Hotărârea nr. 483/2015

Modificarea si completarea contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu S.C. Transurb S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 483 din 14.12.2015

pentru: modificarea și completarea Contractului nr. 52.186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu S.C. Transurb SA..

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 534/08.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 133862/08.12.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 133864/08.12.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile ort. 17, alin. (1), lit. V și lit. ”c”din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct.

14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin, (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă completarea și modificarea Contractului nr. 52.186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu S.C. Transurb S.A. cu prevederile Anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octarfî&n Kovacs

Anexa A la HCL nr. 483/14.12,2015

ACT ADIȚIONAL

NR.       /        2015

LA CONTRACTUL DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 52.186/08.05.2015 Nr.____________/____________

Municipiul Galați, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr R062TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Marius Stan, avand funcția de Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, inregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comerțului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de înregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin Genica Totolici, avand funcția de Director General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se modifică ‘Capitolul 7. Garanția, punctul 7.1” din Contractul de delegare a gestiunii " serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015, care va avea următoarea formă:” în termen de 30 de zile de la data incheierii prezentului Contract, Operatorul este obligat sa Constituie, cu titlu de garanție, in contul Autorității Contractante, o suma reprezentând 8,33 % din valoarea anuala a redeventei.”

Articolul 2

Se introduce la art. 13.7 Activități conexe Serviciului de transport public local, art. 13.7.6. cu următorul conținut: “Excedentul rezultat din activitățile conexe poate fi folosit pentru ornamentarea orașului cu ocazia diferitelor evenimente festivețzilele orașului, sărbători legale , sărbători de iarna, etc)”.

Articolul 3

Se completează Anexa 2 “Program de Transport al Operatorului” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 conform Anexei 1 din prezentul Act Adițional;

Articolul 4

Se completează Anexa 11 “Indicatori de performanta ai serviciului si modalitatea de calcul al penalităților” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 conform Anexei 2 din prezentul Act Adițional;

Articolul 5

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 rămân neschimbate.

Municipiul Galați

Operator


Anexa 1 la Actul Adițional nr.__/________

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in funcție de gradele de mobilitate se prezintă astfel:

1. Program normal: de la data de 01.01.2016 - 08.05.2016

2 Program de vara: de la data de — nu este cazul

 • 3. Program de noapte 21.00 - 5.00: exista 3 grafice de circulație prin care se asigura transportul personalului de bord (cond. autobuze, troleibuze si tramvaie) la si de la locul de munca, la inceputul si sfârșitul programului de lucru - 42.270 kilometri echivalenți

 • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei

 • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa către S.C. Transurb S.A. de către U.A.T. cu cel puțin 5 zile Înainte (ex.: 31-1 ianuarie, Noaptea de înviere, Ziua Marinei, Serbările Galatiului etc.).

  ..Ml»'                                                                       .. .11

  Autobuz

  ii' i;      334.97X.70

  Troleibuz

  :    292.123,25

  Tramvai ,?

  1.341.965,48

  Total Km planificați

  1.969.067,43

Anexa 2.1.1 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie pe anul 2016


Program de transport planificat de circulație a tramvaielor in zile de luni - vineri 01.01.2016-08.05.2016


traseu

Itinerariul

Nr statii

Lungime km

Durata cursei min

5.00 - 6.30

6.30 - 8.30

8.30 - 13.30

13. 30 -17.00

17.00-19.30

19.30 - 21.00

21.00 -23.00

Nr vag

Frecv

Nr.

vag

Frecv

Nr.

vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr.

vag

Frecv

Nr.

vag

Frecv

1

Comat - Arcelor Mittal

16

10

40

1

40

1

40

-

-

1

40

-

-

-

1

40

3

Micro 19 - Arcelor Mittal

22

14,2

56

1

56

1

56

-

-

1

56

-

-

-

-

1

56

5

Micro 19 - Bazinul Nou

33

20.6

72

2

36

-

-

-

-

2

36

-

-

-

-

1

72

6

Arcelor Mittal - Bazinul Nou

29

18

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

7

Micro 19 - Piața Centrala

27

14

60

-

-

4

15

4

15

4

15

4

15

2

30

2

30

8

Piața Centrala - Bazinul Nou

17

10

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

39

Micro 19 - Cimitir Israelit

39

18

72

5

14

8

9

8

9

8

9

8

9

5

14

4

18

42

Comat - Bazinul Nou

30

17

56

2

28

2

28

-

-

2

28

-

-

-

-

1

56

44

Comat - Piața Centrala

21

10,6

42

-

-

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

1

40

TOTAL

14

-

21

-

17

23

17

12

15


Nota:


In prezent, se circula cu tramvaie numai la liniile 1 si 39; la traseul 1 se circula pana la Liceul 9 datorita lucrărilor de reabilitare a viaductului Nu se circula la liniile 3,5,6,7,8, 42,44 datorita lucrărilor de reabilitare str. Basarabiei si viaduct Arcelor - Mittal

La liniile 7 si 8 se asigura un autobuz

După finalizarea lucrărilor pe viaduct Arcelor - Mittal se va relua circulația la traseele 1,3,6,

Nota

Program lucru vatmani Tura 1  4,30 - 14,30

Tura 2 12,50-23,30

Tura 3 22,00 — 6,00


La tura 1 : - transport personal de bord 3,55 - 4,25 Depoul 1 - IPL - Depoul 1

 • - pauza de masa efectuata cu un vagon suplimentar conform graficelor Depoul 1 - Micro 19 - IPL - Micro 19- Piața Centrala - Micro 19 - Depoul 1

 • - transport materiale intre depoul 1 - depoul 2 care se efectuează cu cărucior transport atașat de un vagon cu întoarcere la IPL

 • - tractat vagon defect cuplat cu un alt vagon atunci când este cazul; transport vagon defect intre depoul 1 si depoul 2 cu întoarcere la IPL,de asemenea tractat cu un alt vagon motor

 • - probe dinamice de traseu la vagon reparat când este cazul

 • 3) La tura 2 : - Pauza de masa efectuata cu un vagon suplimentar conform graficelor Depoul 1 - Micro 19 - IPL - Micro 19 Piața Centrala - Micro 19 - Depoul 1

 • - probe dinamice de traseu la vagon reparat când este cazul

 • 4) La tura 3 : transport personal de bord 23,30 - 24,00 Depoul 1 - IPL - Depoul 1

transport personal muncitor la ora 24,00 cu autotum

Program de transport planificat de circulație a tramvaielor in zile de sambata - duminica si sărbători legale 01.01.2016-08.05.2016

traseu

Itinerariul

Nr statîi

Lungime km

Durata cursei min

5.00 - 6.30

6.30 - 830

8.30 -13.30

13. 30 - 17.00

17.00 -19.30

19.30-21.00

21.00 -23.00

Nr vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr.

vag

Frecv

Nr.

vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

1

Comat - Arcelor Mittal

16

10

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Micro 19 - Arcelor Mittal

22

14,2

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Micro 19 - Bazinul Nou

33

20.6

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Arcelor Mittal - Bazinul Nou

29

18

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

7

Micro 19 — Piața Centrala

27

14

60

-

-

2

30

3

20

3

20

2

30

2

30

2

30

8

Piața Centrala - Bazinul Nou

17

10

36

-

-

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

39

Micro 19 - Cimitir Israelit

39

18

72

4

18

5

14

5

14

5

14

5

14

5

14

4

18

42

Comat — Bazinul Nou

30

17

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Comat - Piața Centrala

21

10,6

42

-

-

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

1

40

TOTAL

5

11

12

12

11

11

9

Nota:

In prezent, se circula cu tramvaie numai la liniile 1 si 39; la traseul 1 se circula pana la Liceul 9 datorita lucrărilor de reabilitare a viaductului

Nu se circula la liniile 3,5,6,7,8, 42,44 datorita lucrărilor de reabilitare str. Basarabiei si viaduct Arcelor - Mittal

La liniile 7 si 8 se asigura un autobuz

După finalizarea lucrărilor pe Ia viaduct Arcelor - Mittal se va relua circulația la traseele 1,3,6,

Nota

Program lucru vatmani Tura 1 4,30 - 14,30

Tura 2 12,50-23,30

Tura 3 22,00- 6,00

La tura 1 : - transport personal de bord 3,55 - 4,25 Depoul 1 - IPL - Depoul 1

 • - pauza de masa efectuata cu un vagon suplimentar conform graficelor Depoul 1 - Micro 19 - IPL - Micro 19- Piața Centrala - Micro 19 - Depoul 1

 • - transport materiale intre depoul 1 - depoul 2 care se efectuează cu cărucior transport atașat de un vagon cu întoarcere la IPL

 • - tractat vagon defect cuplat cu un alt vagon atunci când este cazul; transport vagon defect intre depoul 1 si depoul 2 cu intoarcere la IPL,de asemenea tractat cu un alt vagon motor

 • - probe dinamice de traseu la vagon reparat când este cazul

 • 5) La tura 2 : - Pauza de masa efectuata cu un vagon suplimentar conform graficelor Depoul 1 - Micro 19 - IPL - Micro 19 - Piața Centrala - Micro 19 - Depoul 1

 • - probe dinamice de traseu la vagon reparat când este cazul

 • 6) La tura 3 : transport personal de bord 23,30 - 24,00 Depoul 1 - IPL - Depoul 1

transport personal muncitor la ora 24,00 cu autotum

Anexa 2.1.2 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de troleibuze pe anul 2016

01.01.2016-08.05.2016

Program de transport planificat de circulație a troleibuzelor in zile de luni pana vineri in peri

Traseul

Itinerariul

Nr stafii

Lungime km

Durata cursei inin

5.00-6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13. 00-16.00

16.00-20.00

20.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

102 T

Micro 19 - Parc CFR

Micro 19

?9

16,66

70

6

12

8*

9

8

9

8

9

8

9

6

12

104 T

Tiglina III- Parc CFR- Tiglina III

29

■ 14.45

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

2

30

Program de transport planificat

de circulație a troleibuselorr in zile de sambata - duminica si sărbători legale in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Tra seul

Itinerariul

Nr stafii

Lungime km

Durata cursei min

5.00-6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

102 T

Micro 19 - Parc CFR

Micro 19

29

Î6.66

70

-

-

6

12

6

12

6

12

6

12

4

18

104 T

Tiglina III- Parc CFR-Tiglina III

29

14.45

60

-

-

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

de ci

01.01.2016-08.05.:

Anexa 2.1.3 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze pe anul 2016 Program de transport planificat ie a autobuzelor in zile de luni pana vineri in perioad

Traseul

Itinerariul

Nr sta ti i

Lungime km

Durata cursei min

5.00-6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13. 00-16.00

16.00-20.00

20.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

11

Micro 13 Piața Centrala

Micro 13

32

1.5.56

76

4

19

8*

9

8

9

8

9

8

9

6

12

22

Micro 40 Gara CFR-

Micro 40

26

14,18

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

34

Intfor-Micro 13-

Micro 39-Intfor

36

17,9

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

25**

Filesti-Micro 40-FiIesti

8

8.2

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

26

Micro 13-Gara CFR-

Micro 13

23

13,88

56

2

28

2*

28

2

28

2

28

2

28

2

28

9

Tiglina III Gara CFR Tiglina III

19

10,73

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

2

30

104 T

Tiglina III- Parc CFR- Tiglina III

29

14.45

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

2

30

19

Șiretul

Compl. Francezi Gradina Publica Șiretul

30

17,56

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

1

60

20

Compl. Șiretul -Gara CFR-

Compl.Siretul

20

11.37

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

2

30

Traseul

Itinerariul

Nr. statii

Lungime km

Durata cursei min

5.00-6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

10

INTFOR D.Cantemir

32

23.06

90

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

17

Metro- D.Cantemir -Metro

43

26,62

100

2*

50

2*

50

2

50

2

50

2*

50

2

50

15

Intfor - Piața Centrala

12

7.1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

31

Micro 19 Gara Bărboși

Micro 19

12

6,41

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

12

Metro - Piața Centrala -Metro

27

17.3

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

16**

Trecere Bac -Piața Centrala - Trecere Bac

21

9.9

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

36

COMAT-P-ta Energ.-Gara CFR - COMAT

23

16

58

2

29

2

29

2

29

2

29

2*

29

1

58

102 T

Micro 19 - Parc CFR Micro 19

29

16,66

70

6

12

8*

9

8

9

8

9

8

9

6

12

105

Micro 19—Grad.Publica

Micro 19

29

17.6

70

4

17

6

12

6

12

6

12

6

12

4

17

29

Micro 19- Compl.

Francezi - Gara CFR-

Micro 19

32

21.30

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

35

Piața centrala -Metro

25

14.4

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

8

Piața Centrala - LAS Badalan-P-ta Centrala

18

16,0

60

Circula conform graficului orar

7TV

Micro 19-P-ta Centrala

26

12,7

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

8TV

P-ta Centrala- Bazin

12

9

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

-

-

14

Micro 40 — Micro 19

18

13,4

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TOTAL

44*

56*

56*

56

55*

40


* se asigura si mașini suplimentare fata de diagrama conform graficelor de circulație.

Nota: La numărul de mijloace de transport se adauga 30%. necesar pentru acoperirea imobilizărilor si rezervelor. NOTA:      - Schimbul de tura se va face fara a perturba diagrama;


 • - Autobuzele se vor incadra de la căpătui de linie cel mai apropiat;

 • - Transportul personalului de bord din tura II se va asigura cu personalul de noapte cu plecare la ora 0.00 din Autobaza 1.


 • - Transportul conducătorilor auto ce deservesc traseele 9,20, 22, 26 si 29 se va asigura tot cu personalul de noapte prin efectuarea unei curse suplimentare cu plecare din Autobaza 1.

~ Personalul care deservește statia de carburanți va fi transportat la ora 0.30 cu autovehiculul de serviciu din sediu;

 • - ** Traseele 16 si 25 circula conform grafic : tr.16 - prima plecare la 6.30 de la Trecere Bac si ultima la 20.30 de la Trecere Bac .

tr.25 - prima plecare la 6,30 de la Filesti si ultima la 20.30 de la Filesti;

 • - In intervalul orar 7.15- 8.30 se va suplimenta nr. de autobuze,după cum urmeaza:

 • -  Traseul 102 cu 8 autobuze, (capat de linie in Micro 19), care vor efectua cate o jumătate de cursa cu plecare din Micro 19 pana la Parc CFR. Retragerea autobuzelor se va face de la Parc CFR.

Traseul 11 cu 4 autobuze cu plecare din Micro 13 care vor efectua cate o cursa. Retragerea se va efectua din Micro 13.

Traseele 9,19, 20 si 104 cu cate 2 autobuze care vor efectua cate o semicursa cu plecare din Tiglina III, respectiv Șiretul. Retragerea se va face de la GARA CFR respectiv Gradina Publica.

Traseul 26 care va efectua o cursa cu plecare din Micro 13. Retragerea se va efectua din Micro 13.

 • - La traseul 36 se va asigura suplimentar un autobuz la ora 16.00 din Gara CFR pentru o jumătate de cursa.

Retragerea se va face de la COMAT.

 • - La traseul 17 se va asigura suplimentar un autobuz la ora 5.00 din Dimitrie Cantemir care va efectua o jumătate de cursa pana la Metro. După aceea autobuzul va fi incadrat la traseul 102 cu plecare de la Parc CFR.

 • - La traseul 17 se va asigura suplimentar un autobuz de la cursele convenții Ia ora 7.15 din Dimitrie Cantemir, care va efectua o semicursa pana la METRO si apoi se va retrage la Autobaza.

 • - La traseul 17 se va asigura suplimentar un autobuz de la cursele de convenție cu plecare Ia ora 16.12 de la Metro care va efectua o cursa. Retragerea se va efectua de la Metro.

 • -  La traseele 9,20, 22, 26 si 29 se vor asigura suplimentar plecări la ora 23.00 din Gara CFR către oraș funcție de mersul trenurilor.

