Proces verbal din 14.12.2015

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 14/12/2015

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2015

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ș edinț ei, conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 3102/08.12.2015.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 09.12.2015.

Ședința Consiliului Local din data de 14.12.2015 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Caliga Gigel.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 14.12.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei artere de circulație: STRADA ING. AUREL ROZEI ROSENBERG ( 1907 - 1952);

 • 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 73,06 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 13;

 • 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 317,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 157;

 • 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafața de 55,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. General Alexandru Cernat nr. 17;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Zonei Eligibile a Grupului de Acțiune Locală pentru pescuit (FLAG) reprezentat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galați;

 • 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Galați, în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” din Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre privind participarea Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galați în proiectul european „SENSES”: the Sensory Theatre. New transnational strategies for theatre audience building” și a cofinanțării necesare implementării proiectului;

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 168/2015 privind aprobarea redevențelor datorate în anul 2016 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galați;

 • 10.Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2016 de către Societatea CALORGAL SA Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați;

 • 11.Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2016 de Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului;

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea redevențelor datorate în anul 2016 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galați;

 • 13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA;

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 28, Traian Nord, Aleea Aurel Manolache, nr. 32;

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea în forma actualizată a Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați;

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Societatea Gospodărire Urbană SRL a unor servicii de asistență Și reprezentare juridică prin avocat;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Galați 2015-2020;

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 129/29.04.2010 privind aprobarea realizării proiectului „Centrul Multifuncțional Help Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați, modificată și completată prin HCL nr. 459/24.10.2013;

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea HCL nr 454/24.09.2009 referitoare la aprobarea realizării proiectului „Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării;

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 52/25.02.2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”, modificată și completată prin HCL nr. 458/24.10.2013;

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea HCL nr. 236/30.05.2013, finalizarea contractului de finanțare nr. 4969/19.12.2014 pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe G10 aferent Asociației 380 și X4 aferent Asociației 574 din Municipiul Galați cod SMIS 48170 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora;

 • 23.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 235/30.05.2013 privind realizarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor Y5, Y6, Y7 aferente Asociației de proprietari nr. 518 din municipiul Galați și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia, cos SMIS 48171, precum și aprobarea finalizării acestuia;

 • 24.Proiect de hotărâre privind completarea HCL 376/23.10.2014 referitoare la aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării și finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Centrul Comunitar de Servicii Sociale din str. Științei nr. 26, Municipiul Galați, cod SMIS 50729, precum și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

 • 25.Proiect de hotărâre privind completarea HCL 56/ 28.02.2013 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investiții „Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității” cod r                      r       r                    r                     r        r         ±                                             r

SMIS 48097, finalizarea contractului de finanțare și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora;

 • 26.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE”;

 • 27.Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”;

 • 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu ALIANȚA ROMILOR DIN JUDEȚUL GALAȚI,în vederea subvenționării proiectului CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI din municipiul Galați, în temeiul Legii 34/1998;

 • 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Asociația Filantropică „Sf. Antonie cel Mare” în vederea subvenționării proiectului „Sfântul Antonie cel Mare”, în temeiul Legii 34/1998;

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Fundația Cuvântul Întrupat în vederea subvenționării proiectului Centrul comunitar pentru copii aflați în dificultate „La Vale”, în temeiul Legii 34/1998;

 • 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Fundația FAMILIA în vederea subvenționării proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate, în temeiul Legii 34/1998;

 • 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Fundația FAMILIA în vederea subvenționării proiectului „Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice” în temeiul Legii 34/1998;

 • 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR în vederea subvenționării proiectului Centrul de zi „Speranța” pentru persoane vârstnice cu dizabilități , în temeiul Legii 34/1998;

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR în vederea subvenționării proiectului Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice defavorizate, în temeiul Legii 34/1998;

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ în vederea subvenționării proiectului Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice defavorizate, în temeiul Legii 34/1998;

 • 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ în vederea subvenționării proiectului CLUBUL SENIORILOR - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE, în temeiul Legii 34/1998;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Fundația INIMĂ DE COPIL, în vederea subvenționării proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”, în temeiul Legii 34/1998;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Asociația Filantropică „Sf. Spiridon” în vederea subvenționării proiectului Centrul de zi pentru copii „Sf. Spiridon”, în temeiul Legii 34/1998;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” în vederea subvenționării proiectului „Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale SPERANȚA”, în temeiul Legii 34/1998;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” în vederea subvenționării proiectului „Centrul Rezidențial de fete”, în temeiul Legii 34/1998;

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, în vederea subvenționării proiectului Centrul de Zi și Sănătate Acces pentru Toți - Centrul de Recuperare, Reabilitare, Incluziune Socială și Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele cu Dizabilități Fizice și Asociate din Municipiul Galați, în temeiul Legii 34/1998;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat cu Parohia Sf. Duh, pe anul 2016, pentru subvenționarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului multifuncțional de Servicii Sociale „Speranța pentru vârsta a III a”;

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Inima de Copil în vederea susținerii proiectului „Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate”;

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare plații abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați;

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță în vederea derulării unei proceduri de achiziție publică de servicii pentru valorificarea deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați;

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru luna ianuarie a anului 2016;

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Handbal Club Danubius - Clubul Sportiv Universitatea Galați;

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Universitatea Galați;

 • 49. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Municipiului Galați”, domnului Benone Pușcă;

50.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de

Municipiului Galați”, doamnei Ioana Citta Baciu;

51.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de

Municipiului Galați”, domnului Vasile Cristea;

52.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de

Municipiului Galați”, domnului Dumitru Bahamat;

53.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Municipiului Galați”, domnului Emil Ceangă;

 • 54. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției artiștilor care au desfășurat o activitate de promovarea valorilor artistice;

 • 55. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției domnului Andrei Cosmin;

 • 56. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției doamnei Anna Cristina Burte;

 • 57. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției


„Cetățean


„Cetățean


„Cetățean


„Cetățean


„Cetățean


de


de


de


de


de


Onoare


Onoare


Onoare


Onoare


Onoare


al


al


al


al


al


”Premiul Municipiului Galați” prestigiu și au contribuit la


”Premiul Municipiului Galați”


”Premiul Municipiului Galați”


”Premiul Municipiului Galați”


Ansamblului Artistic Olympos al Comunității Elene Galați;

 • 58. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” organizațiilor neguvernamentale pentru întreaga lor activitate;

 • 59. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” doamnei Corina Grigore, președinta Asociația „Ajutați-l pe Lăbuș”;

 • 60. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției domnului David K. Chronic;

 • 61. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției elevei Denisa LEPĂDATU;

 • 62. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției domnului Gabriel DRĂGHICI;


”Premiul Municipiului Galați”


”Premiul Municipiului Galați”


”Premiul Municipiului Galați”


 • 63.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Ilie HAGIOGLU;

 • 64.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” doamnei Mihaela Oncioiu;

 • 65.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Prefect al Județului Galați, Dorin OTROCOL;

 • 66.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” instituției Poliția Locală Galați;

 • 67.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” Revistei „Dunărea de Jos”;

 • 68.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” societăților care fac parte din clasamentul cu caracter de top în domeniile lor de activitate;

 • 69.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” sportivilor care au adus o contribuție excepțională în mediul sportiv al municipiului și care s-au remarcat prin performanțe deosebite în anul 2015;

 • 70.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” Galați care s-au remarcat prin rezultate deosebite atât la învățătură, cât și în activitatea desfășurată cu ocazia diverselor manifestări organizate de instituție;

 • 71.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” Bibliotecii „V.A. Urechia”;

 • 72.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” unor sportivi din CSM Dunărea Galați;

 • 73.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” doamnei Georgiana VINĂU;

 • 74.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Viorel Secuianu;

 • 75.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Petrache Boșneagă;

 • 76.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2015, trimestrul IV;

 • 77.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2015;

78.Interpelări, intervenții, cereri;

79.Diverse.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară de astăzi. Avem înscriși la cuvânt. Dat fiind că este o doamnă lângă mine, dna. Roxana Artene Penciu, reprezentanta Organizației Caritabile a Ziariștilor de la „Viața Liberă”, „Media Center”.

