Hotărârea nr. 78/2015

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 42/10.03.2011 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 78

din 23.03.2015

pentru:    modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.

42/10.03. 2011 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiatori: Viceprimarii municipiului Galați, Florin Popa, Radu Cosea

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 134/20.03.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23.03.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 32736/19.03.2015, a inițiatorului ~ Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 32738/19.03.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 42/10 03 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desjășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desjășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • A. - în Anexa la H.C.L. nr. 42/10 03 2011, cu modificările și completările ulterioare, la Cap. I, pct. 1.7, se introduce următorul conținut:

„Structurile sportive nu pot solicita sume care să depășească 70% din totalul cheltuielilor aferente unui an bugetar, calculate între 01 ianuarie și 31 decembrie și vor participa cu 30% din cheltuieli”.

 • B. - Cap. IV, punctul 4.1 din Anexa la H.C.L. nr. 42/10 03 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

n(i) Evaluarea solicitărilor se va face de către comisia stabilită prin dispoziție a Primarului municipiului Galați, din rândul funcționarilor publici, care are următoarele atribuții principale:

 • - analizează solicitările de finanțare în conformitate cu prevederile legale și ale

prezentului Regulament;

 • - stabilește calificativele structurii sportive, conform Cap. III din Regulament;

 • - asigură comunicarea rezultatului evaluării doar pentru solicitările care

îndeplinesc condițiile de finanțare, către:

o Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați, pentru evaluarea de specialitate;

o Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență social, sport și agrement, pentru evaluarea de oportunitate.

 • (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament, comisia intermediară de evaluare, denumită în continuare comisie, va acorda fiecărei solicitări calificativul ce va avea rol orientativ; comisiile de specialitate a Consiliului Local au dreptul de a suplimenta sau diminua motivat finanțarea, în funcție de impactul și oportunitatea proiectului corelat cu resursele financiare.

 • (3) Comisia va fi formată din minimum cinci persoane - reprezentanți din aparatul de specialitate al Primarului (cu precizarea că trebuie minim un economist și un jurist), numite prin dispoziția primarului.

 • (4) Membrii comisiei au dreptul de a evalua prin calificative, solicitările individual și/sau în ședințe comune, însă orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul majorității.

 • (5) în cazul în care se ajunge ca prevederile alin. (4) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergențe de păreri/opinii/interpretări între membrii comisiei, conducătorul autorității contractante va solicita reanalizarea punctelor de divergență, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a solicitărilor în vederea stabilirii calificativelor. în cazul în care comisia nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorității membrilor săi.

 • (6) Comisia are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către solicitantul de finanțare trebuie să fie clară, precisă și să definească în mod explicit și suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei.

 • (7) în cazul în care solicitantul nu transmite în perioada precizată de comisie clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă, și nu va fi supusă propunerii de finanțare.

 • (8) în cazul în care solicitantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conținutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă.

 • (9) Fiecare membru al comisiei va semna declarația de imparțialitate.

 • (10) Secretarul comisiei nu are drept de vot, dar va semna declarația de imparțialitate.

 • (11) Comisia de soluționare a contestațiilor va fi alcătuită din minimum cinci membri, din aparatul de specialitate al Primarului (cu precizarea că trebuie inclus minim un economist și un jurist), numiți prin dispoziția primarului. Comisia este legal întrunită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membri.

 • (12) în componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu sunt numiți membrii care au jăcutparte din comisia intermediară de evaluare.

 • (13) Solieitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desjășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum două zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului selecției.

 • (14) Contestațiile se soluționează în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor; contestația se formulează în scris și va conține următoarele:

 • a. Datele de identificare ale contestatarului;

 • b. Numărul de referință al solicitării;

 • c. Obiectul contestației;

 • d. Motivele de fapt și de drept;

 • e. Dovezile pe care se întemeiază;

f Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila;

 • (15) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului regulament, se vor face sub formă de document scris; orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii și al primirii

 • (16) în urma evaluărilor, comisia pentru evaluarea de specialitate și comisia pentru evaluarea de oportunitate vor emite rapoarte de avizare pentru proiectele de hotărâre aferente fiecărei solicitări. Eventualele observații vor fi menționate în cadrul acestor rapoarte."

 • C. - în Anexă la H.C.L. nr. 42/10 03 2011, cu modificările și completările ulterioare, la Cap. IV, punctul 4.3 se introduc următoarele:

" (1) Documentele justificative vor fi prezentate în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul structurii sportive".

(2) La depunerea solicitării pentru eliberarea fiecărei tranșe din finanțarea acordată în funcție de calendarul competițional, se vor depune documentele prevăzute la Cap II, punctele 2.6 și 2.7”.

Tranșele de finanțare vor fi minim 3, cu justificarea cheltuielilor eligibile, conform cotei procentuale de 30% co-finanțare și până la 70% finanțare de la bugetul local.

 • D. - Cap. VI din Anexa la H.C.L. nr. 42/10 03 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea sa de către Consiliul local al Municipiului Galați, cu votul majorității consilierilor locali prezenți.

Modificarea și completarea se realizează cu același cvorum.”

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și

publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octatâtan Kovacs