Hotărârea nr. 127/2016

Modificarea art. 1 din HCL nr. 174/26.04.2016 privind preluarea imobilelor si a terenului aferent situat in Galati, Str. Traian nr. 203 din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru in administrarea Consiliului Local Galati si schimbarea destinatiei acestora din spati de invatamant in sediu necesar desfasurarii activitatii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.127

din 20.10.2016

pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 174/26.04.2016 privind preluarea imobilelor și a terenului aferent situat în Galați, strada Traian, nr. 203 din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru în administrarea Consiliului Local Galați și schimbarea destinației acestora din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 152/10.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în. data, de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98938/64.10.2016 a inițiatorului ~ Primarul Municipiului Galați, Ionuț ~ Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98940/04.10.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 719/20.09.2016 a Serviciului Public Geotopocad-Expert, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr.94938/21.09.2016;

Văzând adresa nr. 786/01.09.2016 a Căminului de Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, înregistrată 1a. Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 88546/01.09.2016;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 174/26.04.2016 privind preluarea imobilelor și a terenului aferent situat în Galați, strada Traian, nr. 203 din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru în administrarea Consiliului Local Galați, și schimbarea destinației acestora din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați^

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. (2) si alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

HCL nr. 127/2016

Având în vedere dispozițiile ort. 36 alin. (1), alin. (2) Hi. ”c”, alin. (5), liL ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. I — Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 174/26.04.2016, care va avea următorul cuprins:

“(1) Se aprobă preluarea imobilului compus din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian, nr. 203, în suprafață totală de 6868,41 mp, din care construcții în suprafață de 1781 mp, din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru în administrarea Consiliului Local Galați și schimbarea destinației acestora din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați pentru o perioadă de 3 ani și 6 luni.

(2) Imobilul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III ~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


j               ședință,

3ogfififi/’\ \


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Ga la fi,

Radu Octatâ&n Kovacs

HCL nr, 127/2016


/MF:


proprietar particulare


tr