Hotărârea nr. 490/2015

Completarea HCL nr. 454/24.09.2009 privind aprobarea realizarii proiectului "Modernizarea Centrului Multifunctional de servicii socio-medicale pentru persoanele varstnice Galati" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.490 din 14.12.2015

privind: completarea HCL nr. 454/24.09.2009 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea Centrului Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice Galați” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 540/10.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 135326/10.12.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 135004/10.12.2015, al Managerului de proiect și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 454/24.09.2009 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice și asigurarea resurselor financiare necesare implementării;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 344/30.09.2010 privind modificarea și completarea art. 2 al HCL nr. 454/24.09.2009 referitoare la aprobarea proiectului “Modernizarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociomedicale pentru Persoane Vârstnice” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin 1, alin. 2, lit. ”d" și alin. 6, lit. W,pct. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - H.C.L. nr. 454/24.09.2009 privind aprobarea realizării proiectului “Modernizarea Centrului Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice Galați” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După Articolul 3 se introduc patru noi articole, 3*1, 3^2, 3^3, 3*4, cu următorul cuprins:

„Art. 3*1 - Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice”, cod SMIS 13508, aprobat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul Major de Intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”, contract de finanțare nr. 1562/ 10.05.2011.

Art. 3*2 - Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului “Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice”, cod SMIS 13508, contract de finanțare nr. 1562/10.05.2011.

Art. 3^3- Se aprobă suportarea de către Municipiul Galați a sumei estimate de 118.488,02 lei fără TVA, la care se adauga suma de 28.437,124 lei reprezentând TVA necesară finalizării proiectului în termenul menționat la Art. 3*1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) și care va fi introdusă în bugetul municipiului Galați pe anul 2016.

Art. 3*4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu completarea Declarației de Angajament, conform Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015 emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Declarația constituie anexă la Actul Adițional al contractului de finanțare nerambursabilă nr. 1562/10.05.2011.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octcrrian Kovacs