Hotărârea nr. 8/2015

Stabilirea termenului pentru depunerea sau completarea dosarelor, in vederea repartizarii locuintelor aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 8

din 29.01.2015

privind: stabilirea termenului pentru depunerea sau completarea dosarelor, în vederea repartizării locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 4/12.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2g.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4522/12.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4524/12.01.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 233/30.05.2013 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 30 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), Ut. „a”, pct. 17 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilește data de 31.03.2015 ca termen limită pentru depunerea sau completarea dosarelor, în vederea repartizării locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs