Hotărârea nr. 485/2015

Aprobarea in forma actualizata a statutului si actului constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 485 din 14.12.2015

privind: aprobarea în forma actualizată a Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 537/10.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 134794/10.12.2015, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 134796/10.12.2015, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridică, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 29/2009 privind asocierea dintre Consiliului Local Galați și Consiliul Județului Galați și toate celelalte consilii locale din județul Galați, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor „ECOSERV”.

Având în vedere dispozițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), lit. ,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați - forma actualizată - conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV77 Galați - forma actualizată - conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă schimbarea sediului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV”, din localitatea Galați, str. Eroilor, nr. 7,jud. Galați, în localitatea Galați, str. Tecuci, nr. 5, bl. V2, parter, jud. Galați.

Art. 4 - Se aprobă revocarea din funcția de Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” a domnului Eugen Chebac și numirea în funcția de Președinte al Asociației a domnului Hamza Cornel.

Art. 5 - Se aprobă componența Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați, după cum urmează:

Președinte - Cornel Hamza, vicepreședinte al Consiliului Județului Galați;

Membru - Aurel Vlaicu, administrator public al municipiului Galați;

Membru - Daniel Cotoranu, primar al comunei Cerțești;

Membru - Marian Țuchel, administrator public al comunei Țepu;

Membru - Virgil Doca, Primar al Comunei Valea Mărului.

Art. 6 - Se aprobă componența Comisia de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV’ Galați, după cum urmează

 • - doamna Sandu Viorica;

 • - doamna Budău Lavinia;

 • - doamna Lupașcu Cristina.

Art. 7 - Se acordă domnului Aurel Vlaicu, administrator public al Municipiului Galați, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Galați, mandat de reprezentare în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați, să semneze și să voteze în ședința AGA în favoarea adoptării formei actualizate a Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați.

Art. 8 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați, Instituției Prefectului Județului Galați, persoanei nominalizate la art. 7 al prezentei hotărâri, Consiliului Județului Galați, și va fi adusă la cunoștința publică, în condițiile legii.

Art. 9 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 10 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octaviah Kovacs

Anexa 1

La Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 485/14.12.2015

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Actul constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară „ECOSERV” Galați

Membrii asociați, în baza Hotărârii nr. 1/2015 adoptată în ședința Adunării Generale a Asociaților din data de 24.09.2015 și a Hotărârii nr. 3/2015 adoptată în ședința Adunării Generale a Asociaților din data de 29.10.2015, au hotărât modificarea integrală, pentru deplina conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008, cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară “ECOSERV" Galați, iar acesta va avea următorul conținut:

ACTUL CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

"ECOSERV” Galați

*

I. Asociații:

 • 1. Județul Galați prin Consiliul Județului Galați, cu sediul în municipiul Galați, Str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, cod de identificare fiscală 3127476, reprezentat de Hamza Cornel, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județului Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 74 din 06.08.2012;

 • 2. Municipiul Galați, prin Consiliul Local al municipiului Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească, nr. 38, județul Galați, cod 800008, reprezentat de dl. Vlaicu Aurel, în calitate de administrator public al municipiului Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 28.02.2013;

 • 3. Orașul Berești, prin Consiliul Local al orașului Berești, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 28, Berești, județul Galați, cod 805100, reprezentat de dl. Dică Octavian, în calitate de primar al orașului Berești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.07.2012;

 • 4. Orașul Tg. Bujor, prin Consiliul Local al orașului Tg. Bujor, cu sediul în orașul Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 105, județul Galați, cod 805200, reprezentat de dl. Chirinciuc Vasile, în calitate de reprezentant al orașului Tg. Bujor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 19.07.2013;

 • 5. Comuna Bălăbănești, prin Consiliul Local al comunei Bălăbănești, cu sediul în sat Bălăbănești, comuna Bălăbănești, str. Principală, nr. 22, județul Galați, cod 807010, reprezentat de dl. Neamțu Grigore - Vasilică, în calitate de reprezentant al comunei Bălăbănești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 26.09.2014;

 • 6. Comuna Bălășești, prin Consiliul Local al comunei Bălășești, cu sediul în comuna Bălășești, județul Galați, cod 807020, reprezentat de dl. Maftei Cezar Paul, în calitate de primar al comunei Bălășești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 13.11.2015;

 • 7. Comuna Băleni, prin Consiliul Local al comunei Băleni, cu sediul în comuna Băleni, str. Principală, nr. 30, județul Galați, cod 807025, reprezentat de dl. Oprea Lică, în calitate de primar al comunei Băleni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 09.08.2012;

 • 8. Comuna Bâneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna Băneasa, județul Galați, cod 807030, reprezentat de dl. Gociu Grigore, în calitate de primar al comunei Băneasa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 26.07.2012;

 • 9. Comuna Berești-Meria, prin Consiliul Local al comunei Berești - Meria, cu sediul în comuna Berești - Meria, județul Galați, cod 807035, reprezentat de dl. Dorobăț Victor, în calitate de primar al comunei Berești - Meria, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 16.08.2012;

 • 10.   Comuna Braniștea, prin Consiliul Local al comunei Braniștea, cu sediul în comuna Braniștea, județul Galați, cod 807050, reprezentat de dna. Bariz Liliana, în calitate de reprezentant al comunei Braniștea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 29.10.2015;

 • 11.   Comuna Brăhășești, prin Consiliul Local al comunei Brăhășești, cu sediul în comuna Brăhășești, județul Galați, cod 807055, reprezentat de dl. Dumitru Mircea, în calitate de primar al comunei Brăhășești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 17.08.2012;

 • 12.   Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni, cu sediul în comuna Buciumeni, str. Principală, nr. 213, județul Galați, cod 807060, reprezentat de dl. Angheluță Sergiu, în calitate de viceprimar al comunei Buciumeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.07.2012;

 • 13.   Comuna Cavadinești, prin Consiliul Local al comunei Cavadinești, cu sediul în comuna Cavadinești, județul Galați, cod 807065, reprezentat de dna. Bourceanu Dănuța - Mihaela, în calitate de primar al comunei Cavadinești, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 24.07.2012;

 • 14.   Comuna Cerțești, prin Consiliul Local al comunei Cerțești, cu sediul în comuna Cerțești, județul Galați, cod 807070, reprezentat de dl. Cotoranu Daniel, în calitate de primar al comunei Cerțești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.07.2012;

 • 15.   Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni, cu sediul în comuna Corni, județul Galați, cod 807075, reprezentat de dl. Prodan Vasile, în calitate de primar al comunei Corni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 31.08.2012;

 • 16.   Comuna Corod, prin Consiliul Local al comunei Corod, cu sediul în sat Corod, comuna Corod, județul Galați, cod 807080, reprezentat de dl. Cârjeu Vasile, în calitate de primar al comunei Corod, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.07.2012;

 • 17.   Comuna Cosmești, prin Consiliul Local al comunei Cosmești, cu sediul în comuna Cosmești, județul Galați, cod 807085, reprezentat de dl. Tuchiluș Ion, în calitate de primar al comunei Cosmești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.07.2012;

 • 18.   Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunei Costache Negri, cu sediul în comuna Costache Negri, județul Galați, cod 807095, reprezentat de dl. Han Florin, în calitate de viceprimar al comunei Costache Negri, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 10.09.2012;

 • 19.   Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul în comuna Cuca, str. Principală, nr. 684, județul Galați, cod 807100, reprezentat de dl. Vlad Mihăiță, în calitate de primar al comunei Cuca, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 07.08.2012;

 • 20.   Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna Cudalbi, județul Galați, cod 807105, reprezentat de dna. Gradea Sanda, în calitate de reprezentant al comunei Cudalbi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 13.08.2013;

 • 21.   Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în str. Principală, comuna Cuza - Vodă, județul Galați, cod 807271, reprezentat de dl.

Codrescu Dănuț, în calitate de primar al comunei Cuza-Vodă, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31.07.2012;

 • 22.   Comuna Drăgănești, prin Consiliul Local al comunei Dragănești, cu sediul în comuna Drăgănești, județul Galați, cod 807110, reprezentat de dl. Condrache Liviu, în calitate de primar al comunei Drăgănești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 01.08.2012;

 • 23.   Comuna Drâgușeni, prin Consiliul Local al comunei Drăgușeni, cu sediul în comuna Drăgușeni, județul Galați, cod 807115, reprezentat de dl. Muntianu lancu, în calitate de primar al comunei Drăgușeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 14.09.2012;

 • 24.   Comuna Fîrțănești, prin Consiliul Local al comunei Fîrțănești, cu sediul în comuna Fîrțănești, județul Galați, cod 807125, reprezentat de dl. Filote Adrian, în calitate de primar al comunei Fîrțănești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 24.02.2014;

 • 25.   Comuna Foltești, prin Consiliul Local al comunei Foltești, cu sediul în sat Foltești, comuna Foltești, județul Galați, cod 807130, reprezentat de dna. Munteanu Lenuța, în calitate de primar al comunei Foltești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 25.07.2012;

 • 26.   Comuna Frumușîța, prin Consiliul Local al comunei Frumușița, cu sediul în sat Frumușița, comuna Frumușița, str. Principală, nr. 194, județul Galați, cod 807135, reprezentat de dl. Munteanu loan - Nelu, în calitate de primar al comunei Frumușița, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 30.08.2012;

 • 27.   Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni, județul Galați, cod 807140, reprezentat de dl. Lupu Manuel, în calitate de primar al comunei Fundeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 27.08.2012;

 • 28.   Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul în comuna Ghidigeni, județul Galați, cod 807145, reprezentat de dl. Tăbăcaru Eugen, în calitate de primar al comunei Ghidigeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 13.09.2012;

 • 29.   Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediul în comuna Gohor, str. Principală, nr. 711, județul Galați, cod 807157, reprezentat de dl. Sârghie Gelu, în calitate de primar al comunei Gohor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 14.09.2012;

 • 30.   Comuna Grivița, prin Consiliul Local al comunei Grivița, cu sediul în comuna Grivița, județul Galați, cod 807160, reprezentat de dl. Chebac Niță, în calitate de primar al comunei Grivița, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 27.07.2012;

 • 31.   Comuna Independența, prin Consiliul Local al comunei Independența, cu sediul în str. T.VIadimirescu, nr. 81, comuna Independența, județul Galați, cod 807165, reprezentat de dl. Tărbuc Viorel, în calitate de primar al comunei Independența, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 02.08.2012;

