

Strada

Sindicatelor

strada de folosința locala

IV

274

Strada

Stanic

strada de folosința locala

iv

275

Strada

Smirdan

strada de folosința locala

IV

276

Strada

Soarelui

strada de folosința locala

IV

277

Strada

Șoimului

strada de folosința locala

IV

278

Strada

Someșului

strada de folosința locala

IV

279

Strada

Spaniola

strada de folosința locala

IV

280

Strada

Spătarului

strada de folosința locala

IV

281

Strada

Ștefan cel Mare

strada de folosința locala

IV

282

Strada

Ștefan Petica

strada de folosința locala

IV

283

Aleea

Stejarilor

strada de folosința locala

IV

284

Strada

Stiintei

strada de folosința locala

IV

Strada

Stiintei

strada de folosința locala

IV

Aleea

Stiintei

strada de folosința locala

IV

285

Fundătură

Stoicovici

strada de folosința locala

IV

1 286

Strada

Strungarilor

pietonal

IV

287

Strada

Sucevei

strada de folosința locala

IV

288

Strada

Sulfinei

strada de folosința locala

IV

289

Strada

Tazlaului

strada de folosința locala

IV

290

Strada

Tecuci

strada de folosința locala

IV

Strada

Tecuci

pietonal

IV

291

Strada

Teiului

strada de folosința locala

IV

292

Strada

Teleajen

strada de folosința locala

IV

293

Strada

Temisana

strada de folosința locala

IV

294

Strada

Theodor Neculuta

strada.de folosința locala

IV

295

Strada

Timișului

strada de folosința locala

IV

296

Strada

Tineretului I

strada de folosința locala

IV

297

Strada

Tineretului II

strada de folosința locala

IV

298

Strada

Tineretului II

strada de folosința locala

IV

299

Strada

Tirgul Ocna

strada de folosința locala

IV

300

Strada

Toamnei

strada de folosința locala

IV

301

Strada

Toporasului

strada de folosința locala

IV

302

Aleea

Trandafirilor

strada de folosința locala

IV

303

Aleea

Trestiilor

strada de folosința locala

IV

304

Strada

Tudor Vladimirescu

strada de folosința locala

IV

305

Strada

Tufanelelor

strada de folosința locala

IV

306

Strada

Turturelelor

strada de folosința locala

IV

307

Strada

Tusnad

strada de folosința locala

IV

308

Strada

Unirii

strada de folosința locala

IV

309

Strada

Vadeni

strada de folosința locala

IV

310

Strada

Vamei

strada de folosința locala

IV

311

Strada

Vaporului

strada de folosința locala

IV

312

Strada

Vasile Alecsandri

strada de folosința iocala

IV

313

Strada

Vasile Lupu

strada de folosința locala

IV

314

Strada

Vegetalelor

strada de folosința locala

IV

315

Strada

Venus

strada de folosința locala

IV

Strada

Venus

strada de folosința locala

IV

316

Strada

Vezuviului

strada de folosința locala

IV

317

Plata

Victoriei

strada de folosința locala

V

318

Strada

^idra

strada de folosința locala

V

319

Strada

Viitorului

strada de folosința locala

V

320

Strada

Minatori

strada de folosința locala

V

~32T|Î

Strada

v'izantea

strada de folosința locala

V

nr. crt.

titulatura artera

nume artera

funcție

categorie drum

322

Strada

Vlad Tepes

strada de folosința locala

IV

323

Strada

Vrancei

strada de folosința locala

IV

324

Strada

Vulcan

strada de folosința locala

IV

325

Strada

Vultur

strada de folosința locala

IV

326

Strada

Zambilelor

strada de folosința locala

IV

327

Strada

Zidarilor

strada de folosința locala

IV

328

Aleea

Zimbrului

strada de folosința locala

IV

329

Strada

Zinelor

strada de folosința locala

iv

"330

Strada

Zorilor

strada de folosința locala

IV

acolo unde se intersectează două străzi de aeeiași categorie, suprafața comună NOTA       va reveni străzii a cărei literă de la începutul denumirii este prima în alfabet

(exemplu intersecția str< Brăilei cu bd. George Coșbuc ~ deoarece B este înaintea lui G în alfabet, suprafața comună va fi trecută la str. Brăilei).