Hotărârea nr. 489/2015

Completarea HCL nr. 129/29.04.2010 privind aprobarea realizarii proiectului "Centru multifunctional Help - Modenizare Cantina de ajutor social Galati" cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 489 din 14.12.2015

privind: completarea HCL nr. 129/29.04.2010 privind aprobarea realizării proiectului "Centrul Multifuncțional Help - Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 446/20.10.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 135334/10.12.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 135336/10.12.2015, al Managerului de proiect și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 129/29.04.2010 privind aprobarea realizării proiectului "Centrul Multifuncțional Help - Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați"";

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 459/24.10.2013 privind modificarea și completarea art. 3 din HCL nr. 129/29.04.2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului Centrul Multifuncțional Help -Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin 1, alin. 2, lit. ”d"și alin. 6, lit. "a”, pct. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - H.C.L. nr. 129/29.04.2010 privind aprobarea realizării proiectului ”Centrul Multifuncțional Help - Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați”, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După Articolul 3 se introduc patru noi articole, 3*1, 3*2, 3/3, 3*4, cu următorul cuprins:

„Art. 3*1 - Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului Centrul Multifuncțional Help - Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați”, cod SMIS 22294, aprobat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritară 3- Imbunatatirea Infrastructurii Sociale, Domeniul de intervenție - 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, Contract de finanțare nr. 4155/30.04.2014.

Art. 3*2 - Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului “ Centrul Multifuncțional Help - Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați”, cod SMIS 22294, Contract de finanțare nr. 4155/30.04.2014.

Art. 3/3 -Se aprobă suportarea de către Municipiul Galați a sumei estimate de 207.000 lei cu TVA , sumă necesară finalizării proiectului în termenul menționat la Art. 3*1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) și care va fi introdusă în bugetul municipiului Galați pe anul 2016.

Art. 3^4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu completarea Declarației de Angajament, conform Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015 emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Declarația constituie anexă la Actul Adițional al contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4155/30.04.2014.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octpman Kovacs