Hotărârea nr. 488/2015

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 488

din 14,12.2015

privind: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 538 /10.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 134.954/10.12.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 134.956/10.12.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe si Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 47/13.02.2015 privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate in condițiile accesării unui împrumut;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 269/14.07.2015 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, modificată și completată prin H.C.L. nr. 47/13.02.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 395/12.10.2015 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4) din NORME SI PROCEDURI privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârrea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „b”, alin. (4), Ut. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octabian Kovacs

Lista obiectivelor de investiții propuse a se finanța din împrumutul bancar contractat de la CEC Bank

lei

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv de investiții

Denumire document

Sume aprobate prin HCL nr. 395/12.10.2015

Influențe

Propunere

1

Modernizare strada Traian între Brăilei și Metro

HCL 33/2011

19.500.000,00

0,00

19.500.000,00

2

Modernizare străzi Micro 17 etapa II

HCL 369/2011

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

3

Construire locuințe sociale Micro 17

HCL 415/2013

23.000.000,00

-4.000.000,00

19.000.000,00

4

Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Galați

HCL 118/2010

HCL 149/2011

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

5

Modernizare parc Orășelul Copiilor Tiglina 1

HCL 84/2013

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

6

Modernizare imobil str. Domnească nr. 54, pentru sediu Primărie

HCL 431/2013

23.800.000,00

-6.000,000,00

17.800.000,00

7

Consolidare pavilion 1 și 2 al Spitalului de Psihiatrie

HCL 235/2012

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

8

Reorganizare și modernizare secții Spitalul de urgență pentru copii Sf. loan

HCL 112/2009

1.900.000,00

-1.000.000,00

900,000,00

9

Alimentare cu energie electrică cartier locuințe Micro 17

HCL 45/2015

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

10

înlocuire conductă de apă caldă și încălzire Colegiul Tehnic Traian Vuia

HCL 120/2013

330.000,00

0,00

330.000,00

11

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie Strada Regiment 11 Șiret

HCL 109/2013

100.000,00

0,00

100-000,00

12

Construire locuințe sociale Strada Drumul Viilor nr. 8

HCL 416/2013

480.000,00

0,00

480.000,00

13

Șarpantă imobil Strada Regiment 11 Șiret nr. 46

HCL 59/2015

245.000,00

0,00

245.000,00

14

Reabilitare conductă de apă Strada Alexandru loan Cuza

HCL 3/2014

600.000,00

0,00

600.000,00

15

Reabilitare conductă de apă str. Stadionului, V. Vil co vid, B-dul Dunărea

HCL 2/2014

400.000,00

0,00

400.000,00

16

Amenajare parc Micro 18

HCL 66/2015

700.000,00

0,00

700.000,00

17

Modernizare strada Traian între Metro și strada Brăilei (lărgire carosabil)

HCL 465/2013

HCL 166/2015

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

18

Cofinanțări și finanțări temporare proiecte europene:

12.745.000,00

11.000.000,00

23.745.000,00

Proiect "Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității1'

HCL 48/2012 HCL 56/2013

**

Proiect "Creșterea performanței energetice a blocului A7 asoc. de proprietari 396 si A21 asoc. de proprietari 881" >

HCL 118/2012

Proiect "Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe L asoc. de proprietari 306"

HCL 118/2012

Proiect "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Y5, Y6, Y7 asoc. de proprietari 518"

HCL 203/2013

Proiect "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe C11, C12, D8 asoc. de proprietari 257"

HCL 118/2012

Proiect "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe G10, X4, asoc. de proprietari 380, 574"

HCL 203/2013

TOTAL

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00