Hotărârea nr. 125/2016

Modificarea art. 1 si 2 din HCL nr. 263/18.06.2014 privind aprobarea unor masuri referitoare la cainii cu stapan

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 125

din 20.10.2016

pentru: modificarea art. 1 și 2 din H.C.L. nr. 263/18.06.2014 privind aprobarea unor măsuri referitoare la câinii cu stăpân

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 150/10.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101078/10.10.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 101080/10.10.2016, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 263/18.06.2014 privind aprobarea unor măsuri referitoare la câinii cu stăpân care să ajute la reducerea numărului câinilor fără stăpân;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), art. 8, alin. (1) și alin. (3), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 28 și art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență

HCL nr. 125/2016 a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 19, din Legea administrației publice Locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HO TÂRĂȘTE:

Art. I - Art. 1 din HCL nr. 263/18.06.2014 privind aprobarea unor măsuri referitoare la câinii cu stăpân care să ajute la reducerea numărului câinilor fără stăpân se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 — Se aprobă subvenționarea integrală a operațiunii de sterilizare și identificare a câinilor cu stăpân pentru deținătorii de câini de pe raza administrativă a municipiului Galați în conformitate cu prevederile legale pentru perioada 01.01.2017 -31.12.2017.”

Art. II - Art. 2 din HCL nr. 263/18.06.2014 privind aprobarea unor măsuri referitoare la câinii cu stăpân care să ajute la reducerea numărului câinilor fără stăpân se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 — Se aprobă prelungirea perioadei de cazare, pe termen nedeterminat, pentru un număr de 1250 de câini în adăpostul pentru câini jură stăpân al municipiului Galați.”

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.


HCL nr. 125/2016