Hotărârea nr. 495/2015

Completarea HCL nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investitii "Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii" modificata si completata de HCL nr. 56/28.02.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.495

din 14.12.2015

privind: completarea HCL nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investiții „Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulație și a prevenirii criminalității”, modificată și completată de HCL nr. 56/28.02.2013

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 545/10.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 136616/14.12.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 136618/14.12.2015, al Managerului de proiect și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investiții „Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulație și a prevenirii criminalității”;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 56/28.02.2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 48/09.08.2012 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012, pentru obiectivul de investiții „Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulație și a prevenirii criminalității”;

Având în vedere dispozițiile art.5 alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin 1, alin. 2, lit. ”d", alin. 6, lit. "a”, pct. 12 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - HCL nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investiții „Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulație și a prevenirii criminalității”, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După Articolul 3 se introduc patru noi articole, 3*1, 3*2,3*3, 3*4, cu următorul cuprins:

„Art. 3*1 - Se aprobă data de 31.05.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității”, cod SMIS 48097, aprobat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art. 3*2 ~ Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului “Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității”, cod SMIS 48097, contract de finanțare nr. 4604/31*07.2014.

Art, 3*3 - Se aprobă suportarea de către Municipiul Galați a sumei estimate de 5.700.000 lei fără TVA , sumă necesară finalizării proiectului în termenul menționat la Art. 3*1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) și care va fi introdusă în bugetul municipiului Galați pe anul 2016.

Art, 3*4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu completarea Declarației de Angajament, conform Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015 emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Declarația constituie anexă la Actul Adițional al contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4604/31.07.2014.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octatâan Kovacs