Hotărârea nr. 12/2016

Aprobarea regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza municipiului Galati pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 12

din 28.01.2016

pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza municipiului Galați pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 4/07.01.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123746/17.11.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 123748/17.11.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 23 alin (3) din Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr. 271/14.06.2007 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înma triculării;

Având în vedere prevederile art. 27, art. 36 alin. (1) și alin, (9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 — Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza municipiului Galați pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art, 2 - Se aprobă defalcarea taxei de înregistrare și eliberare a certificatului de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării, în cuantum de 26 lei, în două taxe distincte: taxa de înregistrare, în cuantum de 21 lei, respectiv taxa de eliberare a certificatului de înregistrare, în cuantum de 5 lei.

Art, 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Regulamentul privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligația înmatriculării, aprobat prin HCL nr. 271/14.06.2007.

Art, 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei


hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, [_/        Radu Octdvî&n Kovacs

Anexa la HCL nr. 12 din 28.01.2016

REGULAMENT

privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza municipiului Galați, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

CAPITOLUL I

Principii generale

Art. 1

 • (1) Prevederile prezentului Regulament stabilesc modul în care se face înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării precum și evidența și radierea acestora conform prevederilor legale în vigoare:

 • - OUG nr. 195 din 12.12.2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată;

 • - HG nr. 1.391 din 4.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată;

 • - Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1.501 din 13.11.2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, actualizat;

 • - Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1.454 din 25.09.2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare;

 • - Legea nr. 215 din 23.04.2001 administrației publice locale, republicată în 2007, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Prezentul Regulament prevede procedura înregistrării următoarelor categorii de vehicule, pentru care nu exista obligația înmatriculării:

 • a) mopede;

 • b) tractoare, mașini și utilaje folosite în lucrări de construcții, agricole și forestiere;

 • c) troleibuze și tramvaie;

 • d) vehicule cu tracțiune animală;

în sensul prezentului Regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:

 • 1. înregistrare - operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice și prin care se atribuie certificat de înregistrare și număr de înregistrare pentru o perioadă nedeterminată. Dovada atestării înregistrării este certificatul de înregistrare și numărul de înregistrare atribuit;

 • 2. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;

3» remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier;

4, moped - autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din Anexa nr. 1 la Secțiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acționa anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini autopropulsate;

6. vehicul cu tracțiune animală - atelaj format din căruță și animal de tracțiune;

Art. 3

Se înregistrează de către UA.T. Galați numai mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, și troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", precum și tramvaiele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, care nu păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor și vehiculele cu tracțiune animală.

Art. 4

înregistrarea vehiculelor se realizează de către UA.T. Galați dacă proprietarii vehiculelor respective își au domiciliul sau reședința, pe raza administrativă a Municipiului Galați.

Art, 5

La cererea persoanei juridice, vehiculul se poate înregistra la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentanțe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unități subordonate.

Art, 6

Odată cu înregistrarea vehiculelor, autoritățile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum și plăcuțele cu număr de înregistrare.

Art, 7

Pentru a circula pe drumurile publice din Municipiul Galați, vehiculele pentru care nu există obligația înmatriculării trebuie să fie în bună stare de funcționare și să îndeplinească condițiile tehnice minime stabilite în cartea tehnică de exploatare.

Art, 8

Deținătorii de vehicule menționate la art. 1, persoane fizice și juridice cu domiciliul sau reședința, respectiv sediul, filiala, sucursala în Municipiul Galați, sunt obligați să le înregistreze înainte de a le pune în circulație și să solicite radierea lor din evidență, potrivit prezentei proceduri.

Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze pe acestea, după caz, una sau două plăcuțe cu numărul de înregistrare.

CAPITOLULII

înregistrarea vehiculelor de pe raza Municipiului Galați, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

Art, io

Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza Municipiului Galați care nu se supun înmatriculării este Primăria Municipiului Galați, prin compartimentul de specialitate, conform organigramei instituției.

