Hotărârea nr. 112/2016

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana in favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE Galati, pentru terenul proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 92.50 mp, situat in Cartier Micro 18, intre blocurile L12 - D8 - D9A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 112

din 31.03,2016

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 92,50 mp, situat în cartier Micro 18, între blocurile de locuințe L 12 - D8 -D9A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 75/22.02.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 20844/22.02.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 20846/22.02.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea nr. 756/25.01.2016 a societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 8284/25.01.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA ~ SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 92,50 mp, situat în cartier Micro 18, între blocurile de locuințe L12 -D8- DgA.

(2) Traseul capacității energetice este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Con trasemnează, Secretarul Municipiului Galați Radu Ocțemian Kovacs