Hotărârea nr. 59/2015

Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Sarpanta imobil Str. Regiment 11 Siret nr. 46 bis"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.59 din 26.02.2015

privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul

Șarpantă imobil str. Regiment 11 Șiret nr. 46 bis

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 61/03.02.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.02.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14682/03.62.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 14684/03.02.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, litrjb” din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i- Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul Șarpantă imobil str. Regiment 11 Șiret nr, 46 bis, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Oct&vian Kovacs

Anexă la HCL nr. 59/26.02.2015

Șarpantă imobil str, Regiment 11 Șiret nr, 46 bis

Sindicatul Lucratorilor din transport funcționează in imobilul situat in Galați, str Regiment 11 Șiret nr. 46 bis, imobil cu regim de inaltime parter. Clădirea se afla in patrimoniul municipiului Galați.

Conform expertizei tehnice intocmite de către un expert tehnic atestat construcția prezintă anumite degradări si anume:

-degradări importante la tavane datorate infiltrațiilor

  • -  fisuri in interiorul construcției

  • -  desprinderi pe alocuri ale tencuielilor la pereții exterior

  • -  scări de acces cu tencuieli căzute

  • -  degradări la platforme si trotuare.

Prin proiect se prevede realizarea lucrărilor:

-realizare șarpanta si invelitoare din tabla tip Lindab cu jgheaburi si burlane aferente

-desfacerea straturilor de hidro si termoizolatie a terasei

-realizare termosistemului cu polistiren expandat de locm la pereți si i2cm peste planșeul de peste parter

-realizarea stratului de finisaj la pereții exteriori din tencuieli tip Baumit

-reparații la trepte sipodestul teraselor

-montarea de parazăpezi________ ______

Nu sunt necesare lucrări de înlocuire a tâmplariei exterioare, fiind înlocuită cu tâmplarie din PVC cu geam termopan.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  Valoarea totala a investiției: 277.387 lei cu TVA

  •  din care C+M:             223.039 lei cu TVA

• Capacitati: -Suprafața construita S=266mp

-montare șarpanta -286 mp -anvelopare fațada -24imp

Durata de realizare a investiției: 9 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

Strada Navelor nr, 3, Galați 800030 Tel/Fax: 0236411779 . proiect-galati@cllcknet.ro ,www.prolect^latpțo'


REG, 60M. J/17/27/1991 C.LF. R O 1634170


R035BRDE180SV03904591800 B.R;D.-G.S.G. Galați .


Membru al Federației CSQ

ISO 9001 - ISO 14001    ^30^


R094TREZ306S069XXX001658

Trezoreria Galați


'DEVIZ GWRĂL

Privind cheltuielile necesare realizării investitei :Sindicatul lucrătorilor din transport (PR. 9076/2014)

Ia! a* -——±9                        ‘ J               l______ - Aft jl tflAj J

r"

Nr cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tără TVA)

Tva

paloare (Inclusiv 1'vAj

■ ■ Minei----

Mtieuro

Minei

Mii lei

Miieuro

'1 ■

3

4

5

6

. "9    "

CArlrULUL 1. CHELTUIELI F1R.OHȚ1NHREA Șl AMENAJAI

1EĂ tEKWIjLi

1

1.1

Obținerea terenului

12

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

12.1 Demontări rețele

-

->

-

1.2.2 Lucrări de sistematizare verticală

. r

-

-

13

Amenajări ptr protecția mediului și aducerea la starea inițiala

TUTA! UACTTDL'T ""'" """""'' 11 .........

-

-

- . .

CAPITOLUL 2.CHBLTUIELI PIR.ASIGIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Branșament apă rece J .

-

■ *

-

2.2

Racord canalizare     &

-

-

■ ■ ■ -

21

Taxe" avizate

-

Țaxăracordăreăfim.en.electrica

..

-

■■■ ' -

ibiAL.tĂPritlL' 2. ........ " "' 1......

.... *

-

..... -

CAPII ULUL 3, CHELTU1U FIR. PRU1ECTAK

h Șl ASISTENȚA TEHNICA--------'------ —  --:

3.1

Studii teren :GEO, TOPQ, HIDRO

2,823

0,631

0,678

S 8,501 ;

0,782/   •

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

—~-r ■

oi.

---------

Autorizație de construcție

-

■ - Avize

. ■

3.3

Proiectare'și inginerie . .

29452   '

5,241

5,628

29,080

6,498. ■;

3.3,l.CheItufeH de proiectare~   '

.: . •••'■ -'-:y . -

a) - Studiu de fezabilitate DAU

6,452

1442

1,548

8,000

văr;'

b)-Proiect tehnic Și detalil.de execuție

7,258

1,622

1,742

9,000

ZOII”

c) - Verificare proiecte 6%

0,871

0,195

0,2.09

1,080

' ■    0,241

d)-Elaborare documentație ptr. Avize ■

0f806

0,180’

0,193

‘ ’ 0,999

0,223

3.3.2,Expertiză tehnică

-1,613- -

- 0,360 -

■ - .0,387..

- 2,000

•     0,447      '

3.3.3., Auditui energetic.",

, 6,452 - .

.       -1>442     •

■    1,548 ....

■ 8,000 ■

1,788-■ ■

34. ■

Organizarea procedurilor de-achiziție -,./„X.

3.5

Consultanță■ •                ... V.LX

’ ■

-

-

3.6.

Asistență tehnică .

3,544

0,792

0,851

4,395

0,982-

3.6.1.din partea proiectantului 0,5%. ■' ’ .

0,886

0,198

0,213.

1,099

0/246

3.62. Supraveghereaexex:Uției;l>5%/^?-,it'X-

' ;       ^558 .

0,594

0,638 .

■ 3,296

0,737

TOTAL CAPITOL 3. .?           X---.-:.   •

7... .29,819.....

6,664

r“    7,157   •

—   36,956

8,253'     ’ .

CAPITOLUL 4.CHELȚU1,EU:PETOU,'.It?VȚȘȘl

IțIADEBAZa

4.1

Construcții și instalații.      :                           ■

ob.l Șarpantă din lemn ,                       - .'.

:,■■■;    132,990'

29,718

31,918

164,908

36,851

ob,2 Anvelopare fațadă . ■ ;j L';■ .?<, ■;

-44222

9,882

10,613

54,835

12,254

-

-

-

-

-

. -

-

-

. .-'

-

y ■ ’      • .

-

-

TOTAL4.1             .

A . . -177,212 - .

39,600

42/531

.219,743. . .

'   ■ 49,105

42

Montaj utilaj tehnologic '  < ’ y

- ■

' '■

-

-

• ■ <

•7

v,:. ’■ ■ "

-

-

.,.v- .

TOTAL4.2 .

-

Nr

crt.

a

Denumirea capitolelor și subcapitolelor ■ de cheltuieli

!               (fără TVA) ■ '

TVA.

Valoare (inclusiv TVA)

•• ■RCi'leL .-

-Weuro

. 'Miile!

Mii Iei

Miieuro ■

1

3-.-

' .        4 .

& ■

6.

4.3

Utilaje .echipamente tehnologice și funcționale cir montaj : .

-

-

-

.....-

...-------------------------:.. ,...P....

■ •-

■-

-

TOTAL4.3                      ''

' - '

-

-

4.4

Utilaj fără montaj șl echipamente de transport

-

TOTAL 4.4

-

-

-

4.5

Dotări

■ ■ -■ ’

-

-

-

-

-

-■

■■ -

-

-

' -

-

-

-

TOTAL 4.5 .          'I

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

TOTAL 4.6

■ ' *......

TOTAL CAPITOL 4.

177,212

.   39,600   .

. . 42331

219,743

49,105 ■

CAPITOLUL 5, ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier;

4,430

-    0,9B0.

1,063

5,494

1,228

5.1.1. Lucrări de construcții 13%

2658

0^94 '.

~ ”W“”"

" -' 0,737.....

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 1%

1,772-

- 0396.

■ 0,425

.2,197

0,491' .

5.2

Comisioane ,cote,taxe,costul creditului ■

2338 '

0^3

' -

2338.

'    0,523 .

5.2.1.Comlsioarie,taxe,cote                    ■

...... •

a) Taxe IS CC 0,7% ■

1,259 ■ ■

' . 0,251.

1,259

■■ 0,281 ■■

b) Taxa ISCt 0,1%         ■ . ■

0,180

. 0,040 .

0,180

■’ 0,040

cd) Casa constructorilor 0,5%         /■ ■ '

■ 0j899

. • 0301

0,899

.: 0,201 ...

52,2. Costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5 %    ■ >. ■ •    <

. ■■...■... 10,35?

7313

. 2384'   '

12336-

’ 2368

TOTAL CAPITOL 5. .  '

17,120

3326

3348

20,668

4319

CAPITOLUL 6 .CHELTUIELI PTNTRUn<OBE.TEHNQLOCICE ȘI TESTE. DE PREDARE LA BENEMCIAR ■

6.1

Pregătirea personalului de exploatare. •, ■

.. .

-

62

Probe tehnologice și teste .

' -. . .

-

-

TOTAL CAPITOL 6 ’  '':;/4

■ ■: -• •’

-

T'O'T

.. A' ,224,151. ..

50,080

.. 53,235

- 277387

61,986

diir      C+M; '?-■

5:.7'<\379,8!70’'.

40,194

43,169

223,039

49,841