Hotărârea nr. 61/2015

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. MERONI S.R.L. pentru angajatii S.C. Auchan Romania S.A., pe traseele Bariera Traian - Auchan, Parc CFR - Auchan, Tiglina I - Auchan

ROMANLA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 61

din 26.02.2015

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS S.R.L., pentru angajații Societății Auchan România SA., pe traseele Bariera Traian - Auchan, Parc CFR - Auchan, Țiglina I - Auchan

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 69/09.02.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 69/09.02.2015;

.....expunerea de motive nr. i670&/09.Q2^2Qi5rj^Luiți^iorului^ Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16710/09.02.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

__Având în vedere solicitarea Societății MERONI TRANS S.R.L. nr. 0145/29.01.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 4951/02.02.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), Ut. „a/ pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea MERONITRANS S.R.L., pentru angajații Societății Auchan România SA., pe următoarele rute:

  • 1. Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - Piața Energiei - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - str. Oltului -Drumul de Centură - bld. Dunărea - bld. Galați -Auchan;

  • 2. Parc CFR - str. Domnească - str. Gării - str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei -str. Oțelarilor - Oficiul Poștal Micro 21 - str. Oțelarilor - bld. Galați - Auchan;

  • 3. Țiglina I - str. Brăilei - str. Reg. 11 Șiret - str. Prelungirea Coșbuc - str. Brăilei - str. Navelor - str. Portului - Liceul de Marină - str. Portului - str. Navelor -str. Domnească - str. Prundului - str. Traian - Bariera Traian - str. Alexandru

Măcelarn-^Hil^GcorgeHoșbuc - str. Henri Coandă - str^Fraiar^Vuiur^strrMileov' ^ str. 1 Decembrie 1918 - Piața Energiei - str. Siderurgiștilor - str. Prelungirea Brăilei -str. Oltului - str. Turturelelor - str. Brăilei - bld. Dunărea - bld. Galați - str. Oțelarilor - Oficiul Poștal Micro 21 - str. Oțelarilor - bld. Galați - Cartier Dimitrie Cantemir -bld. Galați - Auchan;

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea

prezentei hotărâri.-------