Hotărârea nr. 89/2015

Vanzarea terenului cu suprafata de 444,00 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat in Str. Calea Prutului nr. 17

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 89 din 26.03.2015

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 444,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în str. Calea Prutului, nr. 17

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 369/08.09.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.03.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35284/26.03.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 35286/26.03.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare a comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând contractul de închiriere nr. 27686/01.01.2012 și raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Calea Prutului nr. 17, proprietate privată a Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pct. 7 din Anexa la HCL nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), Ut. „b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin, (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Calea Prutului nr. 17, în suprafață de 444,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 444,00 mp intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Calea Prutului nr. 17, către societatea GERMA TMPEX S.R.L.

Art. 3 - Prețul de vânzare este de 37,00 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 -După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de închiriere nr. 27686/01.01.2012.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octatiian Kovacs