Hotărârea nr. 118/2016

Aprobarea infiintarii serviciului social "Centru de zi pentru copii cu autism" in subordinea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 118 din 20.10.2016

privind: aprobarea înființării serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu autism” în subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 135/03.10.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.10.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98410/03.10.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 98412/03.10.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 41, alin.i din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.i, alin. 2 lit.”a”, alin. 3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă înființarea serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu autism”, cu sediul în municipiul Galați, str. Constructorilor nr. 29, ca structură, fără personalitate juridică, în subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați.

Art. 2 — Se aprobă Organigrama serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu autism”, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 — Se aprobă Statul de Funcții pentru serviciul social „Centrul de zi pentru copii cu autism”, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Dispozițiile HCL nr. 20/28.07.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

■   .................... ~                                                                        Anexa nr.,.i LA H.C.L. nr JJ.?....din..20,10.2016

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM IN MUNICIPIUL GALAȚI

Str. Constructorilor, nr. 29, Galați

Tel/fax: 0236/479415; 0336/104644

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM IN MUNICIPIUL GALAȚI Str. Constructorilor, nr. 29, Galați

Tel /Fax: 0236 - 479415; 0336.104.644


SCHEMA DE PERSONAL PROPUSA PENTRU FUNCȚIONAREA

CENTRULUI DE ZI PENTRU COPH CU AUTISM IN MUNICIPIUL GALAȚI


Nr. crt.

Denumire funcție contractanta

Felul funcției

Nivelul studiilor

Număr de posturi

FUNCȚIE DE CONDUCERE

1.

Responsabil centru

Funcție de conducere

SS

1

PERSONAL DE SPECIALITATE

2.

Asistent social

Funcție de execuție

SS

2

3.

Psiholog

Funcție de execuție

SS

2

4.

Psihopedagog

Funcție de execuție

SS

2

5.

Kinetoterapeut

Funcție de execuție

SS

2

6.

Logoped

Funcție de execuție

SS

2

Instructor de ergoterapie

Funcție de execuție

PL

1

7.

Pedagog de recuperare

Funcție de execuție

PL

2

8.

Maseur

Funcție de execuție

M

1

PERSONAL ADMINISTRATIV,

---GOSPODĂRIRE,

ÎNTREȚINERE, REPARAȚII, DESERVIRE

9.

Informatician

Funcție de execuție

SSD

1

10.

îngrijitoare

Funcție de execuție

M/G

1

11.

Muncitor calificat

Funcție de execuție

M/G

1

TOTAL PERSONAL z

18

■>

PREȘEq HRIST