Hotărârea nr. 57/2015

Aprobarea schimbarii destinatiei unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Colegiului National "Vasile Alecsandri" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 57

din 26.02.2015

privind: aprobarea schimbării destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național “Vasile Alecsandri” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.02.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6896/19.01.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

-Avândîn vedere raportul comun de specialitate nr: 6898/19.01:2015, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ^sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Colegiului Național „Vasile Alecsandri7’ Galați nr. 3533/08.12.2014 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 132146/16.12.2014;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 112, alin. (6) și din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Galați, situat în strada Nicolae Bălcescu, nr. 41, etaj 1, în suprafață de 14 m.p., temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității de fotocopiere și comercializare produse papetărie. Spațiul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Prevederile art. 1 intră în vigoare după obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale. - --- -     • ••• -                .< -- - -       - - —

Art. 3 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.