Hotărârea nr. 104/2016

Modificarea si completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 104 din 31.03.2016

pentru: modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 52/11.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 17690/11.02.2016, a Viceprimarului municipiului Galați - Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 17692/11.02.2016, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se completează inventarul parțial al bunurilor care constituie domeniul privat al municipiului Galați, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile sunt identificate în anexa 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs n

Anexa nr. 1 la HCL

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

7

Teren

Str. Brăilei, Nr. 165, afferent Bl. A3-A4 Suprafață = 27 mp

N- Domeniu public

S - Domeniu public

E - Domeniu public

V- Domeniu public

2

7

Teren

Str. Brăilei, Nr. 165, aferent BL A3-A4 Suprafață - 20 mp

N- Domeniu public

S - Domeniu public

E - Domeniu public

V- Domeniu public

3

7

Teren

Str. Brăilei, aferent Bl. A3 Suprafață =19 mp N - Municipiul Galați

S - Str. Caraiman E - Str. Nămoloasa V-Proprietate privată

4

7

Teren

Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 38A Suprafață = 2 mp

N - Proprietate privată

S - Str. Ciprian Porumbescu

E - Proprietate privată V-Proprietate privată

5

7

Teren

Str. George Coșbuc, Nr. 5 Suprafață=45 mp N - Proprietate privată

S - Alee acces

E - Proprietate privată V-Proprietate privată

6

7

Teren

Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 18 Suprafață = 147 mp

N - Proprietate privată

S - Str. M. Kogălniceanu E - Proprietate privată V-Proprietate privată

7

7

Teren

Str. Ep. Melchisedcc Ștefanescu, Nr. 17 Suprafață = 48 mp

N ~ Proprietate privată

S - Str.Ep. Melchisedec Ștefănescu, Proprietate privată

E - Proprietate privată V-Proprietate privată

8

7

Teren

Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 8 Suprafață = 224,8 mp din care:

35,787 mp- SC Crinul SCM

27,853 mp - locuință - Lungu Gherghina 12,987 mp - locuință - Zanoaga Ștefan 16,009 mp- locuință - EnacheLazarina Mihaela

9,057 mp - locuință Mafiei Fănica Liliana 27,039 mp - locuință - Tudor Săndica N - Acces

S - Acces

E - Proprietate privată V- Str. Nicolae Bălcescu

9

7

Teren

Str. Nicolae Leonard, Nr. 21, BL R1

Suprafața = 22,12,mp

N- Domeniu public S - Domeniu public E - Domeniu public

V- Bl. R1

10

7

Teren

Micro 19, Str. Strungarilor, Nr. 4B Suprafața = 663 mp

11

7

Teren

Str. Nicolae Leonard, Nr. 19, Bloc C15, Parter

Suprafața - 21,40 mp

12

7

Teren

Str. Maior Iancu Fotea, Nr. 1 Suprafața = 24,50 mp

13

7

Teren

A

B-dul George Coșbuc, Nr, 257A Suparafață = 725 mp


W V- i

A;/ >-<4^ / —”* O. >/ r, ■ muM- o4/ <Vul


Nr .cadastral

Suprafața măsurată a imobllului(mp)

Adresa imobilulUj^^l^i'B^IieÎNr.l^

â^ejHefit';bloj6<Ă3~A4^

27

Municipiul Galați

___


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT): Galați

_


fM G» m r\ m rs

440965


■i

n ii r% ,n


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de rolosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

cc

27

Total

B. Date referitoare la construcții

cod

Destinația

Suprafețe construită le sol (mp)

Mențiuni

ci

□c

Total

.^CEimHMr^SSSi

a totală măsurată a Imobilului =i? mp a din act= 27 mo

Bncutant:/ C$6rvgig

X-m Seria tîQ-Q-J.Nr. 0627 Ca nfrrm efcepita rea ma șuraifrilaf luăren,     -11

Corectitudinea tntoantrli tfâtiMsftațfei cadastrali corespondența                            fâj

Inspector

Confirm Introducerea Imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului catfjstral

Semnătură ș] parafe

Sembițura șt ștalrijaiar ' y^''

Data:

Data :01.2015

v ;V<A. /.

Ștampila HCPI

-Nr.oadastral

Suprafața măsurată a imobiluiui(mp)

Adresa imobilulul:Strada Brăilei Nr, 165,aferent bloc A3-A4

r

20

Municipiul Galați

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT): Galați

A. Date referitoare ta teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

CC

20

Total

--

/ ) /                                 B. Date referitoare ta construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sal (mp)--"

Mențiuni

CI

CC

Total

" T-•- a- .         Suprafa

z'i?r ■’ r ji      A lV'** Stjprafal

A totală mSsurată a imobilului =20 mp a din act= 20 mp

Executa of p^SetyJfYtÂ* fi fl/^*^£gMpo^obtpert ConflrptjkeaSMțfț fțfairftonprniT&en.’^.'i corecptiklnea intoarnțrila&tmnwt4ftppd^âr|te ;l co respnjjden fa jcesteWraSA lintea din terîrj 1

l „n5efîV,CU PllR'^ )

G^OPocAj)PrS^ &l

■ ^natura f

DatdtQjfoaț6(- /ț/ jA

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată țl atribuirea numărului cadastral

Semnătură $1 parafa

Data;

Ștampila BCP1

Mr. cadastral

Suprafața măsurață aj£nobilului(mp}

Adresa                                           *>’•

..........■ ■■—■■ ■ -

Municipiul Galați ^ '2 2'"' '’ " "

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT): Galați

440970

440970


73/3b7                                                        737397


'țSl ■O

d


Strada Brăilei


Trotuar pietoni737*415                                                           737415440954

440954


A. Date ro/entoare la teren

Nr. par®!*

Categorie de folosință

Suprafața tmpj

Mențiuni

CC

W

Total

B. Date referitoare te «nstrucțll

Cod

Destinația

Suprafețe constnnlă te sol («pj

Mențiuni

CI ,

CC

Total

,    .                              Sufwafe

l.3’ . (      *■ Y.(, SuoraĂI

a totali mSsuralăe mobilului »t9 mp

a din act»19 mn  .       .              ....

Ccnfirpt r&ecuUWea             y§en,'i^ ț

□xecp tulii iwa întocmirii                           51

«resporidenja jMM^du-reWtea din/erw».'

;■?/

Sțmnewra^’țpnipjB'/j®’1''   .-'

DatrOiâftș, ■   / / /

Inspector

conrtnn introducerea imobitidur in baia de date integrată fi atribuirea număratul cadastral

Semnătură 51 parate

Caia.

Stampila BCPl

| Nr.cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

— j- r 7 •■'iT*'

1

-

Gală®

-^wjjry. j fckUi: -

I Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

1 .

Galați

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața . (mp) .

Mențiuni

CC

2

Teren cu limite nematerializate

Total

2

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația^

’ DEAUTfrWARE

Mențiuni

s

Clasa o

o

&

nSERVICIoK        m T

ir>enTnonf.AD>EXPW

Total .....

~(GTCE)ț / &/

.'    1 N C r

a totală măsurată a imobilului » 2 mp

a din act = 57 mp                              ..   .

Executant: Serviciul Pubilc^ittjțretălfExpeirt Confirm executarea măsurătorilor Ia teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale șl corespondența acesteia cu realitatea din teren

COORDONATE PUNCTE CONTUR

 • 1.  Y=738019.11 X=440873.11

 • 2.  Y-738022.13 X=440874.21

 • 3.  Y=738019.49 X=440872.07

Semnătură și ștampila              Data:11.2015

Inspector

Confirm introducerea Imobilului In baza de date Integrată șl atribuirea numărului cadastral

Semnătură șl parafa

Data:

Ștampila BCPI

440875


44D870
MORTUALA


6 “soJT

Nr, aviz DCPI

b,r^iLî]^O^£^|gj;.,.,,jj1 <" ' ';yw£wsm,&8

|ț                            l’"1,îit'l( *,t ln>'»hihaf^|

J. fina rtk-nq tll.AriA» ['

.... .

/

/

<j7 p, ?BENEFICIAR PRIMĂRIA MUN.GALATI

K/DOR£ TOPOGRAFICA


Ttyilfia fi, strada G. Cosbuc nr.5


Sltfttft ele coordonate» Stereo '70


Plan de referința* Marea Neagra


5lansa

nr.l


XM41630


.■.<=4+16211


X-44161029

52.41°   27 piopr. Facalet Costachc si ĂnicaLOCUINȚA—©----

IU

51-88

0112

51.89


STR. M. KOGALN1CEANU


I rw


INVENTAR DE COORDONATE SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 1970


PUNCTE CONTUR


Nr.pcL

' Y

X

1

737683.86

441631.75

2

737691.46

'441631.91 .

3

737693.61

441613.58

4

737685.21

441613-.4O

5

737684.66

441620.88

6

737684.16

441627.79

7 î

441630.48


lustniment; Static Totala Laica

Nota: Cotele de nivel sunt cote absolute (Reper Marea Neagra) Măsurătorile au fost efectuate conform tepentor indicați de beneficiar in terenPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Se. 1:250

CI - construcție din tabla

A, Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața im IV

Mențiuni

■ 1.

Cc

48.00

Terenul cuprins intre pet 1-6 nu

Total

48.00

este granituit

B.

)ate referitoare Ia construcție

Cod constr.

Suprafața construita Iu sol (mp)

Destinație

Mențiuni

Total

f ^sorecnuiilinpjriBW [ “Jcaiawote ț mmpi H serv» ^"GEoropgSt

f/6rtH;Ă^fe»;ptcnT

itAu awstsin SE 1

Wic jl

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrală yi atribuirea uumflnilui cadastral

Semnătura ;i parata

yv z&x

ii stanjțJț^.'/ A -

Ștampila BCPI

llalu: Of.201 fi

Data.................


wn '3s

> NV'lc!


Foaia colectiva


(unea funciara Colectiva Nr.;.../............./ UAT GALAȚI

Descrierea c undo mi nul ui : Imobil cu S+P+2E+Pod din zidărie,»nul constr.1920 \drcsa construcției: str. iNicolae Bălceseu nr.8 (fost str.N.Uălcescu nrJ6 ) \r,cadastral...............\T

tru ns un


Su p ral ala teren 225 m.p.

Nivel

!    ■ Nr.ap./ spațiu

;        destinație

Cod U nil. indiv

Nr.CT Indiv.

Sup

Uti la

UI (mp)

Ki

«i/

/o

Cpc

UI

Cpl ui

1 ’bs,

Parter

I S.C.“ ENCMSRL

116498

85.35

16.80

97.676

37.76.^ .

Spațiu

Ji'llL

IWWW®

7

■■ .. „• . ... .

ROțȘS/.

15.92

' MS®

35.787"’

'Spațiu cum.

1

:   Ap.2

Țpopacrina

i GEORGIANA

80.02

15.75^

91.576

35.406

locuință

i

i Ap. 1

| VAS1LE COSTELA

| CAMELIA        :

21551

38.87

7.64

44.483

17.200

1 .ociii nlă

....... "' ■

62.95

12.39

72.041

1 meni nțâ

lezanin

i POPA CIGNA . CAMELIA

O./D

L 1.33

7.775

2/is /

l 'ani. de

■<T\ icilt

'.■/.anin

t VASILE COSTELA

CAMELIA

21 551

6.13

1.21

7.015

2.712

l.’a:ii. dc

icill

i4MMUio'

29.35

5.78

33.589

M

■1 < ic i a s 1; i

<18

7.12

41.405

IBM

Inreuiiită

'i

j').47

4.03

23. 126

l.iKiiintâ

. Sadica)//

oi.l 1

I2m3.

i)A9?4

1 ,i ii.ii Hiia

[ k-4-'"b

4

1

rTOT.\L

51)8.06

r HH).l)

5« 1.43R£LEVE$|șpa|W COMERCIAL

Scara l:ioo


mei astral

Suprafața teren bfoc

.. .                      ;      Adresa Imobilului

2.343

717

Mun, Galați, Jud. Galați, Str. Nae Leonard,nr. 21/Bl. Rl, sc. 2, Parter


•trren Funciara colectiva Mr.

--L.

2451

UAT

Galați

:;rf unitate individuala (U)

CF individuala

r. Cadastral: 2343-C2-U23                                     ................... ”""     ""      ........... '


L'

I

f ș


.J,


c1
J

1 ■:

:'-li >


■țiîti'ltw Si


■ ■ i iz?’

'3L1C,


* <s yc   ’’ V'/

'


X /,


î . ir !

1 mcapers |

Canumire in ca pere

jijprrnta utila

.'.mp,)

1             '■ i

Camera

•isi.fil

., 1

Camera

13.97

;>;j     j 3 a le

C67

/M-«îLiuKi£-L

Hol

3,06

31 mp


■ ^3

Suprafața Utila =s 77.


?W>/•ni

><fntoi:Âta! •

COCU LqMINț^BRONA /ertflcat:

S.C. "AORICARD PROJET1' S.R.L. - Galați

-3W-1

. pahar/

Martie 2008

•/

Recepționat:

Data:


iOIHVENTAH D£ COORDONATE

2

3

; EfemffFil tv m w>m

43P5S1W4

7X936,93

4

639562336

735966368

5

639560.553

735965616

i

639568.296

735365.069

7

639566.967

735966375

0

63SS73.892

135953355

9

639560.631

735963.56

10.