Art, 11

Pentru a fi înregistrate, autovehiculele și tractoarele agricole sau forestiere, remorcile și tramvaiele trebuie să fie omologate în conformitate cu art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002.

Art, 12

Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condițiile legii.

Art, 13

Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 krn/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare.

Art. 14

Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare.

Persoana fizică sau juridică, care deține vehicule înregistrate în alte localități și are sau își stabilește domiciliul sau reședința în Municipiul Galați este obligată să le înregistreze în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori reședinței proprietarului acestora în Municipiul Galați,

Art. 16

La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înregistrare se poate înscrie și o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menționarea în certificatul de înregistrare și a datelor de identificare ale deținătorului mandatat.

Art. 17

Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 18

Proprietarul sau deținătorul legal trebuie să fixeze plăcuțele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din față și din spate a autovehiculului sau tramvaiului, după caz, iar la motocicleta și la remorcă, numai la partea din spate.

Art. 19

înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 4 la Regulament;

 • b) actul de proprietate al vehiculului poate fi:

 • 1. factură în original și copie;

 • 2. act vânzare - cumpărare în original și copie;

 • 3. declarația pe proprie răspundere privind modul de dobândire, cu autentificare notarială in original si copie;

 • c) actul de identitate al solicitantului sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului, în copie;

 • d) dovada plății taxelor pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, respectiv pentru eliberarea certificatului de înregistrare la compartimentul de specialitate privind evidența taxelor și impozitelor locale din cadrul Primăriei, chitanță, ordin de plată, în copie;

 • e) cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic eliberat de Registrul Auto Român, în original și copie;

 • f) dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în original și copie;

 • g) dovada asigurării obligatorii pentru răspundere civilă, în original și copie;

 • h) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înregistrare, chitanță, ordin de plată;

 • i) dovada înregistrării în Registrul Agricol în cazul vehiculelor cu tracțiune animală, în original și copie;

 • j) dovada înregistrării respectivului vehicul la compartimentul de specialitate privind evidența taxelor și impozitelor locale din cadrul Primăriei, în original și copie.

Art. 20

Eliberarea unui nou certificat de înregistrare în cazul pierderii, deteriorării sau schimbăriiunordatesefacepe baza următoarelor documente:

 • a) cererea netipizată a solicitantului cu indicarea situației;

 • b) dovada anunțului privind pierderea certificatului de înregistrare publicat într-un ziar local, în cazul pierderii acestuia, în original;

 • c) certificatul de înregistrare deteriorat, în original, în cazul deteriorării acestuia;

 • d) actele la care au intervenit schimbări de natură a duce la eliberarea unui nou certificat de înregistrare, în cazul schimbării unor date, în original și copie;

 • e) actul de identitate al solicitantului sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului, în copie;

 • f) dovada plății taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare la compartimentul de specialitate privind evidența taxelor și impozitelor locale din cadrul Primăriei, chitanță, ordin de plată, în copie.

Art, 21

Primăria Municipiului Galați, precum și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului local al Municipiului Galați sunt scutite de la plata taxelor de înregistrare și eliberare a certificatului de înregistrare pentru vehiculele ce se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare conform modelului din Anexa nr. 1 la Regulament. Acesta se înmânează personal solicitantului sau împuternicitului acestuia. în cazul persoanelor fizice este necesară o împuternicire notarială, iar în cazul persoanelor juridice este necesară o împuternicire semnată și ștampilată de conducerea unității.

Art. 23

La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare conform modelelor din Anexele nr. 2 și 3 la Regulament, după caz.

Art. 24

Plăcuțele cu numărul de înregistrare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele și cifrele în relief de culoare neagră. Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localității, respectiv Galați și denumirea abreviată a județului Galați - GL, scrise cu caractere latine, majuscule, precum și dintr-un număr de ordine format din cifre arabe.

Art. 25

înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operațiuni.

CAPITOLULUI

Radierea din circulație a vehiculelor care nu se supun înmatriculării

Art. 26

Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către Primăria Municipiului Galați, la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia în următoarele cazuri:

 • a) proprietarul sau mandatarul acestuia dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;

 • b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;

 • c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii;

 • d)  la schimbarea domiciliului sau reședinței, respectiv sediului, filialei, sucursalei proprietarului, pe raza de competență a altei autorități decât cea care a efectuat înregistrarea;

 • e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv.

