Hotărârea nr. 100/2016

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare conducta apa Str. Ioan Cuza" si angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.ioo

din 31.03.2016

pentru: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza” și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 45/09.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 9988/28.01.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9990/28.01.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă strada Al. I. Cuza” și angajarea fondurilor pentru elaborarea proiectului tehnic

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. ”d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aproba modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza” și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 100/31.03.2016

Privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă str.Al. I. Cuza”și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

Prin H.C.L. nr. 3/2014 a fost aprobată documentația tehnico-economica pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă, strada AL I, Cuza”.

Lucrările au început în luna mai 2015 si s-a executat înlocuirea conductei de apa Dn 110 PE pe lungimea de 705 ml din totalul de 1.350 ml.; pe aceasta lungime, conducta a fost pusa in funcțiune cu branșamentele aferente.

Pe parcursul execuției s-a constatat necesitatea lucrărilor suplimentare care constau in:protectia conductei pe zona strada Enescu-strada Labirint, completarea sistemului de hidranti, refacerea căminelor de vane care s-au deteriorat si refacerea stratului rutier si pietonalpe zonele afectate de lucrări.

NOII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SUNT:

Valoarea investiției: 1.829730 lei cu TVA din care C+M:    1,673,590 lei cu TVA

Capacitatii-refacere carosabil si trotuare-4.600 mp.

-rețea apa Dn 110, L=i.55O ml.

-conducta de serviciu si branșamente apa rece Dn 63 mm,PEHD, L=220 ml.

-branșamente apa rece Dn 40 mm, PEHD, L=io ml.

-branșamente apa rece Dn 32 mm, PEHD, L=56o ml.

-hidranti de incendiu Dn 100 =16 buc.

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: Buget local

Anexam Devizul General corespunzcitor al acestui proiect.

< O X

PREȘEDINTE DE Șj

FLORIN


li:)DEVIZUL GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării:


Reabilitare conducta apa potabila str Al 9.CUZA Dn 100mm- 2016=


In mll lel/mii euro la cursul 4.5000 leifeuro din data de 2016


Conform KG. nr. 28 din 2008


———

Nr.

I Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVÂ)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

MII le!

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mll euro

1

2

3

■       4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

i.i,.

Obținerea terenului

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

o.dp

0.00

o.oc

0.00

0.00

1,3 .

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

ao°

0.00

o.oc

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL?

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

. 0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

CAPIȚOLUL3

Cheltuieli pentru proiectare el asistenta tehnica

3.1

Studii teren

3.60

0.80

0.72

4.40

0.98

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.00

0.46

0.4C

2,40

0.54

3.3

Proiect sl Ing 3%cf.Norm.11N x 65%, tab 6.18,gr3

28.00

6.23

5.6C

33.60

7.47

3.4 .

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

O.OC

0.00

0.00

3.5

Consultanta

„ 0.00

o.oo

O.OC

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

0.00

0.00

O.OC

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

33.60

7.49

6.42

40.40

8.98


Cheltuieli pentru Investiția de baza


4,1


Construcții si instalat!!


1,394,66


4.1.1.


4.1.2


4.1.3


 • 4.1.4

 • 4.1.5


Reabilitare conducta apa rece str Al l Cuza Dn 100mm

Conducta PEHD De 11Omm +

branșamente -Provizorat               _________

Căminede vaneproiectate/refacere cămine deteriorate ’ ' ' •        '      '

/ desfacere sl refacere carosabil siTrotuare Montare conducta PEHD De 110 mm In protectoe PVC-KG Dn 200mm


666.39


309.92

123.64


278,9:

111.21 ’


1,673,59

667.66


371.91

148.37


4.1.6


4.2 • 4.4

 • 4.5 :

 • 4.6


Casete din beton armat Intersecție branșamente sl cămin de observație Montaj utilaj tehnologic

Utilele, echipamente tehnologice, sl funcționale cu montaj___ ■ ,■

Utilaje fara montaj sl echipamente de transport Dotări .         ______________ __

Active necorporale______________________________

TOTAL CAPITOLUL 4


68.45


73.37


682.09


15.21


16.30


151.58


13.69


82.14


18.25


. 14.67


136.42


88.04


618.51


19.57


181.891.27


O.OC

0.0C

0.0(

278,9:


Text dreapta


CAPITOLUL 5 * Alte cheltuieli


FpEVIZUL GENERAL: Reabilitare conducta apa potabila str Al I.CUZA Dn iOOmm- 2016- VARIANTA TOTALA


5.1


5,1.1


Organizare de santler1% (c+M)

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului


3

13.95


. O.OQ


4

3.10

0.00


5

2.74


O.OC


6

16.74

0.00


7

3.72

0.00


 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

5.3


Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, cos tu I creditului . , Comisioane, taxe si cote legaleICS 0.8%(C*M) Costul creditului                        .

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%cap3+4

TOTAL CAPITOLUL 5 '


0.00


0.00

11,16


0.00

71,42

96.53


O.QD

0.00

2.48

0.00

15.88

2-L46


0.0( 0.0C 2.2/

0,0C'


. 14.2S


19.31


0.00,

0.00

13.40

0.00

85.71

115.84


0.00

0.00

2.98

0.0Q " 19.05" 25.75


 • 6.1   I Pregătirea personalului de exploatare.

 • 6.2  I Probe tehnologice si teste

I TOTAL CAPITOLUL 6


CAPITOLUL6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si test» el predare la beneficiar


0.00


TOTAL GENERAL:


din care: C+M


0.00

o.pb

1,524.79

1,394.66


_o.oo o“oo


338.85

309.920.00

0.00

0.00“


304.94]   1,829.73

278.9Ș   1,67X69


0.00

0.00 _ 0.00 406.61 371.91


DIRECTOR GENERAL


Director

ing.AureîSef Departament Th.Proiectare, ing. Virgil Statez^Proiectant

mg Cataliq^ljradisteanuTexttfieapta