Hotărârea nr. 6/2015

Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii la obiectivul "Reparatii capitale retea canalizare bl. I1, I2 - Str. Domneasca"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.6 din 29.01.2015

privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Reparații capitale rețea canalizare bl 11,I2 - str. Domnească”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 2/12.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 746/06.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 748/06.01.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile ort. 3, lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Reparații capitale rețea canalizare bl. Ii, 12 - str. Domnească”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Mihail ^SucatanschiContrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octgvian Kovacs

Anexa la HCL nr, 6/29,01.2015

Reparații capitale rețea canalizare bL Ii, 12 - str Domnească

în prezent blocurile Ii și I2, Complex Studențesc sunt racordate la rețeaua de canalizare printr-o serie de conducte și cămine de beton aflate în stare avansată de degradare. Apa meteorică este colectată de pe terasele blocurilor printr-un sistem de sifoane de terasă și burlane, fiind evacuată direct pe trotuar, preluată de rigola din dale de beton ce transportă apa la un cămin și se evacuează către canalizarea menajeră.

întrucât blocurile au suferit tasări in ultimii ani, racordurile de canalizare aferente s-au fracturat devenind nefuncționale, evacuarea apelor menajere și pluviale fiind astfel defectuoasă.

Prin proiect se prevăd următoarele lucrări:

-dezafectarea conductelor existente din beton Dn 3oomm în lungime de ngm, a racordurilor în lungime de 48 m și a racordului de la căminul ce colectează apa meteorică prin intermediul de pe amplasament

-redimensionarea și înlocuirea integrală a rețelei de canalizare Dn 3150101, pe o lungime de 18701

-înlocuirea racordurilor de apă uzată aflate într-o stare avansată de uzură, cu conducte PVC Dn i6omm, pe o lungime de 4801

-reabilitarea rigolei de colectare a apei metorice din zonă -realizarea a 14 cămine de racord

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 419.421 lei

din care C+M:           339-792 tei

Capacități: -rețea canalizare Dn 3150101 ,PVC,L=i87ml

-conducte racord, Dn i6omm

-cămine de vizitare-14 buc

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Elaborat:


S.C. TOTAL ROÂD S.R.L.


'■ r*'


W\>Nf. Qt, i

1


I . Mieuro"""


2181


■ af«»a«i awara A al tfPI H4IH ^•’***** lya3X


A317


C43§„

■ • >-C


fii,             Onuritli)


nuraaaraaTairi'raiarawa'iap*. tJaW'aP»Qyriliî'țț\wai<MyMaWi iț^tvitaa'k-aa^ța^ala^KL^j


.01!n<>HrrtVlfMia>iF*4iy*{47*>Mif«i»H«MM*P|auaațaiaiMMlF*«■*■««aO**lHiii»n ihtwFțimi»l< ........afina aa

-—5-'   ‘  ■• -                              ’ flsi4snn           -ttrfîw           w£S®fti


3.31


333


£*?•*** <*f**A****»Ti««»*♦»*»


•țijWA * *J*n l'JtJ »t* ll aaaaaa


Î44«țRriț'Vt,,,*ilJ‘*a‘””>' ui ^J*f*ț\aaai*ta’n'ilaiaHn^aai< |»'

I? ««TOȘfltfr* •flLV**M**« •* •« M*

^/țvrirAf,-7ixr< :.' .      ■

Mlari


aapyOjam aa y>M aaj


253LZE?........ff


Beneficiar:


Elaborat


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.


?"¥........

jrtb'iiih IțiR« Wfwe*<«•!»•*rțliF'intuN1           >11

î* ........■<                                                     «< .1 w». .A H

1.337


«i


o.ax


&2S4


1.714;

I—---------------^r-"4-

4310 j

1ZZȘI


0332


0834


L.....m


«321


1658


0.365


oi


O!


S.. A...

LnH*****,,,<

Deviz pe obiect:

DESFĂȘURĂTORUL DEVIZELOR PE OBIECT

REȚEA DE CANALIZARE

. in RON si EURO, ia cursul. 1 EURO = 4.5447 RON BNR 12.lanuarie.2014,; ;>;

NrCrt.

■.■■ ■ '■■ ' Denumire '

(RON)

L QONSȚRUCȚII SI INSTALAT»

■ ■ . '• -. ■; *

î. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAT»

<: ■■•■ ?:<

r ■ vi

Construcții v;

■'■ •.

r 1,1

Rețea ^țil^>țțișj9i? si pluyiala

258,253

50,825

■' iți *

miri (procurarei^i^lîjite;. montaj, inclusiv piese speciale),i;|ito^iTrtenfe PVC160 mm (procurare, piese speciale)

97,734

21,505

112

CaiiiinOSOĂij’iW?™.

102,438

22,540

113

mm

35j449

7,800

1.1.4

22,633

4,980

'' 2

0

0

e—2^.„L

Âlimer®>^^Ht<tectrica

0

o

' 3

. 0

0

258252.58

56825.00

-

61980.62

13638.00

——'--- •

320233.20

70463.00

1

.QÎV.

.......

■■■ ■■:■■

1.11,12, Complex Studențesc, Strada Domneasca, Galați Pag. 30/36

S.C. TOTAL ROAD Ș.R.L.

^'Beneficiar: , Elațtorat:

  • 7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)                               : 7\ : ;                  |

- Lungimea totală conducte reabilitate                     187 m

“ Lungime totala branșamente înlocuite                    48 m

D Cămine înlocuite                                        14 buc

  • 7.5. Alti indicatori specifici domeniului deactivitate incareestereăllzătalriVestiUa,dupâ caz| Nil este cazul. '

7.6.Capacitatî /.•;;

Principalele volume de lucrări si materiale pentru îndeplinirea obiectivului:

« Săpăturăime^ri^ata;            '

a Săpătură mâriuală; : 50 mc •   .

B Strat nisippaf Conducta: M             ' -•

*      a Desâffetari conducte.' ' ; T19rii ; ;•                 .. •.                         J '        ■■ ■ • ;

MUNICIPIUL GALAȚI ' '


■ Avizul benefiGraruiui de îhve&țiiie..^                                                    fi. atașat=

. < prezentei documentatii. ■:';■/■'-;£?■■'.'■''' ^■'■-' '.' Certificatul de' U rbân ism = ■■'' ■                     ',:•'•/•:• /•■■_■ ■ ■■' •_V.                 ■ ■■'                           •-                 '■'' ■ ■■

:«■ . Certificatul de urbanism, cu. încadrarea< arnplșisâmentului . in planul urbanistic, avizat și aprobat potrivit legii; . '

  • ■ . -•• Avize, de principiu privind conectarea ia utilftăti

Avizele solicitate'.prin Certificatulde Urbanism-sunt.incursdea fi trimise către Beneficiar, astfel:

■■■■■■■'-.' Alimentare cu apa/      <: V              ■---■/■

Salubritate .                                                .'

- Canalizare

  • ■        _ protecția Mediului

Acordul de mediii: —

? Acordurile si avizele pentru protecția mediului si a apelor;

Alte avize si acorduri de principiu-specifice:

° Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale.Ina. ^I^QSMĂbL.