Art, 27

în cazul furtului vehiculului, radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării plângerii la autoritatea competentă, la solicitarea proprietarului.

Art, 28

Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condițiile prevăzute de lege.

Art, 29

Radierea în cazurile prevăzute de art. 26, art. 27 și art. 28 se comunică în termen de 30 de zile compartimentului de specialitate privind evidența taxelor și impozitelor locale din cadrul Primăriei și deținătorului, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați, prin transmiterea Certificatului de radiere conform Anexei nr. 6 la Regulament.

Art. 30

Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului, conform Anexei nr. 5 la Regulament;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului al solicitantului, în cazul persoanelor juridice;

 • c) copia documentului care atestă motivul radierii;

 • d) certificatul de înregistrare, în original.

Art, 31

Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare.

CAPITOLUL IV

Obligațiile deținătorilor de vehicule care nu se supun înmatriculării

Ari. 32

Proprietarul de vehicul, persoană fizică sau persoană juridică cu domiciliul sau reședința, respectiv sediul, filiala, sucursala în Municipiul Galați, este obligat:

 • a) să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în cel mult 30 de zile de la constatare;

 • b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus;

 • c) să depună imediat la autoritatea emitentă originalul certificatului de înregistrare dacă după obținerea duplicatului a reintrat în posesia acestuia;

 • d) să pună în circulație pe drumurile publice vehiculele destinate efectuării de servicii sau lucrări precum și tractoarele folosite în exploatări agricole și forestiere dotate prin construcție cu instalații de iluminare, semnalizare luminoasă și avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condițiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă;

 • e) să pună în circulație pe drumurile publice mopede echipate cu:

 • 1. instalație de frânare eficace;

 • 2. sistem de avertizare sonoră;

 • 3. instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică și de protecție a mediului;

 • 4. lumină de culoare albă în față, respectiv lumină și dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie în spate;

 • 5. lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, în față și în spate;

 • 6. plăcuța cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare.

Art. 33

Se interzice montarea la vehiculele care fac obiectul prezentului Regulament a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

CAPITOLUL V

Sancțiuni și contravenții

Art. 34

Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 100 la 300 lei pentru nedeclararea la organul emitent, a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare, în cel mult 30 de zile de la constatare;

 • b) cu amendă de la 100 la 300 lei, pentru nesolicitarea în termen de 30 de zile a eliberării unui nou certificat de înregistrare, în cazul schimbării oricăror date la proprietar ori la vehicul;

 • c) cu amendă de la 100 la 300 lei, pentru nesolicitarea în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori reședinței proprietarului unui vehicul în municipiul Galați, a înregistrării acestuia.

Art. 35

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul împuternicit al Primăriei Municipiului Galați și al Poliției Locale Galați.

CAPITOLUL VI

Dispozițiifinale și tranzitorii

Art. 36

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurată conform legii prin compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați care va primi și soluționa solicitările referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de vehicule pentru care nu exista obligația înmatriculării.

Art. 37

înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operațiune s-a Jacut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art. 38

Primăria Municipiului Galați va asigura rezolvarea cu celeritate și cu titlu gratuit a solicitărilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea deținătorilor de vehicule înregistrate și cu privire la evidența lor, respectând prevederile art, 5 alin, (2), Ut, e) din Legea nr. 677 / 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 39

Pentru aspectele neprecizate de prezenta procedură, sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 56/2007 și a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

MODEL PLĂCUTĂ NUMĂR DE ÎNREGISTRARE PENTRU MOPEDEMODEL PLĂCUȚĂ NUMĂR DE ÎNREGISTRARE PENTRU UTILAJE ȘI VEHICULE

CU TRACȚIUNE ANIMALA

CERERE PENTRU ÎNREGISTRARE

CĂRUȚE, MOPEDE, UTILAJE, TRAMVAIE ȘI TROLEIBUZE

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul______________________________/____________________, domiciliat în

