Hotărârea nr. 119/2016

Modificarea HCL nr. 269/18.06.2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Judetul Valcea, Oras Calimanesti, Str. Calea lui Traian nr. 535 (Vila Bucegi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 119

din 20.10.2016

pentru: modificarea H.C.L. nr. 269 din 18.06.2014 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în Județul Vâlcea, Oraș Călimănești, Str. Calea lui Traian, Nr. 535 (Vila Bucegi)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 138/04.10.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98882/04.10.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98884/04.10.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare „Vila Bucegi” situată în orașul Călimănești localitatea Căciulata str. Calea lui Traian nr. 535, întocmit de către Serviciul Public Geotopocad-Expert și transmis prin Procesul verbal de predare-primire nr. 79370/02.08.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „b” și art. 123, alin. (1), alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 1 din H.C.L. nr. 269 din 18.06.2014 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în Județul Vâlcea, Oraș Călimănești, Str. Calea lui Traian, Nr. 535 (Vila Bucegi), se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare a imobilului, teren și construcție, situat în Județul Vâlcea, Oraș Călimănești, Str. Calea lui Traian, Nr. 535 (Vila Bucegi), înregistrat sub numărul 79370/02.08.2016.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează.

Secretarul municipiului Galați Radu Octavian Kovacs