 • -  Tr. 10 si 17 se vor asigura cu cel puțin o mașina cu platforma funcționala, pt. persoane cu handicap locomotoriu.

La sfârșitul zilei de munca (tura I + tura II) se va face obligatoriu plinul la rezervor. Responsabil — șeful de coloana, cu confirmare pe F.P.

 • -  Traseele 9,17,19, 20, 31 la orele de vârf se vor asigura cu autobuze de 12 m.

 • -  La traseul 11, obligatoriu, se vor asigura autobuze de 12 m si pentru suplimentare tot de 12 m.

 • -  Traseele 102 si 104 sunt trasee de troleibuz. In caz de necesitate traseele 102 si 104 pot fi transformate in traseele 101, respectiv 103 cu întoarcere in CENTRU prin Strada Brigadierilor.

 • -  In cazul suplimentarilor si in cazul căderilor de tensiune mai mari de o jumătate de ora, traseele de troleibuz vor fi asigurate cu autobuze.

 • -  Traseele 25, 15, 16, si 8 (P-ta Centrala - IAS Badalan) se vor asigura cu autobuze de capacitate medie.

 • -  Retragerea troleibuzelor se va efectua de la PARC CFR.

 • -  Asigurarea zilnica a pauzei de masa a personalului de bord, conform CCM, se va efectua suplimentar cu 3 autobuze, cu plecare din Autobaza 1 către capetele de linie, după cum urmeaza:

 • -  Pentru conducătorii auto din TURA I se va asigura in intervalul orar : 08.30-11.00

- Pentru conducătorii auto din TURA II se va asigura in intervalul orar 16.30-19.00.

- Program de lucru șoferi:

TURA I (Schimb I) : 05.00-13.00 TURA II (Schimb II) : 13.00-22.30 TURA DE NOAPTE : 21.00-5.00 SPECIAL 1: 5.00- 9.00            SPECIAL II: 13.00-18.00

13.00- 18.00                           21.00-24.00

Program de transport planificat

de circulație a autobuzelor in zile de sambata - duminica si sărbători legale in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Tra seul

Itinerariul

Nr stafii

Lungime km

Durata cursei min

5.00-6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

11

Micro 13 Piața Centrala

Micro 13

39

15.56

76

6

12

6

12

6

12

4

19

4

19

22

Micro 40 Gara CFR-

Micro 40

26

14,18

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

34

Intfor- Micro 13-Micro39-Intfor

36

17,9

70

-

-

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

25*

Filesti- Micro 40-Filesti

8

8.2

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

26

Micro 13-

GaraCFR-Micro 13

23

13,88

56

2

28

2

28

2

28

2

28

2

28

2

28

9

Tiglina III Gara CFR Tiglina III

19

10,73

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

104 T

Tiglina III- Parc CFR-Tiglina III

29

14.45

60

-

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

19

Șiretul Compl. Francezi Gradina Publica

Șiretul

30

17,56

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

20

Compl.Siretul -Gara CFR compl. Șiretul

20

11.37

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

Tra seul

Itinerariul

Nr statii

Lungime km

Durata cursei min

5.00-6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

10

IN1EOR

D.Cantemir

32

23,06

90

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

17

Metro- D.Cantemir-

Metro

43

26,62

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

15

Metro-Albatros -INTFOR-Piata - Metro

12

7.1

30

-

1

30

1

30

1

30

1

60

1

60

31

Micro 19 Gara Bărboși

Micro 19

12

5,4 i

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

12

Metro- P-ta Centrala-Metro

27

17.3

70

-

-

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

16*

Trecere Bac- P-ta Centrala-Trecere Bac

21

9.9

60

-

-

1

60

1

60

-

-

-

-

-

-

36

COMAT- Gara CFR -COMAT

23

16

58

1

58

1

58

1

58

1

58

1

58

1

58

102 T

Micro 19 - Parc CFR Micro 19

29

16.66

70

-

-

6

12

6

12

6

12

6

12

4

18

105

Micro 19—Grad. Publica

Micro 19

29

17.6

70

-

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

29

Micro 19 — Compl. Francezi - Gara CFR-

Micro 19

32

21.3

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

35

P-ta Centrala -Metro -P-ta Centrala

25

14.4

60

-

-

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

8

P-ta Centrala-P-IAS Badalan-P-ta Centrala

18

16,0

60

Circula conform graficului orar

7TV

P-ta Centrala — Micro 19

26

12,7

60

-

-

1

60

1

60

1

60

8TV

P-ta centrala - Bazin

12

9

36

-

-

1

36

1

36

1

36

1

36

14

Micro 40 - Micro 19

18

13.4

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

TOTAL

16

47

47

46

40

32


imbul de tura se va tace tara a perturba diagrama;

- Autobuzele se vor încadra de la căpătui de linie cel mai apropiat;


 • - Transportul personalului de bord din tura II se va asigura cu personalul de noapte cu plecare la ora 0.00 din Autobaza 1.

 • - Transportul conducătorilor auto ce deservesc traseele 9,20, 22, 26 si 29 se va asigura tot cu personalul de noapte prin efectuarea unei curse suplimentare cu plecare din Autobaza 1 ;

 • - Personalul care deservește statia de carburanți va fi transportat la ora 0.00 cu autovehiculul de serviciu din sediu;

 • - Traseele 16 si 25 circula conform grafic : tr. 16 - prima plecare la 6.30 de la Trecere Bac si ultima la 20.30 de la Trecere Bac .

tr. 25 - prima plecare la 6,30 de la Filesti si ultima la 20.30 de la Filesti;

 • - Tr. 10 si 17 se vor asigura cu cate cel puțin o mașina cu platforma funcționala, pt. persoane cu handicap locomotoriu.

 • - La sfârșitul zilei de munca (tura I + tura II) se va face obligatoriu plinul la rezervor. Responsabil - șeful de coloana,cu confirmare pe F.P.

 • - La traseele 9, 20,22,26 si 29 se vor asigura suplimentar plecări la ora 23.00 din Gara CFR către oraș funcție de mersul trenurilor.

 • - Tr. 10 si 17 se vor asigura cu cel puțin o mașina cu platforma funcționala, pt. persoane cu handicap locomotoriu.

 • - La sfârșitul zilei de munca (tura I + tura II) se va face obligatoriu plinul la rezervor. Responsabil - șeful de coloana, cu confirmare pe F.P.

 • - Traseele 9, 17,19, 20, 31 la orele de vârf se vor asigura cu autobuze de 12 m.

 • - La traseul 11, obligatoriu, se vor asigura autobuze de 12 m si pentru suplimentare tot de 12 m.

 • - Traseele 102 si 104 sunt trasee de troleibuz. In caz de necesitate traseele 102 si 104 pot fi transformate in traseele 101, respectiv 103 cu intoarcere in CENTRU prin Strada Brigadierilor.

 • - In cazul suplimentarilor si in cazul căderilor de tensiune mai mari de o jumătate de ora, traseele de troleibuz vor fi asigurate cu autobuze.

 • - Traseele 25, 15, 16, si 8 (P-ta Centrala - IAS Badalan) se vor asigura cu autobuze de capacitate medie.

Retragerea troleibuzelor se va efectua de la PARC CFR.

 • -  Asigurarea zilnica a pauzei de masa a personalului de bord, conform CCM, se va efectua suplimentar cu 3 autobuze, cu plecare din Autobaza 1 către capetele de linie, după cum urmeaza:

 • -  Pentru conducătorii auto din TURA I se va asigura in intervalul orar : 08.30-11.00

 • -  Pentru conducătorii auto din TURA II se va asigura in intervalul orar 16.30-19.00.

 • - Program de lucru șoferi: Tura I (Schimb I) : 05.00-13.00 Tura II (Schimb II) : 13.00-22.30 TURA DE NOAPTE : 21.00-5.00

SPECIAL 1:   05.00- 09.00           SPECIAL II: 13.00-18.00

13.00- 18.00                            21.00-24.00

Anexa 2.2 - Program de Circulație

Anexa 2.2.1 - Program de circulație tramvaie

Zile lucratoare                                                                    Tramvai TRASEUL 1

T raseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

1

10 km

Tur - 8 statii

1/40’

1/40’

1/40’

1/40’

4

Tur-

Mittal

5.50

23.00

1

Masnitz

Liceul 3

Micro 39

Comat

Retur - 8 statii

1/40’

1/40’

1/40’

1/40’

Retur-

Comat

5.30

23.20

1

Micro 39...

Masnitz

Mittal

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv Cap de liniei 1 x 2.80 km = 2.8 km 1 trv cap de linie 2 1 x 2.80 km = 2.8 km Total tur: 2.8 km

Total retur: 2.8 km

Total km dislocări: 5.6 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 1/ zi lucratoare

45.6 km/zi

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare sî sărbători legale                                                       tramvai TRASEUL 1

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

1

10 km

Tur - 8 statiî

Tur

Mittal

-

-

Masnitz

Liceul 3

Micro 39

Comat

Retur - 8 sta ti i

Comat

Retur

Micro 39...

-

-

Masnitz

Mittal

Total kilometri efectuați pentru traseul 1 /zile nelucratoare: -zero

Total kilometri efectuați pentru traseul 1 ZL+ZN = 1.048,8 km/luna

Zile lucratoare                                                                  Tramvai TRASEUL 3

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

3

14.2 km

Tur -11sta tii

1/56’

1/56’

1/56’

1/56’

4

Tur-

Mittal

548

23.00

1

P-ta Energiei Ireg Spital Jud. Micro 19

Retur - Ustatii

1/56’

1/56’

1/56’

1/565’

Retur -

Micro 19

5.20

23.28

1

Siderurgistilor P-ta Energiei Mittal

Număr kilometri:

4 curse x 14.2 km = 56,8 km

56,8 km/zi

9.0 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 trv Cap de liniei 1 x 4.5 km = 4.5 km 1 trv cap de linie 2 1 x 4.5 km = 4.5 km Total tur: 4.5 km

Total retur 4.5 km

Total km dislocări: 9.0km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 3/ zi lucratoare

65,8 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale

tramvai TRASEUL 3

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

3

14.2 km

Tur - Ustatii

Tur

Mittal

-

-

P-ta Energiei

Ireg

Spital Jud.

Micro 19

Retur - Ustatii

Micro 19

Retur

Siderurgistilor

-

-

P-ta Energiei

Mittal

Număr kilometri:

- curse x km = km

-

-

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei -

1 abz cap de linie 2 -

Total tur: - km

Total retur: - km

Total km dislocări: - km

Număr total kilometri efectuat! pentru traseul 3/ zi nelucratoare

-

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015 -31.12.2015

Zile lucratoare                                                         Tramvai TRASEUL 5

Traseul/

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

Lungimea traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

5

20.6 km

Tur - 18 statii

2/36’

2/36’

1/72’

7,5

Tur-

Micro 19...

5.05

23.02

2

IREG...

IC.frimu

Str. Domneasca

Bazin

Retur-17 statii

Bazin

2/36’

2/36’

1/72’

Retur -

IC Frimu...

5.40

22.25

2

IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

7,5 curse x 20.6 km = 185.4 km/zi

154,5 km/zi

18 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 trv Cap de liniei 2 x 4.5 km = 9.0 km

2 trv.cap linie 1  2 x 4.5 km = 9.0 km

Total 18 km

Total km dislocări: 18 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 5 / zi lucratoare

3.967,5 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 5/zile lucratoare: 172,5 km/zi x 23 ZL = 3.967,5 km/luna

Zile nelucratoare si sărbători legale

Tramvai TRASEUL 5

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

5

20.6 km

Tur - 18 statii

Tur-

Micro 19...

-

-

IREG...

IC.frimu Str. Domneasca Bazin

Retur - 17statii

Retur -

Bazin

-

-

IC Frimu... IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

- curse x 20.6 = - km

km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

 • - trv Cap de liniei -

 • - trv cap linie 2

Total:- km

Total km dislocări: -km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 5 / zi nelucratoare

-km

Total kilometri efectuați pentru traseul 5 /zile nelucratoare: -

Total kilometri efectuați pentru traseul 5 ZL+ZN = 3.967,5 km efectivi/ luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015-31.12.2015

Zile lucratoare                                                                    Tramvai TRASEUL 6

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

6

18 km

Tur - 16 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

31

Tur-

Mittal

5-55

21.55

2

P-ta Energiei.. IC Frimu... Baia Corn.. Bazin

Retur-15 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Bazin

5.25

22.25

2

IC Frimu... P-ta Energiei.. Mittal

Număr kilometri:

31 curse x 18 km = 558 km

558 km/zi

26.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv Cap de liniei 1 x 6.6 km = 6.6 km 1 trv cap de linie 2 1 x 6.6 km = 6.6 km Total tur:13.2 km

Total retur: 13.2 km

Total km dislocări: 26.4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 6/ zi lucratoare

584,4 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 6 /zile lucratoare: 584,4 km/zi x 23 ZL = 13.441,2 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015 -31.12.2015

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      tramvai TRASEUL 6

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

6

18 km

Tur - 16 statii

i/6o’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

16

Tur

Mittal

6.25

21.55

1

P-ta Energiei..

IC Frimu...

Baia Corn..

Bazin

Retur - 15 statii

Bazin..

i/6o*

i/6o’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

Retur

IC Frimu...

5.55

22.25

1

P-ta Energiei..

Mittal

Număr kilometri:

16 curse x 18 km = 288 km

288 km/zi

13.2 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv Cap de liniei 1 x 6.6km = 6.6 km 1 trv cap de linie 2 1 x 6.6km = 6.6 km Total tur: 6.6 km

Total retur: 6.6 km

Total km dislocări: 13.2 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 6/ zi nelucratoare

301.2 km/zi


Total kilometri efectuați pentru traseul 6 /zile nelucratoare: 301.2 km/zi x 8 ZN = 2.409,6 km/luna

Total kilometri efectuați pentru traseul 6 ZL+ZN = 15.850,8 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare                                                               Tramvai TRASEUL 7

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

7

14 km

Tur -13 statii

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

2/30’

56

Tur-

Micro 19...

6.25

22.40

4

IREG...

IC.frimu

Str. G. Cosbuc

P-ta Centrala

Retur -14 statii

P-ta Centrala

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

2/30’

Retur -

IC Frimu...

6.24

22.39

4

IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

56 curse x 14 = 784 km/zi

784 km/zi

50 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj : 2trv Cap de liniei 2x4.5 km = 9.00 km 2 trv. cap linie 2   2 x 8.00 km = 16km

Total tur:25 km

Total retur:25 km

Total km dislocări: 50 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 7 / zi lucratoare

834 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 7/zile lucratoare: 834 km/zi x 23 ZL = 19.182 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-0S.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale                                       Tramvai TRASEUL 7

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

7

14 km

Tur -13 statii

2/30’

3/2O’

3/20’

2/30’

2/30’

39

Tur-

Micro 19...

6.25

22.35

3

IREG...

IC.frimu

Str. G. Cosbuc

P-ta Centrala

Retur - 14 statii

2/30’

3/20’

3/20’

2/30’

2/30’

Retur -

P-ta Centrala

6.34

22.34

3

IC Frimu...

IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

39 curse x 14 = 546 km

546 km/zi

41 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 trv Cap de liniei 2 x 8.00 km =16.0 km

1 trv. cap linie 2   1 x 4.50 km = 4.5 km

Total tur:20.5 km

Total retur:20.5 km

Total km dislocări: 41 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 7 / zi nelucratoare

587 km

Total kilometri efectuați pentru traseul 7 /zile nelucratoare: 587 km/zi x 8 ZN = 4.696 km/luna

Total kilometri efectuați pentru traseul 7 ZL+ZN = 23.878 km efectivi/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015 -31.12.2015

Zile lucratoare

Tramvai TRASEUL 8

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-

20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

8

10 km

Tur - 10 statii

1/36

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

27,5

Tur-

P-ta Centrala

5.27

21.59

1

Baia Comunala

Str. Domneasca

Bazinul Nou

Retur - 9 statii

Bazinul Nou

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

Retur -

Str. Domneasca

5.45

22.20

1

Baia Comunala

P-ta Centrala

Număr kilometri:

27,5 curse x 10 km = 275 km/zi

275 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1. trv Cap de liniei 1 x 4,5 km = 4,5 km Total tur 4,5 km

Total retur: 4,5 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 8 / zi lucratoare

284 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 8/zile lucratoare: 284 km/zi x 23 ZL = 6.532 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015-31.12.2015

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                 Tramvai TRASEUL 8

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

8

10 km

Tur - 10 statii

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

25,5

Tur-

P-ta Centrala

6.39

21.59

1

Baia Comunala

Str. Domneasca

Bazinul Nou

Retur - 9 statii

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

Retur -

Bazinul Nou

6.57

22.17

1

Str. Domneasca

Baia Comunala

P-ta Centrala

Număr kilometri:

25,5 curse x 10 km= 255 km

255 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj: Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz. trv Cap de liniei 1 x 4,5 km = 4,5 km Total tur 4,5 km

Total retur: 4,5 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 8 / zi nelucratoare

264.00 km

Total kilometri efectuați pentru traseul 8 /zile nelucratoare: 264.00 km/zi x 8 ZN = 2112 km/luna

Total kilometri efectuați pentru traseul 8 ZL+ZN = 8.644.00 km efectivi/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Tramvai TRASEUL 39

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

39

18 km

Tur - 20 statii

5/14’

8/9’

8/9’

8/9’

8/9’

5/14’

103

Tur-

Micro 19...

5:00

22:18

8

IREG......

Micro 39......

Bariera Traian ..

Cimitir Israelit.

Retur - 19 statii

5/14’

8/9’

8/9’

8/9’

8/9’

5/14’

Retur -

Cimitir Israelit

5:00

22:17

8

Bariera Traian

Micro 39......

Micro 19......

Număr kilometri:

103 curse x 18 km = 1854 km

1863 km/zi

90.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 trv Cap de liniei 4x6.80 km = 27.2 km 4 trv cap de linie 2 4 x 4..50 km = 18.0 km Total tur: 45.2 km

Total retur: 45.2 km

Total km dislocări: 90.4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 39 / zi lucratoare

1944,40 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 39 /zile lucratoare: 1944,40 km/zi x 23 ZL =44.721,20 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      tramvai TRASEUL 39

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

39

18 km

Tur - 20 statii

4/18’

5/14’

5/14’

5/14’

5/14’

4/18’

66.5

Tur-

Micro 19...

5.15

22.15

5

IREG......

Micro 39......

Bariera Traian ..

Cimitir Israelit..

Retur - 19 statii

Cimitir Israelit

4/18’

5/14’

5/14’

5/14’

5/14’

4/18’

Retur-

Bariera Traian

5.18

22.13

5

Micro 39......

Micro 19......

Număr kilometri:

64.5 curse x 18 km = 1197 km

1197 km/zi

54.2 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2trv Cap de liniei 2x6.80 km =13.6 km 3trv cap de linie 2 3 x 4. .50 km - 13.5 km Total tur: 27.1 km

Total retur: 27.1 km

Total km dislocări: 54.2 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 39 / zi nelucratoare

1251,2 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 39 /zile nelucratoare: 1251,2 km/zi x 8 ZN = 10.009,60 km/luna Total kilometri efectuați pentru traseul 39 ZL+ZN = 54.730,80 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015 -31.12.2015

Zile lucratoare

Tramvai TRASEUL 42

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

42

17 km

Tur -16 statii

2/28’

2/28’

2/28’

1/56’

10

Tur-

Comat..

5.15

15.47

2

Masnitz..

IC.frimu

Str. Domneasca

Bazin

Retur - 16 statii

Bazin

2/28’

2/28’

2/28’

1/56’

5.43

22.20

Retur -

IC Frimu...

2

Masnitz

Comat

Număr kilometri:

10 curse x 17 = 170 km/zi

170 km/zi

38,4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv. x 13,6 km = 13,6 km

1 trv. x 10,8 km = 10,8 km.

Total tur: 24,4

1 trv. x 8,4 km = 8,4 km

1 trv. x 5,6 km = 5,6 km.

Total retur: 14 km

Total km dislocări: 38,4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 42 / zi lucratoare

208,4 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 42/zile lucratoare: 208,4 km/zi x 23 ZL = 4.793,4 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015 -31.12.2015

Zile nelucratoare si sărbători legale

Tramvai TRASEUL42

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

42

17 km

Tur - 16 statii

Tur-

Comat

-

-

Masnitz..

IC.frimu

Str. Domneasca

Bazin

Retur - 16 statii

Retur -

Bazin

-

-

-

IC Frimu...

Masnitz

Comat

Număr kilometri :

- curse x 17 = - km

-

-

Număr kilometri iesirî/intrari garaj:

-trv Cap de liniei -

- trv cap linie 2   -

Total:- km

Total km dislocări: - km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 42 / zi nelucratoare

-

Total kilometri efectuați pentru traseul 42 /zile nelucratoare: -

Total kilometri efectuat! pentru traseul 42 ZL+ZN = 4.167,6 km efectivi/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Tramvai TRASEUL 44

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

rî de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

44

10.6 km

Tur - 10 statîi

2/20’

2/20’

2/20’

2/20’

1/40’

42.5

Tur-

Comat.

6.30

22.14

2

Micro 39..

IC.frimu

Baia Corn...

P-ta Centrala

Retur - Ustatii

P-ta Centrala..

2/20’

2/20’

2/20’

2/20’

1/40’

6.30

22.35

Retur -

IC Frimu...

2

Micro 39..

Comat

Număr kilometri:

42.5 curse x 10.6 = 450,5 km/zi

450,5 km/zi

14.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv Cap de liniei 1 x 2.8 km = 2.8 km

1 trv.cap linie 2 1x 4.5 km = 4.5km Total 7.3km

Total km dislocări: 14.6 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 44 / zi lucratoare

465,1 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 44/zile lucratoare:465,1 km/zi x 23 ZL = 10.697,3 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil în perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale

Tramvai TRASEUL44

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

44

10.6 km

Tur - 10 statii

2/20’

2/20’

2/20’

2/20’

1/40’

42.5

Tur-

Comat

6.30

22.14

2

Micro 39

IC.frimu

Baia Corn.

Piața

Retur -11 statii

2/20’

2/20’

2/20’

2/20’

1/40’

Retur -

Piața

6.30

22.35

2

IC Frimu...

Micro 39

Comat

Număr kilometri:

42.5 curse x 10.6 = 450,5 km

450,5 km/zi

14.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv Cap de liniei 1x4.5 km = 4.5km 1 trv cap linie 2   1 x 2.8 km = 2.8 km

Total:7.3 km

Total km dislocări: 14.6 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 44 / zi nelucratoare

465,1 km

Total kilometri efectuați pentru traseul 44 /zile nelucratoare: 465,1 km/zi x 8 ZN = 3.720,8 km/luna

Total kilometri efectuați pentru traseul 44 ZL+ZN =14.418,1 km efectivi/luna

Anexa 2.2.2 - Program de circulație troleibuze

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare                                                                   Troleibuze TRASEUL 104

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

104

14.45 km

Tur-

2/30’

2/30’

3/20’

3/20’

3/20’

2/30’

37

Tur-

Tig.lll...

5:15

22:15

4

Tig.l...

Parfumul Teilor...

Cămine st...

Parc CFR

29 statii

Retur -

Parc CFR...

2/30’

2/30’

3/20’

3/20’

3/20’

2/30’

Retur -

Cămine st...

5:15

22:15

4

Tig.l...

Tig.lll

Număr kilometri:

37 curse x 14.45 = 447,95 km/zi

534,65 km/zi

20.8 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

3 tbz Cap de liniei => 3 x 1.5 km = 4.5 km 1 abz Cap de linie 2   1 x 6 km = 6.0 km

Total tur 10.4 km

Total retur. 10.4 km

Total km dislocari20.8 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 104 / zi lucratoare

555,45 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 104 /zile lucratoare: 555,45 km/zi x 22 ZL = 12.219,90 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale

Troleibuze TRASEUL 104

Traseul/ Lungimea

Iti nerari ul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

104

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

31

Tur -

Tig.lll...

6.15

21.45

2

Tig.l...

Parfumul Teilor...

Cămine st...

14.45 km

29 statii

Parc CFR

Retur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

Retur -

Parc CFR...

6.15

21.15

2

Cămine st...

Tig.l...

Tig.lll

Număr kilometri:

31 curse x 14.45 = 447,95 km

447,95 km/zi

6.0 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 tbz Cap de liniei => 2 x 1.5 km = 3.0 km Total tur: 3.0 km

Total retur: 3.0km

Total km dislocări: 6.0km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 104/zi nelucratoare

453,95 km

Total kilometri planificați pentru traseul 104 /zile nelucratoare: 453,95 km/zi x 9 ZN = 4.085,55 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 104 ZL+ZN = 16.305,45 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Troleibuze TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

102

16.66 km

Tur-15 statii

6/12’

16/4’

8/9’

8/9’

8/9’

6/12’

113,5

Tur-

Micro 19...

5:00

22:30

16

Spit. Județean...

Potc. de Aur....

Parf. Teilor...

Bloc Ialomița...

Parc CFR...

Retur -16 statii

6/12’

16/4’

8/9’

8/9’

8/9’

6/12’

Retur -

Gradina Publ...

5:00

22:30

16

P. Eminescu...

Spit. Județean...

Micro 19

Număr kilometri:

113,5 curse x 16.66 = 1890,91 km/zî

1890,91 km/zi

48 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

10 tbz Cap de linie 1 16 x 1.5 km = 24 km Total tur: 24 km

Total retur: 24 km

Total km dislocări: 48 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 102 zi lucratoare

1938,91 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 102/zile lucratoare: 1938,91 km/zî x 23 ZL = 42.656,02 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori

valabil 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                    Troleibuze TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

102

16.66 km

Tur-13 statii

6/12’

6/12’

6/12’

6/12’

4/18’

82,5

Tur-

Micro 19...

5:15

22:31

6

Spit. Județean...

Potc. de Aur....

Parf. Teilor...

Bloc Ialomița...

Parc CFR...

Retur -14 statii

6/12’

6/12’

6/12’

6/12’

4/18’

Retur -

Parc CFR...

5:06

22:12

6

P. Eminescu...

Spit. Județean...

Micro 19

Număr kilometri:

82,5 curse x 16.66 = 1374,45 km/zi

1.374,5 km/zi

18 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

8 tbz Cap de linie 1 6 x 1.5 km = 9 km Total tur: 9 km

Total retur: 9 km

Total km dislocări: 18 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 102/ zi nelucratoare

1.392,45 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 102/zile nelucratoare: 1.392,45 km/zi x 8 ZN = 11.139,6 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 102 ZL+ZN = 53.795,62 km efectivi/luna

Anexa 2.2.3 — Program de circulație autobuze

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Autobuze (Tramvai) TRASEUL 7

Traseul/ Lungimea

Itinerarîul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

Traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

Tur

1/60

1/60

1/60

1/60

-

13,5

Tur-

Micro 19...

6.30

19.30

1

7

12.7 km

26 statii

IREG...

IC.frimu Str. G. Cosbuc P-ta Centrala

Retur

P-ta Centrala

1/60

1/60

1/60

1/60

Retur -

IC Frimu...

7.00

19.00

1

IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

13 curse x 12,7 km = 171,45 km/zi

171,45 km/zi

12.50 km/zi

Număr kilometri îesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de liniei => 1 x 4.5 km = 4.50 km Total tur 4.5 km

1 abz. cap linie 2   1 x 8.00 km = 8.00 km

Total retur:8.00 km

Total km dislocări: 12.5 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 7 in zi lucratoare

183,95 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 7in zile lucratoare: 183,95 km/zi x 22 ZL = 4.046,9 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale Autobuze (Tramvai) TRASEUL 7

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

Tur

-

1/60

1/60

1/60

-

-

11,5

Tur-

Micro 19...

6.30

17.30

1

7

12.7 km

26 statii

IREG...

IC.frimu Str. G. Cosbuc P-ta Centrala

Retur

1/60

1/60

1/60

Retur -

P-ta Centrala

7.00

17.00

1

IC Frimu... IREG... Micro 19

Număr kilometri:

11,5 curse x 12,7 km = 146,05 km

146,05 km/zi

12.50 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei 1 x 4.5 km = 4.50 km Total tur: 4.5 km

1 abz. Cap linie 2 => 1 x 8.00 km = 8.00 km Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 12.5 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 7 in zi nelucratoare

158,55 km

Total kilometri planificați pentru traseul 7 in zile nelucratoare: 158,55 km/zi x 9 ZN = 1.426,95 km/luna

Total kilometri efectivi planificați pentru traseul 7 ZL+ZN = 5.473,85 km efectivi/ luna

Total kilometri echivalenți planificați pentru traseul 7= 5.473,85 km x 1.25 “u“ cf Ordinului nr 14/1982 MT - 6.842,32 km echivalenti/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil în perioada 01.11.2015 - 31.12.2015

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 8

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

Tur - 10 statii

-

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

-

9

Tur -

8

16.00 km

16 statii

P-ta Centrala..,

8:00

20:30

1

Calea Prutului...

Bazinul Nou...

Agrogal...

lAS Badalan

Retur - 8 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

IAS Badalan...

7:00

20:00

1

Agrogal...

Calea Prutului...

P-ta Centrala

Număr kilometri:

9 curse x 16 = 144 km/zi

144.00 km/zi

16.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 8.00 km

Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 16.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 8 in zi lucratoare

160.00 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 8 in zile lucratoare: 160.00 km/zi x 22 ZL = 3.520,00 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015 - 31.12.2015

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 8

Traseul/ Lungimea

Itinerarîul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/

Nr ieșiri/ intrări

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

zi

garaj

8

16.00 km

16 statii

Tur - 10 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

9

Tur-

P-ta Centrala..,

8:00

20:30

1

Calea Prutului...

Bazinul Nou...

Agrogal...

IAS Badalan

Retur - 8 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

IAS Badalan...

7:00

20:00

1

Agrogal...

Calea Prutului...

P-ta Centrala

Număr kilometri:

9 curse x 16 = 144 km/zi

144.00 km/zi

16.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1=> 1x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 8.00 km

Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 16.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 8 in zi nelucratoare

160.00 km

Total kilometri planificați pentru traseul 8 în zile nelucratoare: 160.00 km/zi x 9 ZN = 1.440,00 km/luna

Total kilometri efectivi planificați pentru traseul 8 ZL+ZN =4.960,00 km efectivi/luna

Total kilometri echivalenți planificați pentru traseul 8    4.960,00 km x 1.25“u“ cf Ordinului nr 14/1982 MT= 6.200,00 km echivalenti/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima


Autobuze (Tramvai) TRASEUL 8

8

9 km

12 statii

Tur-

1/36

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

25

Tur -

P-ta Centrala

5:15

19.29

1

Baia Comunala

Str. Domneasca

Bazinul Nou

Retur -

Bazinul Nou

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

Retur -

Str. Domneasca

5:33

19.47

1

Baia Comunala

P-ta Centrala

Număr kilometri:

25 curse x 9 km/zi = 225 km/zi

225 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz. trv Cap de liniei =>1 x 4,5 km = 4,5 km Total tur 4,5 km

Total retur: 4,5 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 8 in zi lucratoare

234 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 8 in zile lucratoare: 234 km/zi x 22 ZL = 5.148 km efectivi/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale Autobuze (Tramvai)TRASEUL 8

aseul/

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de

Plecări de la

Nr curse

Nr ieșiri/

Lungimea

Succedare

capete

traseu/

intrări

traseului

5.00

6.00-

9.00-

13.00- | 18.00-

21.00-

Prima | Ultima

zi

garaj

6.00

9.00

13.00

18.00

21.00

22.30

8

9 km

12 statii

Tur-

1/36’

1/36’

1/36’

16

Tur-

P-ta Centrala

6:27

15:27

1

Baia Comunala

Str. Domneasca

Bazinul Nou

Retur -

1/36’

1/36’

1/36’

Retur -

Bazinul Nou

6:45

15:45

1

Str. Domneasca

Baia Comunala

P-ta Centrala

Număr kilometri:

16 curse x 9 km/zi= 144.00 km

144.00 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz. trv Cap de liniei 1 x 4,5 km = 4,5 km Total tur 4,5 km Total retur: 4,5 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 8 in zi nelucratoare

153.00 km

Total kilometri planificați pentru traseul 8 in zile nelucratoare: 153.00 km/zi x 9 ZN = 1.377 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 8 ZL+ZN = 6.525 km efectivi/ luna

Total kilometri planificați pentru traseul 8 => 6.525 km x 1.25 = 8.156,25 km echivalenti/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/

Nr ieșiri/ intrări


Autobuze TRASEUL 9

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

zi

garaj

9

10.73 km

19 statii

Tur-

2/30’

4/15

3/20’

3/20’

3/20

2/30’

38,5

Tur -

Tig. III...

