Hotărârea nr. 507/2015

probarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia INIMA DE COPIL in vederea solutionarii proiectului "Centru de zi pentru copii din familii in dificultate", in temeiul Legii nr. 34/1998

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 507 din 14.12.2015

privind: aprobarea încheierii Convenției pe anul 2016 cu Fundația INIMĂ DE COPIL, în vederea subvenționării proiectului „Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate”, în temeiul Legii 34/1998

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 559/14.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 136090/14.12.2015, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 136092/14.12.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultura, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), art. 11, alin. (1), art. 12, alin. (1), art. 13, art. 14, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pot. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției pe anul 2016 cu Fundația INIMA DE COPIL, în vederea subvenționării proiectului „Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate’’, în temeiul Legii 34/1998. Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavîah Kovacs

Anexa Ia HCL 507 /14.12.2015

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

FUNDAȚIA „INIMA DE COPIL”

GALAȚI

NR.        /      2016

CONVENȚIE

Nr. /_________2016

pentru acordarea de servicii de asistență socială

în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați str. Domnească nr. 38, tel. 036 / 460343 cod fiscal nr. 3814810 , cont de virament 24600238, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl. _____________- Primarul municipiului Galați, și

FUNDAȚIA “INIMA DE COPIL» cu sediul în Galați, str. Furnalistilor nr.24, tel. 0236/ 312199, cod fiscal 9076002, emis de DGFPCFS a județului Galați, cont R098RNCB0141032886400001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Galați, reprezentată de __________________________ - director

executiv al fundației, au convenit următoarele:

I. Obiectul convenției

 • 1.          Acordarea de către Fundația “Inima de copil” a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișa tehnică a unității de asistență socială:" Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate” , pentru un număr lunar de 30 de copii si 20 de părinți.

 • 2.          Subvenționarea de la bugetul local a serviciilor de asistență socială acordate de Fundația “Inima de copil” în limita sumei de 61.112 lei în anul 2016.

 • 3. Suma alocata va fi utilizata pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • >  Cheltuielile cu salariile de încadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale;

 • >  Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate-Cantina de Ajutor Social;

 • >  Cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei;

 • >  Cheltuieli cu iluminatul;

 • >  Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa canal, salubrizare, telefon, încălzire;

 • >  Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

 • >  Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoanele asistate;

 • >  Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate;

 • >  Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • >  Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate;

 • >  Cheltuieli carburanți, lubrefianti necesarari pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

II. Durata convenției

Durata convenției este de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2016.

III. Obligațiile asociației sunt:

 • 1,  Acordarea serviciilor de asistență socială potrivit fișei tehnice a unității de asistență socială;

 • 2.  Utilizarea subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată

 • 3.  Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curentă, la Municipiul Galați,

 • 4.  Depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, la Municipiul Galați, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția;

 • 5.  Menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de subvenție de la bugetul local conform Legii nr 34 / 1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • 6.  Comunicarea în termen de 30 de zile Municipiului Galați, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției;

 • 7.  Asigurarea accesului la sediul asociației și a unității de asistență socială a persoanelor împuternicite de Municipiul Galați să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate;

 • 8.  Regularizarea sumelor primite si necheltuite cu titlu de subvenție in baza convenției se va face cu 5 zile inainte de 31.12.2016.

 • 9.  Utilizarea programului «AJUTOARE SOCIALE » si depunerea in format electronic conform aplicației a bazei de date cu beneficiarii si serviciile sociale lunare acordate pana pe data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioara.

 • 10. Decontarea cheltuielilor cu salariile se va face potrivit sistemului de stabilire a salariilor pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu viza Biroului Resurse Umane si Salarizare.

IV. Obligațiile Municipiului Galați sunt:

 • 1.  Acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni a subvenției acordate;

 • 2,  Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către asociație;

V. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

în situația în care Municipiul Galați se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv, pe o perioadă care nu poate depăși trei luni calendaristice.

în cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, Municipiul Galați va notifica imediat asociației această situație.

în perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociația se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

VI. Suspendarea subvenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul III, punctul 3 și 7. Municipiul Galați, va notifica asociației că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă.

 • VII. încetarea convenției

Prezenta convenție încetează:

& Prin acordul de voință al părților;

K Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

<£> La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

 • VIII. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

IX. Litigii

în caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil, în cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

X. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris. Orice documente scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Municipiului Galați, în două exemplare.

MUNICIPIUL GALAȚI                       FUNDAȚIA “INIMA DE COPIL”

PRIMAR,                                           DIRECTOR EXECUTIV

Director General,

Direcția Generala Buget Finate

Director General,

Direcția Generala Servicii Publice

Director Executiv,

Direcția Financiar Contabilitate

Director Executiv,

Direcția de Asistenta Sociala si Servicii Publice

Avizat Juridic,