 • 32.   Comuna Ivești, prin Consiliul Local al comunei Ivești, cu sediul în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 451, comuna Ivești, județul Galați, cod 807170, reprezentat de dl. Gheoca Măricel, în calitate de primar al comunei Ivești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.07.2012;

 • 33.   Comuna Jorăști, prin Consiliul Local al comunei Jorăști, cu sediul în comuna Jorăști, str. Principală, nr. 325, județul Galați, cod 807175, reprezentat de dl. Palade Cătălin, în calitate de primar al comunei Jorăști, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 26.07.2012;

 • 34.   Comuna Liești, prin Consiliul Local al comunei Liești, cu sediul în str. Principală, nr. 2095, comuna Liești, județul Galați, cod 807180, reprezentat de dl. Boț Iulian, în calitate de primar al comunei Liești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.07.2012;

 • 35.   Comuna Măstăcani, prin Consiliul Local al comunei Măstăcani, cu sediul în comuna Măstăcani, județul Galați, cod 807190, reprezentat de dl. Ilie Dănuț, în calitate de primar al comunei Măstăcani, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.07.2012;

 • 36.   Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna Movileni, județul Galați, cod 807195, reprezentat de dl. Tudose Măricel, în calitate de primar al comunei Movileni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 16.08.2012;

 • 37.   Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni, cu sediul în comuna Munteni, str. Mihai Eminescu, nr. 83 bis, județul Galați, cod 807200, reprezentat de dl. Miron Nică, în calitate de viceprimar al comunei Munteni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.07.2012;

 • 38.   Comuna Nămoloasa, prin Consiliul Local al comunei Nămoloasa, cu sediul în comuna Nămoloasa, str. Principală, nr. 225, județul Galați, cod 807210, reprezentat de dl. Răsmeriță Adrian, în calitate de primar al comunei Nămoloasa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 26.07.2012;

 • 39.   Comuna Negrilești, prin Consiliul Local al comunei Negrilești, cu sediul în comuna Negrilești, str. Nicolae lorga, nr. 25, județul Galați, cod 807202, reprezentat de dl. Fuica - Haisler Alexandru, în calitate de primar al comunei Negrilești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 13.08.2012;

 • 40.   Comuna Nicorești, prin Consiliul Local al comunei Nicorești, cu sediul în comuna Nicorești, județul Galați, cod 807215, reprezentat de dl. Gîrleanu Gabriel -Corneliu, în calitate de viceprimar al comunei Nicorești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 23.07.2012;

 • 41.   Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul în comuna Oancea, str. Națională. Nr. 126, județul Galați, cod 807235, reprezentat de dl. Chiriloaie Victor, în calitate de primar al comunei Oancea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 16.08.2012;

 • 42.   Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în str. Galați, nr. 181, comuna Pechea, județul Galați, cod 807240, reprezentat de dl. Măncilă Mihai, în calitate de primar al comunei Pechea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 09.11.2015;

 • 43.   Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în str. Principală, nr. 1474, comuna Piscu, județul Galați, cod 807245, reprezentat de dl. Vlad Ștefan, în calitate de primar al comunei Piscu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 26.07.2012;

 • 44.   Comuna Poiana, prin Consiliul Local al comunei Poiana, cu sediul în comuna Poiana, județul Galați, cod 807226, reprezentat de dl. Trofim Tudor, în calitate de primar al comunei Poiana, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 14.08.2012;

 • 45.   Comuna Priponești, prin Consiliul Local al comunei Priponești, cu sediul în comuna Priponești, județul Galați, cod 807250, reprezentat de dl. Bîra lancu, în calitate de viceprimar al comunei Priponești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 30.07.2012;

 • 46.   Comuna Rădești, prin Consiliul Local al comunei Rădești, cu sediul în sat Rădești, comuna Rădești, str. Principală, nr. 39, județul Galați, cod 807014, reprezentat de dl. Porumb O. loan, în calitate de primar al comunei Rădești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 10.08.2012;

 • 47.   Comuna Rediu, prin Consiliul Local al comunei Rediu, cu sediul în comuna Rediu, județul Galați, cod 807255, reprezentat de dl. Mihai Fănel, în calitate de primar al comunei Rediu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 23.07.2012;

 • 48.   Comuna Schela, prin Consiliul Local al comunei Schela, cu sediul în comuna Schela, str. Principală, nr. 468, județul Galați, cod 807265, reprezentat de dl. Petrea Măricel, în calitate de viceprimar al comunei Schela, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.07.2012;

 • 49.   Comuna Scînteiești, prin Consiliul Local al comunei Scînteiești, cu sediul în comuna Scînteiești, județul Galați, cod 807260, reprezentat de dna. Pietraru Mihaela, în calitate de reprezentant al comunei Scînteiești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 06.11.2015;

 • 50.   Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, cu sediul în str. Principală, nr. 570, sat SI. Conachi, județul Galați, cod 807270, reprezentat de dl. Neculau Ion, în calitate de primar al comunei Slobozia Conachi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 01.08.2012;

 • 51.   Comuna Smîrdan, prin Consiliul Local al comunei Smîrdan, cu sediul în sat Smîrdan, județul Galați, cod 807275, reprezentat de dl. Stroea Costică, în calitate de primar al comunei Smîrdan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 10.08.2012;

 • 52.   Comuna Smulți, prin Consiliul Local al comunei Smulți, cu sediul în sat Smulți, comuna Smulți, județul Galați, cod 807280, reprezentat de dl. Gafton Costică, în calitate de primar al comunei Smulți, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 20.08.2012;

 • 53.   Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul în comuna Suceveni, județul Galați, cod 807285, reprezentat de dl. Mitrofan Marian, în calitate de reprezentant al comunei Suceveni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 06.11.2015;

 • 54.   Comuna Suhurlui, prin Consiliul Local al comunei Suhurlui, cu sediul în comuna Suhurlui, str. Principală, nr. 665, județul Galați, cod 807255, reprezentat de dl. Țuțu Gigi, în calitate de primar al comunei Suhurlui, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 03.08.2012;

 • 55.   Comuna Șendreni, prin Consiliul Local al comunei Șendreni, cu sediul în sat Șendreni, nr. 332, comuna Șendreni, județul Galați, cod 807290, reprezentat de dl. Cristea Paul, în calitate de primar al comunei Șendreni, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31.08.2012;

 • 56.   Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu, cu sediul în comuna T. Vladimirescu, județul Galați, cod 807295, reprezentat de dl. Gheorghe Costel, în calitate de primar al comunei Tudor Vladimirescu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.08.2012;

 • 57.   Comuna Tulucești, prin Consiliul Local al comunei Tulucești, cu sediul în sat Tulucești, comuna Tulucești, județul Galați, cod 807300, reprezentat de dl. Bratu Petrică, în calitate de primar al comunei Tulucești, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 31.07.2012;

 • 58.   Comuna Țepu, prin Consiliul Local al comunei Țepu, cu sediul în comuna Țepu, str. Ștefan cel Mare, nr. 204, județul Galați, cod 807305, reprezentat de dl. Țuchel Marian, în calitate de administrator public al comunei Țepu, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29.10.2015;

 • 59.   Comuna Umbrărești, prin Consiliul Local al comunei Umbrărești, cu sediul în comuna Umbrărești, județul Galați, cod 807310, reprezentat de dl. Stoica Paraschiv, în calitate de primar al comunei Umbrărești, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.07.2012;

 • 60.   Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mărului, cu sediul în comuna Valea Mărului, județul Galați, cod 807320, reprezentat de dl. Doca Virgil, în calitate de primar al comunei Valea Mărului, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 03.08.2012;

 • 61.   Comuna Vînători, prin Consiliul Local al comunei Vînători, cu sediul în comuna Vînători, str. Eroilor, nr.23, sat Vînători, județul Galați, cod 807325, reprezentat de dna. Murgu Sicuța, în calitate de primar al comunei Vînători, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.07.2012;

 • 62.   Comuna Vîrlezi, prin Consiliul Local al comunei Vârlezi, cu sediul în comuna Vârlezi, județul Galați, cod 807330, reprezentat de dl. Patriche Ștefan în calitate de primar al comunei Vârlezi, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.07.2012;

 • 63.   Comuna Vlădești, prin Consiliul Local al comunei Vlădești, cu sediul în comuna Vlădești, județul Galați, cod 807335, reprezentat de dl. Drujescu Eracli, în calitate de primar al comunei Vlădești, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.07.2012;

denumiți colectiv “asociații” și individual “asociatul” s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare (denumit în continuare „serviciul”) „ECOSERV” (denumită în continuare „Asociația”) în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

II. DENUMIREA

Denumirea Asociației este “ECOSERV”, conform dovezii nr. 100333 din 23 iunie 2011, eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii asociației.

III. SEDIUL

Sediul Asociației este în România, municipiul Galați, str. Tecuci, nr. 5, bl. V2, parter, județul Galați.

VI. DURATA

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Galați.

V. VOINȚA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAȚIEI

 • (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației „ECOSERV”, constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de salubrizare (denumite in continuare „serviciile”) în județul Galați, respectiv de a realiza în comun proiecte de dezvoltare regională în domeniul gestionării deșeurilor, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare a acestora.

 • (2) Forma de gestiune a serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile.

VI. PATRIMONIUL INIȚIAL

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 76.000 lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează:

 • -  Județul Galați......................................... 10000

 • -  Municipiul Galați...................................... 5000

 • -  Orașul Berești......................................... 1000

 • -  Orașul Tg. Bujor...................................... 1000

 • - Comuna Bălăbănești................................ 1000

 • - Comuna Bălășești.................................... 1000

 • - Comuna Băleni................ 1000

 • - Comuna Băneasa.................................... 1000

 • - Comuna Berești-Meria.............................. 1000

 • - Comuna Braniștea.................................... 1000

 • - Comuna Brăhășești.................................. 1000

 • - Comuna Buciumeni.................................. 1000

 • -  Comuna Cavadinești................................. 1000

 • - Comuna Cerțești......................... 1000

 • - Comuna Corni............................... 1000

 • - Comuna Corod.................. 1000

 • - Comuna Cosmești................... 1000

 • - Comuna Costache Negri........................... 1000

 • - Comuna Cuca......................................... 1000

 • - Comuna Cudalbi...................................... 1000

 • - Comuna Cuza-Vodă................................. 1000

 • - Comuna Drăgănești................................. 1000

 • - Comuna Drăgușeni.................................. 1000

 • -  Comuna Fîrțănești................................... 1000

 • -  Comuna Foltești....................................... 1000

 • - Comuna Frumușița....................... 1000

 • - Comuna Fundeni..................................... 1000

 • - Comuna Ghidigeni.................................... 1000

 • - Comuna Gohor........................................ 1000

 • - Comuna Grivița............................................... 1000

 • - Comuna Independența................................... 1000

 • -  Comuna Ivești................................................. 1000

 • - Comuna Jorăști................... 1000

 • -  Comuna Liești...................... 1000

 • - Comuna Măstăcani......................................... 1000

 • - Comuna Movileni............................................ 1000

 • - Comuna Munteni............................................ 1000

 • - Comuna Nămoloasa....................................... 1000

 • -  Comuna Negrilești.......................................... 1000

 • -  Comuna Nicorești........................................... 1000

 • - Comuna Oancea............................................. 1000

 • - Comuna Pechea............................................. 1000

 • - Comuna Piscu................................................ 1000

 • - Comuna Poiana......................................... 1000

 • - Comuna Priponești....................................... 1000

 • - Comuna Rădești.......................... 1000

 • - Comuna Rediu..................... 1000

 • - Comuna Schela.......................................... 1000

 • -  Comuna Scînteiești......................................... 1000

 • - Comuna Slobozia Conache............................ 1000

 • - Comuna Smîrdan........................................... 1000

 • - Comuna Smulți............................................... 1000

 • - Comuna Suceveni.......................................... 1000

 • - Comuna Suhurlui.......................................... 1000

 • - Comuna Șendreni........................................... 1000

 • -  Comuna Tudor Vladimirescu.......................... 1000

 • - Comuna Tulucești........................................... 1000

 • - Comuna Țepu................................................. 1000

 • - Comuna Umbrărești........................................ 1000

 • - Comuna Valea Mărului...................... 1000

 • -  Comuna Vînători............................................. 1000

 • -  Comuna Vîrlezi........................................ 1000

 • - Comuna Vlădești..................................... 1000

 • (2) Asociații vor putea da în folosință gratuită Asociației bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ teritoriale membre, specificând : care sunt bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă acestea aparțin domeniului public sau privat, local ori județean, care este termenul pentru care sunt date în folosință , hotărârea autorității deliberative a unității administrativ teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosință a acestora.

 • (3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

 • (4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

 • VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE Și CONTROL

1. Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

 • 1.   D-l. Hamza Cornel, numit de Consiliul Județului Galați

 • 2.   D-l. Vlaicu Aurel, numit de Consiliul Local al Municipiul Galați

 • 3.   D-l. Dică Octavian, numit de Consiliul Local al orașului Berești

 • 4.   D-l. Chirinciuc Vasile, numit de Consiliul Local al orașului Tîrgu Bujor

......................... f

 • 5.   D-l. Neamțu Grigore, numit de Consiliul Local al comunei Bălăbănești

 • 6.   D-l. Maftei Cezar Paul, numit de Consiliul Local al comunei Bălășești

 • 7.   D-l. Oprea Lică, numit de Consiliul Local al comunei Băleni

 • 8.   D-l. Gociu Grigore, numit de Consiliul Local al comunei Băneasa

 • 9.   D-l. Dorobăț Victor, numit de Consiliul Local al comunei Berești-Meria

 • 10.  D-na. Bariz Liliana, numit de Consiliul Local al comunei Braniștea

 • 11.  D-l. Dumitru Mircea, numit de Consiliul Local al comunei Brăhășești

 • 12.  D-l. Angheluță Sergiu, numit de Consiliul Local al comunei Buciumeni

 • 13.  D-na. Bourceanu Dănuța Mihaela, numit de Consiliul Local al comunei

Cavadinești

 • 14.  D-l. Cotoranu Daniel, numit de Consiliul Local al comunei Cerțești

 • 15.  D-l. Prodan Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Corni

 • 16.  D-l. Cârjeu Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Corod

 • 17.  D-l. Tuchiluș Ion, numit de Consiliul Local al comunei Cosmești

 • 18.  D-l. Han Florin, numită de Consiliul Local al comunei C. Negri

 • 19.  D-l. Vlad Mihăită, numit de Consiliul Local al comunei Cuca

 • 20.  D-na. Gradea Sanda, numit de Consiliul Local al comunei Cudalbi

 • 21.  D-l. Codrescu Dănuț, numit de Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă

 • 22.  D-l. Condrache Liviu, numit de Consiliul Local al comunei Drăgănești

 • 23.  D-l. Muntianu lancu, numit de Consiliul Local al comunei Drăgușeni

 • 24.  D-l. Filote Adrian, numit de Consiliul Local al comunei Fîrțănești

 • 25.  D-na. Munteanu Lenuța, numit de Consiliul Local al comunei Foltești

 • 26.  D-l. Munteanu loan Nelu, numit de Consiliul Local al comunei Frumușița

 • 27.  D-l. Lupu Manuel, numit de Consiliul Local al comunei Fundeni

 • 28.  D-l. Tăbăcaru Eugen, numit de Consiliul Local al comunei Ghidigeni

 • 29.  D-l. Sârghie Gelu, numit de Consiliul Local al comunei Gohor

 • 30.  D-l. Chebac Niță, numit de Consiliul Local al comunei Grivița

 • 31.  D-l. Tărbuc Viorel, numit de Consiliul Local al comunei Independența

 • 32.  D-l. Gheoca Măricel, numit de Consiliul Local al comunei Ivești

 • 33.  D-l. Palade Cătălin, numit de Consiliul Local al comunei Jorăști

 • 34.  D-l. Boț Iulian, numit de Consiliul Local al comunei Liești

 • 35.  D-l. Ilie Dănuț, numit de Consiliul Local al comunei Măstăcani

 • 36.  D-l. Tudose Măricel, numit de Consiliul Local al comunei Movileni

 • 37.  D-l. Miron Nică, numit de Consiliul Local al comunei Munteni

 • 38.  D-l. Răsmeriță Adrian, numit de Consiliul Local al comunei Nămoloasa

 • 39.  D-l. Fuică-Haisler Alexandru, numit de Consiliul Local al comunei

Negrilești

 • 40.  D-l. Gârleanu Gabriel, numit de Consiliul Local al comunei Nicorești

 • 41.  D-L Chiriloaie Victor, numit de Consiliul Local al comunei Oancea

 • 42.  D-l. Măncilă Mihai, numit de Consiliul Local al comunei Pechea

 • 43.  D-l. Vlad Ștefan, numit de Consiliul Local al comunei Piscu

 • 44.  D-l. Trofim Tudor, numit de Consiliul Local al comunei Poiana

 • 45.  D-l. Bîra lancu, numit de Consiliul Local al comunei Priponești

 • 46.  D-l. Porumb loan, numit de Consiliul Local al comunei Rădești

 • 47.  D-l. Mihai Fănel, numit de Consiliul Local al comunei Rediu

 • 48.  D-l. Petrea Măricel, numit de Consiliul Local al comunei Schela

 • 49.  D-na. Pietraru Mihaela, numit de Consiliul Local al comunei Scînteiești

 • 50.  D-l Neculau Ion, numit de Consiliul Local al comunei Slobozia Conache

 • 51. D-l. Stroea Costică, numit de Consiliul Local al comunei Smîrdan

 • 52.  D-l. Gafton Costică, numit de Consiliul Local al comunei Smulți

 • 53.  D-l. Mitrofan Marian, numit de Consiliul Local al comunei Suceveni

 • 54.  D-l. Țuțu Gigi, numit de Consiliul Local al comunei Suhurlui

 • 55.  D-l. Cristea Paul, numit de Consiliul Local al comunei Șendreni

 • 56.  D-l. Gheorghe Costel, numit de Consiliul Local al comunei T. Vladimirescu

 • 57.  D-l. Bratu Petrică, numit de Consiliul Local al comunei Tulucești

 • 58.  D-l. Țuchel Marian, numit de Consiliul Local al comunei Țepu

 • 59.  D-l. Stoica Paraschiv, numit de Consiliul Local al comunei Umbrărești

 • 60.  D-l. Doca Virgil, numit de Consiliul Local al comunei Valea Mărului

 • 61.  D-na. Murgu Sicuța , numită de Consiliul Local al comunei Vînători

 • 62.  D-l. Patriche Ștefan, numit de Consiliul Local al comunei Vîrlezi

 • 63.  D-l. Drujescu Eracli, numit de Consiliul Local al comunei Vlădești

Adunarea generală îl alege dintre membrii săi pe președintele Asociației care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

2. Administrarea Asociației

 • (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației și este format din președintele Asociației și încă patru membri numiți de adunarea generală, pentru o perioadă de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, folosindu-se principiul reprezentării prin rotație.

 • (2) Sunt numiți in calitate de membri ai primului consiliu director:

 • •  D-l. Hamza Cornel, vicepreședintele Consiliului Județului Galați - președintele Asociației, cetățean român, CNP 1541217173182, născut la data de 17.12.1954, domiciliat în sat Ivești, comuna Ivești, județul Galați, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 600, bl. 11, ap. 4, identificat prin C.l. serie GL, nr. 705174, eliberată la data de 26.10.2010 de S.P.C.L.E.P. Tecuci;

 • •  D-l. Vlaicu Aurel, administrator public al Municipiul Galați, cetățean român, CNP 1760914451511, născut la data de 14.09.1976, domiciliat în municipiul București, str. Vasile Lascăr, nr. 79, ap.3, identificat prin C.l. serie RD, nr. 524614, eliberată la data de 27.04.2007 de S.P.C.E.P. Sector 2, Biroul 1, București;

 • •  D-l. Cotoranu Daniel, primar al comunei Cerțești, cetățean român, CNP 1750106173172, născut la data de 06.01.1975, domiciliat în sat Cîrlomănești, comuna Certesti, identificat prin C.L serie GL, nr. 541168, eliberată la data de 22.01.2008 de S.P.C.L.E.P Tecuci; • •  D-L Doca Virgil, primar al comunei Valea Mărului, cetățean român, CNP 1670126173173, născut la data de 26.01.1967, domiciliat în sat Valea Mărului, str. Pr. Gh. Gafton nr. 13, bl. A1, ap. 4, comuna Valea Mărului, identificat prin C.l. serie GL, nr. 738049, eliberată la data de 24.05.2011 de S.P.C.L.E.P Tecuci;

 • •  D-l. Țuchel Marian, administrator public al comunei Țepu, cetățean român, CNP 1750509173204, domiciliat în sat Țepu, str. Ștefan cel Mare nr. 136, comuna Tepu, identificat prin C.l. serie GL, nr. 807151, eliberată la data de 08.06.2012 de

S.P.C.L.E.P Țepu;

3. Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

 • - doamna Sandu Viorica, cetățean român, CNP 2620424170406, născută la data de 24.04.1962, identificată prin C.L, seria GL, nr. 528353, eliberată la data de 12.10.2007 de S.P.C.L.E.P. Galați;

 • - doamna Budău Lavinia, cetățean român, CNP 2741216170365, născută la data de 16.12.1974, identificată prin C.l. seria GL, nr. 358451, eliberată de S.P.C.L.E.P. Galați;

 • - doamna Lupașcu Cristina, cetățean român, CNP 2641118170328, născută la data de 18.11.1964, identificată prin C.l. serie GL, nr. 648649, eliberată la data de 27.11.2009 de S.P.C.L.E.P. Galați.

 • VIII. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice în registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Galați, se împuternicește dl. Budescu Mitică, cetățean român, CNP 1510518170310, născut la data de 18.05.1951, titular C.L, seria GL nr. 787755, eliberată de S.P.C.L.E.P. Galați la data de 06.03.2012.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 5 de exemplare originale, astăzi, .../.. ./2015.

Asociații:

Semnătura și ștampila

 • 1. Județul Galați, prin președinte - Hamza Cornel

 • 2. Municipiul Galați, prin administrator public -Vlaicu Aurel

 • 3. Orașul Berești, prin primar - Octavian Dică

 • 4. Orașul Tîrgu Bujor, prin reprezentant - Chirinciuc Vasile

 • 5. Comuna Bălăbănești, prin reprezentant - Neamțu Grigore

 • 6. Comuna Bălășești, prin primar - Mafiei Cezar Paul

 • 7. Comuna Băleni, prin primar - Lică Oprea

 • 8. Comuna Băneasa, prin primar - Gociu Grigore

 • 9. Comuna Berești-Meria, prin primar - Victor Dorobăț

 • 10. Comuna Braniștea, prin reprezentant - Bariz Liliana

 • 11. Comuna Brăhășești, prin primar - Dumitru Mircea

 • 12. Comuna Buciumeni, prin viceprimar - Angheluță Sergiu

 • 13. Comuna Cavadinești, prin primar - Bourceanu Dănuța

 • 14. Comuna Cerțești, prin primar - Cotoranu Daniel

 • 15. Comuna Corni, prin primar - Vasile Prodan

 • 16. Comuna Corod, prin primar - Vasile Cârjeu

 • 17. Comuna Cosmești, prin primar - Ionel Tuchiluș

 • 18. Comuna Costache Negri, prin viceprimar - Han Florin

 • 19. Comuna Cuca, prin primar-Vlad Mihăiță

 • 20. Comuna Cudalbi, prin reprezentant - Gradea Sanda

 • 21. Comuna Cuza-Vodă, prin primar - Dănuț Codrescu

 • 22. Comuna Drăgănești, prin primar - Condrache Liviu

 • 23. Comuna Drăgușeni, prin primar - lancu Muntianu

 • 24. Comuna Fîrțănești, prin primar-Adrian Filote

 • 25. Comuna Foltești, prin primar - Munteanu Lenuța

 • 26. Comuna Frumușița, prin primar - Munteanu loan Nelu

 • 27. Comuna Fundeni, prin primar - Manuel Lupu

 • 28. Comuna Ghidigeni, prin primar - Eugen Tăbăcaru

 • 29. Comuna Gohor, prin primar - Sârghie Gelu

 • 30. Comuna Grivița, prin primar - Niță Chebac

 • 31. Comuna Independența, prin primar-Viorel Tărbuc

 • 32. Comuna Ivești, prin primar - Gheoca Măricel

 • 33. Comuna Jorăști, prin primar - Palade Cătălin

 • 34. Comuna Liești, prin primar - Boț Iulian

 • 35. Comuna Măstăcani, prin primar - lie Dănuț

 • 36. Comuna Movileni, prin primar-Tudose Măricel

 • 37. Comuna Munteni, prin viceprimar - Miron Nică

 • 38. Comuna Nămoloasa, prin primar-Răsmeriță Adrian

 • 39. Comuna Negrilești, prin primar - Fuică - Haisler Alexandru

 • 40. Comuna Nicorești, prin viceprimar - Gârleanu Gabriel

 • 41. Comuna Oancea, prin primar-Chiriloaie Victor

 • 42. Comuna Pechea, prin primar - Măncilă Mihai

 • 43. Comuna Piscu, prin primar -Vlad Ștefan

 • 44. Comuna Poiana, prin primar - Trofim Tudor

 • 45. Comuna Priponești, prin primar - Bîra lancu

 • 46. Comuna Rădești, prin primar - Porumb loan

 • 47. Comuna Rediu, prin primar-Mihai Fănel

 • 48. Comuna Schela, prin primar - Petrea Măricel

 • 49. Comuna Scînteiești, prin reprezentant - Pietraru Mihaela

 • 50. Comuna Slobozia Conache, prin primar - Ion Neculau

 • 51. Comuna Smîrdan, prin primar - Costică Stroea

 • 52. Comuna Smulți, prin primar - Costică Gafton

 • 53. Comuna Suceveni, prin reprezentant - Mitrofan Marian

 • 54. Comuna Suhurlui, prin primar - Gigi Țuțu

 • 55. Comuna Șendreni, prin primar - Paul Cristea

 • 56. Comuna Tudor Vladimirescu, prin primar - Costel Gheorghe

 • 57. Comuna Tulucești, prin primar - Petrică Bratu

 • 58. Comuna Țepu, prin administrator public - Țuchel Marian

 • 59. Comuna Umbrărești, prin primar - Paraschiv Stoica

 • 60. Comuna Valea Mărului, prin primar-Virgil Doca

 • 61. Comuna Vînători, prin pi


 • 62. Comuna Vîrlezi, prin prir

 • 63. Comuna Vlădești, prin p

Anexa 2

La Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 485/14.12.2015

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la:

Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ECOSERV” Galați

Membrii asociați, în baza Hotărârii nr. 1/2015 adoptată în ședința Adunării Generale a Asociaților din data de 24.09.2015 și a Hotărârii nr. 3/2015 adoptată în ședința Adunării Generale a Asociaților din data de 29.10.2015, au hotărât modificarea integrală, pentru deplina conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008, cu modificările și completările ulterioare, a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară “ECOSERV” Galați, iar acesta va avea următorul conținut:

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„ECOSERV” Galați

Asociații:

 • 1. Județul Galați prin Consiliul Județului Galați, cu sediul în municipiul Galați, Str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, cod de identificare fiscală 3127476, reprezentat de Hamza Cornel, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județului Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 74 din 06.08.2012;

 • 2. Municipiul Galați, prin Consiliul Local al municipiului Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească, nr. 38, județul Galați, cod 800008, reprezentat de dl. Vlaicu Aurel, în calitate de administrator public al municipiului Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 28.02.2013;

 • 3. Orașul Berești, prin Consiliul Local al orașului Berești, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 28, Berești, județul Galați, cod 805100, reprezentat de dl. Dică Octavian, în calitate de primar al orașului Berești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.07.2012;

 • 4. Orașul Tg. Bujor, prin Consiliul Local al orașului Tg. Bujor, cu sediul în orașul Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 105, județul Galați, cod 805200, reprezentat de dl. Chirinciuc Vasile, în calitate de reprezentant al orașului Tg. Bujor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 19.07.2013;

 • 5. Comuna Bălăbănești, prin Consiliul Local al comunei Bălăbănești, cu sediul în sat Bălăbănești, comuna Bălăbănești, str. Principală, nr. 22, județul Galați, cod 807010, reprezentat de dl. Neamțu Grigore - Vasilică, în calitate de reprezentant al comunei Bălăbănești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 26.09.2014;

 • 6. Comuna Bălășești, prin Consiliul Local al comunei Bălășești, cu sediul în comuna Bălășești, județul Galați, cod 807020, reprezentat de dl. Maftei Cezar Paul, în calitate de primar al comunei Bălășești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 13.11.2015;

 • 7. Comuna Băleni, prin Consiliul Local al comunei Băleni, cu sediul în comuna Băleni, str. Principală, nr. 30, județul Galați, cod 807025, reprezentat de dl. Oprea Lică, în calitate de primar al comunei Băleni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 09.08.2012;

 • 8. Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna Băneasa, județul Galați, cod 807030, reprezentat de dl. Gociu Grigore, în calitate de primar al comunei Băneasa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 26.07.2012;

 • 9. Comuna Berești-Meria, prin Consiliul Local al comunei Berești - Meria, cu sediul în comuna Berești - Meria, județul Galați, cod 807035, reprezentat de dl. Dorobăț Victor, în calitate de primar al comunei Berești - Meria, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 16.08.2012;

 • 10.   Comuna Braniștea, prin Consiliul Local al comunei Braniștea, cu sediul în comuna Braniștea, județul Galați, cod 807050, reprezentat de dna. Bariz Liliana, în calitate de reprezentant al comunei Braniștea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 29.10.2015;

 • 11.   Comuna Brăhâșești, prin Consiliul Local al comunei Brăhășești, cu sediul în comuna Brăhășești, județul Galați, cod 807055, reprezentat de dl. Dumitru Mircea, în calitate de primar al comunei Brăhășești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 17.08.2012;

 • 12.   Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni, cu sediul în comuna Buciumeni, str. Principală, nr. 213, județul Galați, cod 807060, reprezentat de dl. Angheluță Sergiu, în calitate de viceprimar al comunei Buciumeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.07.2012;

 • 13.   Comuna Cavadinești, prin Consiliul Local al comunei Cavadinești, cu sediul în comuna Cavadinești, județul Galați, cod 807065, reprezentat de dna. Bourceanu Dănuța - Mihaela, în calitate de primar al comunei Cavadinești, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 24.07.2012;

 • 14.   Comuna Cerțești, prin Consiliul Local al comunei Cerțești, cu sediul în comuna Cerțești, județul Galați, cod 807070, reprezentat de dl. Cotoranu Daniel, în calitate de primar al comunei Cerțești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.07.2012;

 • 15.   Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni, cu sediul în comuna Corni, județul Galați, cod 807075, reprezentat de dl. Prodan Vasile, în calitate de primar al comunei Corni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 31.08.2012;

 • 16.   Comuna Corod, prin Consiliul Local al comunei Corod, cu sediul în sat Corod, comuna Corod, județul Galați, cod 807080, reprezentat de dl. Cârjeu Vasile, în calitate de primar al comunei Corod, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.07.2012;

 • 17.   Comuna Cosmești, prin Consiliul Local al comunei Cosmești, cu sediul în comuna Cosmești, județul Galați, cod 807085, reprezentat de dl. Tuchiluș Ion, în calitate de primar al comunei Cosmești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.07.2012;

 • 18.   Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunei Costache Negri, cu sediul în comuna Costache Negri, județul Galați, cod 807095, reprezentat de dl. Han Florin, în calitate de viceprimar al comunei Costache Negri, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 10.09.2012;

 • 19.   Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul în comuna Cuca, str. Principală, nr. 684, județul Galați, cod 807100, reprezentat de dl. Vlad Mihăiță, în calitate de primar al comunei Cuca, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 07.08.2012;

 • 20.   Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna Cudalbi, județul Galați, cod 807105, reprezentat de dna. Gradea Sanda, în calitate de reprezentant al comunei Cudalbi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 13.08.2013;

 • 21.   Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în str. Principală, comuna Cuza - Vodă, județul Galați, cod 807271, reprezentat de dl.Codrescu Dănuț, în calitate de primar al comunei Cuza-Vodă, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31.07.2012;

 • 22.   Comuna Drăgănești, prin Consiliul Local al comunei Drăgănești, cu sediul în comuna Drăgănești, județul Galați, cod 807110, reprezentat de dl. Condrache Liviu, în calitate de primar al comunei Drăgănești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 01.08.2012;

 • 23.   Comuna Drăgușeni, prin Consiliul Local al comunei Drăgușeni, cu sediul în comuna Drăgușeni, județul Galați, cod 807115, reprezentat de dl. Muntianu lancu, în calitate de primar al comunei Drăgușeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 14.09.2012;

 • 24.   Comuna Fîrțănești, prin Consiliul Local al comunei Fîrțănești, cu sediul în comuna Fîrțănești, județul Galați, cod 807125, reprezentat de dl. Filote Adrian, în calitate de primar al comunei Fîrțănești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 24.02.2014;

 • 25.   Comuna Foltești, prin Consiliul Local al comunei Foltești, cu sediul în sat Foltești, comuna Foltești, județul Galați, cod 807130, reprezentat de dna. Munteanu Lenuța, în calitate de primar al comunei Foltești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 25.07.2012;

 • 26.   Comuna Frumușița, prin Consiliul Local al comunei Frumușița, cu sediul în sat Frumușița, comuna Frumușița, str. Principală, nr. 194, județul Galați, cod 807135, reprezentat de dl. Munteanu loan - Nelu, în calitate de primar al comunei Frumușița, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 30.08.2012;

 • 27.   Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni, județul Galați, cod 807140, reprezentat de dl. Lupu Manuel, în calitate de primar al comunei Fundeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 27.08.2012;

 • 28.   Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul în comuna Ghidigeni, județul Galați, cod 807145, reprezentat de dl. Tăbăcaru Eugen, în calitate de primar al comunei Ghidigeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 13.09.2012;

 • 29.   Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediul în comuna Gohor, str. Principală, nr. 711, județul Galați, cod 807157, reprezentat de dl. Sârghie Gelu, în calitate de primar al comunei Gohor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 14.09.2012;

 • 30.   Comuna Grivița, prin Consiliul Local al comunei Grivița, cu sediul în comuna Grivița, județul Galați, cod 807160, reprezentat de dl. Chebac Niță, în calitate de primar al comunei Grivița, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 27.07.2012;

 • 31.   Comuna Independența, prin Consiliul Local al comunei Independența, cu sediul în str. T.VIadimirescu, nr. 81, comuna Independența, județul Galați, cod 807165, reprezentat de dl. Tărbuc Viorel, în calitate de primar al comunei Independența, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 02.08.2012;

 • 32.    Comuna Ivești, prin Consiliul Local al comunei Ivești, cu sediul în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 451, comuna Ivești, județul Galați, cod 807170, reprezentat de dl. Gheoca Măricel, în calitate de primar al comunei Ivești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.07.2012;

 • 33.   Comuna Jorăști, prin Consiliul Local al comunei Jorăști, cu sediul în comuna Jorăști, str. Principală, nr. 325, județul Galați, cod 807175, reprezentat de dl. Palade Cătălin, în calitate de primar al comunei Jorăști, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 26.07.2012;

 • 34.   Comuna Liești, prin Consiliul Local al comunei Liești, cu sediul în str. Principală, nr. 2095, comuna Liești, județul Galați, cod 807180, reprezentat de dl. Boț Iulian, în calitate de primar al comunei Liești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.07.2012;

 • 35.   Comuna Măstăcani, prin Consiliul Local al comunei Măstăcani, cu sediul în comuna Măstăcani, județul Galați, cod 807190, reprezentat de dl. Ilie Dănuț, în calitate de primar al comunei Măstăcani, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.07.2012;

 • 36.   Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna Movileni, județul Galați, cod 807195, reprezentat de dl. Tudose Măricel, în calitate de primar al comunei Movileni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 16.08.2012;

 • 37.   Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni, cu sediul în comuna Munteni, str. Mihai Eminescu, nr. 83 bis, județul Galați, cod 807200, reprezentat de dl. Miron Nică, în calitate de viceprimar al comunei Munteni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.07.2012;

 • 38.   Comuna Nămoloasa, prin Consiliul Local al comunei Nămoloasa, cu sediul în comuna Nămoloasa, str. Principală, nr. 225, județul Galați, cod 807210, reprezentat de dl. Răsmeriță Adrian, în calitate de primar al comunei Nămoloasa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 26.07.2012;

 • 39.   Comuna Negrilești, prin Consiliul Local al comunei Negrilești, cu sediul în comuna Negrilești, str. Nicolae lorga, nr. 25, județul Galați, cod 807202, reprezentat de dl. Fuica - Haisler Alexandru, în calitate de primar al comunei Negrilești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 13.08.2012;

 • 40.   Comuna Nicorești, prin Consiliul Local al comunei Nicorești, cu sediul în comuna Nicorești, județul Galați, cod 807215, reprezentat de dl. Gîrleanu Gabriel -Corneliu, în calitate de viceprimar al comunei Nicorești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 23.07.2012;

 • 41.   Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul în comuna Oancea, str. Națională. Nr. 126, județul Galați, cod 807235, reprezentat de dl. Chiriloaie Victor, în calitate de primar al comunei Oancea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 16.08.2012;

 • 42.   Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în str. Galați, nr. 181, comuna Pechea, județul Galați, cod 807240, reprezentat de dl. Măncilă Mihai, în calitate de primar al comunei Pechea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 09.11.2015;

 • 43.   Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în str. Principală, nr. 1474, comuna Piscu, județul Galați, cod 807245, reprezentat de dl. Vlad Ștefan, în calitate de primar al comunei Piscu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 26.07.2012;

 • 44.   Comuna Poiana, prin Consiliul Local al comunei Poiana, cu sediul în comuna Poiana, județul Galați, cod 807226, reprezentat de dl. Trofim Tudor, în calitate de primar al comunei Poiana, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 14.08.2012;

 • 45.   Comuna Priponești, prin Consiliul Local al comunei Priponești, cu sediul în comuna Priponești, județul Galați, cod 807250, reprezentat de dl. Bîra lancu, în calitate de viceprimar al comunei Priponești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 30.07.2012;

 • 46.   Comuna Rădești, prin Consiliul Local al comunei Rădești, cu sediul în sat Rădești, comuna Rădești, str. Principală, nr. 39, județul Galați, cod 807014, reprezentat de dl. Porumb O. loan, în calitate de primar al comunei Rădești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 10.08.2012;

 • 47.   Comuna Rediu, prin Consiliul Local al comunei Rediu, cu sediul în comuna Rediu, județul Galați, cod 807255, reprezentat de dl. Mihai Fănel, în calitate de primar al comunei Rediu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 23.07.2012;

 • 48.   Comuna Schela, prin Consiliul Local al comunei Schela, cu sediul în comuna Schela, str. Principală, nr. 468, județul Galați, cod 807265, reprezentat de dl. Petrea Măricel, în calitate de viceprimar al comunei Schela, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.07.2012;

 • 49.   Comuna Scînteiești, prin Consiliul Local al comunei Scînteiești, cu sediul în comuna Scînteiești, județul Galați, cod 807260, reprezentat de dna. Pietraru Mihaela, în calitate de reprezentant al comunei Scînteiești, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 06.11.2015;

 • 50.   Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, cu sediul în str. Principală, nr. 570, sat SI. Conachi, județul Galați, cod 807270, reprezentat de dl. Neculau Ion, în calitate de primar al comunei Slobozia Conachi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 01.08.2012;

 • 51.   Comuna Smîrdan, prin Consiliul Local al comunei Smîrdan, cu sediul în sat Smîrdan, județul Galați, cod 807275, reprezentat de dl. Stroea Costică, în calitate de primar al comunei Smîrdan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 10.08.2012;

 • 52.   Comuna Smulți, prin Consiliul Local al comunei Smulți, cu sediul în sat Smulți, comuna Smulți, județul Galați, cod 807280, reprezentat de dl. Gafton Costică, în calitate de primar al comunei Smulți, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 20.08.2012;

 • 53.   Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul în comuna Suceveni, județul Galați, cod 807285, reprezentat de dl. Mitrofan Marian, în calitate de reprezentant al comunei Suceveni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 06.11.2015;

 • 54.   Comuna Suhurlui, prin Consiliul Local al comunei Suhurlui, cu sediul în comuna Suhurlui, str. Principală, nr. 665, județul Galați, cod 807255, reprezentat de dl. Țuțu Gigi, în calitate de primar al comunei Suhurlui, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 03.08.2012;

 • 55.   Comuna Șendreni, prin Consiliul Local al comunei Șendreni, cu sediul în sat Șendreni, nr. 332, comuna Șendreni, județul Galați, cod 807290, reprezentat de dl. Cristea Paul, în calitate de primar al comunei Șendreni, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31.08.2012;

 • 56.   Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu, cu sediul în comuna T. Vladimirescu, județul Galați, cod 807295, reprezentat de dl. Gheorghe Costel, în calitate de primar al comunei Tudor Vladimirescu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.08.2012;

 • 57.   Comuna Tulucești, prin Consiliul Local al comunei Tulucești, cu sediul în sat Tulucești, comuna Tulucești, județul Galați, cod 807300, reprezentat de dl. Bratu Petrică, în calitate de primar al comunei Tulucești, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 31.07.2012;

 • 58.   Comuna Țepu, prin Consiliul Local al comunei Țepu, cu sediul în comuna Țepu, str. Ștefan cel Mare, nr. 204, județul Galați, cod 807305, reprezentat de dl. Țuchel Marian, în calitate de administrator public al comunei Țepu, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29.10.2015;

 • 59.   Comuna Umbrărești, prin Consiliul Local al comunei Umbrărești, cu sediul în comuna Umbrărești, județul Galați, cod 807310, reprezentat de dl. Stoica Paraschiv, în calitate de primar al comunei Umbrărești, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.07.2012;

 • 60.   Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mărului, cu sediul în comuna Valea Mărului, județul Galați, cod 807320, reprezentat de dl. Doca Virgil, în calitate de primar al comunei Valea Mărului, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 03.08.2012;

 • 61.   Comuna Vînători, prin Consiliul Local al comunei Vînători, cu sediul în comuna Vînători, str. Eroilor, nr.23, sat Vînători, județul Galați, cod 807325, reprezentat de dna. Murgu Sicuța, în calitate de primar al comunei Vînători, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.07.2012;

 • 62.   Comuna Vîrlezi, prin Consiliul Local al comunei Vârlezi, cu sediul în comuna Vârlezi, județul Galați, cod 807330, reprezentat de dl. Patriche Ștefan în calitate de primar al comunei Vârlezi, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.07.2012;

 • 63.   Comuna Vlâdești, prin Consiliul Local al comunei Vlădești, cu sediul în comuna Vfădești, județul Galați, cod 807335, reprezentat de dl. Drujescu Eracli, în calitate de primar al comunei Vlădești, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.07.2012;

denumite colectiv „Asociații” și individual “Asociatul”,

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare (denumit în continuare „Serviciul”) „ECOSERV” (denumită în continuare „Asociația”), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

Având în vedere că:

Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții planificate în vederea respectării angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, în ceea ce privește serviciile de salubrizare, incluzând activitățile de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale. în acest sens, din analizele efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale rezultă cu claritate că pentru buna funcționare a serviciilor de salubrizare și pentru îndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare si a angajamentelor pe care România și le-a asumat în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sunt necesare investiții financiare considerabile în sistemele publice de salubrizare ce depășesc capacitatea financiară a acestor unități administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL I DENUMIREA, SEDIUL Șl DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 1 - Denumirea Asociației este "ECOSERV”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 100333 din 23 iunie 2011, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2 - (1) Asociația are sediul în România, municipiul Galați, str. Tecuci, nr.5, bl. V2, parter, județul Galați.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, din județul Galați în baza unei Hotărâri a Adunării Generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3 - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL II

SCOPUL Șl OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art 4 -  (1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării,

finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de salubrizare, numite în continuare servicii, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciilor.

 • (2) Forma de gestiune a serviciilor va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile, denumite in continuare contracte de delegare.

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale membre din județul Galați, pentru îmbunătățirea calității serviciilor în scopul asigurării de servicii de calitate în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului.

Art. 5 - (1) Asociația are următoarele obiective:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor, inclusiv realizarea investiției aferente proiectului prin accesarea de fonduri europene;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general în vederea implementării unui management integrat al deșeurilor în județul Galați;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietele de sarcini și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractelor de delegare, inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 31 din Legea nr.51/2006, cu modificările ulterioare;

 • f)  să încheie contractele de delegare cu operatorii, prevăzute la art. 4 alin. 2 din prezentul statut, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 29 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare:

 • g) să monitorizeze executarea contractelor de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

 • i)  să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut, asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de servicii:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare, programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente aferente serviciilor, programele de creare a unor noi infrastructuri precum și programele de mediu;

 • b) să consulte asociațiile de utilizatori pentru a stabili politicile și strategiile locale și modalitățile de organizare și funcționare a serviciilor și să informeze periodic utilizatorii în legătură cu situația serviciilor și politicile de dezvoltare a acestuia;

 • c) să elaboreze și să aprobe următoarele documente:

 • (i)  studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale serviciilor privind atat colectarea deșeurilor și transportul acestora la instalațiile de deșeuri, cat si operarea instalațiilor de deșeuri;

 • (ii) documentațiile de atribuire (inclusiv condițiile de participare si criteriile de selecție a operatorilor) elaborate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități,

 • (iii) caietele de sarcini și regulamentul consolidat și armonizat ale serviciilor;

 • d) să numească membrii comisiilor de licitație, pentru procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea activităților de colectare și transport a deșeurilor si operarea instalațiilor de deșeuri;

 • e) să monitorizeze și să controleze respectarea obligațiilor și responsabilităților asumate de către operatori în cadrul contractelor de delegare, în baza și conform prevederilor acestor contracte, cu privire la:

 • (i)  modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către operatori, în special în respectarea indicatorilor de performanță și în relația cu utilizatorii;

 • (ii) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și modernizare a infrastructurii aferente serviciilor, cu accent pe exploatarea eficientă și sigură a infrastructurii aferente serviciilor și a altor bunuri ce aparțin patrimoniului public/privat al unității administrativ-teritoriale, afectate serviciilor;

 • (iii) modul în care se asigură protecția mediului și a patrimoniului public.

 • (iv) modul în care se asigură protecția utilizatorilor.

 • f)  să aplice măsurile corective menționate în contractele de delegare aplicabile, în situația în care operatorii nu respectă nivelul indicatorilor de eficiență și de performanță la care s-au obligat;

 • g) să medieze conflictele dintre utilizatori și operatori la cererea uneia dintre părțile contractului de prestare/furnizare de servicii;

 • h) să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a proiectului;

 • i)  începând de la data stabilirii unui tarif unic pentru colectarea și transportul deșeurilor si operarea instalațiilor de deșeuri, pentru o zonă de colectare determinată, să aprobe acest tarif în numele și pe seama asociaților implicați.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 6 - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare , funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației, este în valoare totală de 76.000 lei, alcătuit de aportul în numerar al asociaților, după cum urmează:

 • -  Județul Galați...................................... 10000

 • -  Municipiul Galați............................... 5000

 • -  Orașul Berești......................................... 1000

 • -  Orașul Tg. Bujor....................... 1000

 • -  Comuna Bălăbănești................................ 1000

 • -  Comuna Bălășești.................................... 1000

 • -  Comuna Băleni........................................ 1000

 • -  Comuna Băneasa.............................. 1000

 • -  Comuna Berești-Meria.............................. 1000

 • -  Comuna Braniștea.......... ......................... 1000

 • -  Comuna Brăhășești.................................. 1000

 • -  Comuna Buciumeni.................................. 1000

 • -  Comuna Cavadinești................................. 1000

 • -  Comuna Cerțești...................................... 1000

 • -  Comuna Corni......................................... 1000

 • -  Comuna Corod................................. 1000

 • -  Comuna Cosmești................................... 1000

 • -  Comuna Costache Negri.............. 1000

 • -  Comuna Cuca............ 1000

 • -  Comuna Cudalbi...................................... 1000

 • -  Comuna Cuza-Vodă................................. 1000

 • -  Comuna Drăgănești................................. 1000

 • -  Comuna Drăgușeni.................................. 1000

 • -  Comuna Fîrțănești................................... 1000

 • -  Comuna Foltești....................... 1000

 • -  Comuna Frumușița....................... 1000

 • -  Comuna Fundeni..................................... 1000

 • -  Comuna Ghidigeni.................................... 1000

 • -  Comuna Gohor........................................ 1000

 • -  Comuna Grivița............................................... 1000

 • -  Comuna Independența................................... 1000

 • -  Comuna Ivești............................................... 1000

 • -  Comuna Jorăști............................................... 1000

 • -  Comuna Liești............................................... 1000

 • -  Comuna Măstăcani......................................... 1000

 • -  Comuna Movileni............................................ 1000

 • -  Comuna Munteni.................... 1000

 • -  Comuna Nămoloasa................................. 1000

 • -  Comuna Negrilești.......................................... 1000

 • -  Comuna Nicorești............... 1000

 • -  Comuna Oancea......................................... 1000

 • -  Comuna Pechea............................................. 1000

 • -  Comuna Piscu................................... 1000

 • -  Comuna Poiana................ 1000

 • -  Comuna Priponești.................................... 1000

 • -  Comuna Rădești............................................. 1000

 • -  Comuna Rediu................................................ 1000

 • -  Comuna Schela.............................................. 1000

 • -  Comuna Scînteiești....................... 1000

 • -  Comuna Slobozia Conache............................ 1000

 • -  Comuna Smîrdan........................................... 1000

 • -  Comuna Smulți................................. 1000

 • -  Comuna Suceveni.......................................... 1000

 • -  Comuna Suhurlui.......................................... 1000

 • -  Comuna Șendreni....................................... 1000

 • -  Comuna Tudor Vladimirescu.................. 1000

 • -  Comuna Tulucești........................................... 1000

 • -  Comuna Țepu............... 1000

 • -  Comuna Umbrărești........................................ 1000

 • -  Comuna Valea Mărului................................... 1000

 • -  Comuna Vînători............................................. 1000

 • -  Comuna Vîrlezi........................................ 1000

 • -  Comuna Vlădești..................................... 1000

 • (3) Asociații vor putea da în folosință gratuită Asociației bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ teritoriale membre, specificând care sunt bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă acestea aparțin domeniului public sau privat, local ori județean, care este termenul pentru care sunt date în folosință , hotărârea autorității deliberative a unității administrativ teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosință a acestora.

Art. 7 - (1) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unității administrativ teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale ;

 • c) donații, sponsorizări sau legate ;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8 - Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9 - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV. ASOCIAȚII

Art. 10 - Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c) să primească la cerere toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11 “Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la 31 martie a fiecărui an. Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de 1 leu/locuitor/an;

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12 - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acesta va notifica președintelui asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea general[ a asociaților în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări. Adunarea generală va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui contract de delegare și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (3) în cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat la cunoștință respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (4) Este asimilat refuzului de a delega gestiunea serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii serviciului către operatorul prevăzut la articolul 17 alineatul (2) litera g) din alte motive decât un vot negativ.

 • (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă serviciilor delegate, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.

Art. 13 - (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie gestiunea serviciului operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației, au nevoie de un mandat special prealabil din partea unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, dacă e cazul.

 • (2) în urma adoptării hotărârii adunării generale a asociaților de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și actului constitutiv al Asociației la data aderării sale.

 • (4) în situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V. ORGANELE ASOCIAȚIEI

Adunarea Generală a Asociației

Art. 14 - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții tuturor asociaților, care vor fi primarii pentru municipii, orașe și comune și președintele Consiliului Județului Galați, sau înlocuitorii acestora legali, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative a asociaților.

 • (2) Mandatul reprezentanților este valabil atâta timp cât mandatul de primar sau președinte este valabil;

 • (3) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

 • (4) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, Asociaților și președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art 15 - Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

 • 1.   D-l. Hamza Cornel, numit de Consiliul Județului Galați

 • 2.   D-l. Vlaicu Aurel, numit de Consiliul Local al Municipiul Galați

 • 3.   D-l. Dică Octavian, numit de Consiliul Local al orașului Berești

 • 4.   D-l. Chirinciuc Vasile, numit de Consiliul Local al orașului Tîrgu Bujor

 • 5.   D-l. Neamțu Grigore, numit de Consiliul Local al comunei Bălăbănești

 • 6.   D-l. Maftei Cezar Paul, numit de Consiliul Local al comunei Bălășești

 • 7.   D-l. Oprea Lică, numit de Consiliul Local al comunei Băleni

 • 8.   D-l. Gociu Grigore, numit de Consiliul Local al comunei Băneasa

 • 9.   D-l. Dorobăț Victor, numit de Consiliul Local al comunei Berești-Meria

 • 10.  D-na. Bariz Liliana, numit de Consiliul Local al comunei Braniștea

 • 11.  D-l. Dumitru Mircea, numit de Consiliul Local al comunei Brăhășești

  12.

  • 13.

  • 14.

  • 15.

  • 16.

  • 17.

  • 18.

  • 19.

  • 20.

  21.

  22.

  • 23.

  • 24.

  • 25.

  • 26.

  • 27.

  • 28.

  • 29.

  • 30.

  • 31.

  • 32.

  • 33.

  • 34.

  • 35.

  • 36.

  • 37.

  • 38.

  • 39.

  • 40.

  • 41.

  • 42.

  • 43.

  • 45.

  • 46.

  • 47.


  12.

  • 13.

  • 14.

  • 15.

  • 16.

  • 17.

  • 18.

  • 19.

  • 20.

  21.

  22.

  • 23.

  • 24.

  • 25.

  • 26.

  • 27.

  • 28.

  • 29.

  • 30.

  • 31.

  • 32.

  • 33.

  • 34.

  • 35.

  • 36.

  • 37.

  • 38.

  • 39.

  • 40.

  • 41.

  • 42.

  • 43.

  • 45.

  • 46.

  • 47.


D-l. Angheluță Sergiu, numit de Consiliul Local al comunei Buciumeni D-na. Bourceanu Dănuța Mihaela, numit de Consiliul Local al comunei Cavadinești

D-l. Cotoranu Daniel, numit de Consiliul Local al comunei Cerțești

D-l. Prodan Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Corni D-l. Cârjeu Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Corod D-l. Tuchiluș Ion, numit de Consiliul Local al comunei Cosmești D-l. Han Florin, numită de Consiliul Local al comunei C. Negri D-l. Vlad Mihăiță, numit de Consiliul Local al comunei Cuca D-na. Gradea Sanda, numit de Consiliul Local al comunei Cudalbi D-l. Codrescu Dănuț, numit de Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă D-l. Condrache Liviu, numit de Consiliul Local al comunei Drăgănești D-l. Muntianu lancu, numit de Consiliul Local al comunei Drăgușeni D-l. Filote Adrian, numit de Consiliul Local al comunei Fîrțănești D-na. Munteanu Lenuța, numit de Consiliul Local al comunei Foltești D-l. Munteanu loan Nelu, numit de Consiliul Local al comunei Frumușița D-l. Lupu Manuel, numit de Consiliul Local al comunei Fundeni D-l. Tăbăcaru Eugen, numit de Consiliul Local al comunei Ghidigeni D-l. Sârghie Gelu, numit de Consiliul Local al comunei Gohor D-l. Chebac Niță, numit de Consiliul Local al comunei Grivița D-l. Tărbuc Viorel, numit de Consiliul Local al comunei Independența D-l. Gheoca Măricel, numit de Consiliul Local al comunei Ivești D-l. Palade Cătălin, numit de Consiliul Local al comunei Jorăști D-l. Boț Iulian, numit de Consiliul Local al comunei Liești D-l. Ilie Dănuț, numit de Consiliul Local al comunei Măstăcani D-l. Tudose Măricel, numit de Consiliul Local al comunei Movileni D-l. Miron Nică, numit de Consiliul Local al comunei Munteni D-l. Răsmeriță Adrian, numit de Consiliul Local al comunei Nămoloasa D-l. Fuică-Haisler Alexandru, numit de Consiliul Local al comunei Negrîlești

D-l. Gârleanu Gabriel, numit de Consiliul Local al comunei Nicorești D-l. Chiriloaie Victor, numit de Consiliul Local al comunei Oancea D-l. Măncilă Mihai, numit de Consiliul Local al comunei Pechea D-l. Vlad Ștefan, numit de Consiliul Local al comunei Piscu D-l. Trofim Tudor, numit de Consiliul Local al comunei Poiana D-l. Bîra lancu, numit de Consiliul Local al comunei Priponești D-l. Porumb loan, numit de Consiliul Local al comunei Rădești D-l. Mihai Fănel, numit de Consiliul Local al comunei Rediu


 • 48.  D-l. Petrea Măricel, numit de Consiliul Local al comunei Schela

 • 49.  D-na. Pietraru Mihaela, numit de Consiliul Local al comunei Scînteiești

 • 50.  D-l Neculau Ion, numit de Consiliul Local al comunei Slobozia Conache

 • 51.  D-l. Stroea Costică, numit de Consiliul Local al comunei Smîrdan

 • 52.  D-l. Gafton Costică, numit de Consiliul Local al comunei Smulți

 • 53.  D-l. Mitrofan Marian, numit de Consiliul Local al comunei Suceveni

 • 54.  D-l. Țuțu Gigi, numit de Consiliul Local al comunei Suhurlui

 • 55.  D-l. Cristea Paul, numit de Consiliul Local al comunei Șendreni

 • 56.  D-l. Gheorghe Costel, numit de Consiliul Local al comunei T. Vladimirescu

 • 57.  D-l. Bratu Petrică, numit de Consiliul Local al comunei Tulucești

 • 58.  D-l. Țuchel Marian, numit de Consiliul Local al comunei Țepu

 • 59.  D-l. Stoica Paraschiv, numit de Consiliul Local al comunei Umbrărești

 • 60.  D-l. Doca Virgil, numit de Consiliul Local al comunei Valea Mărului

 • 61.  D-na. Murgu Sicuța , numită de Consiliul Local al comunei Vînători

 • 62.  D-l. Patriche Ștefan, numit de Consiliul Local al comunei Vîrlezi

 • 63.  D-l. Drujescu Eracli, numit de Consiliul Local al comunei Vlădești

Art. 16 - Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 17 - (1) Adunarea generală îndeplinește atribuțiile care îi revin adunării generale, conform art. 21 al. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea competențelor privind serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut.

 • (2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director,

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul încheiat și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar.

 • d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

 • f)  aprobarea organigramei și politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 30.000 Euro;

 • h) modificarea actului constitutiv și a statutului asociației;

 • i)  dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j)  aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii sau excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale;

 • l)  orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

 • (3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art.5, alin. 2, sunt :

 • a) să aprobe strategia de dezvoltare, programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente aferente serviciilor, programele de creare a unor noi infrastructuri precum și programele de mediu elaborate de consiliul director al Asociației conform art. 25 alin. (3) lit. a) din prezentul statut;

 • b) să aprobe măsurile propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director, conform art. 25 alin. (3) lit. f) din prezentul statut;

 • c) să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a serviciilor;

 • d) să aprobe stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor propuse de operatori, de la data la care asociații care au delegat operatorilor prin același contract de delegare gestiunea serviciilor aflate sub responsabilitatea lor hotărăsc trecerea la un sistem tarif unic;

 • e) să adopte hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractele de delegare, a căror execuție o monitorizează conform prevederilor acestor contracte, în situația în care operatorii nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;

 • f)  să aprobe următoarele documente elaborate și prezentate de consiliul director, conform art. 25 alin. (3) lit. b) din prezentul statut:

 • (i)  studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale serviciilor privind colectarea deșeurilor și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer;

 • (ii) documentația de licitație (inclusiv condițiile de participare si criteriile de selecție a operatorilor) pentru licitațiile organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități,

 • (iii) caietele de sarcini și regulamentul consolidat și armonizat al Serviciilor;

 • g) să numească membrii comisiilor de licitație, pentru procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea următoarelor activități din sfera serviciilor: colectarea deșeurilor și transportul acestora la stațiile/punctele de transfer.

Art. 18 - (1) în baza art. 17 alin. 3 din prezentul statut, adunarea generală hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, ținând cont de interesul comun și anume:

 • -  strategia de dezvoltare;

 • -  implementarea și finanțarea proiectului;

 • -  dreptul de proprietate asupra bunurilor;

 • -  contractele de delegare;

 • -   politica tarifară.

 • (2) în legătură cu acestea, asociații convin:

 • a)  Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macro-suportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare.

 • b)  Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor, conform prevederilor contractului de asociere.

 • c)  Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației. în funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate la și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare.

 • d)  Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de aprobare .

 • e)  în funcție de specificul serviciului, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea serviciilor, respectiv a activităților componente ale serviciilor, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor /activităților componente ale serviciilor, va fi încredințată unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare.

 • f)  Județul va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor noi realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciilor și care deservesc mai mulți asociați, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Județean va încheia contractele de achiziții publice de lucrări în vederea realizării acestor bunuri.

 • g)  Numărul și categoriile de contracte de delegare a gestiunii sunt prevăzute in Documentul de Poziție privind modul de implementare al proiectului (denumit în continuare ACORDUL) și vor fi atribuite conform prevederilor legale și celor convenite de asociați în cadrul Acordului.

 • h)  Operatorii vor fi responsabili de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractele de delegare, vor întreține, moderniza, reabilita și extinde infrastructura concesionată și vor gestiona serviciile/activitățile componente ale serviciilor pe riscul și răspunderea lor, conform clauzelor contractelor de delegare.

 • i)  Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operatori a obligațiilor care le incumbă în temeiul contractelor de delegare a căror execuție o monitorizează.

 • j)  Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut și ale contractelor de delegare.

Art. 19 - Reprezentanții asociaților în adunarea generală sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu legile in vigoare.

Art. 20 - (1) Adunarea Generală a asociaților va fi convocată ori de câte ori este necesar de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 1/3 din totalul membrilor asociației.

 • (2) Convocarea trebuie să fie transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de ședință și trebuie să cuprindă data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.

 • (3) în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri, conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop..

 • (5) Adunarea generală va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul verbal al ședinței.

 • (6) Procesul verbal este semnat de către președintele ședinței și de către secretar. O copie a procesului verbal va fi transmisă, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin.2, indiferent daca reprezentantul a fost prezent sau nu la ședință.

 • (7) Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 21 - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în cadrul adunării generale a asociaților.

 • (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a)-h) și lit. j)-l) se iau în prezența a 2/3 din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale, adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. b), d) e) și g) din prezentul statut, se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin 2/3 din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin 2/3 din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezenți.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare..

 • (6) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale, adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) literele a), c), f), h), i) si j) din prezentul statut, se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților/asociaților implicați, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (7) în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(6), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (8) în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale asociate.

Art. 22 - (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i) - j) și art. 17 alin. (3) lit. a), c), f), h), i) si j) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este..

 • (2) Hotărârile adoptate de adunarea generală a Asociației vor fi aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data ședinței. Asociația este de asemenea obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 (3) din prezentul statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Adunarea generală poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 21 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul Director

Art. 23 - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației și este format din președintele Asociației și încă șase membri numiți de adunarea generală pentru o perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, folosindu-se principiul reprezentării prin rotație.

 • (2) Președintele Asociației este și președintele consiliului director.

 • (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art 24 - Următoarele persoane sunt numite membri ai primului consiliu director:

 • •  D-l. Hamza Cornel, vicepreședintele Consiliului Județului Galați - președintele Asociației, cetățean român, CNP 1541217173182, născut la data de 17.12.1954, domiciliat în sat Ivești, comuna Ivești, județul Galați, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 600, bl. 11, ap. 4, identificat prin C.l. serie GL, nr. 705174, eliberată la data de 26.10.2010 de S.P.C.L.E.P. Tecuci;

 • •  D-l. Vlaicu Aurel, administrator public al Municipiul Galați, cetățean român, CNP 1760914451511, născut la data de 14.09.1976, domiciliat în municipiul București, str. Vasile Lascăr, nr. 79, ap.3, identificat prin C.l. serie RD, nr. 524614, eliberată la data de 27.04.2007 de S.P.C.E.P. Sector 2, Biroul 1, București;

 • •  D-l. Cotoranu Daniel, primar al comunei Cerțești, cetățean român, CNP 1750106173172, născut la data de 06.01.1975, domiciliat în sat Cîrlomănești, comuna Cerțești, identificat prin C.l. serie GL, nr. 541168, eliberată la data de 22.01.2008 de S.P.C.L.E.P Tecuci;

 • •  D-l. Doca Virgil, primar al comunei Valea Mărului, cetățean român, CNP 1670126173173, născut la data de 26.01.1967, domiciliat în sat Valea Mărului, str. Pr. Gh. Gafton nr. 13, bl. A1, ap. 4, comuna Valea Mărului, identificat prin C.l. serie GL, nr. 738049, eliberată la data de 24.05.2011 de S.P.C.L.E.P Tecuci;

 • •  D-l. Țuchel Marian, administrator public al comunei Țepu, cetățean român, CNP 1750509173204, domiciliat în sat Țepu, str. Ștefan cel Mare nr. 136, comuna Țepu, identificat prin C.l. serie GL, nr. 807151, eliberată la data de 08.06.2012 de

S.P.C.L.E.P Țepu;

Art. 25 - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.

 • (2) Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă adunării generale raportul de activitate aferent perioadei anterioare, execuția bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru următorul exercițiu financiar și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 30.000 Euro;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobată de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu șî-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • f)  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul statut sau stabilite de către adunarea generală.

 • (3) Consiliul director are următoarele atribuțiile cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art.5 alin.2 :

 • a) asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătățirea si dezvoltarea serviciilor, folosind principiul planificării strategice multi-anuale, a programelor privind reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii existente aferente serviciilor, a programelor privind crearea unei infrastructuri noi, inclusiv cu consultarea operatorilor, precum și a programelor de mediu, pe care le supune adunării generale spre aprobare;

 • b) asigură elaborarea următoarelor documente pe care le supune aprobării adunării generale:

 • (i)   studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale serviciilor privind colectarea deșeurilor și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer;

 • (ii)   documentația pentru licitațiile publice (inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor), organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități;

 • (iii)  caietele de sarcini și regulamentele consolidate și armonizate ale serviciilor;

 • c) asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • d) asigură consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;

 • e) solicită informații cu privire la nivelul și calitatea serviciilor furnizate/prestate și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea serviciilor;

 • f)  asigură monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare, a căror execuție o monitorizează, cu privire la:

 • (i)   modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii,

 • (ii)   gestionarea și administrarea serviciilor de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;

 • (iii)  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate serviciilor,

 • (iv)  asigurarea protecției mediului și a domeniului public,

 • (v)   asigurarea protecției utilizatorilor

 • g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.

Art. 26 - (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • -  un secretar;

 • -  un contabil:

 • -  unul sau mai mulți consilieri juridici;

 • -  un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare al aparatului tehnic al Asociației care vor fi virate în contul acesteia.

Art. 27 - (1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

 • (3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul verbal al ședinței. Procesele verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul Financiar al Asociației

Art. 28 - (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minim 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (4) Membrii comisiei de cenzori ai Asociației sunt:

 • - doamna Sandu Viorica, cetățean român, CNP 2620424170406, născută la data de 24.04.1962, identificată prin C.I., seria GL, nr. 528353, eliberată la data de 12.10.2007 de S.P.C.L.E.P. Galați;

 • - doamna Budău Lavinia, cetățean român, CNP 2741216170365, născută la data de 16.12.1974, identificată prin C.l. seria GL, nr. 358451, eliberată de S.P.C.L.E.P. Galați;

 • - doamna Lupașcu Cristina, cetățean român, CNP 2641118170328, născută la data de 18.11.1964, identificată prin C.l. serie GL, nr. 648649, eliberată la data de 27.11.2009 de S.P.C.L.E.P. Galați.

 • (5) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute de art. 272 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI. DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 29 - Asociația se dizolvă :

 • a)  de drept;

 • b)  prin hotărârea instanței judecătorești competente:

 • c)  prin hotărârea adunării generale.

Art. 30 - Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 31 - (1) Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când:

 • a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă

Art. 32 - Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

Art. 33 - (1) Bunurile asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 34 - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 35 - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. In situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost semnat în 5 exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

Asociații:

Semnătura și ștampila

 • 1. Județul Galați, prin președinte - Hamza Cornel

 • 2. Municipiul Galați, prin administrator public - Vlaicu Aurel

 • 3. Orașul Berești, prin primar - Octavian Dică

 • 4. Orașul Tîrgu Bujor, prin reprezentant - Chirinciuc Vasile

 • 5. Comuna Bălăbănești, prin reprezentant - Neamțu Grigore

 • 6. Comuna Bălășești, prin primar - Mafiei Cezar Paul

 • 7. Comuna Băleni, prin primar - Lică Oprea

 • 8. Comuna Băneasa, prin primar - Gociu Grigore

 • 9. Comuna Berești-Meria, prin primar-Victor Dorobăț

 • 10. Comuna Braniștea, prin reprezentant - Bariz Liliana

 • 11. Comuna Brăhășești, prin primar - Dumitru Mircea

 • 12. Comuna Buciumeni, prin viceprimar-Angheluță Sergiu

 • 13. Comuna Cavadinești, prin primar - Bourceanu Dănuța

 • 14. Comuna Cerțești, prin primar - Cotoranu Daniel

 • 15. Comuna Corni, prin primar-Vasile Prodan

 • 16. Comuna Corod, prin primar-Vasile Cârjeu

 • 17. Comuna Cosmești, prin primar- Ionel Tuchiluș

 • 18. Comuna Costache Negri, prin viceprimar - Han Florin

 • 19. Comuna Cuca, prin primar-Vlad Mihăiță

 • 20. Comuna Cudalbi, prin reprezentant - Gradea Sanda

 • 21. Comuna Cuza-Vodă, prin primar - Dănuț Codrescu

 • 22. Comuna Drăgănești, prin primar - Condrache Liviu

 • 23. Comuna Drăgușeni, prin primar - lancu Muntianu

 • 24. Comuna Fîrțănești, prin primar - Adrian Filote

 • 25. Comuna Foltești, prin primar-Munteanu Lenuța

 • 26. Comuna Frumușița, prin primar - Munteanu loan Nelu

 • 27. Comuna Fundeni, prin primar - Manuel Lupu

 • 28. Comuna Ghidigeni, prin primar - Eugen Tăbăcaru

 • 29. Comuna Gohor, prin primar - Sârghie Gelu

 • 30. Comuna Grivița, prin primar - Niță Chebac

 • 32. Comuna Ivești, prin primar - Gheoca Măricel

 • 33. Comuna Jorăști, prin primar - Palade Cătălin

 • 34. Comuna Liești, prin primar - Boț Iulian

 • 35. Comuna Măstăcani, prin primar - lie Dănuț

 • 36. Comuna Movileni, prin primar-Tudose Măricel

 • 37. Comuna Munteni, prin viceprimar- Miron Nică

 • 38. Comuna Nămoloasa, prin primar -Răsmeriță Adrian

 • 39. Comuna Negrilești, prin primar - Fuică - Haisler Alexandru

 • 40. Comuna Nicorești, prin viceprimar - Gârleanu Gabriel

 • 42. Comuna Pechea, prin primar - Măncilă Mihai

 • 43. Comuna Piscu, prin primar -Vlad Ștefan

 • 44. Comuna Poiana, prin primar-Trofim Tudor

 • 45. Comuna Priponești, prin primar - Bîra lancu

 • 46. Comuna Rădești, prin primar - Porumb loan

 • 47. Comuna Rediu, prin primar - Mihai Fănel

 • 48. Comuna Schela, prin primar - Petrea Măricel

 • 49. Comuna Scînteiești, prin reprezentant - Pietraru Mihaela

 • 50. Comuna Slobozia Conache, prin primar - Ion Neculau

61. Comuna Vînători, prin primar - Sicuța Murgu


62. Comuna Vîrlezi, prin primar - Ștefan Patriche


63. Comuna Vlădești, prin primar - Eracli Drujescu