Hotărârea nr. 114/2016

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana in favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE Galati, pentru terenul proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 188 mp, situat in Galati, Str. Regiment 11 Siret nr. 20D

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 114 din 31.03.2016

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate a Municipiului Galați, în suprafață totală de 188 mp, situat în Galați, str. Regiment 11 Șiret, nr. 20D

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 77/22.02.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 20834/22.02.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 20836/22.02.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitările nr. 587/20.01.2016 și 870/27.01.2016 ale societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 7118/21.01.2016, respectiv nr. 9808/27.01.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 ~ (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru suprafața de 188 mp compusă din 2 loturi: 159 mp teren domeniul public al Municipiului Galați și 29 mp teren domeniul privat al Municipiului Galați, teren ce va fi ocupat de capacitatea energetică subterană care va alimenta clădirea/bloc locuințe Francezi 1, din str. Regiment 11 Șiret, nr. 20D.

(2) Traseul capacității energetice este individualizat în anexa care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs


aaa ' ■.Mie.îișlecî:( a00j din K

: ța .jtohfe nisic

JCctn jrostme


J;ii? crp-.pc


ms;s param Ws'eaMî-aii


1_LLlL;

LLLLLb lLLLLI Ll


/LrjLLlLLLL<tL P IlClLLLLLLLLMLl '

^LLLL.LLLLLLlLLI’

.LLLlLLLLLL' ' ' '

Z.L L L l. L LL Ll LL _L LLL LLXnJj ' LLLLLLLLLLLIlLLLLl

■ = ■ AatLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLl1 (

• \ /(rULLLLLLLLL'.LLLLLLLLLLLLLL1 : LLLLLLLLLLLLLLLLLllLLLLI

11 i I -: I i I I 111 M N ! I I ■ ■

JUDEȚUL GALAȚI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

ClWmiDEE»M


Nume

SemsB'

vnPri?tiiTs.i

£

Sef Proiect

fog.NituO.

rl

proiectat

lng.GfaiD.

WoD. ”

lyfOL

[4 vjl¥

-“■r


FAZA:

DTCU