Hotărârea nr. 493/2015

Completarea HCL nr. 235/30.05.2013 privind realizarea proiectului Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte Y5, Y6, Y7 aferente Asociatiei de proprietari nr. 518 din municipiul Galati si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.493 din 14.12.2015

privind: completarea HCL nr. 235/30.05.2013 privind realizarea proiectului Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Y5, Y6, Y7 aferente Asociației de proprietari nr. 518 din municipiul Galați și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 543/10.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 135006/10.12.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 135008/10.12.2015, al Managerului de proiect și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 235/30.05.2013 privind realizarea proiectului Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Y5, Y6, Y7 aferente Asociației de proprietari nr. 518 din municipiul Galați și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia;

Având în vedere dispozițiile art.5 alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin 1, alin. 2, Ut. "d" și alin. 6, Ut. "a", pct. 11 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - HCL nr. 235/30.05.2013 privind realizarea proiectului Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Y5, Y6, Y7 aferente Asociației de proprietari nr. 518 din municipiul Galați și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia, se completează după cum urmează:

După Articolul 3 se introduc patru noi articole, 3*1, 3*2, 3^3, 3*4, cu următorul cuprins:

„Art. 3*1 - Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Y5, Y6, Y7 aferente Asociației de proprietari nr. 518 din municipiul Galați”, cod SMIS 48171, aprobat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul Major de Intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, contract de finanțare nr. 4887/ 24.11.2014 cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art. 3*2 - Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Y5, Y6, Y7 aferente Asociației de proprietari nr. 518 din municipiul Galați”, cod SMIS 48171, contract de finanțare nr. 4887/24.11.2014.

Art. 3^3 - Se aprobă suportarea de către Municipiul Galați a sumei estimate de 1.178.367,77 lei cu TVA, sumă necesară finalizării proiectului în termenul menționat la Art. 3*1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) și care va fi introdusă în bugetul municipiului Galați pe anul 2016.

Art. 3^4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu completarea Declarației de Angajament, conform Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015 emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Declarația constituie anexă la Actul Adițional al contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4887/24.11.2014.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

5 Gigei Cotiga kÂG ■.Iii;:.':';-.            } ■//    \ , /■

V X'.

........--Avi ■ Q*/

/JTl iJAV

■ n. î vi v-,...--'


I

-A

‘■■■r \

? O


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavhin Kovacs

I