Hotărârea nr. 124/2016

Incheierea unui act aditional la contractul de colaborare bursiera nr. 6201/620/14.11.2014 aprobat prin HCL nr. 378/2014

ROMANȚA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 124

din 20.10.2016

privind: încheierea unui act adițional la Contractul de Colaborare Bursieră nr. 6201/620/14.11.2014 aprobat prin H.C.L. nr. 378/2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 149/10.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101074/10.10.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 101076/10.10.2016 al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având in vedere dispozițiile H.C.L. nr. 378/23.10.2014 privind încheierea Contractului de Colaborare Bursieră cu Bursa Română de Mărfuri SA.;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 357/2005privind bursele de mărfuri;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” și alin. (7) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), Ut. ,f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 — Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la Contractul de colaborare nr. 6201/620/14.11.2014, încheiat între Municipiul Galați și Bursa Română de Mărfuri SA., având ca obiect dobândirea calității de membru afiliat și dreptul de a tranzacționa pe piețele administrate de Bursa Română de Mărfuri SA., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 — Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinție ședință, ristcffîid BogatuContrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Oc 'an Kovacs


Anexa la HCL 124/20.10.2016

ACT ADIȚIONAL NR. 1/ ...........2016

LA CONTRACTUL DE COLABORARE NR. 6201/620/14.11.2016

Noi,

Bursa Română de Mărfuri SA , cu sediul de lucru în str. Buzești nr. 50-52, sect.1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/19450/1992, CIF RO 1562694, telefon: 40-21 317 45 60, fax: 40-21 317 28 78, având conturi

Deschise la                   Cod IBAN                                     Moneda

BCR București Unirea           RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641-cont garanții

BCR București Unirea           RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001-cont curent

ING Bank București            RO14 INGB 0001 0081 6693 0710

ING Bank București            ROM INGB 0001 0081 6693 4010

A.T.C.P.M.B. ’             RO52TREZ 7005 069XXX00 4079

Coduri SWIFT               RNCB ROBU si INGB ROBU

reprezentată legal prin Președinte - Director General____________, denumită în continuare BRM,

si

Municipiul Galați, cu sediul în localitatea Galați, strada Domnească nr. 38, având Codul de înregistrare Fiscală 3814810, telefon: 0236 307 706, fax: 0236 461 460, adresa e-mail: tehnic@primaria.qalati.ro, având cont deschis la Trezoreria Municipiului Galați, cont nr. RO43 TREZ 24A5 1010 3203 030X,

Reprezentată legal prin_____________, în calitate de Primar, denumită în continuare membru afiliat

Fiind singurele și aceleași părți în contractul de colaborare nr. 6201/620/14.11.2016, hotărâm de comun acord și în mod expres completarea înscrisului arătat după cum urmează:

Art. Unic:

„Durata de valabilitate a prezentului contract se prelungește până la data de 14.11.2018”

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Acest înscris face parte integrantă din contractul de colaborare nr. 6201/620/14.11.2016 (620/14.11.2014)..

Prezentul înscris cuprinde 1 filă și s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele având aceeași valabilitate și intră în vigoare de la data de 14.11.2016.

Bursa Română de Mărfuri

Municipiul Galați