Hotărârea nr. 52/2015

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. MERONI TRANS S.R.L. pentru angajatii S.C. MAIRON S.A. Galati, pe traseele AJOFM - S.C. MAIRON S.A. si Restaurant Aeroport - S.C. MAIRON S.A.

ROMANȚA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 52

din 26.02.2015

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONITRANS S.R.L. pentru angajații Societății Mairon Galați SA., pe traseele AJOFM - Societatea Mairon Galați SA. și Restaurant Aeroport - Societatea Mairon Galați SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 54/03.02.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.02.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 9898/23.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 9900/23.01.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății MERONI TRANS S.R.L. nr. 06/15.01.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 2223/19.01.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1^1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONITRANS S.R.L. pentru angajații Societății Mairon Galați SA.., pe următoarele rute:

1. AJOFM - str. Domnească - str. Gării - str. N. Bălcescu - str. Brăilei - str.

Oțelarilor - bld. Galați - bld. Dunărea - Drumul de Centură - S.C. Mairon Galați SA.;

2. Restaurant Aeroport str. Traian Vuia - str. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - str. Siderurgiștilor ~ str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - S.C. Mairon Galați SA.;

împuternicește cu ducerea la


Art. 2 - Primarul municipiului Galați se îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.


ra transmiterea și publicarea


Art. 3 - Secretarul municipiului Gptâi$ț prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Ot lan Kovacs