DNA. ROXANA ARTENE PENCIU:

Bună ziua! Sunt Roxana Artene Penciu din partea ziarului „Viaț a Liberă” si a Asociației Jurnaliștilor de la această publicație. Organizăm un spectacol umanitar, cred că ați văzut și în ziar, „Toți pentru Nony Borșan”, pentru un tânăr talentat al Galațiului. Noi îl cunoaștem de când avea 5 anișori și scriam despre cariera lui muzicală de atunci, pentru că promitea. Din nefericire la cei 26 de ani pe care îi numără, două facultăți, foarte multe premii, participări în diferite proiecte muzicale la București, printre care LaLa Band și component al formației cu care cântă Sore, bănuiesc că ați auzit măcar de el. S-a întâmplat să facă o tumoare pe creier care i-a fost extirpată acum 2-3 săptămâni la Spitalul „Bagdasar Arseni”. El necesită, în continuare, tratament de recuperare și anti recidivă a acestei tumori periculoase și presupune un tratament la o clinică particulară din București unde au radioterapie pe baza unui accelerator de particule, astfel încât să facă țintit radioterapia și să nu expună tot creierul, pentru că altfel ar afecta funcția cognitivă. Așa cum știm, deși clinica are contract cu CNSAS, plafonul s-a epuizat, bineînțeles. El deja a început tratamentul pentru pregătirea acestei radioterapii. Noi am venit să vindem niște bilete la niște oameni care se gândesc că au și ei copii acasă și că pot face bine și că așa ar fi frumos și cetățenesc să reacționăm, dacă ar fi să fim unul dintre noi la necaz. Invitația este 50 de lei. Toată povestea se derulează prin asociația noastră ca să putem să dăm seamă de ceea ce facem. La spectacol si-au anunțat participarea și chiar vor participa Adrian Enache și Andreea Antonescu, colegii lui de breaslă de la București. Din plan local va fi vedeta de la „Vocea României” Cristina Vlasopol și Alexandra Penciu, plus Mariana Pisică, cunoscută dvs. de la Teatrul Muzical, plus Ansamblul „Olympos” și mai avem niște intervenții surpriză din partea altora care au venit să ne ajute prin cântec și dans. Am să vă rog să îmi permiteți să trec pe lângă dvs. și să vă împart invitații și vă rog să ne sprijiniți, să-l sprijiniți pe Nony Borșan. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim și noi! Urmează să-și prezinte interpelarea dl. Hogea Gheorghiță, reprezentant al organizației „Cruce Roșie”.

DL. HOGEA GHEORGHIȚĂ:

Bună ziua! Sunt Gheorghiță Hogea, directorul „Crucii Roșii” Române, Filiala Galați, care este cea mai mare organizație umanitară din lume cuprinzând toate domeniile de activitate, toate domeniile de suferință umană, intervenind mai ales în caz de dezastre, lucru probat de-a lungul anilor cel puțin în județul Galați care a fost afectat de inundațiile din 2005, 2007, 2010, 2013. Ne adresăm, cum am făcut-o și altă dată, Consiliul Local, Primăriei Municipiului Galați pentru atribuirea unui spațiu unde vrem să organizăm un Centru de voluntariat la nivelul municipiului și al județului Galați și un Centru de instruire al tuturor persoanelor interesate mai ales în domeniului primului ajutor care, acum ne dăm noi seama, cât este de necesar mai ales în urma accidentului de la „Colectiv”, dar nu numai. „Crucea Roșie” Română, încă din 1962 își desfășoară aceste activități de prim ajutor în cadrul concursului „Sanitarii pricepuți” Ca atare noi am identificat deja o sală la Liceul Metalurgic, unde deja am funcționat vreo câțiva ani, însă ca urmare a conflictelor la această instituție ni s-a spus să părăsim locul. Locul este chiar deasupra Bibliotecii „V.A.Urechia”. Noi am și pus o ușă metalică, perdele, ne-am organizat, am făcut curățenie, de la grupul sanitar până la sală. Cu dl. Ilie Zanfir am mai vorbit, cu dânsul am mai colaborat și în cadrul Bibliotecii atât pentru marcarea Zilei „Crucii Roșii”, 4 Iulie, cât și la Biblioteca „V.A. Urechia”, sediul central. Până în anii '90 „Crucea Roșie” avea sediul chiar aici, lângă Prefectură, unde urmează a se construi Primăria. De atunci am funcționat în diverse locații, acum având sediul social într-un bloc, la parter, PS9, ap.41, pe str. Saturn.Totodată, dacă ar fi posibil să ne atribuiți un spațiu, ne angajăm să-l reparăm, numai să funcționăm, având în vedere că tot mai mulți oameni se adresează nouă și nu avem unde-i primi. Chiar acum am avut întâlnire cu voluntarii și nu mi-am permis decât să invităm 12 tineri, având în vedere că spațiul nu ne permite. Vă rugăm să fiți alături de noi ca să vă putem da vești bune și, având în vedere că tot mai mulți se adresează „Crucii Roșii”, vă rugăm să ne sprijiniți în demersurile noastre umanitare. Vă dorim „Sărbători Fericite!”, sănătate și succese.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim!

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl. Gheorghiță, în primul rând felicitări pentru activitatea de voluntariat pe care o desfășurați. Evident am luat act de dorința dvs. și de problema pe care o aveți. Împreună cu Aparatul de specialitate și cu juriștii noștri, vom emite pentru ședința următoare un proiect de hotărâre prin care sper să putem răspunde doleanțelor dvs. Felicitări, încă o dată.

DL. HOGEA GHEORGHIȚĂ:

Mulțumim și poate întocmim un parteneriat între „Crucea Roșie” și autoritatea locală, având în vedere că suntem auxiliari ai autorității publice. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Cu acordul colegilor, dăm cuvântul doamnei Patrichi Elena.

DNA. PATRICHI ELENA:

Bună ziua. Mă numesc Elena Patrichi. Sunt locuitoare a orașului Galați. Locuiesc în cartierul „Dunărea”, bl. U3, ap.47. Eu nu vin să vă solicit ceva, sau să cer ceva, decât o precizare dacă cei din conducerea Asociației de proprietari, de locatari, respectiv administrator și președinte, poate să hotărască împotriva unui proprietar în utilizarea utilităților necesare traiului de zi cu zi. Solicit aceasta, deoarece sunt singurul locatar, proprietar care nu are centrală termică de apartament, nu am la ușă contor pentru gaze naturale. În 17 noiembrie mi s-a oprit gazul natural de către dna. administrator, iar, mai nou, n-a semnat contractul de furnizare a agentului termic cu CALORGAL Galați, pe considerentul că cei 19 locatari deținători de centrale termice de apartament nu mai vor să plătească partea comună a furnizării agentului termic. Întrebarea mea este: care va fi modalitatea de încălzire a acestui apartament, indiferent că sunt eu, sau altcineva, pentru că, la fel ca mine, sunt foarte mulți în oraș și mi se pare că este puțin o problemă socială, abuzivă, umilitoare din partea conducerilor acestor Asociații de locatari. Eu am depus la dvs. o hârtie, pentru că m-am adresat întâi CALORGAL - ului, unde dl. Director Ispas nu a fost deloc îngăduitor. La Primărie, la dl. Primar, mi s-a spus că nu trecut cele 30 de zile și nu am primit nici un răspuns și acum am făcut cerere și către dvs. Eu, la ora actuală, locuiesc în frig. O să mă găsiți pe traseu, în mijloacele de transport în comun, plimbându-mă ca să mă încălzesc. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim! Problema este reală.

DNA. PATRICHI ELENA:

Tocmai de aceea am venit să o ridic, pentru că este o problemă socială, este o problemă foarte reală și atunci trebuie să hotărâm de comun acord. Eu nu accept centrală de apartament, din motive personale, de securitate. Dacă situația va fi de această manieră, mă voi încadra la ea, dar nu să mi-o hotărască un administrator de bloc și un președinte care sunt două persoane iresponsabile.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim!

PRIMAR, MARIUS STAN:

Haideți să dăm totuși un răspuns, pentru că, probabil situația prezentată de dna. Patrichi nu e probabil singulară, dar problema e în mâinile dvs. a locatarilor, a Asociației care încheie contract cu CALORGAL. Nu este dorința Asociației. Se prezumă faptul că atunci când un administrator ia o hotărâre, o ia în numele unei majorități din Asociatia respectivă. Probabil că mai sunt și derogări de la acest principiu, dar trebuie văzut punctual. Acum îi înțelegem și pe cei de la CALORGAL, că tot vorbim de eficiență energetică. Când într-o scară ai un singur consumator racordat la sistemul centralizat, parcă nu poți să mai ceri și eficiență managerială. Problema e complexă și sunt convins că se regăsește în multe din zonele Galațiului.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Ca să mergem mai departe în aceleași condiții, mai sunt două înscrieri la cuvânt. Urmează dl. Dumitriu Ioan, vizavi de unul din punctele aflate pe ordinea de zi.

că astăzi pe ordinea de zi este un punct care se referă la inițiativa înființării unui Centru de cogenerare aici la Galați, de reciclare a deșeurilor prin cogenerare. Faptul că lucrez în acest domeniu de 12 ani, am un punct vedere vizavi de de modul cum s-a selectat această societate, deoarece noi, împreună cu „Telemenia Grup” din Israel am depus o scrisoare de intenție din martie 2015, pe acest subiect, și nici până azi nu am primit niciun răspuns de la Primărie. Rugămintea mea este dacă luați în discuție încredințarea acestui serviciu, vă rog să organizați o licitație de oferte în care să participe toate societățile interesate, întrucât așa se asigură o transparență și o eficiență economică corecte. Pentru dvs. las președintelui de ședință adresa prin care ne-am adresat Primăriei cu numărul de înregistrare din 23 martie 2015 și care a rămas fără nici un rezultat. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim foarte mult și sper ca cei de la secretariat să noteze cererile cetățenilor pe baza legii transparenței.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl. Dumitriu este în eroare când vorbește de faptul că am găsit o firmă. Nu am găsit nicio firmă, dle. Dumitriu, care să selecteze, care să proceseze, care să facă toate operațiunile. Tocmai acesta este scopul proiectului de hotărâre. Vrem să identificăm un consultant care știe totul despre acest subiect, să putem demara procedurile legale care vor duce, într-un final, la licitație pentru gospodărirea deșeurilor menajere și producție de energie termică, electrică, biogaz. Suntem într-o fază incipientă. Nimeni nu a dat nimănui, nimeni nu a vândut gunoiul încă nimănui ca să fim expliciți.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Și ultimul înscris la cuvânt este dl. Brătescu Cristian.

