Hotărârea nr. 68/2015

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Centrala termica si instalatie incalzire Cresa nr. 36, Tiglina I"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI ' CONSILIUL LOCAL

” Centrală termică și instalație încălzire Creșa nr. 36, Țiglina I ”

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința ordinară din data de

26.02.2015;                                                                          ' • •

Având în vedere expunerea de motive nr. 17410/10.02.2015, a inițiatorului Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 17412/10.02.2'615, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;        .         ;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit.


,b” din Hotărârea Guvernuluinr.28/2068 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economiceaferențe investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizuluipencrgl pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale ârt 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările șicompletările ulterioare;                                                                                 • ;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit.^fi'dib Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modiftcările și

-- HCL68doC. completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul ” Centrală termică și instalație încălzire Creșa nr. 36, Țiglina I ”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octauian Kovacs

HCL 68 doc.

Anexa la HCL nr. 68/26.02.2014

Centrală termică și instalație de încălzire Creșa nr.36f Țiglina I

în prezent creșa este alimentată cu energie termică pentru încălzire și apă caldă menajeră de la sistemul centralizat de termoficare din punctul termic aflat în vecinătatea creșei.

Necesitatea și oportunitatea investiției apar ca urmare a defecțiunilor ce apar pe rețelele de termoficare dar și a disconfortului creat în perioadele de tranziție toamna — iama și iama - primăvara când temperatura exterioară este scăzută dar alimentarea cu agent termic nu se realizează datorită inerției sistemului de termoficare.

Acest lucru creează disfuncționlități majore în funcționarea creșei cu consecințe grave asupra sănătății copiilor (fiind copii de la 1 an și până la 3 ani).

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • - înlocuirea instalației de încălzire in totalitate cu conducte din polipropilena

( conducte de distribuție și coloane);

 • - înlocuirea corpurilor de încălzire cu corpuri tip panou din oțel;

 • - montarea a 2 cazane murale în condensație , cu randament ridicat, cu puterea termică de 88Kw fiecare ce prepară agent termic la temperatura de 8o/6o°C pentru încălzire;

-pompa de circulație pe cazane;

 • - pompa de circulație pe circuitul de încălzire;

 • - pompa de circulație pe circuitul primar a.c.m.;

 • - vas de expansiune închis cu membrană;

 • - bucla de automatizare și vane motorizate;

 • - supape de siguranță filtre.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  Valoarea totala a investiției: 271.839 lei

 •  din care C+M:            126.692 lei

• Capacitati: -2 cazane murale in condensație cu puterea termică de 88Kw

Durata de realizare a investiției: 9 luni.

Sursa de finanțare: bugetul local.

ENTITATEA ACHIZITOARE:     CENTRUL FINANCIAR CRESE

PROIECTANT S.C.Proinstal Galați

DEVIZ GENERAL

PR. NR. FAZA:


194/2614 S.F.


(cf. H.G. 28 / 22,01,2008; ORO.276/28.04.2009) Privind cheltuielile necesare realizării

Centrala termica si instalație de Încălzire Cresa nr. 36, Tiglina I - varianta 1

in lei/EURO la cursul lei/EURO din .data de 15.10.2014

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA ■

valoare (inclusiv TVA)

rniiLEI

ndiEURO

miiLei

miiLEI

miiEURO

1

2

3

4

5

6

. 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților -gaze naturale          ■.

1,000

0,227

0,248

1,240

0,281

TOTAL CAPITOL .2..

1,000

0,227

0,240

1,240

0,281

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru .proiectare si asistenta tehnica.

3.1;

Studii de teren     . -

1,500

0,340

0,285

.1,785

0,404

3.2, ,

Obținerea de avize, .acorduri si autorizații

1,000

0,227

0,240

1,240

0,281

3.3.

Proiectare si.inginerie ■

41,000

9,289

9,740

50,740

11,496

3.3.1

Proiectare

39,000

.8,836

9,360

48,360

10,937

SFv-

15,000

3,399

3,600

18,600

4,214

PTh.+DE.'

24,000

5,438

.    5,750

29,760

6,743

3.3.2

Verificare tehnica proiect

2,000

0,453

0,380

2,380

0,539

3*49

Organizarea procedurilor de achiziție publica

.0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,50

consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

3/69

Asistenta tehnica

5,000

1,133

1,200

6,200

1,405

TOTAL CAPITOLUL 3. .

48,500

10,989

11140S

59,965

.13,586

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4,10

Construcții•si Instalații

93,250

21,127

22,380

115,636

26,198

4,20

Montaj utilaje-tehnologice

6,921

1,568

1,661

8,582

1,944

4,30

Utilaje si echipamente tehnologice si

64,560

14,627

15,494

80,054

18,138

funcționale, cu. montaj

4,40

Utilaje fâra montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,50

Dotări

0,600

0,136

0,144

0,744

0,169

4,60

Active necorporale

' ■

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

CAPITOL 4 ■    ■  ■ ■’

165,331

37,459

39,679

205,010

46,449

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,10

Organizare de șantier

 • 5.1.1, lucrări de. construcții

 • 5.1.2, cheluieli conexe organizării șantierului

1,000

1,000

0,000

0,227

0J227

8,000

0,240

0,240

0,000

1,240

1,240

0,000

0,281

0,281

0,080

5,20

Comisioane, cote,', taxe, costul creditului

 • 5.2.1, comisioane,.cote, taxe

Taxa inspecție cențtrol calitate 0,7%(C+M) Taxa inspecție in. .construcții 0,1% (C+H) Casa sociala., coțisțructor 0,5% cap. 4.1.

 • 5.2.2, costul creditului

1,284

0,715

0,102

0,466

0,000

0,291

0,162

0,023

0,106

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,284

0,715

0,102

0,466

0,000

0,291

0,162

8,023 - 0,106

0,000

5,30

Cheltuieli diverse, si neprevăzute

2,500

0,566

“■'"--..3,100

0,702

TOTAL CAPITOL 5

4,784

1,084

Z

k      5/624

1,274

CAPITOLUL 6 ■

Cheltuieli pentru probe tehnologicesi teste si predare la beneficiar

6,10

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

9,000

0,000

6,20

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

.0,000

■0,000

0,000

0,000

/ 0,000

TOTAL

219,615

49,757

52,224

271,839

Y 61,590

Din care C + M             .

.102,171

23,149

24,521

126,692

J 28,704