Proces verbal din 22.12.2015

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 22/12/2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată din 22.12.2015

Consiliul Local al municipiului Galați s-a întrunit la sediul Primăriei municipiului Galați, din str. Domnească nr. 38, în ședința de îndată, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința Consiliului Local este publică.

Președinte de ședință este dl. Caliga Gigel.

Sunt prezenți 18 consilieri locali din numărul total de 27 de consilieri locali.

Au lipsit motivat consilierii locali: dl. Bucatanschi Mihail, dna. Dascălu Monica, dl. Găvan Eugen, dl. Ghețu Ilie, dl. Mihai Alin, dna. Paladi Gina, dl. Trif Nicolae Viorel, dl. Ungurianu Sorin, dl. Vals Vergiliu Sorin.

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul 18.

Ordinea de zi a ședinței de îndată din 22.12.2015 este:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2015.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 18 voturi pentru

- 0 voturi împotrivă

- 0 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CALIGA GIGEL

AVIZAT, SECRETAR, Radu KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT