Hotărârea nr. 53/2015

Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Imbunatatire confor termic Camin 1, Str. Pictor Isser"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.53 din 26.02.2015

privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul îmbunătățire confort termic Cămin 1, str. Picior Isser

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 58/03.02.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.02.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 10932/27.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10934/27.01.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit: „b” din Hotărârea Guvernului nr728/~2U&8 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „b”, alin. (4), lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i- Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul îmbunătățire confort termic Cămin str. Pictor Isser, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexă la HCL nr. 53/26.02.2015

îmbunătățire confort termic Cămin 1, str, Pictor Isser

Căminul Ci din str Pictor Isser nr. 2A este amplasat in zona de vest a orașului Galați, lângă Viaduct Sidex si vecinătatea Grupului Școlar Anghel Saligny, are regim de inaltime P+4 etaje, 11 garsoniere si 29 apartamente cu 2 camere.

In conformitate cu expertiza tehnică construcția se prezintă in stare buna si nu sunt necesare lucrări de consolidare; lucrările de modificări interioare executate nu pun in pericol rezistenta, stabilitatea si siguranța imobilului.

Prin proiect se prevede realizarea lucrărilor:

-reabilitarefinisaje interioare si exterioare;

-refacere scări interioare;

-montare hidroizolatie terasa prin aplicarea unei termoizolatii suplimentare;

-pe fațadele de la Est si Vest se vor realiza balcoane din structura metalica care se vor monta pe o fundație continua din beton armat, iar conectarea de clădire se va face cu o artieulatie-reazem care sa permită rotiri si mișcări datorate dilatatiei termice;

-pe fațada Sud se vor monta pereți cortina care va crea o terasa folosita numai pentru aerisit si uscat de către toti locatarii de pe palier;

-accesul in terase se va face din fiecare apartament prin modificarea a câte un gol de fereastra, desființarea parapetului si înlocuirea cu o usa;

-pe fațada de Nord nu au fost propuse construcții metalice si pereți cortina;

-masuri de reabilitare termica : termosistem fațade, termosistem terasa, termosistem placa peste subsol-spatii locuite, reabilitarea elementelor de construcții vitrate, reabilitarea instalațiilor, reabilitarea plăcilor peste subsol-spatii neincalzite;

-reparare trotuarele de proiecție;

-înlocuire tâmplarie exterioara;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  Valoarea totala a investiției: 2.524.976,04 lei cu TVA

  •  din care C+M:             2.290.340,76 lei cu TVA

• Capacitati: -Suprafața construita S~5i2mp

-Suprafața desfasurata-2.560 mp

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

DEVIZ GENERAL ÎMBUNĂTĂȚIRE CONFORT TERMIC CĂMIN 1:

STR. PICTOR IOSIFISSER

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)               |

TVA ValoarejinclusivT (24%) VA)

Mii tel

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii auro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

14

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenaj ptr protect mediului si aduc ia starea inițiala

13.330,00

2.995,51

3.199,20

16.529,20

3.714,43

TOTAL CAPITOL 1

13.330,00

2.99531

3499,20

16.529,20

3.714,43

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

24

ob,3 REȚELE EXTERIOARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

34

Studii de teren

4.625,00

1.039,33

1.110,00

5,735,00

1.288,76

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acord si autorizații

2.250,00

505,62

540,00

2.790,00

626,97

3.3

Proiectare si inginerie

126.000,00

28.314,61

30.240,00

156.240,00

35.110,11

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenta tehnica

28.375,00

6.376,40

6.810,00

35.185,00

7,906,74

TOTĂL CAPITOL 3

161,250,00

36.235,96

38.700,00

199.950.00

44.932,58

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

44

Construcții si instalații -total

1.742.499,00

391.572,81

418499,76

2460.698,76

485.550,28

Ob.1 LUCRĂRI REPARAȚII CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ob.2 LUCRĂRI MODERNIZARE

1.742.499,00

391.572,81

418.199,76

2460.698,76

485.550.28

4.2

Montaj utilaje tehnologice - total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ob.1 LUCRĂRI REPARAȚII CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ob.2 LUCRĂRI MODERNIZARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fiara montaj si echipamente de transport-total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări -total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active neoorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.742.499,00

391.572,81

418499,76

2.160398,76

486.550,28

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier (total)

17.425,00

3.915,73

4.182,00

21.607,00

4.655,51

8.1.1

Lucrări de construcții

17.425,00

3.915,73

4.182,00

21.607,00

4.855,51

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.642,00

3.290,34

3.514,08

18.156,08

4.080,02

a) taxa timbru arhitectl

861,00

193,48

206,64

1.067,64

239,92

b). cota aferenta I.S.C.

13.781,00

3.096,85

3.307,44

17.088,44

3.840,10

c). cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

87,125,00

19.578,65

20.910,00

108.036,00

24.277,53

TOTAL CAPITOL 5

119.182,00

26.784,72

28.606,08

147.798,08

33.213,05

CAPITOLUL 6

Cheltuieli ptr probe tehnol sl teste pt predare la beneficiar

5.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.036.271,00

457.588,99

488.705,04

2.524.976,04

567.410,35

Din care C + M

1.847.049,00

415.067,19

443.291,76

2.290,340,76

514.683,32

din care valoarea lucrărilor de C+M in lei:

2.290.340,76 lei cu TVA

514.683,32 euro cu TVA