Hotărârea nr. 106/2016

Acordul Consiliului Local pentru dezlipirea terenului in suprafata de 295382 mp, intabulat in CF106395, situat in intravilanul municipiului Galati, T217/1,P1024/1,Lot 1,in 3 loturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 106

din 31.03.2016

privind: acordul Consiliului Local pentru dezlipirea terenului în suprafață de 295382 mp, intabulat în CF106395, situat în intravilanul municipiului Galați, Tarlaua 217/1, Parcela 1024/1, Lot 1, în 3 loturi

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 13/13.01.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4074/13.01.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 4076/13.01.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 2528/07.06.2013, precum și referatul de admitere nr. 105346/23.12.2015;

Având în vedere adresa nr. 32/08.01.2016 a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 2646/08.01.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea

HCL 106/2016 Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ari. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 295382 mp, intabulat în CF106395, situat în intravilanul municipiului Galați, Tarlaua 217/1, Parcela 1024/1, Lot 1, în 3 loturi, după cum urmează:

  • - Teren în suprafață de 249120 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, Tarlaua 217/1, Parcela 1024/1, având numărul cadastral 122435, va constitui Lot 1/1;

  • - Teren în suprafață de 28418 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, Tarlaua 217/1, Parcela 1024/1, având numărul cadastral 122436, va constitui Lot 1/2;

  • - Teren în suprafață de 17844 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, Tarlaua 217/1, Parcela 1024/1, având numărul cadastral 122437, va constitui Lot 1/3;

(2) Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați Radu Octavian Kovacs

HOL 106/2016

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară

I" eritru

Imobil număr cadastral 106395/UAT Galați

Carte Funciară Nr. 106395

Comună/Oras/Municipiu: Galați

TEREN intravilan

Adresa: Județ GALAȚI, UAT Galați, Localitate Gnlal:i

Ni;, cad

astral ••     : ■<

3 d prafăța'rn «urâți Jmp).

Observații / rtoferința

106395

295362