DL. BRĂTESCU CRISTIAN:

Bună ziua! Mă numesc Brătescu Cristian. Sunt director adjunct la Colegiul Național Al. I. Cuza din Galați. Aș dori să vă aduc din nou în discuție problema Colegiului Național Al. I. Cuza și situația incertă a acestuia în viitor. Trebuie să vă precizez că acest colegiu este cel mai vechi colegiu din Galați. Este de 151 de ani în Galați. În ultimii ani am avut performanțe foarte mari la nivel de instituție. Suntem singurul colegiu care în ultimii doi ani a avut promovabilitate 100% la bacalaureat. Suntem singurul colegiu în care se predau patru limbi străine, există trei clase cu predare bilingvă. Suntem una dintre puținele instituții din Galați care a primit în 2015 o mare distincție din partea statului francez, de recunoaștere a acestor rezultate. Actualul sediu al colegiului de pe Aleea Școlii nr. 1 și este sediul liceului de peste 56 de ani. Este clădirea care reprezintă, în opinia tuturor susținătorilor acestor demersuri pe care le inițiez astăzi, imaginea colegiului, identitatea miilor de absolvenți. Clădirea în care funcționează colegiul este, totodată, și un simbol al Galațiului. Probabil, ca urmare a incidentului de la „Colectiv” sau al altor factori, începând cu 1 septembrie Primăria și Inspectoratul au făcut mari presiuni pentru a ne determina să ne mutăm. Ni s-au pus la dispoziție niște variante. Am înțeles cu toții că este o soluție temporară. Însă în acest moment cadrele didactice și părinții doresc un răspuns cât de poate de clar despre cum considerați dvs. că este viitorul colegiului. Vom funcționa de acum încolo intr-o școală de cartier, undeva fără nicio perspectivă de dezvoltare? Sau, așa cum doresc cei aproape 2000 de semnatari ai acestei moțiuni, vă veți gândi la posibilitatea de a cumpăra actuala clădire? Această clădire care este un moment istoric, care este o imagine a Galațiului și care, trebuie să înțelegem, că este un simbol al tuturor. Nu dorim prin acest demers să intrăm în contradicție cu nimeni. Dorim doar să vă aducem la cunoștință care este părerea și dorința câtorva mii de cetățeni și că, în acest moment, un colegiu care a ținut standarde de performanță cât se poate de sus este trimis și lăsat să moară încetul cu încetul. Mulțumesc mult!

PRIMAR, MARIUS STAN:

Trebuie să dăm un răspuns, pentru că a face afirmații de genul că „Primăria a pus presiune”, mi se pare chiar deplasat. Putem pune presiune când e vorba de securitatea copiilor. Acea clădire în care vă desfășurați activitatea implică mari probleme de securitate. Dacă dvs., director și corp didactic, vă asumați în scris responsabilitatea pentru securitatea tuturor celor de acolo e o problemă. Dar mă îndoiesc că veți face lucrul acesta. Și atunci responsabilitatea, în cazul unui accident, vine tot pe noi și nu știu cine își asumă, în primul rând pe mine. Vedeți ce a pățit Piedone la episodul „Colectiv”. Eu unul nu-mi asum așa ceva. Trebuie să rețineți, dle. Director, că noi, Primăria, nu facem decât să vă punem la dispoziție ceea ce avem. Nu facem nicio presiune, nu vă facem noi nici programa, nu vă coordonăm activitatea. Noi vă punem la dispoziție ceea ce avem noi în patrimoniu și v-am oferit câteva variante printre care, dacă mă întrebați pe mine personal, eu, așa într-o ordine, aș spune prima variantă și cea mai bună cred că ar fi colaborarea cu Universitatea pentru mutarea sediului în fostul sediu al Facultății de Chimie Alimentară. Aveau și bani cei de la Universitate pentru consolidarea și repararea acelui obiectiv. Al doilea, în ordinea preferințelor, ar fi fost continuarea lucrărilor de la Școala nr.7, pentru că sau investit niște bani acolo, bani publici și e normal să terminăm o lucrare. După aceea ar fi urmat, ținând cont doar de părerea mea, Liceul de Marină și poate după aceea varianta pe care, atunci când au venit materialele în fața consilierilor, în spatele HCL și a Raportului de specialitate erau semnături ale tuturor profesorilor din acel liceu. Atunci noi ce să înțelegem? V-am spus, vă punem la dispoziție ce avem. Hotărâți dvs. Dar când hotărâți să vă asumați răspunderea vizavi de securitatea copiilor care cred că sunt mai importanți decât orice alte considerente. Așadar avem o hotărâre de consiliu bazată pe documente venite de la dvs., cu semnături. Refuz să cred că sunt semnături în fals date de cei care le-au prezentat. Că nu vă înțelegeți și au apărut alte probleme, noi nu suntem pentru a media conflictele interne dintr-un liceu, ci pentru a vă pune la dispoziție ceea ce avem. Cât despre a achiziționa acel sediu, a investi în renovarea, consolidarea lui, iarăși, nu știu cine de aici își asumă responsabilitatea atâta timp cât ce avem la dispoziție în patrimoniul pentru educație, atâtea și atâtea corpuri de licee goale, mă refer la fostul Liceu Metalurgic, la Liceul Traian, am pomenit de Liceul de Marină, cred că orice control care ar urma de la Curtea de Conturi ar însemna o imputare pentru cei de aici, pentru că, în loc să folosim ce avem, investim în altceva. Se pune problema oportunității unei investiții la care trebuie să dăm un răspuns. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple, cum se văd din cancelarie. Lămuriți-ne și pe noi ce vreți până la urmă. Acolo erau semnăturile dvs., ale cadrelor didactice și înțeleg că și acceptul unui Comitet de părinți care își dădea acceptul pentru o mutare, repet, temporară, la Școala nr. 8. Am votat un proiect de hotărâre, dvs. veniți acum cu altceva. Parcă am fi „hopa mitică”.

DL. BRĂTESCU CRISTIAN:

Aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. Nu am venit deloc cu altceva. Am spus că am înțeles cu toții necesitatea, pentru siguranța copiilor, de a ne muta în acest moment. Scopul acestei interpelări a fost de a ne asigura de sprijinul dvs. pentru viitorul acestui colegiu. La momentul acesta cred că suntem cu toții convinși că viitorul acestui colegiu nu este în acea locație.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Am folosit termenul „temporar”.

DL. BRĂTESCU CRISTIAN:

Exact. Și, bineînțeles, la întrebările miilor de părinți și cadre didactice, am dori să aflăm un răspuns oficial când se va termina acest „temporar”? Care este durata acestui „temporar”? Ce anume urmează după acest „temporar”? Atât. Acesta este tot ce dorim și noi. Să știm care este viitorul acestui colegiu?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Termenul de „temporar”, când stăm astăzi de vorbă, este foarte larg. Pentru că vorbim de un raport juridic între Consiliul Local și Universitate, în situația alegerii ca locație a fostului sediu al Facultății de Chimie Alimentară. A doua variantă, terminarea campusului de la Școala nr. 7, depinde de bugetul de anul viitor, de aprobarea consilierilor, pentru continuarea lucrărilor. Să vă spunem un termen chiar ne e greu să-l dăm, pentru că riscăm să devenim mincinoși sau departe de realitate. Toate acestea înseamnă proceduri care nu știm ce înseamnă astăzi când stăm de vorbă. Trebuie să vă spunem că pentru varianta Facultății de Chimie Alimentară au stat juriștii de la Universitate si chiar avem o Facultate de Științe Juridice, așadar nu sunt chiar neaveniți pe acest subiect și juriștii noștri și nu am ajuns nici astăzi la o variantă care să stea în picioare din punct de vedere legal în privința colaborării. Nu e vina noastră. Pe lângă lege nu putem funcționa.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dl. Cons. Vals Vergiliu dorește să intervină.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Vreau să-l informez pe dl. Director că la nivelul Consiliului Local și al Aparatului de Specialitate a Primăriei s-a format și prin HCL o comisie mixtă care studiază oportunitatea achiziționării acestui imobil. Dincolo de achiziționarea imobilului trebuie, așa cum a spus și dl. Primar și cum ați subliniat și dvs., nu e vorba numai de achiziția imobilului. E vorba și de modernizarea lui, pentru că în condițiile actuale numai poate funcționa ca și o unitate de învățământ în timpurile pe care le trăim cu toaleta în curte, iar această comisie mixtă va prezenta raportul final cel mai probabil în luna ianuarie.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dl. Viceprimar Popa Florin dorește să intervină.