432554.047

735955.148

11

43955Î1SS

735955.65

12

439552442

735956.966

a

639552518

735956.9Z5

ii

639566.386

735944.45

15

639535.77-

735951379

16

17

639529.159

639537.805

735962913

735935.975

18

639567.39

735928.536

s«sr


439525


Nota: Total teren contur 1


48-1


In suprafața totala St"663mp Intabulat în CF 101497

Denumire societate

Suprafața teren aferent dinarte(mp)

Parter(mp) fara etaj deasupra

Su(mp)

Teren af St=424>26mp distribuit Pt-lE(mp)

Diferența de teren aferent(mp)

Total teren aferent Imp)

So

CRINUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

60

60

0

0

0

60

SC GETICA SRL

. 240,81

99,42

320,21

19155

50,17

290,98

UNIREA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

58,61

18,10

7H1

44,69

4,18

62,79

SCJACKPOTSRL

100

0

82,76

52,76

-47,24

52,76

SCCOSTISRL

21

0

20,83

25,85

4,85

2S.85

EVALUX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

107,16

0

147,66

94,13

-13,03

94,23

ION ES CU-CORBU ALICE

8,38

0

13,71

8,74

0,36

8,74

SUDU GHEORGHE SI BUDU GABRIEiA

6,27

0

1426

6,54

0,27

6,54

CN LOTERIA ROMANA SA BUCUREȘTI

28

28

0

0

0

28

SC ROMANTIC SRL

32,77

32,77

0

0

0

32,77

TOTAL 80

683

238,29

655,53

424,26

-0,45

663

a alatL Ceftti r Mlcn

Igilti-Kttunuittiuiu


Iț,*J

46,64 7<U mMrII.

f.7t

1,M__

1.12 ■ -28j--ȘfrV-

5,43

10,85

27,11 H<1S 105,41


JJMM AMRlHTCflNlTflMCTJll Tt»R A f IREH 1 CQ N 1T JtU CTLEI


Ta o ri>Minm>i TROtUAR-iJlCARL. TEC TUAR SI JCA.AI


TROTUAR

Ht.gTVARaiICJlftl


TI RUSA TERASA


77


.. /

Ewtadiîltihx

PLAN TOPOGRAFIC Scara 1:150

. £»v7 / ..

/r

4 V

Adresa laiablt Hun. Galați Cartier Micro 19,

. Qat<r. 07.012016

Sfr. Strungarilor nr. 4-6Suprafața 1280 n-a


RELEVEU APARTAMENT SCARA 1:100


MUH. GALAȚI STRADA NAELEONARD,NR 19. BLOC C15. SPATUL NR3. PARTER TRONSON 4+5.

£

uD cnc tr-C'J

V

3

0,24rJ

£ r-r-cu-------NE------ incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

SPAȚIU VANZARE

21.83

2

DEPOZIT

21.37

3

BAIE

1.91

Suprafața Utila=

45.11

Suprafața Totala=

/ .<■ ■■...

45.11

Supr. Totala teren

Supr. atap. /in. p.}

Cota indiviza %

(mp)

21.40/ „   -

1280

Executant,     /7\. ''A

w;<-

.. .                  V..        > • • ■

FEBRUARIE 2012

Recepționai,

Data:

/□L

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

           Scaral :200

1 Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

30695

410

Strada Maion Iancu Fotea nr. 1

ICarte funciară nr.

105769

DAT

Galați
Inventar de coordonate


afata de 226 reprezentând 51.5 % proprietari Tnranu Titîna Hamfigea^ <i conform dispoziției 4174SR din 21.05.2012 si a raportdittlTOdincfr/4/-. 1.2012                                           ■          CrRȚIFfCAT

ifata de 159,50 mp reprezentând 38,9 % proprietar CȘTERAS^Mi!t \ conform conștractului de vanzare cumpărare 4919 dii             Mr. Ou?»?

data de 24.50-inp reprezentând 6% proprietar Municipiul GâTafP

Executant, Coja Dumitru                          >' -it r. A,

.(A t'-v

 • 1.  X=739286.32 Y-442028.67

 • 2.  X=739292.42 ¥=442028.30

 • 3.  X=739298.73 Y=442027.74

 • 4.  X=739298,20 Y=442014.08

 • 5.  X=739297.18 ¥=441997.97

 • 6.  X=739290,95 Y=441997.57

 • 7.  X=739282,30 Y=441997.40

 • 8.  X =739282.68 Y=442000.95

 • 9.  X=739283.58 Y-442000,97

 • 10. X=739285.17 Y=442017.23

Suprafața -410 mp
Ridicare topografica efectuata in vederea studiului pentru determinarea suprafeței de teren aflata in proprietatea Municipiului Galați.


Suprafața teren masurata= 1263.00 mp

A.

Y« 737 007.70

X=444880.77

B.

Y=737043.04

X=444882.68

C.

Y«737046.21

X=444840.34

D.

Y«737027.24

X=444838.90

E.

Y-737026.09

X =444854,08

F.

Y-737009.90

X=444853.10


444835

44483

CONSILIUL LOCS^âWftAT SERVICIUL PUBLIC

Tel: 0236/426200 ;Beneficiar: MUNICIPIUL GALAȚI

B’dul George Cosbuc nr.257A


Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE


DESENAT


ÎNTOCMITTitlu proiect: Studiu topografic