Hotărârea nr. 514/2015

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 514 din 14.12.2015

privind: aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 565/14.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 136154/14.12.2015, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 136156/14.12.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 2347/02.12.2015 a Cantinei de Ajutor Social, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 129452/02.12.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), Ut. ”d” și alin. (6), lit. V, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă, pentru anul 2016, cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, unui număr de 50 de persoane/lună, beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavîan Kovacs