Hotărârea nr. 120/2016

Solicitarea trecerii din domeniul public al judetului Galati in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Caminului de Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" a unor bunuri imobile situate in Galati, Str. Traian nr. 203

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 120

din 20,10.2016

privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Căminului de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” a unor bunuri imobile situate în Galați, strada Troian, nr. 203

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 139/04.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98886/04.10.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98888/04.10.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea nr. 794/06.09.2016 a Căminului de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, înregistrată la Registratura Generală Municipiului Galați sub nr. 90178/06.09.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. „a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se solicită trecerea din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Căminului de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” a unor bunuri imobile (construcții și teren) reprezentând blocul alimentar și calea de acces, situate în strada Traian, nr. 203, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 ~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Con trasemnează,


Secretarul Municipiului Galați,

Radu Qctavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 120/20.10.2016

Nr.

cri.

Codul de clasificare

Denumire bun

Elemente de ii

îentificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.2.

Clădire administrativă

Str. Traian, Nr. 203

Cantină

Suprafața cantină și ter Suprafață cale de acces

sn =’ 1346,85 mp

= 851,29 mp

2011

HCJ 255/21.09.2009

Ordin MECTS

3686/08.02.2011