Hotărârea nr. 110/2016

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana in favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE Galati, pentru terenul proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 35 mp, situat in Galati, Str. Domneasca nr. 66

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr, 110

din 31.03.2016

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 35 mp, situat în Galați, str. Domnească, nr. 66

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 73/22.02.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 20852/22.02.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 20854/22.02.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea nr. 1229/04.02.2016 a societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 14106/04.02.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 ~ (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 35 mp, situat în Galați, str. Domnească, nr. 66.

(2) Traseul capacității energetice este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați

Radu Oclavian Kovacs

Anexa la HCL nr.

110/31.03.2016Semn convențional

Denumire semn convențional

STÂLP DE BETON

©

CUTIE GAZE

COPAC

©

CANALIZARE

0

STATIE

ozn

GAGHER

REȚEA GAZE

ZID CONSTRUCȚIE

.

REȚEA ELECTRICA SUBTERANA

1

1


Cabina paza


442550


Imobil Str. Domneasca nr, 64


23.®l

2l5?W

f£2T7Î

23.49^  \

23®S\ i

23.49

^23.71


Imobil Slr. Domneasca nr. 6 0


Imobil Slr. Domneasca nr. 58


-i Post trafo


cn eo h.

EXECUTANT:

S.C ADRICARD PROJET S.R.L.

BENEFICIAR:

S.C. CBS GROUP S.R.L.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1 : 500

TITLU PLANȘĂ:

P/an topografic rețea subterana aiim. energie electrice ptr. imobil str DnmnAasrra nr 66

MASURAT

S.C. ADR/CARD PROJET S R L.

DESENAT

S.C. ADRICARD PROJET SR L

DATA:

Ianuarie

2016

ADRESA IMOBILULUI: municipiul Galați, Strada Domneasca, nr. 66, Județul Galați

VERIFICAT

P.F.A. Cvifenco Aî&ran&u

APROBAT