DL. POPA FLORIN:

Voiam să readuc în atenția colegilor noștri că în anul 2014, Consiliul Local, prin bugetul pe care l-a votat a alocat resursele materiale necesare pentru finalizarea proiectului la campus-ul de la Colegiul Al. I. Cuza. Dumnezeu știe cine și-a băgat coada acolo, că au fost cei din comitetul de părinți, că au fost cadrele didactice, este cert că până la sfârșitul anului 2014 nu s-a mai mutat un pai. Nu s-a mai făcut nimic. Erau 5,5 milioane alocate pe buget pentru finalizarea lucrărilor la campus. Pentru că inițial am avut acolo o cofinanțare de la Ministerul Învățământului, am mers cu acel proiect până la un moment dat, după care s-au stopat lucrările. Văzând necesitatea reluării lucrărilor am aprobat în CL suma necesară finalizării lucrărilor la campus, cu excepția acelui spațiu care se vorbea despre construcția unor spații de locuit pentru cadrele didactice. În rest, toate sălile de clasă, sălile de sport și tot ceea ce era prevăzut în proiect au avut asigurate fondurile. Or, acum să venim și să spunem noi că vrem altceva, să îl cumpărăm pe acesta... toată lumea știe că a cumpăra o clădire care este monument de arhitectură, se presupune că modernizarea și consolidarea unui astfel de imobil costă cel puțin dublu decât valorile pe care le-ai investi să construiști unul nou care să asigure funcționarea instituției de învățământ. Părerea mea este că nu ar trebui să ne hazardăm să spunem că îl vom cumpăra și consolida. Părerea mea este să reluăm discuțiile pentru finanțarea lucrărilor pentru finalizarea lucrărilor la campusul Al. I. Cuza, în amplasamentul pe care îl cunoștem toți și, în felul acesta, cred că am închide subiectul.

Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc! Dl. Dima Cristian dorește să ia cuvântul.

DL. DIMA CRISTIAN:

În calitate de președinte al comisiei pe care ați propus să o înființăm în legătură cu oportunitatea câtorva imobile retrocedate, din care face parte și campusul Cuza, eu am văzut ulterior aprobării faptul că în spatele HCL sau la baza ei au stat 60 de semnături. Nu condamn pe nimeni, dar faptul că e vorba de 60 de semnături, dl. Director vorbește de câteva mii de semnături pe care le-ar putea strânge. Deja sau antepronunțat în câteva conjuncturi și Primarul și Viceprimarul în legătură cu oportunitatea cumpărării. În cazul ăsta este foarte greu să determine cineva dacă mai există o oportunitate a cumpărării pentru campus. Din câte știu eu și din spusele dlui. Director de la Colegiul Cuza, a existat un proiect cu Banca Mondială sau din fonduri europene care finanța, în mod integral, repararea și consolidarea clădirii. Fără ca elevii să fie prezenți acolo și fără o solicitare importantă din partea cetățenilor Mun. Galați, cu greu, cineva poate întrevedea oportunitatea cumpărării, cu atât mai mult cu cât a fost prezentat deja faptul că există spații pentru învățământ excedentare.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Atrag atenția dlui. Director care a ridicat problema pentru care alți colegi au luat cuvântul, că trebuie să păstrăm liniștea în sală.

DL. DIMA CRISTIAN:

S-a ridicat o problemă și cred că era normal să știți în ce condiții se poate rezolva. Dacă ridicați problema doar ca să vă auziți vorbind, cred că avem o problemă.

Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc!

PRIMAR, MARIUS STAN:

Îmi permit să fac o sugestie comisiei, apropo de oportunitate. Aici e posibil să vorbim despre o clădire de patrimoniu și atunci când e vorba despre astfel de clădiri, cred că subiectul trebuie tratat și altfel. Pentru că pe clădirile de patrimoniu pe care le avem în posesie putem accesa bani europeni pentru modernizarea lor. E mai lungă procedura, dar trebuie gândită. Asta nu anulează intenția pentru care am înființat această comisie.

DL. DIMA CRISTIAN:

Dacă îmi permiteți, dle. Președinte! Oportunitatea clădirii, așa cum a fost ea tratată era în legătură cu campus-ul. Dacă îi găsim o altă destinație, sigur că opinia tuturor persoanelor chestionate de mine în legătură cu această clădire de patrimoniu este importantă pentru municipiu, ca ea să nu ajungă ca cele de pe Domnească, despre care știm foarte bine ce se întâmplă cu o clădire de patrimoniu pe care proprietarul nu își poate permite să o refacă.

Vă mulțumesc!

prezența a 25 de colegi din totalul de 27. Iată că s-a simțit nevoia să fim prezenți în așa număr, pentru că la o ordine de zi de 77 de puncte, cum altfel să facem față. Absenții sunt: dl. Bugeag Gheorghe și dl. Ungurianu Sorin. Demarăm lucrările propriu-zise, cu solicitarea către dvs. de a aproba Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 26 noiembrie. Supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Supun aprobării dvs. Procesul Verbal al ședinței de îndată din data de 8 decembrie.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

PRIMAR, MARIUS STAN:

Aș dori să mai fac o adăugare. De la Comisia 4 avem o Expunere de motive care se referă la Premiile Mun. Galați. Este vorba de o Expunere de motive care se referă la premierea mass-media din Galați în integralitatea ei. Sper că nu aveți nimic împotriva includerii pe ordinea de zi a acestui Proiect de hotărâre.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Supunem spre aprobare completarea Ordinii de zi cu Proiectul de hotarâre propus de dl. Primar.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea unei artere de circulație: STRADA ING. AUREL ROZEI ROSENBERG (1907 - 1952)”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot. Dl. Găvan Eugen si dl. Marian Alexandru au ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 73,06 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 13”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 317,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 157”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Malinovici Victor a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 22 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafața de 55,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. General Alexandru Cernat nr. 17”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 22 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Zonei Eligibile a Grupului de Acțiune Locală pentru pescuit (FLAG) reprezentat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dl. Găvan Eugen, dl. Malinovici Victor, dl. Marian Alexandru au revenit în sala de ședință.

Dau cuvântul dlui. Mihai Alin.

DL. MIHAI ALIN:

În Expunerea de motive se menționează faptul că acest teritoriu nu va fi inclus în zona eligibilă a niciunei alte entități de tip GAL pentru pescuit FLAg ce va funcționa în perioada 2014-2020. Nu prea sunt de acord cu condiția asta de exclusivitate. Și aș vrea să fie retrasă mențiunea asta. Probabil dacă vine altă entitate cu un proiect bun poate să se desfășoare datorită faptului că noi am acordat exclusivitate avestui GAL care nu știm ce va urma să facă.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumesc! Dl. Popa Florin dorește să intervină pe același subiect.

DL POPA FLORIN:

Am mai încercat explicația respectivă și la Comisii și în ședința de dimineață. Această exclusivitate este acordată pe acest proiect având în vedere că entitățile care ar putea să intervină în acest proiect deja fac parte din acest aranjament, iar depunerea proiectului în vederea eligibilității lui, este de o manieră foarte scurtă, întrucât expiră termenul de depunere pe 15 ianuarie, iar dacă până atunci noi așteptăm să vedem dacă... nici măcar proiectul ăsta nu va ai avea șansa să fie finanțat. Asta e explicația pentru care noi am acceptat această condiție de exclusivitate.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Supun la vot Proiectul în forma prezentată.

Cine este pentru?                - 25 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Galați, în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” din Galați”.

Propun să îl amânăm alături de alte puncte de pe Ordinea de zi care presupun votarea prin vot secret întrucât se referă la persoane.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind participarea Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galați în proiectul european „SENSES”: the Sensory Theatre. New transnational strategies for theatre audience building” și a cofinanțării necesare implementării proiectului”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 168/2015 privind aprobarea redevențelor datorate în anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2016 de către Societatea Piețelor Agroalimentare SA Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2016 de către Societatea CALORGAL SA Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2016 de Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL DIMA CRISTIAN:

Aici aș avea următorul comentariu: am avut și data trecută o intervenție în legătură cu depunerea unui raport de activitate al Societății și al conducerii societății, întrucât, din câte știu eu, există un mandat limitat și nu am primit nimic.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea redevențelor datorate în anul 2016 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosca a iețit din sală

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

POPA FLORIN:

Am rugămintea ca după fiecare Proiect de hotărâre votat să faceți mențiunea că a fost adoptat sau respins.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Am înțeles.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 28, Traian Nord, Aleea Aurel Manolache, nr. 32”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea în forma actualizată a Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Societatea Gospodărire Urbană SRL a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat”.

Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține? Eugen)

- 22 voturi

- 0 voturi

- 2 vot (dl. Enache Cristian Sorin, dl. Găvan

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Galați pentru perioada 20152020”.

DL. ILIE ZAMFIR:

Dle. Președinte, am o rugăminte pe care am adresat-o și dimineață să avem concordanță între dezvoltarea municipiului Galați și cea a județului. Au fost dezbateri de la care noi am lipsit și ne-am angajat că vom participa ca reprezentanți și ai Primăriei și ai CL. Sunt obiective care trebuie să concorde și cu ceea ce își propune strategia la nivel de județ.

Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. Bugeag Gheorghe a sosit la ședință.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 129/29.04.2010 privind aprobarea realizării proiectului „Centrul Multifuncțional Help Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați, modificată și completată prin HCL nr. 459/24.10.2013”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosca Radu a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 25 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Enache Cristian Sorin)

Cu 25 de voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificare și completarea HCL nr 454/24.09.2009 referitoare la aprobarea 21

realizării proiectului „Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio -Medicale pentru Persoane Vârstnice” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?


