Hotărârea nr. 11/2016

Schimbarea destinatiei unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galati in vederea inchirierii acestuia prin licitatie publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 11

din 28.01.2016

privind: schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic “Mircea Eliade” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 23/18.01.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5388/15.01.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 5390/15.01.2016, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Liceului Teoretic "Mircea Eliade” Galați nr. 3939/09.112.2015, înregistrată la Registratura Municipiului Galați sub nr. 134500/09.12.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 112, alin. (1), alin. (2) și alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și Ut. ”d”, alin. (5), lit. ”a”, alin. (6), lit. ”a”,pct. 1 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic “Mircea Eliade” Galați, situat în bulevardul Milcov, nr. 13, clădire C25, în suprafață de 20 m.p., temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru desjășurarea activității de comercializare produse alimentare permise elevilor, spațiu identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a spațiului identificat la art. 1, cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 258/2011.      :

Art. 3 — Tariful minim pentru închiriere este stabilit conform anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 258/2011, indexat cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitației.

Art. 4 — Contractul de închiriere se va încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire, până la data maximă de emitere a avizului conform al ministrului educației și cercetării științifice, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulament aprobată prin H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 5 — Prevederile art. 1, art. 2, art. 3 și art. 4, intră în vigoare după emiterea avizului conform al Ministrului Educației și Cercetării Științifice.

Art. 6 — Primarul municipiului Galați se îriiputernicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


> Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu OcfiSutan Kovacs

K
©Ci$C®< ;Sîr. ’Ayf** 'WHCU