Hotărârea nr. 128/2016

Preluarea imobilului situat in Galati, Str. Traian nr. 203 din administrarea Colegiului Tehnic "Radu Negru" in administrarea Consiliului Local Galati si schimbarea destinatiei acestora din spatii de invatamant in sediu necesar desfasurarii activitatii Caminului de persoane varstnice "Stefan cel Mare si Sfant"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.128

din 20.10.2016

privind preluarea imobilului situat în Galați, strada Traian, nr.203 din administrarea Colegiului Tehnic „Radu Negru” în administrarea Consiliului Local Galați și schimbarea destinației acestora din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Căminului de Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, lonuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:i53/io.io.2oi6

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98944/04.10.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, lonuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98946/04.10.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 786/01.09.2016 a Căminului de Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 88546/01.09.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. (2) si alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) Ut. ”c”, alin. (5), lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — (1) Se aprobă preluarea imobilului compus din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian, nr. 203, în suprafață totală 5538,41 mp, din care construcții în suprafață de 2596 mp, din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru în administrarea Consiliului Local Galați;

(2) Imobilul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(3) Se aprobă schimbarea destinației din spații de învățământ în sediu al Căminului de Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, pe întreaga perioadă de funcționare, a imobilului identificat la alin. (i)și (2).

Art. 2 - Dispozițiile alin. (3) al art. 1 intră în vigoare după emiterea avizului conform al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


443660


Stotala Statala Stotala Statala


DEAUTOmZARE r% m Ser|aRO*0'J>Nr £ CLASA S £ SERVICIUL PUB %"GEOTOPOCAD-E (GTCEJ
CONSILIUL LOCAL GALA Ti / ? / SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAn-EXgEnr -Hei: 0236/4262C0; Micro 39B, btorOSWtor

ț;; < SISTEM DECOTE mREA NEAGRĂ; COORD ONATE STEREO 7C

Beneficiar: MUNICIPIUL GAL AȚI

vȘfcadaTraian«r.203

Scara; 1:1600

^Data^.2<|l6

titlu planșa:     PLAN DE SITUAȚIE

DESENAT

cjAgj'ăTaîpan Florin

1 1 \'

Titlu proiect: Studiu topografic

ÎNTOCMIT

c.ing.PBraipan Florinședință, Hristache Bogata