- 25 voturi

- 0 voturi

- 1 voturi (dl. Enache Cristian Sorin)

Cu 25 de voturi ”pentru” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 52/25.02.2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”, modificată și completată prin HCL nr. 458/24.10.2013”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Marian Alexandru a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?                 - 25 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificare și completarea HCL nr. 236/30.05.2013, finalizarea contractului de finanțare nr. 4969/19.12.2014 pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe G10 aferent Asociației 380 și X4 aferent Asociației 574 din Municipiul Galați cod SMIS 48170 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 - 25 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 235/30.05.2013 privind realizarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor Y5, Y6, Y7 aferente Asociației de proprietari nr. 518 din municipiul Galați și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia, cos SMIS 48171, precum și aprobarea finalizării acestuia”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 25 voturi Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea HCL 376/23.10.2014 referitoare la aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării și finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Centrul Comunitar de Servicii Sociale din str. Științei nr. 26, Municipiul Galați, cod SMIS 50729, precum și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia”.

Dacă sunt comentarii? Dl. Marian Alexandru a revenit în sala de ședință. Vă rog, dl. Consilier Mihai Alin!

DL. MIHAI ALIN:

Toate aceste proiecte care sunt acum în dezbatere, ultimele două, trei, presupun creșterea cheltuielilor din bugetul pe anul viitor, datorită faptului că noi nu ne-am realizat investițiile pe fonduri europene anul acesta. Și voiam să știu dacă se ia vreo măsură în acest sens din partea administrativă a Primăriei, pentru că noi avem o cheltuială în plus anul viitor și nu ar fi trebuit să o avem pentru că erau finanțate pe diverse programe europene. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dăm cuvântul dlui. Director al Direcției Generale de Dezvoltare, Bucur Adrian.

DIRECTOR, BUCUR ADRIAN:

Toate proiectele la care se face referire astăzi, sunt proiecte care au fost aduse și pornite de Primăria Mun. Galați, după 2013. Deci după terminarea perioadei în care am fi putut să depunem proiecte și am depus proiecte. Toate aceste proiecte sunt proiecte rezervă, pe care noi ne-am dus și le-am depus tocmai pentru a lua bani, să putem accesa tot mai multe fonduri europene. Suntem una dintre puținele Primării din țară care a reușit să depună proiecte în plus față de sumele pe care le-a avut alocate. Eu aș aprecia activitatea dlui. Hanță și a echipei care într-adevăr a făcut proiecte și am căutat să luăm cât mai mulți bani din fondurile europene.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim!

DL. POPA FLORIN:

Aici voiam să spun că, de fapt, subiectele pe care le dezbatem noi astăzi sunt legate de posibilitatea asigurării unor resurse materiale suplimentare pentru realizarea proiectelor, având în vedere că proiectele aflate în discuție fac parte dintr-o listă suplimentară de proiecte care a fost depusă pentru finanțare. Termenele rămase până la data finalizării, respectiv 31 decembrie, au fost foarte strânse, au fost probleme în desfășurarea licitațiilor și pe parcursul executării lucrărilor, motiv pentru care ne luăm o măsură de prevedere acum să asigurăm resursele materiale necesare pentru a nu fi nevoiți să rambursăm întreaga sumă primită pentru fiecare proiect în parte.

Mulțumesc!

DL. MIHAI ALIN:

Am înțeles motivația dvs., dar totuși următorul proiect.. dau un exemplu întrucât comentariile mele se referă la toate. Sunt proiecte din anul 2013, iar noi suntem în 2015. Nu am terminat implementarea lor și acum cerem bani de la CL pentru că nu le-am implementat la timp. Într-adevăr, ele sunt pe o listă de fonduri, poate pe o listă suplimentară, dar de ce nu le-am implementat la timp? Asta e întrebarea mea. Ca să nu mai cerem bani de la CL.

DL. POPA FLORIN:

Păi, explicația e legată de ceea ce vă spuneam. În momentul în care s-a început procedura de licitație, evaluarea și adjudecarea au durat un an de zile.

DL. MIHAI ALIN:

Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Supunem Proiectul la vot.

Cine este pentru? - 25 voturi Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Mihai Alin)

Cu 25 de voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dau cuvântul dlui. Găvan Eugen.

DL. GĂVAN EUGEN:

Îmi cer scuze că intervin puțin mai târziu față de momentul votării proiectului de hotărâre de la punctul 16, deoarece dimineață nu am avut lista cu dosarele efective, votul meu a fost de abținere și cred că am dreptate pentru că, până la urmă noi ne-am data acordul pentru aviziționarea acestor servicii. Dar, în aceste servicii, Gospodărire Urbană va fi inclusiv contra Municipiului Galați. Dacă vă uitați pe lista lor, vedeți că unde a fost chemată în garanție Gospodărire Urbană de către Mun. Galați, Gospodărire Urbană a fost obligată să plătească niște daune față de niște societăți de asigurare. În apel, Mun. Galați este intimat, unde apelant este Gospodărire Urbană. Deci, prin asta e și justificarea votului, dar până la urmă vine și întrebarea ce materiale s-au băgat și cât de târziu s-au băgat.

DL. DIMA CRISTIAN:

Fac mențiunea și mă bazez pe situația asta, eu am solicitat un raport de activitate de la Gospodărire Urbană pe care nu l-am primit. Dimineață, încă o dată spun, nu am avut lista cu acest material depus și nici nu are aprobarea Comisiei juridice. Așa am aprobat și cu altă ocazie din bun simț și din respect față de cei care depun documente și considerăm că fiind societate din subordinea CL, nu ar trebui să ne spălăm rufele aici. Dar se pare că nici nu putem fi într.o situație mai mult decât caraghioasă, să aprobăm achiziționarea unor servicii juridice prin care noi suntem în calitatea de intimat. Nici nu știi când suntem în cunoștință de cauză. Nu avea raportul Comisiei juridice și nici avizul acesteia. Dacă revenim asupra lui, îl analizăm, nici nu știu cum să punem problema. Încercăm să respectăm pe toată lumea, dar nu cred ca ar trebui să fim noi cei nerespectați. Noi încercăm să respectăm, dar cum să facem?

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Pe proiectele votate deja, nu se revine în aceeși ședință, dar este de menționat, desigur, acest aspect.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Dle. Președinte, am o rugăminte la dvs. În momentul când citiți un nou proiect pe ordinea de zi, lăsați puțin timp sau uitați-vă în sală și spuneți dacă cineva vrea să facă interpelări, pentru că altfel ajungem în situația de față când colegii consilieri și, vă rog să le atrageți atenția că nu este corect față de ceilalți care au stat în sală, să interpeleze un punct deja votat sau despre care deja s-a discutat.

Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea HCL 56/ 28.02.2013 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investiții „Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității” cod SMIS 48097, finalizarea contractului de finanțare și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora”.

Dacă sunt comentarii?

DL. MIHAI ALIN:

Aceleași amendamente ca și la punctul precedent și acesta este unul dintre proiectele la care mă refeream, din data de 28.02.2013. Suntem aproape în 2016 și nu e gata.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dl. Director Hanță.

DL. MIHAI ALIN:

Consider că treabuiau rezolvate până la momentul aceste, nu acoperite din banii Consiliului Local.

DL. HANȚĂ COSTEL:

La nivelul României sunt 505 proiecte cu risc de nefinalizare până la 31 decembrie cu valoare de 2,5 miliarde de lei. Proiectul de care amintiți acum, a fost un proiect suplimentar pe planul integrat de dezvoltare urbană datorită faptului că Mun. Galați a absorbit toți cei 18,8 milioane de euro repartizați, ba chiar a ajuns la 23 de milioane și, într-adevăr, a fost semnat contractul de finanțare când spuneți, însă în documentele pe care le aveți la dosarul hotărârii sunt menționate datele când s-au semnat contractele, când s-au finalizat licitațiile de lucrări. În acest caz particular, contractul de lucrări a fost semnat în august 2015, un contract de 19 milioane de lei... deci anul acesta în august. Aici dacă ar fi să căutăm vinovății, ele se datorează unei entități numite U.C.V.A.P., de la Ministerul de Finanțe, care verifică achizițiile publice și care a vrut să facă un raport de procedură. De fiecare dată, după aproape două luni, în termenul maxim în care trebuiau să facă raportul, au avut niște corecții. Până la urmă, am reușit, cum spuneam, să semnăm înaugust contractul. Am avut o analiză la nivelul conducerii Primăriei cu contractorul desemnat, care ne-a spus că se angajează să realizeze cel puțin 90 la sută din finanțare până la sfârșitul anului. Se știa că după 31 decembrie, orice sumă neplătită este neeligibilă. Și, în condițiile astea, din 19 milioane cred că ajungem la o absorbție de cel puțin 16. Deci dacă ar fi să privim partea plină a paharului, am primi din fonduri europene circa 16 milioane de lei pentru acest proiect.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim! Dacă mai sunt alte opinii?

