Hotărârea nr. 107/2016

Acordul Consiliului Local pentru dezlipirea terenului in suprafata de 43842 mp, intabulat in CF 120450, situat in intravilanul municipiului Galati, T213, P1009/2/2, Lot 2, in 3 loturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 107

din 31.03.2016

privind: acordul Consiliului Local pentru dezlipirea terenului în suprafață de 43842 mp, intabulat în CF120450, situat în intravilanul municipiului Galați, Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2, Lot 2, în 3 loturi

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 14/13.01.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4070/13.01.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 4072/13.01.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 1455/30.03.2015, precum și referatul de admitere nr. 105347/17.12.2015;

Având în vedere adresa nr. 31/08.01.2016 a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 2644/08.01.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție în scriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările u nerioare;

Având în vedere dispozițiile ari. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, v-u modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea ir. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. i-(i) Se aprobă dezlipirea te ei ului în suprafață de 43842 mp, intabulat în CF 12045,0 situat în intravilanul mumei, : h t ui Galați, Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2, Lot 2, în 3 loturi, după cum urmează:

  • - Teren în suprafață de 9666 mp, situat în intravilanul Municipiului Galați, Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2, Lot 2, având numărul cadastral 122411, va constitui Lot 2/1;

  • - Teren în suprafață de 20414 mo, situat în intravilanul Municipiului Galați, Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2, Ltr 2, având numărul cadastral 122412, va constitui Lot 2/2;

  • - Teren în suprafață de 13762 rri?, situat în intravilanul Municipiului Galați, Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2, Lct 2, având numărul cadastral 122413, va constitui Lot 2/3.

(2) Terenul este individualizat în cnexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Gaktp se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Lai ați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Secretarul Municipiului Galați

Radu Ocțpvdan Kovacs

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE

Scara 1 : 2000

Anexa la HCL nr.

107/31.03.2016


O «Si tn


Nr. Cadastral

Suprafața masuratâ

Adresa imobilului

120450

S-43842mp

Mun Galați ZONA LIBERA. 7213. P1009/2/2. LOT 2

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ teritoriala (DAT)

120450

Galați

o o Cb un
Nr

CasL


120A50


o un


dezlipire


'■f ■ 2

imobil


Sifuâhd actuala


Suprat.

-Jm&L.


{înainte de dezlipire!


'(alegoria de folosința


Descrierea imobil ului


“7/r

L&d


Supraf

w


9666


S/tuatia viitoare

(După dezlipire!


Categoria de folosința


Descrierea imobilului


Cc


LOT 2/1 - teren curți construcții