Proces verbal din 07.05.2015

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 7/05/2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al sedintei de indata din 07.05.2015

Consiliul Local al municipiului Galati s-a intrunit la sediul Primariei municipiului Galati, din str. Domneasca nr. 38, în sedinta de indata, in conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Sedinta Consiliului Local este publica.

Presedinte de sedinta este dl. Vals Vergiliu Sorin.

Sunt prezenti 20 de consilieri locali din numarul total de 27 de consilieri locali.

Au lipsit motivat consilierii locali:dl. Avramescu Marian,dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Cosca Radu, dl. Dima Cristian, dl. Gavan Eugen, dna. Paladi Gina, dl. Ungurianu Sorin.

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul 20.

Ordinea de zi a sedintei de indata din 07.05.2015 este:

  • 1. Proiect de hotarare privind prelungirea delegarii gestiunii serviciului de transport public local efectuat pe raza Municipiului Galati;

  • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventelor datorate in anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza Municipiului Galati;

  • 3. Proiect de hotarare privind revocarea HCL 79/23.03.2015 privind premierea echipei de hochei a CSM Dunarea Galati pentru performantele deosebite obtinute in competiile sportive.

  • 1. Proiect de hotarare privind prelungirea delegarii gestiunii serviciului de transport public local efectuat pe raza Municipiului Galati.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-20 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

  • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventelor datorate in anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza Municipiului Galati.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva? Cine se abtine?

-20 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

  • 3. Proiect de hotarare privind revocarea HCL 79/23.03.2015 privind premierea echipei de hochei a CSM Dunarea Galati pentru performantele deosebite obtinute in competiile sportive.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Dl. Potirniche Gheorghe nu a participat la vot.

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

A fost prezentat punctul de vedere al Secretarului Municipiului Galati,referitor la refuzul contrasemnarii H.C.L. 79/23.03.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Vergiliu Sorin VALS

KOVACS


INTOCMIT,

Camelia NEOFIT


AVIZAT,

SECRETAR,

Radu