Hotărârea nr. 94/2015

Vanxzarea unui teren cu suprafata de 396,55 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe Str. Tecuci nr. 61

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 94 din 26.03.2015

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 396,55 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 61

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 102/10.03.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.03.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 28970/10.03.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 28972/10.03.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare a comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea doamnei Popa Angelica, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 57227/06.11.2014;

Văzând contractul de închiriere nr. 27880/25.07.2014 și raportul de evaluare privind terenul proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 61;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pot. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 396,55 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 61.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 396,55 mp intravilan, proprietateaprivată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 61.

Art. 3 - Prețul de vânzare este de 155,00 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere nr. 27880/25.07.2014 își încetează valabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul r prezentei hotărâri.


lăți va asigura transmiterea și publicitatea


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs