Hotărârea nr. 109/2016

Dezlipirea in 2 loturi a terenului in suprafata de 626 mp, situat in intravilanul municipiului Galati, Str. Brailei nr. 44

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 109 din 31.03.2016

privind: dezlipirea în 2 loturi a terenului în suprafață de 626 mp, situat în intravilanul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr, 44

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 72/'22.02.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 20830/22.02.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 20832/22.02.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând referatul de admitere nr. 2160/18.01.2016;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 257/25.06.2015 privind atribuirea în folosință gratuită Muzeului de Istorie „Paul Paltanea” Galați a unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezlipirea în 2 loturi a terenului în suprafață de 626 mp situat în intravilanul municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 44, după cum urmează:

  • - Terenul în suprafață de 606 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 44, având numărul cadastral 122494, va constitui Lot 1;

  • - Terenul în suprafață de 20 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 44, având numărul cadastral 122495 (teren ce face obiectul H.C.L. nr. 257/25.06.2015), va constitui Lot 2.

(2) Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Secretarul Municipiului Galați

Radu Ocla<


KovacsPlan de amplasament si delimitare a imobilului" cu propunerea de dezlipire/alipire

Sc 1:250


Anexa la HOL

nr. 109/31.03.2016


Nr.cadastral: 122235

Suprafața

Ad resa imobilului:

Mun. Galați, Strada Brăilei nr.44

626.00 mp

Cartea Funciara Nr: 122235

DAT: GALAȚIdomeniu public parcare


441415


; Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați I Nume și Prenume: FOCȘÂNBA^U__

I Funcția:           CONSILIER/^


Dezlipire/Alipire imobil

Situația actuala (înainte de dezlipire/alipire)

Situația viitoare (după dezHpire/aiipire

--

)

Nr. Cad.

Suprafața

Categoria de

Descrierea

Nr. Cad.

Suprafața

Categoria de

Descrierea

totala(mp)

folosința

imobilului

totaia(mp)

folosința

imobilului

122235

626

Cc

606

Cc

LOT 1

Acttttajf ia i sa v» fece prm lot 2

20

Cc

LOT 2

Accesul la lot 2 sc v* foce prin lot 1

Total

Ttrtal

626