Galați, __________________________________________________________________________________,

posesor al C.I./B.I. seria _______ , nr. _____________, eliberat la data de

_________________________ , de către ___________________________________________________ , C.N.P._______________________________________, telefon_____________________, în calitate de

proprietar/mandatar/reprezentant al _______________________________________

cu domiciliul/sediul social în_______________________________________________________,

înregistrat la Registrul Comerțului_________________________________, având codul

fiscal__________________________,

vă rog să binevoiți a-mi aproba cererea de înregistrare a următorului vehicul:

ANUL FABRICAȚIEI_________________

CULOARE_____________________

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

 • a) actul de proprietate al vehiculului care poate fi: factură, act vânzare - cumpărare sau declarația pe proprie răspundere de dobândire, cu autentificare notarială in original si copie;

 • b) actul de identitate al solicitantului sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului in copie;

 • c) cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic eliberat de Registrul Auto Român in original si copie;

 • d) dovada efectuării inspecției tehnice periodice (după caz) in original si copie;

 • e) dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă (după caz) in original si copie;

 • f) dovada înregistrării în Registrul Agricol în cazul vehiculelor cu tracțiune animală in original si copie;

 • g) dovada înregistrării respectivului vehicul la compartimentul de specialitate privind evidenta taxelor si impozitelor locale din cadrul Primăriei in original si copie.

 • h) dovada plății taxelor pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, respectiv pentru eliberarea certificatului de înregistrare la compartimentul de specialitate privind evidenta taxelor si impozitelor locale din cadrul Primăriei (chitanța, ordin de plata) in copie;

 • i) dovada achitării contravalorii plăcutelor cu numărul de înregistrare si a taxei de expediere in valoare de_________RON pentru mopede și/sau___________

RON pentru celelalte categorii de vehicule, in contul_____________________________

deschis la _________________________, beneficiar

cod fiscal

Documentele menționate la punctele a, c, vor fi insotite la depunerea dosarului si de originalele acestora, care vor fi eliberare pe loc după confruntare.

Documentele se depun intr-un dosar de incopciat in ordinea menționata mai sus, la

cu sediul in Galați,

zilele de_____________________________________________________intre orele

DATA____________


SEMNĂTURĂ______________


CERERE RADIERE

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul

domiciliat in

posesor al C.I./B.I. seria _______, nr. _________________, eliberat la data de

_____________________, de către_____________________, C.N.P._________________________________, telefon_________________________, in calitate de proprietar/mandatar/reprezentant al

______________________________________________________________________, care are domiciliul/sediul social in

înregistrată la Registrul Comerțului _______________________, avand codul fiscal

Va rog sa binevoiți a-mi aproba radierea următoarelor vehicole:

1.________________________________________________ 6.___________________________________________________

 • a) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului al solicitantului, în cazul persoanelor juridice;

 • b) copia documentului care atesta motivul radierii;

 • c) certificatul de înregistrare, în original.

 • d) placuta/placutele cu numărul de înregistrare;

__________________________________ in zilele de ___________________________________ intre orele___________________________________.

DATA

SEMNĂTURĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA

CERTIFICAT DE RADIERE

Categoria vehiculului ____________________________________________marca

.         .   .        tipul __________________________________ număr de identificare

________________________________________ cilindreea _______ cmc, înregistrat cu numărul ___________ deținător _________________________ cu domiciliul/sediul în

_____________________________________________________________________.                                a fost radiat din evidentele noastre.

MOTIVUL RADIERII

înstrăinat către____________________________________ domiciliat/sediul social în

_________________________________________str.____________________________________nr.___________, bl.__________, sc___________et._____, ap.______f județ

 • □  Schimbat domiciliu/sediul în__________________t str.___________________, nr.

______, sc.______, et.______, ap._______, județ

 • □  Retragere definitivă din circulație

 • □  Casat

 • □  Dezmembrat

 • □  Furat

DATA______________ SEMNĂTURĂ_____________