DL. DIMA CRISTIAN:

Eu am ridicat și azi dimineață această problemă. Elementul de fonduri care trebuie neapărat atrase și facturate până la sfârșitul anului este un element extrem de important pentru Mun. Galați având în vedere finanțarea nerambursabilă de care am beneficiat. Dar Mun. Galați, în zilele acestea de decembrie, este răscolit de partea practică a execuțiilor, care cred că au foarte multe lacune în legătură cu managementul celor care gestionează această situație a lucrărilor pentru că de multe ori în intersecții sunt și mașini, sunt și echipamente și utilaje care stau doar pentru faptul că nu au unde staționa, în loc să își găsească un loc de staționare. Sigur că am avut și discuții dimineață, Primarul mi-a spus că au lucrat și duminică. Dar avem nenumărate solicitări din partea cetățenilor și atenționări cu felul în care se desfășoară această activitate. Finanțarea este nemaipomenit de bună, foarte bine că facem, dar problema este cum îngreunăm traficul din municipiu și așa, destul de dificil datorită aglomerării la orele de vârf.

DL. MIHAI ALIN:

Dle. Hanță, ați spus că acel contract s-a semnat anul acesta în august și, practic, să înțeleg că toate procedurile au durat 2 ani de zile până la momentul semnării?

DL. HANȚĂ:

Dacă îmi permiteți, aș sugera ca la detalii, toate să vi le furnizeze managerul de proiect, dl. Inginer Mancaș. Dar, când dvs. spuneți „procedură” la ce vă referiți? Din momentul semnării contractului de finanțare se întocmește documentația de achiziție care trebuie să aibă toate avizele și acordurile necesare, apoi aceasta se lansează în sistemul de achiziții publice, are loc licitația propriu-zisă și semnarea contractului cu tot ce v-am spus. Dar nu aș vrea să spun lucruri inexacte, așa că dacă vreți detalii, inclusiv cu lucrările, cred că cel mai bine este să vă răspundă managerul de proiect.

DL. MIHAI ALIN:

E în regulă, dle. Hanță. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dacă mai sunt alte înscrieri la cuvânt, dacă nu supun aprobării.

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?               - 0 voturi

Cine se abține?                    - 1 vot (dl. Mihai Alin)

Cu 25 de voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu ALIANȚA RROMILOR DIN JUDEȚUL GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI din municipiul Galați, în temeiul Legii 34/1998”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Asociația Filantropică „Sf. Antonie cel Mare” în vederea subvenționării proiectului „Sfântul Antonie cel Mare”, în temeiul Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Fundația Cuvântul Întrupat în vederea subvenționării proiectului Centrul comunitar pentru copii aflați în dificultate „La Vale”, în temeiul Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Fundația FAMILIA în vederea subvenționării proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate, în temeiul Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu Fundația FAMILIA în vederea subvenționării proiectului „ Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice” în temeiul Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției, pe anul 2016, cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR în vederea subvenționării proiectului Centrul de zi „Speranța” pentru persoane vârstnice cu dizabilități , în temeiul Legii 34/1998”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției, pe anul 2016, cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A 29

VÂRSTNICILOR în vederea subvenționării proiectului Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice defavorizate, în temeiul Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției, pe anul 2016, cu FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ în vederea subvenționării proiectului Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice defavorizate, în temeiul Legii 34/1998”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției, pe anul 2016, cu FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ în vederea subvenționării proiectului CLUBUL SENIORILOR - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE, în temeiul Legii 34/1998”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                 - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției, pe anul 2016, cu Fundația INIMĂ DE COPIL, în vederea subvenționării proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”, în temeiul Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției, pe anul 2016, cu Asociația Filantropică „Sf. Spiridon” în vederea subvenționării proiectului Centrul de zi pentru copii „Sf. Spiridon”, în temeiul Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției, pe anul 2016, cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” în vederea subvenționării proiectului „Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale SPERANȚA”, în temeiul Legii 34/1998”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției, pe anul 2016, cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” în vederea subvenționării proiectului „Centrul Rezidențial de fete”, în temeiul Legii 34/1998”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției, pe anul 2016, cu ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, în vederea subvenționării proiectului Centrul de Zi și Sănătate Acces pentru Toți. - Centrul de Recuperare, Reabilitare, Incluziune Socială și Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele cu Dizabilități Fizice și Asociate din Municipiul Galați, în temeiul Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat cu Parohia Sf. Duh, pe anul 2016, pentru subvenționarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului multifuncțional de Servicii Sociale „Speranța pentru vârsta a III a”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Inima de Copil în vederea susținerii proiectului „Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL. DIMA CRISTIAN:

Dle. Președinte, fac precizarea că în comisia asta de studiere a dosarelor pentru asociațiile care necesită ajutor sunt 5 consilieri. Sper să nu fim în situația caraghioasă prin care odată ce am votat și am verificat dosarele și am votat și în plen sumele respective, să fim într-un conflict de interese. Ori ne treceți că ne-am abținut toți, ori ne treceți că suntem toți într-o zonă dintr-asta de incompatibilitate.

DL. DIMA CRISTIAN:

Acum să se și abțină 5 consilieri, nimeni nu ar înțelege de ce se abțin. Ori ne treceți că nu am participat la acest vot, ori nici nu știu ce să zic. Faptul că acum nu le-am fi votat ar fi fost o situație delicată așa că mai bine să ne treceți că nu participăm la votul asta pentru tot pachetul de asocieri. Verificați, este dl. Popa Florin, dl. Mihai Alin, eu...

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Ne cerem scuze că nu am făcut la începutul ședinței atenționarea cuvenită pentru astfel de puncte la ordinea de zi, unde avem astfel de preocupări. E drept că astfel de preocupări sunt și la nivelul Înaltei Curți.

DL. MIHAI ALIN:

Dle. Președinte, dacă mergem pe gândirea aceasta, înseamnă că orice consilier care face parte din orice comisie, nu are dreptul să voteze proiecte de hotărâre cu privire la acea comisie, deci nu e cazul de amendament.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Termenul de prescripție acoperă un mandat, deci neputem duce și la perioada anterioară oricând. E drept că declanșăm discuții...

Mulțumim!

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare plații abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosca Radu a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță în vederea derulării unei proceduri de achiziție publică de servicii pentru valorificarea deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii?

Dl. Consilier Mihai Alin, vă rog!

Dl. Bogatu Hristache, dl. Trif Nicolae Viorel au ieșit din sala de ședință.

DL. MIHAI ALIN:

Mulțumesc! Felicit Primăria că a dat drumul la acest proiect, e o idee veche, sunt mai multe inițiative care au rămas în sertare acolo. Întrucât cred că există foarte multe firme interesate de acest subiect, iar Primăria a cheltuit niște bani de-a lungul timpului cu deplasări în diverse locații, gen Suedia, Italia, aș dori ca această achiziție a serviciilor de consultanță să se realizeze prin achiziție publică și nu prin atribuire directă. Să fie un consultant cât mai independent.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Este un amendament pe care îl voi propune votului colegilor. Dle. Popa Florin!

DL. POPA FLORIN:

V-aș propune să refomulăm însuși titlul Proiectului și conținutul primului alineat din Hotărâre. Propunerea pe care o fac este următoarea: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei proceduri legale de achiziție a unor servicii de consultanță pentru valorificarea unor fracții ale deșeurilor colectate de pe raza Mun. Galați. Acesta să fie titlul și primul alineat din Hotărâre.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dacă îmi dați voie, în varianta inițială nu mai putem să în supunem la vot pentru că în primul rând, este amendamentul dlui. Mihai Alin care propune ca procedura de achiziție să fie licitația publică și, în al doilea rând, titlul.

DL. GĂVAN EUGEN:

Și dvs., ca inițiator, să ne spuneți pe care mergeți.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Eu îmi însușesc sugestiile colegilor care, remarcăm, sunt unitare. Drept pentru care, pe tiltul de hotărâre enunțat de dl. Popa Florin.

DL. POPA FLORIN:

Discuția pe care am făcut-o dimineață la întâlnire, cu regret, colegul nostru nu a fost, dar în acest spirit am discutat.

Dl. MIHAI ALIN:

Dle. Președinte, îmi retrag eu amendamentul și mergem pe al dlui. Popa că e același.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc! Dle. Enache, vă rog!

această idee foarte bună, întrucât la materialele de acum două-trei zile nu figura această prevedere și chiar eram pregătit să vin cu o observație cu privire la procedura de dialog competitiv. Deci salut această idee, dar să nu uitam cine întocmește situația descriptivă sau caietul de sarcini mai exact, având în vedere că sunt probleme legate de mediu, iar până acum eu nu am văzut un punct de vedere al Agenției de Mediu pe această problemă. A doua întrebare ar fi, care ar fi viitorul unității de sortare construită pe fonduri ISPA, unitatea aparținând ECOSAL care produce și sortează la ora actuală? Și v-aș ruga să cerem un punct de vedere al Agenției de Mediu.

Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc! Sunt pereocupări pertinente din partea colegului. Parțial pot deja să vă aduc la cunoștință că stația de sortare ECOSAL are o capacitate de 6000 tone, ea va rămâne în funcțiune, față de cantitatea de deșeuri vehiculată, în jur de 100-120 de mii de tone în fiecare an. Desigur că Agenția de Mediu va trebui să formuleze un punct de vedere atunci când se vapune problema realizării unei lucrări în acest domeniu. Toate autorizațiile vor trece pe la Agenția de Mediu. În ceea ce privește procedura de selecție a consultantului, avem deja declanșat și vom aproba prin procedură legală, pe SEAP, ofertele.

DL. ENACHE CRISTIAN SORIN:

Mulțumesc mult! Aș vrea să întăresc încă o dată amendamentul dlui. Popa Florin, deoarece acea mențiune cu fracția organică este foarte importantă și este înțeleasă de oameni avizați. Susțin amendamentul.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc! Supun la vot Proiectul de hotărâre în varianta ce urmează a fi lecturată de dl. Secretar.

SECRETARUL MUNICIPIULUI GALAȚI, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Proiect de hotărâre privind aprobarea unei proceduri legale de achiziție, respectiv licitație publică a unor servicii de consultanță pentru valorificarea unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza Mun. Galați.

DL. ENACHE CRISTIAN SORIN:

Fracția organică, vă rog să precizați.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Pot fi și anorganice diverse, cum pot fi și cele de neutralizare care fac și zgură. Deci supunem la vot!

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendament.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru luna ianuarie a anului 2016”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ILIE ZANFIR:

Am eu de comentat. La o acțiune privind Bobotează lângă Arhiepiscopie, să fie organizator și Primăria, pe 15 ianuarie, să fie doar Primăria, Biblioteca, Teatrul Muzical și Centrul Cultural Dunărea de Jos, că ei sunt amfitrionii, iar la Ziua Culturii Naționale, de asemenea, doar Biblioteca, Teatrul Muzical și Inspectoratul Școlar. Și eu mă abțin de la vot.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim! Dl. Dima Cristian.

DL. DIMA CRISTIAN:

Mă bucur că nu avem decât o lună de aprobat, pentru că și anul trecut am aprobat fără a avea o valoare clară asupra acestor programe cultural artisitice și nici acum nu avem o estimare prin care să știm care este valoarea lor că o descriere avem acolo, dar valorile nu sunt.

DL. ILIE ZANFIR:

A sesizat bine domnul coleg Dima. Primăria este organizator pentru că aceste acțiuni presupun niște costuri și nu știu cum le justificau dacă nu erau prinși în această rubrică.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dl. Marian Alexandru!

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Dle. Președinte, pentru eventualele lămuriri sau pentru o transparență în ceea ce privește Proiectul, rugați Directorul de la Servicii să ne povestească, să ne dea niște lămuriri în legătură cu acest proiect.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Cu voia dvs., invit pe dna. Director Tincuța Vrabie. Dacă poate prezenta câteva aspecte lămuritoare, vis-a-vis de Programul acțiunilor culturale pe luna ianuarie a anului ce urmează.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Înainte de a începe, am o rugăminte, spuneți-ne... O dilemă este în ceea ce privește suma totală alocată pentru aceste evenimente.

DNA. DIRECTOR TINCUȚA VRABIE:

Prin echivalentul lunii ianuarie 2015, putem face o estimare acum, la prima vedere, doar pentru ziua de 6 ianuarie, a Bobotezei, 15 ianuarie a Culturii Române și 24 ianuarie a Zilei Unirii, în jur 1500 RON, cheltuieli pe care Primăria Mun. Galați le face pentru a participa la aceste activități. Celelalte activități care se țin de instituții sunt, bineînțeles, prevăzute în bugetele lor.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim! Dacă mai sunt și alte luări de cuvânt? Dl. Malinovici.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Uitându-mă acum în tabel, observ că e vorba numai de anumite activități culturale, iar sportive mai discutăm altă dată. Deci, numai câteva sunt, deci e clar că în ianuarie numai câteva activități.

DL. ILIE ZANFIR:

Nu avem bugetul aprobat, dle. Malinovici!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Față de cele de mai sus, vă supun votului dvs. Proiectul de hotărâre. Deci aș vrea să concluzionez, dacă sunt și ajutat de colegi. Deci ținând seama de recomandările dlui. Ilie Zanfir, și de plafoanele anunțate de către dna. Director, supun atenției dvs. aprobarea Proiectului de hotărâre de la punctul nr. 46.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 voturi (dl. Ilie Zanfir)

Cu 22 de voturi ”pentru”, 1 „abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Handbal Club Danubius - Clubul Sportiv Universitatea Galați’”. Dacă sunt comentarii?

Întrucât inițiatorul nu este în sală, rog Directorul General de la Buget Finanțe să lămurească aspectul invocat.

DIRECTOR, STADOLEANU DANIEL:

Nu, în acest caz e vorba de 100 mii de lei. Deci, pentru actul adițional este vorba de 100 mii de lei, cel încheiat cu Handbal Club.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dacă sunt interpelări, dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Universitatea Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Urmează buletinele de vot, de la punctul 49 la punctul 75, prin urmare trecem la punctul nr. 76.

Trecem la punctul 76 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2015, trimestrul IV”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 77 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2015”.

Dacă sunt comentarii? Dle. Mihai Alin, vă rog!

DL. MIHAI ALIN:

Dle. Director, dacă ne prezentați și nouă din rectificarea asta, în linii mari, ar fi perfect.

DIRECTOR, STADOLEANU DANIEL:

Rectificarea bugetară este ocazionată de transferul de la bugetul de stat a sumei de 6.500.000 de lei, reprezentând sume defalcate din TVA pentru plata salariilor profesorilor. Și am mai primit, tot prin transfer de la bugetul de stat, suma de 1.500.000 de lei pentru reabilitare rețele termice. În ceea ce privește cheltuielile, se propune o majorare a acestora pentru Maternitatea Buna Vestire, cu suma de 200 mii de lei și Centrele de Asistență Socială cu suma de 215 mii de lei.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dacă nu mai sunt luări de cuvânt, supun votului dvs. Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 77.

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Acum revin eu la punctul nr. 17, dacă îmi dați voie, referitor la Strategie. Vă menționez, că potrivit celor investigate, la ședința de prezentare a strategiei jud. Galați, la care a fost invitată Primăria Mun. Galați, din partea Primăriei a fost nominalizat și delegat cu semnătură TEHNOPOL-ul, al cărui reprezentant a fost a fost în sală, dar la nominalizarea din partea Primăriei nu s-a sesizat. Deci a semnat la Primărie în fișa de prezență.

DL. ILIE ZANFIR:

Nu a fost în sală, dle. Eu am fost acolo.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dle. Ilie Zanfir, este semnătura reprezentantului Primăriei. Drept pentru care supun la vot Proiectul de hotărâre nr. 17, cu mențiunea că figurăm ca prezenți la acel simpoziom de prezentare: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Galați 2015-2020

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Comisia pentru numărarea voturilor poate să înceapă numărarea voturilor. Dacă sunt interpelări, acum este momentul, dlor. Consilieri.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Dle. Președinte, un subiect de care fiecare dintre noi, consilierii, suntem interesați, este vorba despre o atenționare din partea Curții de Conturi, prin care ni se atrage atenția că nu am luat nicio decizie în ceea ce privește punerea în aplicare a raportelor Curții de Conturi și nu cumva, vreodată, să vină cineva să spună că suntem părtași și ținem cu hoțul sau cu cel care nu și-a făcut treaba. Deci ar fi bine să se ia o decizie și să se pună în aplicare. Ori votăm, ori hotărâm în așa fel încât dacă vreodată cineva vrea să invoce aceste lucruri, nepunerea îna aplicare a rapoartelor Curții de Conturi, să nu fim noi implicați.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc! Dl. Popa Florin, vă rog!

DL. POPA FLORIN:

Introducerea pe Ordinea de zi a deciziilor Curții de Conturi este pentru luarea la cunoștință de către consilieri. Consiliul Local nu are nicio calitate să ducă la îndeplinire deciziile Curți de Conturi. Noi am luat la cunoștință, pentru asta se pun pe Ordinea de zi a ședinței.

Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte luări de cuvânt?

DL. DIMA CRISTIAN:

Știu că am discutat, dar mai avem puțin și facem 4 ani de când vorbim despre traversare, subtraversare și alte elemente care ar putea fi favorabile dezvoltării Mun. Galați și regiunii. Cred că s-a aflat din presă că s-a semnat un contract de studiu de fezabilitate cu Primăria și o societate americană, în vederea subtraversării. Noi nuavem și nu am avut acces la acest contract. Mai mult decât atât, știu că atunci când am votat condițiile studiului de fezabilitate, au fost puse niște amendamente și am vrea să știm dacă au fost respectate sau nu. Indiferent dacă colegii noștri sunt sau nu, avem oricum obligația să primim aceste date, întrucât nu am aflat decât din presă, așa cum am spus, care a fost situația cu el. Și aș mai avea o interpelare, întrucât am înțeles că nu vom avea posibilitatea să ne bucurăm privirea și sufletele de iluminarea de Sărbători, cred că nu mai avem nici oportunitatea de a avea un concert la un operator economic, la mall, cu nu știu ce invitați, pe sume care nu știu dacă pot fi justificate din punct de vedere a prezenței cetățenilor la asemenea manifestări.

Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim! Dacă mai sunt late luări de cuvânt, vă rog!

DL. ILIE ZANFIR:

Dle. Secretar, întrucât verificați respectarea legalității, OUG nr. 189/2008 și HG nr. 1301/2009 spun cum trebuie să acționăm pentru organizarea Caietului de obiective pentru rapoartele de activitate la managerii din instituțiile publice pentru cultură. Nu se prezintă astfel de raporturi, nu se evaluează și nu se stabilesc astfel de comisii pentru evaluare. V-aș ruga tare mult, ca anual să se întâmple acest lucru pentru că așa prevede legea. Citiți OUG și HG. Vedeți să luați exemplul pozitiv, de data aceasta, de la Consiliul Județean, cum se procedează și vom intra în legalitate.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dl. Consilier Bucatanschi.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

Vă mulțumesc! Voia să fac o interpelare legată de un fenomen pe care nu l-am înțeles. E vorba de faptul că circulația pe Str. Bălcescu, dinspre Str. Gării, spre Centru, pe toată canalizarea de acolo ies aburi într-o veselie. Am întrebat la APATERM ce se întâmplă cu situația aceasta și mi s-a spus că este vorba de o scurgere de apă caldă de la o țeavă care ține de electrocentrale. Eu fac doar această vorbire pentru ca într-un fel, cineva din Primărie să remedieze situația și, în același timp, spun că Str. Bălcescu a fost recent remediată, asfaltată și dacă mai continuă acele scurgeri, probabil că ne vom aștepta la surpări.

Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc! Dl. Popa Florin, vă rog!

DL. POPA FLORIN:

Dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, cred că alături de contractele de management ale directorilor de la instituțiile de cultură, cred că aici s-a referit dl. Zanfir când a vorbit de evaluare, pentru că acolo există un program anual despre care trebuie raportat cum a fost dus la îndeplinire. Asta înseamnă că și calificativul conducătorului pentru anul 2015 va fi în funcție de realizarea obiectivelor. Cred că același lucru ar trebui să-l facem și la cele două fundații pe care le avem, la Andreiana Juventus și la Fundația Sportului Gălățean. Având în vedere că se încheie activitatea anului 2015, cred că ar fi posibil din partea acestor conducători să își prezinte rapoartele de activitate care trebuie aduse la cunoștința tuturor membrilor CL.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumesc!

DL. DIMA CRISTIAN:

Mai am, dle. Președinte, un amendament. În legătură cu Andreiana Juventus, aș dori completarea Consiliului Director, întrucât îmi este neclar și l-am întrebat pe colegul nostru dl. Cosca dacă și-a dat demisia sau nu. Am înaintat o hârtie către unul din membrii fondatori, dar nu către fundație și nici către ceilalți membri fondatori. Și aș dori să se clarifice situația asta. Eu, din corectitudine și dintr-un spirit de luptător, nu am plecat din cadrul fundației, find 200 de angajați, dar totuși funcționăm într-un element de neclaritate, pentru că nu sunt decât doi membri în Consiliul director care sunt prezenți.

Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Este corectă observația și sper că Aparatul Permanent va prelua această problemă. Avem de făcut o completare la Ordinea de zi, să trecem la aprobarea punctului introdus suplimentar și anume Disticția Premiului Municipiului Galați acordată mass-mediei din Galați. Supun la vot.

Cine este pentru? - 23 voturi Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL. ROTARU SĂVEL BARBU:

Eu sunt foarte surprins că în cadrul acestor premieri nu sunt incluse și cadre didactice de la Universitatea Dunărea de Jos și, de asemenea, nu este nimeni de pe platforma siderurgică, nici din cei care au lucrat ani de zile acolo, nic din cei care muncesc în prezent pe platforma siderurgică. Cred că nu este în regulă acest lucru.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Avem de la Universitate o propunere, pe dl. Prof. Univ. Ceangă. Astea au fost propunerile care au venitde la dumnealor.

DL. GĂVAN EUGEN:

Din câte știu, Consiliul de administrație al Senatului Universității Dunărea de Jos a făcut o singură nominalizare pentru profesori,de cetățeni de onoare pentru dl. Ceangă Emil și atât. A fost singura propunere.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Acum așteptăm rezultatul votului. Vom lua o pauză.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Pauza a luat sfârșit. Vom relua ședința.

DL. VĂSOI COSTEL:

Punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Galați, în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” din Galați” , a fost propus dl. Consilier Potîrniche Gheorghe.

Pentru dl. Potîrniche Gheorghe din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului Benone Puș”.

Pentru dl. Benone Pu;că din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 23 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, doamnei Ioana Citta Baciu”.

Pentru dna. Ioana Citta Baciu din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 20 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 4 voturi „nule”.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului Vasile Cristea”.

Pentru dl. Vasile Cristea din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 21 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 4 voturi „nule”.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului Dumitru Bahamat”.

Pentru dl. Dumitru Bahamat din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 16 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului Emil Ceangă”.

Pentru dl. Emil Ceangă din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 19 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” artiștilor care au desfășurat o activitate de prestigiu și au contribuit la promovarea valorilor artistice”.

Din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 20 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 4 voturi „nule”.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Andrei Cosmin”.

Pentru dl. Andrei Cosmin din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 22 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” doamnei Anna Cristina Burte”.

Pentru dna. Anna Cristina Burtea din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 22 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” Ansamblului Artistic Olympos al Comunității Elene Galați”.

Pentru Ansamblul artistic Olympos din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 24 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea   distincției   ”Premiul Municipiului   Galați”   organizațiilor

neguvernamentale pentru întreaga lor activitate”.

Pentru Organizațiile neguvernamentale din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 25 de voturi „pentru” și 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” doamnei Corina Grigore, președinta Asociația „Ajutați-l pe Lăbuș”.

Pentru dna. Corina Grigore din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 14 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 4 voturi „nule”.

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului David K. Chronic”.

Pentru dl. David K. Chronic din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 19 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” elevei Denisa LEPĂDATU”.

Pentru dra. Denisa Lepădatu din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Gabriel DRĂGHICI”.

Pentru dl. Gabriel Drăghici din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 20 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Trecem la punctul 63 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Ilie HAGIOGLU”.

Pentru dl. Ilie Hagioglu din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 12 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă”, 4 voturi „nule”.

Trecem la punctul 64 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” doamnei Mihaela Oncioiu”.

Pentru dna. Mihaela Oncioiu din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 20 de voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 65 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Prefect al Județului Galați, Dorin OTROCOL”.

Pentru dl. Dorin Otrocol din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 22 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Trecem la punctul 66 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” instituției Poliția Locală Galați”.

Pentru Poliția Locală din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 20 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 4 voturi „nule”.

Trecem la punctul 67 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” Revistei „Dunărea de Jos”.

Pentru Revista „Dunărea de Jos” din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 21 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 68 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” societăților care fac parte din clasamentul cu caracter de top în domeniile lor de activitate”.

Pentru Societățile de top din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 19 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Trecem la punctul 69 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” sportivilor care au adus o contribuție excepțională în mediul sportiv al municipiului și care s-au remarcat prin performanțe deosebite în anul 2015”.

Pentru sportivi cu merite deosebite din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 23 de voturi „pentru” și 3 voturi „nule”.

învățătură, cât și în activitatea desfășurată cu ocazia diverselor manifestări organizate de instituție”.

Pentru studenții din Universitatea „Dunărea de Jos” cu rezultate deosebite din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 24 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 71 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” Bibliotecii „V.A. Urechia”.

Pentru Biblioteca „V.A. Urechia” din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 24 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 72 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” unor sportivi din CSM Dunărea Galați”.

Pentru sportivii de la CSM Dunărea Galați din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 21 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 73 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” doamnei Georgiana VINĂU”.

Pentru dna. Georgiana Vinău din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 25 de voturi „pentru” și 1 vot „nul”.

Trecem la punctul 74 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Premiul Municipiului Galați” domnului Viorel Secuianu”.

Pentru dl. Viorel Secuaianu din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 20 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Trecem la punctul 75 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "PremiulMunicipiului Galați” domnului Petrache Boșneagă".

Pentru dl. Petrache Boșneagă din 26 de voturi exprimate s-au înregistrat 14 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 3 voturi „nule”.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim! Dacă avem luări de cuvânt?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Mai am o rugăminte la final. Mobilizați-vă colegii de partide și comisii să vină să semneze avizele, pentru că sunt avize nesemnate și din ședința trecută. Cei care sunt beneficiari ai contractelor de asociere cu CL pentru finanțare sportivă, nu au putut să primească niciun leu de când am semnat. Nu am putut să le dăm niciun leu pentru că stimații consilieri nu au venit să semneze avizele și nu putem să facem asta fără semnătura dumnealor. Mobilizați-vă colegii de partid care nu au semnat să vină să semneze pentru că odată ce ați hotărât, trebuie să se pună și în aplicare hotărârea respectivă.

DL. MALONOVICI VICTOR:

Fiind ultima ședință aș vrea să vă urez La mulți ani! Multă sănătate!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CALIGA GIGEL

AVIZAT,

SECRETARUL MUNICIPIULUI GALAȚI,

RADU OCTAVIAN KOVACS

Întocmit,

Simion Georgiana