5:00

22:30

4

Tig. I...

Potc. De Aur...

Parfumul Teilor..

Gara CFR

Retur -

Gara CFR...

2/30’

4/15’

3/20’

3/20’

3/20’

2/30’

Retur -

Albatros...

5:00

23:00

4

Tig.l...

Tig.III

Număr kilometri:

38 curse x 10.73 = 413, 11 km/zi

413, 11 km/zi

42.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2abz Cap de liniei =>2x 4.50 km = 9.00 km

2 abz cap de linie 2 => 2 x 6.00 km = 12.00 km Total tur: 21.00 km

Total retur: 21.00 km

Total km dislocări: 42.00km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 9 in zi lucratoare

455,11/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 9 in zile lucratoare: 455,11 km/zi x 22 ZL = 10.012,42 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 9


Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacîtati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-23.00

Prima

Ultima

9

10.73 km

19 statii

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

36

Tur-

Tig. III...

5:00

22.30

2

Tig. I... Potc. De Aur...

Parfumul Teilor..

Gara CFR

Retur -

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Gara CFR...

5:00

23:00

2

Albatros... Tig.l... Tig.lll

Număr kilometri :

36 curse x 10.73 = 386.28 km

386.28 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 4.5 km = 4.50 km 1 abz cap de linie 2 => 1 x 6.0 km = 6.00 km Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 9 in zi nelucratoare

407.28km

Total kilometri planificați pentru traseul 9 in zile nelucratoare: 407.28 km/zi x 9 ZN = 3.665,52 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 9 ZL+ZN = 13.677,94 km efectivi/ luna

Total kilometri planificați pentru traseul 9: 13.677,94 km x 1.25= 17097,43 km echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 10

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

10

23.06 km

32 statii

Tur-

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

24

Tur-

INTFOR...

5:00

22:15

2

Navrom... C. Francezi...

Tig.l... Billal...

D. Cantemir

Retur -

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

Retur -

D. Cantemir...

5:00

22:15

2

Billa I...

C. Francezi...

INTFOR

Număr kilometri:

24 curse x 23.06 = 587,84 km/zi

553,44 km/zi

34.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei =>1x 6.00 km = 6.00 km

1 abz cap de linie 2 =>1 x 11.20 km = 11.20 km Total tur: 17.20 km

Total retur: 17.20 km

Total km dislocări: 34.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 10 in zi lucratoare

587,84 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 10 în zile lucratoare: 587,84 km/zi x 22 ZL =12.932,48 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

10

23.06 km

32 statii

Tur-

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

24

Tur -

INTFOR...

5:00

22:15

2

Navrom... C. Francezi... Tig.l... Billal... D. Cantemir

Retur -

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

2/45’

Retur -

D. Cantemir...

5:00

22:15

2

Billa I...

C. Francezi...

INTFOR

Număr kilometri:

24 curse x 23.06 = 553,44 km

553,44 km/zi

34.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1x 6.00 km = 6.00 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 11.20 km = 11.20 km Total tur: 17.20 km

Total retur: 17.20 km

Total km dislocări: 34.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 10 in zi nelucratoare

587,84 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 10 in zile nelucratoare: 587,84 km/zi x 9 ZN = 5290,56 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 10 ZL+ZN - 18.223,04 km efectivi/ luna

Total kilometri planificați pentru traseul 10: 18.223,04km x 1.25 = 22.778,8 km echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

11

18,90 km

38 statii

Tur-

4/19’

12/6’

8/9’

8/9’

8/9’

6/12’

106,5

Tur-

Micro 13...

5:15

22.21

12

Micro 39... P-ta Enegiei..

Tigl I... C.V.A...

P-ta Centrala

Retur -

4/19’

12/6’

8/9’

8/9’

8/9’

6/12’

Retur

P-ta Centrala

5.20

22.26

12

Ag. CFR...

P-ta Energiei... Micro 13 B

Număr kilometri:

106,5 curse x 18,90 = 2.021,85 km/zi

2021,85 km/zi

84 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

6 abz Cap de linie 1=> 6 x 4.5 km = 27 km 6abz cap de linie 2 => 6 x 2.5km = 15 km Total tur: 42 km

Total retur: 42 km

Total km dislocari:84 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 11 in zi lucratoare

2096,85 /zi

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori

valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile neiucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

11

18,90 km

32 statii

Tur - 23 statii

6/12’

6/12’

6/12’

4/19’

4/19’

71

Tur-

Micro 13...

06:10

22.12

8

Micro 39...

P-ta Enegiei..

Tigl I...

C.V.A...

P-ta Centrala

Retur - 12 statii

6/12’

6/12’

6/12’

4/19’

4/19’

Retur -

P-ta Centrala

06:02

22.05

8

Ag. CFR... P-ta Energiei... Micro 13 B

Număr kilometri :

71 curse x 18,90 = 1.341,90 km/zi

1.341,90 km/zi

56 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 abz Cap de linie 1^> 4 x 4.5 km = 18.0 km 4 abz cap de linie 2 =>4 x 2.5 km = 10.0 km Total tur: 28.00 km

Total retur: 28.00 km

Total km dislocări: 56.00 km

Număr total kilometri e planificați pentru traseul 11 in zi nelucratoare

1.397,9 km/zi

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 12

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

12

17,30 km

27 statii

Tur-

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

1/70’

28

Tur-

P-ta Centrala...

5:17

21.37

2

Hotel Sofin... Patinoar... Bariera Traian... Automecanica...

Metro

Retur -

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

1/70’

Retur -

Metro...

5:17

22.12

2

Patinoar... Hotel Sofin... P-ta Centrala

Număr kilometri :

28 curse x 17,30 = 484,40 km/zi

484,40 km/zi

15.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrarî garaj :

1 abz Cap de linie 1 => 1x 4.50 km = 4.50 km

1 abz cap de linie 2 =^> 1x 3,00 km = 3,00 km Total tur: 7.50 km

Total retur:;7.50km

Total km dislocări: 15.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 12 in zi lucratoare

499,40 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 12

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-21.00

21.00-

22.00

Prima

Ultima

12

17.30 km

27 statii

Tur-

2/35’

2/35’

2/35’

1/70’

1/70’

24,5

Tur-

P-ta Centrala...

06:27

21:37

2

Hotel Sofin... Patinoar... Bariera Traian... Automecanica...

Metro

Retur -

2/35’

2/35’

2/35’

1/70’

1/70’

Retur -

Metro...

05:52

21:02

2

Patinoar... Hotel Sofin... P-ta Centrala

Număr kilometri:

24 curse x 19.40 = 465.60 km/zi

423,85 km/zi

15.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 =>1x4.50 km = 4.50 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 3,00 km = 3,00 km Total tur: 7.50 km

Total retur:;7.50km

Total km dislocări: 15.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 12 in zi lucratoare

438,85 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 12 in zile nelucratoare: 438,85 km/zi x 9 ZN = 3.949,65 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 12 ZL+ZN = 14.936,45 km efectivi/ luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 12:14.936,45 km x 1.25 - 18.670,57 km echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 15

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

15

7.1 km

12 statii

Tur-

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

35

Tur-

P-ta Centrala..,

5:15

22:15

1

Potc. de aur... Spicul... Navrom...

INTFOR

Retur -

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

INTFOR...

5:30

22:00

1

Navrom... Universitate... P-ta Centrala

Număr kilometri:

35 curse x 7.1 = 248,5 km/zi

248,5 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1=> 1x 4.50 km = 4.50 km Total tur: 4.50 km

1 abz cap de linie 1 =>1x 4.50 km = 4.50 km Total retur: 4.50 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 15 in zi lucratoare

257,5 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale______________________________________________________Autobuze TRASEUL 15

Traseul/ Lungimea

Iti nerari ul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

15

7.1 km

12 statii

Tur-

1/30’

1/30’

1/30’

1/60’

1/60’

27,5

Tur-

P-ta Centrala..,

5:45

21:45

1

Potc. de aur... Spicul... Navrom...

INTFOR

Retur -

1/30’

1/30’

1/30’

1/60’

1/60’

Retur -

INTFOR...

6:00

21:30

1

Navrom... Universitate... P-ta Centrala

Număr kilometri:

27,5 curse x 7,1 = 195,25 km

195,25 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 ^>1x 4.5 km = 4.5 km Total tur: 4.5 km

1 abz cap de linie 1 => 1x 4.5 km = 4.5 km Total retur: 4.5 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 15 in zi nelucratoare

204,25 km

Total kilometri planificați pentru traseul 15 in zile nelucratoare: 204,25 km/zi x 9 ZN - 1.838,25 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 15 ZL+ZN = 7.425,15km efectivi/luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 157.425,15 x 1.25 - 9.281,44 km echiv./luna

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 16

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

16

8,00 km

15 statii

Tur-

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

14,5

Tur-

Trecere Bac...

6:30

20:30

1

Tig.l...

Potc. de Aur... P-ta Centrala

Retur -

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

P-ta Centrala...

7:00

20:00

1

Agenția CFR. .. Tig.l...

Tracere Bac

Număr kilometri:

14,5 curse x 9,90 =143,55 km/zi

116,00 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1 =>1 x 6.00 km = 6.00 km

1 abz. cap de linie 2 =^> 1 x 4.50 km = 4.50 km Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 16 in zi lucratoare

137,00 km/zi

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 16

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

16

8,00 km

21 statii

Tur-

1/60

1/60

7,5

Tur-

Trecere Bac...

6:30

13:00

1

Tig.L..

Potc. de Aur... P-ta Centrala

Retur -

P-ta Centrala...

1/60

1/60

Retur -

Agenția CFR...

7:00

13:00

1

Tig.L.. Tracere Bac

Număr kilometri:

7,5 curse x 9,90 = 74,25 km

60,00 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1   1 x 6.00 km = 6.00 km

1 abz. cap de linie 2 =>1 x 4.50 km = 4.50 km Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 16 in zi nelucratoare

81,00 km

Zile lucratoare

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-

16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

17

26.62 km

43 statii

Tur-

3/33’

3/33’

2/50’

2/50’

3/33’

2/50’

23.5

Tur-

D. Cantemir...

5:22

22:02

3

Spit. Județean... IREG... Micro 39... Bariera Traian..

Metro

Retur -

3/33’

3/33’

2/50’

2/50’

3/33’

2/50’

Retur -

Metro...

5:22

22:02

3

Micro 38...

Spit. Județean... D. Cantemir

Număr kilometri:

23.5 curse x 26.62 = 625,57 km

625,57 km/zi

32.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

2 abz Cap de liniei => 2x 3.00 km = 6.00 km

1 abz cap de linie 2 => 1 x 11.20 km = 11.20 km Total tur. 16.20 km

Total retur: 16.20 km

Total km dislocări: 32.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 17 in zi lucratoare

657,97 km/zi

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 17

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-21.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

17

26.62 km

43 statii

Tur-

2/50

2/50

2/50

2/50

2/50

2/50

21

Tur -

D. Cantemir...

5:22

22:02

2

Spit. Județean... IREG... Micro 39... Bariera Traian..

Metro

Retur -

2/50

2/50

2/50

2/50

2/50

2/50

Retur -

Metro...

5:22

22:02

2

Micro 39...

Spit. Județean.. D.Cantemir

Număr kilometri:

21 curse x 26.62 = 559,02 km

559,02 km/zî

28.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1x 3.00 km = 3.00 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 11.20 km = 11.20 km Total tur: 14.20 km

Total retur: 14.20 km

Total km dislocări: 28.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 17 in zi nelucratoare

587,42 km/zi

Total kilometri efectivi pentru traseul 17 ZL+ZN = 19.762,12 km/luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 17; =>19.762,12 x 1.25 = 24.702,65 km echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 19

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

19

17.56 km

30 statii

Tur-

2/30’

4/15’

3/20’

3/20’

3/20’

1/60’

34

Tur-

Complex Șiret...

5:15

21:45

4

Tig.l...

C. Francezi... Parfumul Teilor..

Gradina Publ.

Retur

Gradina Publ...

2/30’

4/15

3/20’

3/20’

3/20’

1/60’

Retur -

Ag. CFR...

5:15

21:15

4

C. Francezi... Complex Șiret

Număr kilometri:

34 curse x 17.56 = 597,04 km/zi

597,04 km/zi

36.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei => 2 x 3.00 km = 6.00 km

2 abz cap de linie 2 => 2 x 6.00 km = 12.00 km Total tur: 18.00 km

Total retur: 18.00 km

Total km dislocări: 36.00 km

Total kilometri planificați pentru traseul 19 /zile lucratoare: 633,04 km/zi x 22 ZL = 13.926,88 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare sî sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 19

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22:30

Prima

Ultima

19

17.56 km

30 stafii

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

30

Tur-

Complex Șiret...

6:15

21:15

2

Tig.l...

C. Francezi... Parfumul Teilor..

Gradina Publ.

Retur -

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

Retur -

Gradina Publ...

6:15

21:45

2

Ag. CFR... C. Francezi... Complex Șiret

Număr kilometri:

30 curse x 17.56 = 526.8 km

526.8 km/zi

18.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 6.00 km = 6.00 km

1 abz cap de linie 2 ^1 x 3.00 km = 3.00 km Total tur: 9.00 km

Total retur: 9.00 km

Total km dislocări: 18.00 km

Total kilometri planificați pentru traseul 19 in zile nelucratoare: 544.8 km/zi x 9 ZN = 4.903,2 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 19 ZL+ZN =18.830,08 km efectivi/ luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 19=> 18.830,08 km x 1.25 = 23.537,60 km echivalenti/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 20

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

20

11.37 km

20 statii

Tur-

2/30’

4/15’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

38,5

Tur-

Complex Șiret...

5:00

22:30

4

Tig.l...

Potc. de Aur... Parfumul Teilor..

Gara CFR.

Retur -

Gara CFR...

2/30’

4/15’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Ag. CFR...

5:00

23:00

4

Tig.l...

Complex Șiret

Număr kilometri:

38,5 curse x 11.37= 437,75 km/zi

437,75 km/zi

42.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

2 abz Cap de liniei => 2x 4.5 km 9.0 km

2 abz cap de linie 2 =>2x6.00 km = 12.00 km Total tur: 21.00 km

Total retur21.00 km

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil în perioada 01.01.2016-08.05.2016

Autobuze TRASEUL 17


Total km dislocări: 42.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 20 in zi lucratoare

479,75 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 20 in zile lucratoare: 479,75 km/zi x 22 ZL = 10.554,39 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare sî sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 20

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

20

11.37 km

20 statii

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

36

Tur-

Complex Șiret...

5:00

22:30

2

Tig.l...

Potc. de Aur... Parfumul Teilor..

Gara CFR.

Retur -

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30

2/30’

Retur -

Gara CFR...

5:30

23:00

2

Ag. CFR...

Tig.l...

Complex Șiret

Număr kilometri:

36 curse x 11.37 = 409.32 km

409.32 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de liniei 1 x 6.00 km = 6.00 km

1 abz cap de linie 2   1 x 4.50 km = 4.50 km

Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 20 / zi nelucratoare

430.32 km

Total kilometri planificați pentru traseul 20 /zile nelucratoare: 430.32 km/zi x 9 ZN ~ 3.872,88 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 20 ZL+ZN -14.427,27 km efectivi/luna/ luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 20 => 14.427,27 km x 1.25 = 18.034,09 km echivalenti/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Autobuze TRASEUL 22


Zile lucratoare

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-23.00

Prima

Ultima

22

14.18 km

26 statii

Tur-

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

34,5

Tur-

Micro 40...

5:00

22:30

2

Masnita...

P-ta EnegieL

Tigll...

Potcoava de Aur...

Gara CFR

Retur -

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

Retur -

Gara CFR

5:00

23:00

2

C.V.A...

Tigl. II...

Micro 40

Număr kilometri:

489,21

14.00

34,5 curse x 14.18 = 489,21 km/zi

km/zi

km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1 x 4.5 km =4.5 km

1 abz cap de linie 2     x 2.5 km = 2.5 km

Total tur: 7.00 km

Total retur: 7.00 km

Total km dislocări: 14.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 22 in zi lucratoare

503,21 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 22 in zile lucratoare: 503,21 km/zi x 22 ZL = 11.070,62 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 22

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-23.00

Prima

Ultima

22

14.18 km

26 statii

Tur-

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

34

Tur-

Micro 40...

5:00

22:30

2

Masnita...

P-ta Enegiei..

Tigll...

Potcoava de Aur...

Gara CFR

Retur -

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

Retur -

Gara CFR

5:00

23:00

2

C.V.A...

Tigl. II...

Micro 40

Număr kilometri:

34 curse x 14.18 = 482.12 km/zi

482.12 km/zi

14.00km/ zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 =>1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km Total tur: 7.00 km

Total retur: 7.00 km

Total km dislocări: 14.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 22 in zi lucratoare

496.12km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 22 /zile nelucratoare: 496,12 km/zi x 9 ZN = 4.465,08

km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 22 ZL+ZN = 15.535,70 km efectivi/luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 22^> 15.535,70 km x 1.25 ~ 19.419,63 km echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 25

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

25

8.2 km

Tur - 5 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

14,5

Tur-

Sat Fi Iești

6.30

20.30

1

Statia Betoane

Feroviarilor

Micro 13 B

Micro 40

Retur - 3 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Micro 40

7.00

20.00

1

Micro 13 B

Feroviarilor

Sat Filesti

Număr kilometri:

118,9

7.40

14,5 curse x 8.2 = 118,9 km/zi

km/zi

km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 3.7 km = 3.70 km Total tur: 3.70 km

1 abz cap de linie =>1 x 3.7 km = 3.70 km Total retur: 3.70 km

Total km dislocări: 7.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 25 in zi lucratoare

126,3 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 25 in zile lucratoare: 126,30 km/zi x 22 ZL = 2.778,60 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile neiucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 25

T raseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

25

8.2 km

Tur - 5 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

14,5

Tur-

Sat Filesti

6.30

20.30

1

Statia Betoane

Feroviarilor

Micro 13 B

Micro 40

Retur - 3 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Micro 40

7.00

20.00

1

Micro 13 B

Feroviarilor

Sat Filesti

Număr kilometri:

14,5 curse x 5.30 = 118,90 km

118,90 km/zi

7.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 3.7 km = 3.70 km Total tur: 3.70 km

1 abz cap de liniei 1 x 3.7 km = 3.70 km Total retur: 3.70 km

Total km dislocări: 7.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 25 in zi nelucratoare

126,30 km

Total kilometri planificați pentru traseul 25 în zile nelucratoare: 126,30 km/zi x 9 ZN = 1.136,70 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 25 ZL+ZN = 3.915,30 km efcetivi/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 25=> 3.915,30 km x 1.25 = 4.894,13 km echivalenti/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 26

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-23.00

Prima

Ultima

26

13.88 km

Tur - 18 statii

2/28’

3/18’

2/28’

2/28’

2/28’

2/28’

39,5

Tur -

Micro 13...

5:00

22:16

3

Micro 39...

Bariera Traian...

Parc CFR...

Liceul de Arta...

Gara CFR

Retur - 15 statii

2/28’

3/18’

2/28’

2/28’

2/28’

2/28’

Retur -

Gara CFR...

5.00

23:00

3

Liceul de Arta...

Bariera Traian...

Micro 13

Număr kilometri:

39,5 curse x 13.88 = 548,26 km/zi

548,26 km/zi

19.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

 • 1 abz Cap de liniei => 1 x 4.5 km = 4.5 km

 • 2 abz cap de linie 2 => 2 x 2.5 km = 5.0 km Total tur: 9.5 km

Total retur: 9.5 km

Total km dislocări: 19.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 26 in zi lucratoare

567,26 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 26 in zile lucratoare: 567,26 km/zi x 22 ZL = 12.479,72 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil în perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 26

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-23.00

Prima

Ultima

26

13.88 km

Tur - 18 statii

2/28’

2/28’

2/28’

2/28’

2/28’

2/28’

38

Tur-

Micro 13...

5:00

22:16

2

Micro 39... Bariera Traian...

Parc CFR... Liceul de Arta...

Gara CFR

Retur - 15

statii

2/28’

2/28’

2/28’

2/28’

2/28’

2/28’

Retur -

Gara CFR...

5:28

23:00

2

Liceul de Arta... Bariera Traian...

Micro 13

Număr kilometri:

38 curse x 13.88 = 527,44 km

527,44 km/zi

14.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km Total tur: 7.00 km

Total retur: 7.00 km

Total km dislocări: 14.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 26 / zi nelucratoare

541,44 km

Total kilometri planificați pentru traseul 26 /zile nelucratoare: 541,44 km/zi x 9 ZN = 4.872,96 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 26 ZL+ZN = 17.352,68 km efectivi/luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 26=> 17.352,68 km x 1,25 = 21.690,85 km echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 29

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-23.00

Prima

Ultima

29

21.30 km

Tur - 22 statii

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

27,5

Tur-

Micro 19...

5:00

22:20

2

Tig. I...

Potc. De Aur...

Navrom..

Gara CFR

Retur - 21statii

Gara CFR...

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

Retur-

Navrom...

5:00

23:00

2

Tig.l...

Micro 19

Număr kilometri:

27,5 curse x 21.30 km = 585,75 km/zi

585,75 km/zi

25,00

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 4.50 km = 4.50 km 1 abz cap de linie 2 =>1 x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 12.50 km

Total retur: 12.50 km

Total km dislocări: 25.00km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 29 in zi lucratoare

610,75 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 29 in zile lucratoare: 610,75 km/zi x 22 ZL = 13.436,5 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare sî sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 29

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

rî de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-23.00

Prima

Ultima

29

21.30 km

Tur - 22 statii

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

27,5

Tur-

Micro 19...

5:00

22:20

2

Tig. I...

Potc. De Aur... Navrom..

Gara CFR

Retur - 21 statii

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

Retur -

Gara CFR...

5:00

23:00

2

ansvrom... Tig.l...

Micro 19

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei =>1 x 4.50 km = 4.50 km 1 abz cap de linie 2 => 1 x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 12.50 km

Total retur: 12.50 km

Total km dislocări: 25.00km

585,75 km/zi

25

Număr total kilometri planificați pentru traseul 29 in zi lucratoare

610,75 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 29/zile nelucratoare: 610,75 km/zi x 9 ZN = 5.496,75 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 29 ZL+ZN = 18.933,25 km efectivi/luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 29^ 18.933,25km x 1.25 = 23.666,56 echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 31

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

31

6.41 km

Tur-

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

36

Tur -

Micro 19...

5:00

22:30

1

Ada Marinescu..

IATSA...

Poligon...

Gara Bărboși

12 statîi

Retur -

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

Gara Bărboși...

5:15

22:45

1

Poligon...

Ada Marinescu..

Micro 19

Număr kilometri:

36 curse x 6.41= 230.76 km

230,76 km/zi

16.00 km/zi

Număr kilometri iesirî/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 8.00 km

1 abz cap de linie 1 => 1x 8.00 km = 8.00 km Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 16 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 31 in zi lucratoare

246,76 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 31 in zile lucratoare: 246,76 km/zi x 22 ZL = 5.181,96 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru perioada 01.11.2015 - 31.12.2015

Zile nelucratoare sî sărbători legale_____________________________________________________Autobuze TRASEUL 31

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

31

Tur -

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

34

Tur-

Micro 19...

5:00

22:30

1

Ada Marinescu..

IATSA...

Poligon...

Gara Bărboși

6.41 km

12 statii

Retur -

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

Gara Bărboși...

5:15

22:45

1

Poligon...

Ada Marinescu..

Micro 19

Număr kilometri:

34 curse x 6,41= 183,94 km

217,94 km/zi

16.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 8.00 km

1 abz cap de linie 1 => 1x 8.00 km = 8.00 km Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 16 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 31 in zi nelucratoare

233,94 km

Total kilometri planificați pentru traseul 31 in zile nelucratoare: 233,94 km/zi x 9 ZN = 2.105,46 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 31 ZL+ZN = 7.287,42 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 34

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

Tur-

2/35’

3/23’

2/35’

2/35’

2/35’

1/70’

29,5

Tur-

Micro 13...

5:00

22:05

3

34

17.9 km

36 statii

Micro 39... Liceul CFR... Potc. de Aur...

Navrom... INTFOR

Retur -

2/35’

3/23’

2/35’

2/35’

2/35’

1/70’

Retur -

INTFOR...

5:00

22:30

3

Navrom... Lic. CFR...

Micro 13

Număr kilometri:

29.5 curse x 17.9 = 528,05 km/zi

528,05 km/zi

11 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

 • 1 abz Cap de linie=> 1 x 6.0 km = 6.0 km

 • 2 abz cap de linie =>2 x 2.5 km = 5 km Total tur: 11 km

Total retur: 11 km

Total km dislocări: 11.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 34 in zi lucratoare

539,05 km/zi

Total kilometră planificați pentru traseul 34 in zile lucratoare: 539,05 km/zi x 22 ZL = 11.859,10 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Autobuze TRASEUL 34


Zile nelucratoare si sărbători legale

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

Tur-

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

25

Tur-

Micro 13...

6:10

22.05

2

34

17.9 km

36 statîî

Micro 39... Liceul CFR... Potc. de Aur...

Navrom...

INTFOR

Retur -

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

Retur -

INTFOR...

6:10

22.30

2

Navrom...

Lic. CFR...

Micro 13

Număr kilometri:

25 curse x 17.9 = 447,5 km/zi

447,5 km/zi

17,00 km/zi

Număr kilometri îesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie H 1 x 6.00 km = 6.00 km

1 abz cap de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km Total tur: 8,50 km

Total retur: 8,50 km

Total km dislocări: 17,00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 34 in zi nelucratoare

464,5 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 34 in zile ne lucratoare: 464,5 km/zi x 9 ZN = 4.180,5 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 34 ZL+ZN = 16.039,6 km efectivi/luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 34=> 16.039,6 km x 1.25 = 20.049,5 km echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-

16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

1/60’

30,5

Tur-

P-ta Centrala...

5:15

22.15

2

35

14.4 km

25 statii

Str. Basarab...

Str. N. Alex.. Bariera Traian.. Automecanica...

Metro

Retur -

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

1/60’

Retur -

Metro...

5:15

21.45

2

Bariera Traian... Str. N. Alex......

P-ta Centrala

Număr kilometri :

30,5 curse x 14.4 = 439,2 km/zi

439,2 km/zi

15.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 1x 4.5 km = 4.50 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 3.00 km = 3.00 km Total tur: 7.50 km

Total retur: 7.50 km

Total km dislocări: 15.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 35 in zi lucratoare

454,2 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 35 in zile lucratoare: 454,2 km/zi x 22 ZL = 9.992,4 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

35

14.4 km

25 statii

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

1/60’

30,5

Tur-

P-ta Centrala...

5.15

22.15

1

Str. Basarab...

Str. N. Alex.. Bariera Traian.. Automecanica... Metro

Retur -

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

1/60’

Retur -

Metro...

5.15

21.45

1

Bariera Traian...

Str. N. Alex......

P-ta Centrala

Număr kilometri:

30,5 curse x 14.4 = 439,2 km/zi

439,2 km/zi

15.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 =>1x4.5 km =4.50 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 3.00 km = 3.00 km Total tur: 4.5 km

Total retur: 3.0 km

Total km dislocări: 7.5 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 35 in zi nelucratoare

454,2 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 35 in zile nelucratoare: 454,2 km/zi x 9 ZN = 4.087,8 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 35ZL+ZN = 14.080,20 efectivi/ luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 35=> 14.080,2 km x 1.25 ~ 17.600,25 km echivalenti/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-0S.05.2016

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 36

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

36

16 km

23 statii

Tur-

2/29’

2/29’

2/29’

2/29’

2/29’

1/58’

32

Tur-

Comat...

5.16

21.48

2

Liceul 3 ...

IC Frimu...

Str. G.Cosbuc...

Str. Domneasca

Gara CFR

Retur -

2/29’

2/29’

2/29’

2/29’

2/29’

1/58’

Retur -

Gara CFR...

5.16

21.48

2

Str.G. Cosbuc... Liceul 3...

Comat

Număr kilometri:

32 curse x 16= 512 km/zi

512 km/zi

12

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 => 1x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 1.5 km = 1.5 km Total tur: 6.00 km

Total retur: 6.00 km

Total km dislocări: 12.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 36 în zi lucratoare

524 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 36 in zile lucratoare: 524 km/zi x 22 ZL = 11.528km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale Autobuze TRASEUL 36

T raseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

36

16 km

23 statii

Tur-

1/58’

1/58’

1/58’

1/58’

1/58’

1/58’

16

Tur-

Comat...

5.22

21.48

1

Liceul 3 ... IC Frimu...

Str. G.Cosbuc...

Str. Domneasca Gara CFR

Retur -

1/58’

1/58’

1/58’

1/58’

1/58’

1/58’

Retur -

Gara CFR...

5.48

21.48

1

Str.G. Cosbuc...

Liceul 3... Comat

Număr kilometri:

16 curse x 16 = 256 km/zi

256 km/zi

3.00 km/zi

Număr kilometri îesiri/intrari garaj :

1 abz cap de linie 1 => 1x 1.50 km = 1.50 km Total tur: 1.50 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 1.50 km = 1.50 km Total retur: 1.50 km

Total km dislocări: 3.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 36 in zi lucratoare

259 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 36 in zile nelucratoare: 259 km/zi x 9 ZN = 2.331 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 36 ZL+ZN = 13.859 km efectivi/ luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 36:13859 km x 1.25 - 17.323,75 km echiv./luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile lucratoare


Autobuze TRASEUL 105

Traseul/ Lungimea

Itinerarîul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

105

17.60 km

29 statii

Tur-13 statii

4/17’

6/12’

6/12’

6/12’

6/12’

4/17’

83,5

Tur-

Micro 19...

5.10

22.20

6

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor... Bloc Ialomița... Gradina Publ...

Retur - 14

statii

4/17’

6/12’

6/12’

6/12’

6/12’

4/17’

Retur -

Gradina Publ...

5.15

22.25

6

Albatros...

Spit. Județean... Micro 19

Număr kilometri:

83,5 curse x 17.60= 1469,60 km/zi

1469,60 km/zi

66.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intr2/40ari garaj:

3 abz Cap de linie 1 3 x 3.00 km = 9.00 km 3 abz cap de linie 2 3 x 8.00 km = 24.00km Total tur: 33.00 km

Total retur: 33.00 km

Total km dislocări: 66.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 105/ zi lucratoare

1535,6 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 105/zile lucratoare: 1535,60 km/zi x 22 ZL = 33.783,2 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru perioada 01.01.2016-08.05.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale____________________________________________________Autobuze TRASEUL 105

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/

Nr ieșiri/ intrări

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

zi

garaj

105

17.60 km

29 statii

Tur-

2/34’

2/34’

2/34’

2/34’

2/34’

28

Tur-

Micro 19...

6.18

21:53

Spit.Judetean... Potc. de Aur.... Parf. Teilor... Bloc Ialomița... Gradina Publ...

Retur -

2/34’

2/34’

2/34’

2/34’

2/34’

Retur -

Gradina Publ...

6.18

21:53

Albatros... Spit.Judetean... Micro 19

Număr kilometri:

28curse x 17.60 = 492,8 km/zi

492,8 km/zi

22.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 1x 3.00 km = 3.00 km

1 abz cap de linie 2 1x 8.00 km = 8.00km Total tur: 11.00 km

Total retur: 11.00 km

Total km dislocări: 22.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 105/zi lucratoare

514,8 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 105/zile nelucratoare: 514,8 km/zi x 9 ZN = 4.633,2 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 105 ZL+ZN =38.416,4 km efectivi/luna

Total kilometri echivalenți pentru traseul 105: 38.416,4 km x 1.25 = 48.020,5 km echivalenti/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015-31.12.2015

Zile lucratoare


Autobuze TRASEUL 14

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-

13.00

13.00-

16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

14

13,4 km

Tur - 9 statii

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

16

Tur-

Micro 40-casuta

6:30

21:30

1

Milcov Dunărea Oțelarilor Micro 19 IT14

Retur - 9 statii

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

Micro 19 IT14

7:00

22:00

1

Oțelarilor Dunărea Micro 40-casuta

Număr kilometri:

16 curse x 13,4 = 214,4 km/zi

214,40 km/zi

4.80 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 1x 2.40 km = 2,4 km Total tur: 2.4 km

1 abz cap de linie 1 1x 2.40 km = 2.40 km Total retur: 2.40km

Total km dislocări: 4.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 14/ zi lucratoare

219,20 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 14 /zile lucratoare: 219,20 km/zi x 23 ZL = 5.041,60 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.11.2015 - 31.12.2015

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 14


Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

14

13,4 km

Tur - 9 statii

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

14

Tur-

Micro 40-casuta

6:30

19:30

1

Milcov Dunărea Oțelarilor Micro 19 IT14

Retur - 9 statii

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

Micro 19 IT14

7:00

20:00

1

Oțelarilor Dunărea Micro 40-casuta

Număr kilometri:

14 curse x 13,4 = 187,60 km

187,60 km/zi

4,80 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 1x 2.40 km = 2,4 km Total tur: 2.4 km

1 abz cap de linie 1 1x 2.40 km = 2.40 km Total retur: 2.40km

Total km dislocări: 4.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 14/zi nelucratoare

192,40 km

Total kilometri planificați pentru traseul 14/zile nelucratoare: 192,40 km/zi x 8 ZN = 1.539,20 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 14 ZL+ZN =6.580,8 km efectivi/ luna

Anexa2.3 - Traseele și stațiile aferente

Anexa 2.3.3 - Traseele de autobuz și stațiile aferente

TRASEE PRINCIPALE

TUR/ RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

NR. AUTOVEHICULE

STAȚII

Centru Traseu 11

Tur

Milcov

Micro 13b

Ionel Fernic

Complex lonescu

Drumul Viilor

Ionel Fernic

Traian Vuia

T Vuia

1 Decembrie 1918

Piața M39

Siderurgistilor

BlocL

Brăilei

Liceul nr. 3

Reg. 11 Șiret

9 Mai

Brăilei

Mașniță

Domneasca

Piața Energiei

Gării

IREG

Bălcescu

Casa Roșie

Eroilor

Țiglina I

Piață

Orășel Copii

Complex Francezi Bl. E6 Centrul de Rec. Romtelecom Trei Star Potcoava de Aur Magazin Modern Universitate Parfumul Teilor Gării FSEA CVA

Piața Centrală

Retur

Piață

Piața Centrală

Eroilor

Albatros

Bălcescu

Centru

Brăilei

Agenția CFR

Reg. 11 Șiret

Tribunal

Brăilei

Bl. E6

Siderurgistilor

Complex Francezi

1 Decembrie 1918

Orășelul Copiilor

Milcov

Țiglina II

IREG Piața Energiei Mașniță

9 Mai Micro 40

Micro 13b

TRASEE PRINCIPALE

TUR/ RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

NR.

AUTOVEHICULE

STAȚII

Traseu 16

Tur

Trecere Bac

Trecere Bac

Bld. Marii Uniri

Gamacris

Saturn

Piața Tiglina 1

Brăilei

Romtelecom

Prel. Traian

Trei Star

Piața Centrala

Potcoava de Aur

Piața Centrala

Retur

Piața Centrala

Piața Centrala

Sf. Spiridon

Agenția CFR

Brăilei

Tribunal

Saturn

Piața Tiglina 1

Bld. Marii Uniri

Gamacris

Trecere Bac

Trecere Bac

Anexa 2.4 - Grafic de circulație

Anexa 2.4.1 - Grafic de circulație tramvaie

GRAFIC DE CIRCULAȚIE TRASEUL 1 ZILUCRATOARE

VALABIL DE LA DATA DE 01.01.2016 PANA LA RELUAREA CIRCULAȚIEI IN VALEA ORAȘULUI

LICEUL 9

COMAT SA.

6.00

6.12-6.15

6.27-6.30

6.42-6.48

7.00

7.12-7.15

7.27-7.30

7.44-7.48

8.00

8.12-8.17

8.29-8.30

8.42-8.45

8.57-9.00

9.12-9.45

9.57-10.00

10.12-10.45

10.57-11.00

11.12-11.45

11.57-12.00

12.12-12.45

12.57-13.00

13.12-13.15

13.27-13.30

13.42-13.48

14.00

14.12-14.15

14.27-14.35

14.47-14.48

15.00

15.12-15.15

15.27-15.35

15.47

15.59-16.00

16.12-16.15

16.27-16.30

16.42-16.48

17.00

17.12-17.45

17.57-18.00

18.12-18.45

18.57-19.00

19.12-19.48

20.00 - R

GRAFIC DE CIRCULAȚIE TRASEUL 1

ZI SARBATOARE

VALABIL DE LA DATA DE 01.01.2016 PANA LA RELUAREA

CIRCULAȚIEI IN VALEA ORAȘULUI

LICEUL 9

COMAT SA.

7.00

7.12-7.18

7.30

7.42-7.48

8.00

8.12-8.15

8.27-8.30

8.42-8.45

8.57-9.00

9.12-9.15

9.27-9.30

9.42-9.45

9.57-10.00

10.12-10.15

10.27-10.30

10.42-10.45

10.57-11.00

11.12-11.15

11.27-11.30

11.42-11.45

11.57-12.00

12.12-12.15

12.27-12.30

12.42-12.45

12.57-13.00

13.12-13.18

13.30

13.42-13.45

13.57-14.00

14.12-14.45

14.57-15.00

15.12-15.45

15.57-16.00

16.12-16.47

16.59-17.00

17.12-17.48

18.00

18.12-18.48

19.00-R

GRAFICE DE CIRCULAȚIE TRASEELE 1 ; 3

Traseu 1

Traseu 3

COMAT

MITTAL

MICRO 19

MITTAL

5,3o

5,5o -R

5,2o

5,48 -R

7,oo

6.50

7,2o

7,4o -R

7,18

7.48 -R

13,3o

13,5o -R

15.00

15.20 -R

13,2o

13,48 -R

16,2o

14.55

16,4o -R

15.23 -R

16,2o

16,48 -R

21,3o

21,5o -R

21,2o

21,48 -R

22.50

23,lo-R

22.55

23,23 -R

TRASEUL 5

TRASEUL 42

GRAFIC 1

GRAFIC 2

GRAFIC 1

GRAFIC 2

MICRO 19

BAZINUL NOU

MICRO 19

BAZINUL

NOU

COMAT

BAZINUL NOU

COMAT

BAZINUL NOU

5,05

5,4o

5,55

6,3o -R

5,15

5,43

5,43

6,11

6,17

6,52

6,11-6,15

6,43

6,39 -R

7,29

8,14-R

7,11

7,39

8,07 -R

13,15

13,5o

14,3o

13,lo

13,38

14,24

14,27

15,02

15,07

15,42 -R

14,06

14,34

14,52

15,19

15,39

16,14-16,15

15,02

15,30-15,32

15,47

16,15

16,51 -R

16,oo -R

16,43 -R

22,25

-

-

22,2o

-

-

23,02 -R

22,48 -R

GRAFICE DE CIRCULAȚIE TRASEUL 6

ZI LUCRATOARE

ZI SARBATOARE

GRAFIC 1

GRAFIC 2

GRAFIC 1

-

MITTAL

BAZINUL NOU

MITTAL

BAZINUL NOU

MITTAL

BAZINUL NOU

-

-

5,35

6,05

5,35

-

-

6,05

6,35

6,35

7,05

6,05

6,35

-

-

7,05

7,35

7,35

8,05

7,05

7,35

-

-

8,05

8,35

8,35

9,05

8,05

8,35

-

-

9,05

9,35

9,35

10,05

9,05

9,35

-

-

10,05-10,15

10,45

10,35-10,45

11,05

10,05-10,15

10,45

-

-

11,15

11,45

11,45-11,50

12,20-12,25

11,15

11,45

-

-

12,15

12,45

12,55

13,25

12,15

12,45

-

-

13,15-13,30

14,00

13,55-14,00

14,30

13,15-13,30

14,00

-

-

14,3o

15,00

15,00

15,30

14,30

15,00

-

-

15,3o

16,00

16,00

16,30

15,30

16,00

-

-

16,3o-16,35

17,05-

17,00-17,05

17,35

16,30-16,35

17,05

-

-

17,35-17,45

18,15

18,05-18,15

18,45

17,35-17,45

18,15

-

-

18,45

19,15

19,15

19,45

18„45

19,15

-

-

19,45

20,15

20,15-20,20

20,50-20,55

19,45

20,15

-

-

20,45-20,55

21,25-21,30

21,20-21,30

22,oo -R

20,45-20,55

21,25-21,30

-

-

22,00

22,30 -R

-

-

22,00

22,30-R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GRAFICE DE CIRCULAȚIE TRASEUL 7 ZILE LUCRATOARE

GRAFIC 1

GRAFIC 2

GRAFIC 3

GRAFIC 4

MICRO 19

PIAȚA CENTRALA

MICRO 19

PIAȚA CENTRALA

MICRO 19

PIAȚA CENTRALA

MICRO 19

PIAȚA CENTRALA

6,24

6,39

6,25

6,54

6,4o

7,09

6,55

7,24

7,lo

7,37

7,25

7,54

7,4o

8,09

7,55

8,24

8,lo

8,39

8,25

8,54

8,4o

9,09

8,55

9,24

9,lo

9,39

9,25

9,54

9,4o-9,56

10,25

9,55-1,11

10,4o

10,10-10,26

10,55

10,25-10,41

11,10

10,56

11,25

11,11

11,4o

11,26

11,55

11,41

12,lo

11,56

12,25

12,11

12,4o

12,26

12,55

12,41

13,lo

12,56

13,25

13,11

13,4o

13,26

13,55

13,41

14,lo

13,56

14,25

14,11

14,4o

14,26

14,55

14,41

15,lo

14,56

15,25

15,11

15,4o

15,26

15,55

15,41

16,lo

15,56

16,25

16,11

16,4o

16,26

16,55

16,41

17,10

16,56-17,10

17,39

17,11-17,25

17,54

17,26-17,4o

18,09

17,41-17,55

18,24

18,lo

18,39

18,25

18,54

18,4o

19,09

18,55

19,24 -R

19,lo

19,39

19,25 -R

19,4o

20,09

20,lo

20,39

20,4o

21,09

21,lo

21,39

21,4o

22,09

22,lo

22,39 -R

22,4o -R

GRAFICE DE CIRCULAȚIE TRASEUL 7 ZILE SARBATOARE

GRAFIC 1

GRAFIC 2

GRAFIC 3

MICRO 19

PIAȚA

MICRO 19

PIAȚA

MICRO 19

PIAȚA

6,25

6,54

6,34

7,25

7,54

8,14

7,05

7,34

8,25

8,54

8,45

9,14

8,05

8,34

9,25

9,54

9,45

10,14

9,05

9,34

10,25-10,40

11,09

10,45-11,00

11,29

10,05-10,20

10,49

11,4o

12,09

12,oo

12,29

11,2o

11,49

12,4o

13,09

13,oo

13,39

12,2o

12,49

13,4o

14,09

14,oo

14,29

13,2o

13,49

14,4o

15,09

15,oo

15,29

14,2o

14,49

15,4o

16,09-16,19

16,00

16,29-R

15,2o

15,49

16,5o

17,19

16,2o

16,49

17,5o-18,05

18,34

17,2o-17,35

18,04

19,05

19,34

18,35

19,04

20,05

20,34

19,35

20,04

21,05

21,34

20,35

21,04

22,05

22,34-R

21,35

22,04

22,3 5-R

GRAFICE DE CIRCULAȚIE TRASEUL 8 ZILE LUCRATOARE - ZILE SARBATOARE

ZI LUCRATOARE

ZI SARBATOARE

PIAȚA CENTRALA

BAZINUL NOU

PIAȚA CENTRALA

BAZINUL NOU

5,27

5,45

6,03

6,21

6,39

6,57

6,39

6,57

7,15

7,33

7,15

7,33

7,51

8,09

7,51

8,09

8,27

8,45

8,27

8,45

9,03

9,21-9,31

9,03

9,21-9,31

9,49

10,07

9,49

10,07

10,25

10,43

10,25

10,43

11,01

11,19

11,01

11,19

11,37

11,55

11,37

11,55

12,13

12,31

12,13

12,31

12,49

13,07

12,49

13,07

13,25

13,43

13,25

13,43

14,01

14,19

14,01

14,19

14,37

14,55

14,37

14,55

15,13

15,31

15,13

15,31

15,49

16,07

15,49

16,07

16,19

16,43

16,19

16,43

17,01

17,19

17,01

17,19

17,37

17,55-18,05

17,37

17,55-18,05

18,23

18,41

18,23

18,41

18,59

19,17

18,59

19,17

19,35

19,53

19,35

19,53

20,11

20,29

20,11

20,29

20,47

21,05

20,47

21,05

21,23

21,41

21,23

21,41

21,59

22,17-R

21,59

22,2 -R

GRAFIC 1

GRAFIC 2

GRAFIC 3

GRAFIC 4

GRAFIC 5

GRAFIC 6

GRAFIC 7

GRAFIC 8

MICRO

19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO

19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO

19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO

19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO

19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO

19

CIMITIR ISRAELI T

MICRO

19

CIMITIR ISRAELI T

MICRO

19

CIMITIR ISRAELIT

4.59

5.17

5.00

5.35

5.18

5.53

5.36

6.11

6.20

5.54

6.29

6.38

6.12

6.47

6.21

6.50

6.30

7.05

6.39

7.14

6.48

7.23

6.57

7.32

7.06

7.41

7.15

7.50

7.24

7.59

7.33

8.08

7.42

8.17

7.51

8.26

8.00

8.35

8.09

8.44

8.18

8.53

8.27

9.02

8.36

9.11

8.45

9.20

8.54

9.29

9.03

9.38

9.12

9.47

9.21

9.56

9.33-

9.45

10.20

9.45-

9.54

10.29

9.54-

10.03

10.38

10.03-

10.12

10.47

10.12-

10.21

10.56

10.21-

10.30

11.05

10.30-

10.39

11.14

10.39-

10.48

11.23

10.57

11.32

11.06

11.41

11.15

11.50

11.24

11.59

11.33

12.08

11.42

12.17

11.51

12.26

12.00

12.35

12.09

12.44

12.18

12.53

12.27

13.02

12.36

13.11

12.45

13.20

12.54

13.29

13.03

13.38

13.12

13.47

13.21

13.56

13.30

14.05

13.39

14.14

13.48

14.23

13.57

14.32

14.06

14.41

14.15

14.50

14.24

14.59

14.33

15.08

14.42

15.17

14.51

15.26

15.00

15.35

15.09

15.44

15.18

15.53

15.27

16.02

15.36

16.11

15.45

16.20

15.54

16.29

16.03

16.38

16.12

16.47

16.24-

16.36

17.10

16.36-

16.45

17.20

16.45-

16.54

17.29

16.54-

17.03

17.38

17.03-

17.12

17.47

17.12-

17.21

17.56

17.21-

17.30

18.05

17.30-

17.39

18.14

17.48

18.23

17.57

18.32

18.06

18.41

18.15

18.50

18.24

18.59

18.33

19.08-

19.11

18.42

19.17-

19.23

18.51

19.26-R

19.00

19.35

19.09-

19.12

19.44-

19.47

19.18-

19.24

1959

19.27-

R

19.36

20.11

19.48

20.23

20.00

20.35

20.12

20.47

20.24

20.59-

21.05

20.36

21.11-

R

20.48

21.23

21.00-

21.06

21.41

21.12-R

21.24

21.59

21.42

22.17

22.00

22.35-

R

22.18

22.53-R

22.36-R

22.54-R

Grafic pauza de masa Micro 19      - 9.33   16.24

Cimitir israelit - 10.08    16.59

GRAFICI

GRAFIC 2

GRAFIC 3

GRAFIC 4

GRAFIC 5

MICRO 19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO 19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO 19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO 19

CIMITIR ISRAELIT

MICRO 19

CIMITIR ISRAELIT

5.18

5.15

5.50

5.35

6.10

5.55

6.30

6.15

6.50

6.27-6.29

7.04

6.44

7.19

6.47-6.58

7.33

7.07-7.12

7.47

7.27

8.02

7.41

8.16

7.56

8.31

8.10

8.45

8.24

8.59

8.38-8.54

9.29

8.54-9.08

9.43

9.08-9.23

9.58

9.23-9.37

10.12

9.37-9.51

10.26

10.06

10.41

10.20

10.55

10.35

11.10

10.49

11.24

11.03

11.38

11.18

11.53

11.32

12.07

11.47

12.22

12.01

12.36

12.15

01.12.50

12.30

13.05

12.44

13.19

12.59

13.34

13.13

13.48

13.27

14.02

13.42

14.17

13.56

14.31

14.11

14.46

14.25

15.00

14.39

15.14

14.54

15.29

15.08

15.43

15.23

15.58

15.37

16.12

15.51

16.26

16.06-16,21

16.56

16.21-16,35

17,lo

16.35-

16,50

17.25

16.50-17.04

17.39

17.04-17.18

17.53

17.33

18.08

17.47

18.22

18,02

18.37

18.16

18.51

18.30-18,34

19,09

18.45-18,52

19.27

18.59-19,10

19.45

19.14-

19,28

20,03

19.28 -R

19.46

20.21

20,04

20.39

20.22

20.57

20.40

21.15

20.58

21.33

21.16

21.51

21,34

22,09-22,10

21.52

22.27 -R

22,10

22.45 -R

22.28 -R

22,47 -R

Grafic pauza de masa : Micro 19      - 8.38  16.06

Cimitir israelit - 9.13   16.41

GRAFICE DE CIRCULAȚIE TRASEUL 44 ZILE LUCRATOARE - ZILE SARBATOARE

GRAFIC 1

GRAFIC 2

COMAT

PIAȚA CENTRALA

COMAT

PIAȚA

CENTRALA

6,3o

6,3o

6,51

6,51

7,12

7,12

7,33

7,33

7,54

7,54

8,15

8,15

8,36

8,36

8,57

8,57

9,18

9,18

9,39

9,39

10, oo

10,00-10,10

10,31

10,21-10,31

10,52

10,52

11,13

11,13

11,34

11,34

11,55

11,55

12,16

12,16

12,37

12,37

12,58

12,58

13,19

13,19

13,4o

13,4o

14,01

14,01

14,22

14,22

14,43

14,43

15,04

15,04

15,25

15,25

15,46

15,46

16,07

16,07

16,28

16,28

16,49

16,49

17,lo

17,10-17,20

17,41

17,31-17,41

18,02

18,02

18,23

18,23

18,44

18,44

19,05

19,05

19,26

19,26

19,47

19,47

20,08

20,08

20,29

20,29

20,5o

20,5o -R

21,11

21,32

21,53

22,14

22,35 -R

Anexa 2.4.2 - Grafic de circulație troleibuze (autobuze)

TRASEUL

102

Plecări MICRO 19 -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

ZILELE de luni pana vineri

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

05:00

05:15

05:35

05:45

06:10

06:25

06:45

06:55

07:15

07:20

07:25

07:35

07:45

07:55

08:05

08:15

08:25

08:30

08:35

08:45

08:55

09:05

09:15

09:25

09:35

09:40

09:45

09:55

10:05

10:15

10:25

10:35

10:45

10:50

10:55

11:05

11:15

11:25

11:35

11:45

11:55

12:00

12:05

12:15

12:25

12:35

12:45

12:55

13:05

13:10

13:15

13:25

13:35

13:45

13:55

14:05

14:15

14:20

14:25

14:35

14:45

14:55

15:05

15:15

15:25

15:30

15:35

15:45

15:55

16:05

16:15

16:25

16:35

16:40

16:45

16:55

17:05

17:15

17:25

17:35

17:45

17:50

17:55

18:05

18:15

18:25

18:35

18:45

18:55

19:00

19:05

19:15

19:25

19:35

19:45

19:55

20:05

20:10

20:15

20:25

20:45

20:55

21:05

21:20

21:25

21:35

21:55

22:05

22:15

22:30

SUPLIMENTARE:

07:13

07:18

07:22

07:28

07:32

07:38

07:42

07:47

Număr total de curse planificate:

113,5 curse

Gr. 1 -15,5 curse

Gr.2 - 13

curse

Gr.3 -

15 curse

Gr. 4-

10,5 curse

Gr.5 - 15,5 curse

Gr. 6 - 15 curse

Gr.7 -

13 curse

Gr. 8

- 12

curse

C suplimentare - 4 curse

TRASEUL

102

Plecări PARC CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

05:00

05:10

05:35

05:45

06:10

06:20

06:40

06:45

06:55

07:20

07:30

07:40

07:50

07:55

08:00

08:05

08:20

08:30

08:40

08:50

09:00

09:05

09:10

09:15

09:30

09:40

09:50

10:00

10:10

10:15

10:20

10:25

10:40

10:50

11:00

11:10

11:20

11:25

11:30

11:35

11:50

12:00

12:10

12:20

12:30

12:35

12:40

12:45

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

13:45

13:50

13:55

14:10

14:20

14:30

14:40

14:50

14:55

15:00

15:05

15:20

15:30

15:40

15:50

16:00

16:05

16:10

16:15

16:30

16:40

16:50

17:00

17:10

17:15

17:20

17:25

17:40

17:50

18:00

18:10

18:20

18:25

18:30

18:35

18:50

19:00

19:10

19:20

19:30

19:35

19:40

19:45

20:10

20:20

20:30

20:45

20:50

20:55

21:20

21:30

21:40

21:55

22:00

22:05

22:30

Număr total de curse planificate: 113,5 curse

Gr. 1 -15,5 curse

Gr.2 - 13

Gr.3-

Gr. 4 -

curse

15 curse

10,5

curse

Gr.5 - 15,5 curse

Gr. 6-15

curse

Gr.7 -

13

curse

Gr. 8 -

12

curse

C suplimentare - 4 curse

TRASEUL 102

Plecări MICRO 19 -

ZILE de Sambata -Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Grafic

1

2

3

4

5

6

06:00

06:09

06:26

06:34

06:51

07:00

07:10

07:19

07:36

07:44

08:01

08:10

08:20

08:29

08:46

08:54

09:11

09:20

09:30

09:39

09:56

10:04

10:21

10:30

10:40

10:49

11:06

11:14

11:31

11:40

11:50

11:59

12:16

12:24

12:41

12:50

13:00

13:09

13:26

13:34

13:51

14:00

14:10

14:19

14:36

14:44

15:01

15:10

15:20

15:29

15:46

15:54

16:11

16:20

16:30

16:39

16:56

17:04

17:21

17:30

17:40

17:49

18:06

18:14

18:31

18:40

18:50

18:59

19:16

19:24

19:41

19:50

20:00

20:09

20:26

20:34

20:51

21:00

21:10

21:19

21:36

21:44

22:01

Număr total de curse planificate: 82,5 curse

Gr. 1 -13,5 curse

Gr.2 - 14 curse

Gr.3-

13,5

curse

Gr.4 - 14curse

Gr. 5- 14 curse

Gr.6-

13,5 curse

TRASEUL 102

Plecări PARC CFR -

ZILE de Sambata -Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

102

102

102

102

102

102

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:59

06:16

06:25

06:35

06:44

07:01

07:09

07:26

07:35

07:45

07:54

08:11

08:19

08:36

08:45

08:55

09:04

09:21

09:29

09:46

09:55

10:05

10:14

10:31

10:39

10:56

11:05

11:15

11:24

11:41

11:49

12:06

12:15

12:25

12:34

12:51

12:59

13:16

13:25

13:35

13:44

14:01

14:09

14:26

14:35

14:45

14:54

15:11

15:19

15:36

15:45

15:55

16:04

16:21

16:29

16:46

16:55

17:05

17:14

17:31

17:39

17:56

18:05

18:15

18:24

18:41

18:49

19:06

19:15

19:25

19:34

19:51

19:59

20:16

20:25

20:35

20:44

21:01

21:09

21:26

21:35

21:54

Număr total de curse planificate: 82,5 curse

Gr. 1 -13,5 curse

Gr.2 - 14

curse

Gr.3-

13,5

curse

Gr.4 - 14curse

Gr. 5- 14 curse

Gr.6-

13,5

curse

TRASEUL 104

Plecări PARC CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

104

104

Grafic

2

1

05:15

05:45

06:15

1       06:45

suplimentare

07:15

07:45

08:10

08:25

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:15

21:45

22:15

Număr total de curse planificate: 37 curse

Gr. 1 - 17,5 curse

Gr.2 - 17,5

curse

C suplimentare - 2 curse

TRASEUL 104

Plecări TIGLINA III -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Grafic

1

2

05:15

05:45

06:15

06:45

suplimentare

07:15

07:45

07:40

07:55

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:15

21:45

22:15

Număr total de curse planificate: 37 curse

Gr. 1 - 17,5 curse

Gr.2-17,5

curse

C suplimentare - 2 curse

TRASEUL 104

Plecări PARC CFR -

ZILE de Sambata -Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Grafic

2

1

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:15

Număr total de curse planificate: 31 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 16 curse

TRASEUL 104

Plecări TIGLINA III -

ZILE de Sambata -Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

104

104

Grafic

1

2

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:45

Număr total de curse planificate: 31 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 -16

curse

Anexa 2.4.3 - Grafic de circulație autobuze

(Trasee de tramvai asigurate cu autobuze până la finalizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii)

Plecări traseul 7

TV

Zile sambata - duminica

si sărbători legale

Micro 19

P-ta Centrala

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

Grafic valabil cu

01.01.2016

Nota:

Număr total de curse planificate: 11,5 curse

Plecări traseul 7

TV

Zile: de luni pana vineri

Micro 19

P-ta Centrala

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

Grafic valabil cu data de

01.01.2016

Nota:

număr total de curse planificate: 13,5 curse

Plecări

traseul 8

TV

Zile de luni pana vineri

Piața Centrala

Bazin

05:15

05:33

05:51

06:09

06:27

06:45

07:03

07:21

07:39

07:57

08:15

08:33

08:51

09:09

09:27

09:45

10:03

10:21

10:39

10:57

11:15

11:33

11:51

12:09

12:27

12:45

13:03

13:21

13:39

13:57

14:15

14:33

14:51

15:09

15:27

15:45

16:03

16:21

16:39

16:57

17:15

17:33

17:51

18:09

18:17

18:35

18:53

19:11

19:29

19:47

Grafic valabil cu

01.01.2016

Nota:

Număr total de curse planificate: 25 curse

Plecări

traseul 8

TV

Zile : sambata - duminica si sărbători legale

Piața Centrala

Bazin

06:27

06:45

07:03

07:21

07:39

07:57

08:15

08:33

08:51

09:09

09:27

09:45

10:03

10:21

10:39

10:57

11:15

11:33

11:51

12:09

12:27

12:45

13:03

13:21

13:39

13:57

14:15

14:33

14:51

15:09

15:27

15:45

Grafic valabil cu

01.01.2016

Nota:

Număr total de curse planificate: 16 curse

PLECĂRI TRASEUL 8 barat

Zile: de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu data de 01.01.2016

Grafic

IAS Badalan

P-ta Centrala

07:00

07:45

09:00

10:00

10:30

11:00

12:30

13:30

14:00

14:30

15:30

16:00

17:00

18:00

19:00

19:30

20:00

20:30

Nota: Număr total de curse planificate: 9 curse

PLECĂRI TRASEUL 8 barat

Zile: Sambata-Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu data de 01.01.2016

Grafic

IAS Badalan

P-ta Centrala

07:00

07:45

09:00

10:00

10:30

11:00

12:30

13:30

14:00

14:30

15:30

16:00

17:00

18:00

19:00

19:30

20:00

20:30

Nota: Număr total de curse planificate: 9 curse

TRASEUL

9

Plecări Gara CFR

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

2

1

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

suplimentare

08:00

08:30

08:05

08:20

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

Număr total de curse planificate: 38,5 curse

Gr. 1 -18 curse

Gr.2-18,5

curse

C.supl: 2 curse

TRASEUL

9

Plecări Tiglina III

ZILE de luni pana vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

1

2

05:00

05:30

06:00

06:30

suplimentare

07:00

07:30

07:35

07:50

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Număr total de curse planificate: 38,5 curse

Gr. 1 -18 curse

Gr.2-18,5

curse

C.supl: 2 curse

TRASEUL

9

Plecări Gara CFR

ZILE de Sambata Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU 01.01.2016

Traseu

9

9

Grafic

2

1

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

Număr total de curse planificate: 36 curse

Gr. 1 -18 curse

Gr.2 -

18 curse

TRASEUL

9

Plecări Tiglina III

ZILE de Sambala Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU 01.01.2016

Traseu

9

9

Grafic

1

2

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Număr total de curse planificate: 36 curse

Gr. 1 -18 curse

Gr.2 -18curse

TRASEUL 10

Plecări DIMITRIE CANTEMIR -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

09.05.2015

Grafic

1

2

05:00

05:45

06:30

07:15

08:00

08:45

09:30

10:15

11:00

11:45

12:30

13:15

14:00

14:45

15:30

16:15

17:00

17:45

18:30

19:15

20:00

20:45

21:30

22:15

Număr total de curse planificate: 24 curse

Gr. 1 - 12 curse

Gr.2 - 12

curse

TRASEUL 10

Plecări INTFOR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Grafic

2

1

05:00

05:45

06:30

07:15

08:00

08:45

09:30

10:15

11:00

11:45

12:30

13:15

14:00

14:45

15:30

16:15

17:00

17:45

18:30

19:15

20:00

20:45

21:30

22:15

Număr total de curse planificate:

24 curse

Gr. 1 - 12 curse

Gr.2 -12

curse

TRASEUL 10

Plecări DIMITRIE

CANTEMIR -

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

10

10

Grafic

1

2

05:00

05:45

06:30

07:15

08:00

08:45

09:30

10:15

11:00

11:45

12:30

13:15

14:00

14:45

15:30

16:15

17:00

17:45

18:30

19:15

20:00

20:45

21:30

22:15

Număr total de curse planificate: 24 curse

Gr. 1 - 12 curse

Gr.2 - 12

curse

TRASEUL 10

Plecări INTFOR

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

10

10

Grafic

2

1

05:00

05:45

06:30

07:15

08:00

08:45

09:30

10:15

11:00

11:45

12:30

13:15

14:00

14:45

15:30

16:15

17:00

17:45

18:30

19:15

20:00

20:45

21:30

22:15

Număr total de curse planificate: 24 curse

Gr. 1 - 12 curse

Gr.2 - 12

curse

TRASEUL 11

Plecări MICRO 13-

ZILE de Sambata -Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

11

11

11

11

11

11

Grafic

1

2

3

4

5

6

06:10

06:22

06:35

06:48

07:00

07:13

07:26

07:38

07:51

08:04

08:16

08:29

08:42

08:54

09:07

09:20

09:32

09:45

09:58

10:10

10:23

10:36

10:48

11:01

11:14

11:26

11:39

11:52

12:04

12:17

12:30

12:42

12:55

13:08

13:20

13:33

13:46

13:58

14:11

14:24

14:36

14:49

15:02

15:14

15:27

15:40

15:52

16:05

16:18

16:30

16:43

16:56

17:08

17:21

17:34

17:46

17:59

18:12

18:24

18:50

19:02

19:28

19:40

20:06

20:18

20:44

20:56

21:22

21:34

22:00

22:12

Număr total de curse planificate: 71 curse

Gr. 1 -13 curse

Gr. 4- 13

curse

Gr.2 -12,5 curse

Gr. 5 - 13 curse

RASEUL 11

Plecări MICRO 13-

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

11

11

11

11

11

11

11

11

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

05:15

05:34

05:53

06:12

06:31

06:40

06:50

06:59

07:09

07:18

07:28

07:37

07:47

07:56

08:06

08:15

08:25

08:34

08:44

08:53

09:03

09:12

09:22

09:31

09:41

09:50

10:00

10:09

10:19

10:28

10:38

10:47

10:57

11:06

11:16

11:25

11:35

11:44

11:54

12:03

12:13

12:22

12:32

12:41

12:51

13:00

13:10

13:19

13:29

13:38

13:48

13:57

14:07

14:16

14:26

14:35

14:45

14:54

15:04

15:13

15:23

15:32

15:42

15:51

16:01

16:10

16:20

16:29

16:39

16:48

16:58

17:07

17:17

17:26

17:36

17:45

17:55

18:04

18:14

18:23

18:33

18:42

18:52

19:01

19:11

19:20

19:30

19:39

19:49

19:58

20:08

20:17

20:27

20:46

20:55

21:05

21:24

21:33

21:43

22:02

22:11

22:21

Plecări suplimentare

07:20

07:32

07:40

07:50

Număr total de curse planificate: 106,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr. 4 - 13

curse

Gr. 7- 13,5

curse

Gr.2 - 11 curse

Gr. 5 - 14

curse

Gr. 8- 12,5

curse

Gr. 3-13,5 curse

Gr. 6- 11

curse

C. suplimentare - 4 curse

TRASEUL

11

Plecări

PIAȚA

CENTRALA-

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil

cu

01.01.2016

Traseu

11

11

11

11

11

11

11

11

Grafic

4

5

6

7

8

1

2

3

05:20

05:39

05:58

06:17

06:26

06:36

06:45

06:55

07:04

07:14

07:23

07:33

07:42

07:52

08:01

08:11

08:20

08:30

08:39

08:49

08:58

09:08

09:17

09:27

09:36

09:46

09:55

10:05

10:14

10:24

10:33

10:43

10:52

11:02

11:11

11:21

11:30

11:40

11:49

11:59

12:08

12:18

12:27

12:37

12:46

12:56

13:05

13:15

13:24

13:34

13:43

13:53

14:02

14:12

14:21

14:31

14:40

14:50

14:59

15:09

15:18

15:28

15:37

15:47

15:56

16:06

16:15

16:25

16:34

16:44

16:53

17:03

17:12

17:22

17:31

17:41

17:50

18:00

18:09

18:19

18:28

18:38

18:47

18:57

19:06

19:16

19:25

19:35

19:44

19:54

20:03

20:13

20:22

20:32

20:51

21:00

21:10

21:29

21:38

21:48

22:07

22:16

22:26

Plecări suplimentare

07:56

08:05

08:13

08:23

Număr total de curse planificate: 106,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr. 4- 13

curse

Gr. 7 -13,5

curse

Gr.2 -11 curse

Gr. 5 - 14

curse

Gr. 8- 12,5

curse

Gr. 3-13,5

curse

Gr. 6-11

curse

C. suplimentare - 4 curse

TRASEUL 11

Plecări PIAȚA CENTRALA-

ZILE de Sambata -Duminica si sabatori legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

11

11

11

11

11

11

Grafic

3

4

5

6

1

2

06:02

06:15

06:27

06:40

06:53

07:05

07:18

07:31

07:43

07:56

08:09

08:21

08:34

08:47

08:59

09:12

09:25

09:37

09:50

10:03

10:15

10:28

10:41

10:53

11:06

11:19

11:31

11:44

11:57

12:09

12:22

12:35

12:47

13:00

13:13

13:25

13:38

13:51

14:03

14:16

14:29

14:41

14:54

15:07

15:19

15:32

15:45

15:57

16:10

16:23

16:35

16:48

17:01

17:13

17:26

17:39

17:51

18:04

18:17

18:29

18:55

19:07

19:33

19:45

20:11

20:23

20:49

21:01

21:27

21:39

22:05

Număr total de curse planificate: 71 curse

Gr. 1 -13 curse

Gr. 4 - 13

curse

Gr.2 - 12,5 curse

Gr. 5 - 13

curse

Gr. 3 - 10 curse

Gr. 6 - 9,5

curse

TRASEUL

12

Plecări METRO

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

12

12

Grafic

2

1

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

Gr. 3-10 curse


Gr. 6 - 9,5

curse


09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

18:42

19:17

19:52

21:02

22:12

Număr total de curse planificate: 28 curse

Gr. 1 -15 curse

Gr.2 - 13 curse

TRASEUL

12

Plecări PIAȚA CENTRALA

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

1

2

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

18:42

19:17

19:52

20:27

21:37

Număr total de curse planificate: 28 curse

Gr. 1 -15 curse

Gr.2-13

curse

TRASEUL

12

Plecări METRO

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

2

1

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:42

19:52

21:02

Număr total de curse planificate: 24,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr.2 -10,5

curse

TRASEUL

12

Plecări PIAȚA CENTRALA

ZILE de Sambata - Duminica si

sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

1

2

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

19:17

20:27

21:37

Număr total de curse planificate: 24,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr.2 -10,5 curse

TRASEUL 14

Plecări Micro 40-Casuta

ZILE de Luni pana Vineri GRAFIC VALABIL CU 01.11.2015 TR. 14         1

6:30

7:30

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30       se retrage la Autobaza

Nota:    Grafic valabil cu 01.11.2015

Număr total de curse planificate: 16 curse

S.C. TRANSURB S.A.

TRASEUL 14

Plecări Micro 19- IT 14

ZILE de Luni Vineri

GRAFIC VALABIL CU 01.11.2015

TR. 14         1

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Nota:   Grafic valabil cu 01.11.2015

Număr total de curse planificate: 16 curse

S.C. TRANSURB S.A.

TRASEUL 14

Plecări Micro 40-Casuta

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

GRAFIC VALABIL CU 01.11.2015

TR. 14         1

6:30

7:30

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

se retrage 20:30 la Autobaza

Număr total de curse planificate: 14 curse

S.C. TRANSURB S.A.

TRASEUL 14

Plecări Micro 19- IT 14 ZILE de Sambata Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU 01.11.2015

TR. 14        1

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Număr total de curse planificate: 14 curse

TRASEUL

15

Plecări INTFOR

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

TR. 15

1

continuare

05:30

14:00

06:00

14:30

06:30

15:00

07:00

15:30

07:30

16:00

08:00

16:30

08:30

17:00

09:00

17:30

09:30

18:00

10:00

18:30

10:30

19:00

11:00

19:30

11:30

20:00

12:00

20:30

12:30

21:00

13:00

21:30

13:30

22:00

22:30

Număr total de curse planificate: 35 curse

TRASEUL

15

Plecări PLATA

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

TR. 15

1

continuare

05:15

14:15

05:45

14:45

06:15

15:15

06:45

15:45

07:15

16:15

07:45

16:45

08:15

17:15

08:45

17:45

09:15

18:15

09:45

18:45

10:15

19:15

10:45

19:45

11:15

20:15

11:45

20:45

12:15

21:15

12:45

21:45

13:15

22:15

13:45

Număr total de curse planificate:

3 5 curse

TRASEUL

15

Plecări INTFOR

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Tr.15

1

continuare

06:00

14:00

06:30

14:30

07:00

15:00

07:30

15:30

08:00

16:00

08:30

16:30

09:00

09:30

17:30

10:00

10:30

18:30

11:00

11:30

19:30

12:00

12:30

20:30

13:00

13:30

21:30

Număr total de curse planificate: 27,5 curse

TRASEUL

15

Plecări PIAȚA

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Tr.15

1

continuare

05:45

14:15

06:15

14:45

06:45

15:15

07:15

15:45

07:45

16:15

08:15

08:45

17:15

09:15

09:45

18:15

10:15

10:45

19:15

11:15

11:45

20:15

12:15

12:45

21:15

Nr curse:

27,5

13:15

13:45

22:15

TRASEUL

16

ZILE de Sambata-Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

16

16

Grafic

TRECERE BAC

P-TA

CENTRALA

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

Număr total de curse planificate:

7,5 curse

TRASEUL

16

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

TRECERE BAC

P-TA

CENTRALA

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

Nota:

Grafic valabil cu

09.05.2015

Număr total de curse planificate:

14,5 curse

TRASEUL

17

ZILE de Sambata-Duminica si sărbători legale

Plecări D. CANTEMIR

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

17

17

Grafic

1

2

05:22

06:12

07:02

07:52

08:42

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:42

14:32

15:22

16:12

17:02

17:52

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Număr total de curse planificate: 21 curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr.2 -10,5 curse

TRASEUL

17

ZILE de Sambata-Duminica si sărbători legale

Plecări METRO

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

17

17

Grafic

1

2

05:22

06:12

07:02

07:52

08:42

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:42

14:32

15:22

16:12

17:02

17:52

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Număr total de curse planificate: 21 curse

Gr. 1 -10,5 curse

Gr.2 -10,5 curse

TRASEUL

17

ZILE de

Luni -

Vineri

Plecări D. CANTEMIR

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

17

17

17

Grafic

1

2

3

05:22

06:12

05:00

07:02

07:52

07:15

08:42

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:42

14:32

15:22

16:12

17:02

17:52

17:00

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Număr total de curse planificate: 23,5 curse

Gr. 1-10,5 curse

Gr.2 -10,5 curse

C suplimentare - 2,5 curse

TRASEUL

17

ZILE de

Luni -Vineri

Plecări METRO

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

2

1

3

05:22

06:12

07:02

07:52

08:05

08:42

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:42

14:32

15:22

16:12

17:02

17:52

16:10

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Număr total de curse planificate: 23,5 curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr.2 - 10,5 curse

C suplimentare - 2,5 curse

TRASEUL 19

Plecări COMPLEX

ȘIRET-

ZILE de luni pana vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

19

19

Grafic

1

2

05:15

05:45

06:15

06:45

suplimentare

07:15

07:45

07:20

07:40

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:45

21:45

Nota:

Grafic valabil cu

09.05.2015

Număr total de curse planificate: 34 curse

Gr. 1-15 curse

Gr.2 - 17 curse

C suplimentare - 2 curse

TRASEUL 19

Plecări GRADINA

PUBLICA -

ZILE de luni pana vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Grafic

2

1

05:15

05:45

06:15

06:45

suplimentare

07:15

07:45

07:50

08:10

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

21:15

Număr total de curse planificate: 34 curse

Gr. 1 -15 curse

Gr.2 - 17 curse

C suplimentare - 2 curse

TRASEUL 19

Plecări COMPLEX ȘIRET -

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu 01.01.2016

Traseu

19

19

Grafic

1

2

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

21:15

Număr total de curse planificate: 30 curse

Gr. 1 -16 curse

Gr.2 - 14curse

TRASEUL 19

Plecări GRADINA PUBLICA -

ZILE de Sambata-Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu 01.01.2016

Traseu

19

19

Grafic

2

1

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:45

21:45

Nota:

Grafic valabil cu

09.05.2015

Număr total de curse planificate: 30 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 -17 curse

TRASEUL 20

Plecări GARA CFR -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu 01.01.2016

Traseu

20

20

Grafic

2

1

05:00

05:30

06:00

06:30

suplimentare

07:00

07:30

07:55

08:05

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

Nota:

Grafic valabil cu

01.01.2016

Număr total de curse planificate: 38,5 curse

Gr. 1 -18 curse

Gr.2 -18,5 curse

C suplimentare - 2 curse

TRASEUL 20

Plecări GARA CFR-

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu 01.01.2016

Traseu

20

20

Grafic

2

1

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

Nota:

Grafic valabil cu

01.01.2016

Număr total de curse planificate: 36 curse

Gr. 1 -18 curse

Gr.2 - 18curse

TRASEUL 20

Plecări COMPLEX ȘIRET -

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu 01.01.2016

Traseu

Grafic

20

20

1

2

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Nota:

Grafic valabil cu

01.01.2016

Număr total de curse planificate: 36 curse

Gr. 1 -18 curse

Gr.2 - 18curse

TRASEUL 20

Plecări COMPLEX ȘIRET -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu 01.01.2016

Traseu

Grafic

20

20

1

2

05:00

05:30

06:00

06:30

suplimentare

07:00

07:30

07:25

07:35

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Nota:

Grafic valabil cu

01.01.2016

Număr total de curse p

anificate: 3

3,5 curse

Gr. 1 -18 curse

Gr.2 -18,5 curse

C suplimentare - 2 curse

TRASEUL 22

Plecări GARA CFR-

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

22

22

Grafic

2

1

05:00

05:32

06:04

06:36

07:08

07:40

08:12

08:44

09:16

09:48

10:20

10:52

11:24

11:56

12:28

13:00

13:32

14:04

14:36

15:08

15:40

16:12

16:44

17:16

17:48

18:20

18:52

19:24

19:56

20:28

21:00

21:32

22:00

22:30

23:00

Număr total de curse planificate:

34,5 curse

Gr. 1 -17 curse

Gr.2-17,5

curse

TRASEUL 22

Plecări DIMITRIE

CANTEMIR -

MICRO 40

ZILE de Luni pana

Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

22

22

Grafic

1

2

05:00

05:32

06:04

06:36

07:08

07:40

08:12

08:44

09:16

09:48

10:20

10:52

11:24

11:56

12:28

13:00

13:32

14:04

14:36

15:08

15:40

16:12

16:44

17:16

17:48

18:20

18:52

19:24

19:56

20:28

21:00

21:32

22:04

22:30

Număr total de curse planificate: 34,5 curse

Gr. 1 - 17 curse

Gr.2 - 17,5

curse

TRASEUL 22

Plecări MICRO 40-

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

22

22

Grafic

1

2

05:00

05:32

06:04

06:36

07:08

07:40

08:12

08:44

09:16

09:48

10:20

10:52

11:24

11:56

12:28

13:00

13:32

14:04

14:36

15:08

15:40

16:12

16:44

17:16

17:48

18:20

18:52

19:24

19:56

20:28

21:00

21:32

22:04

22:30

Număr total de curse planificate: 34 curse

Gr. 1 -17 curse

Gr.2 - 17

curse

TRASEUL 22

Plecări GARA CFR-

ZILE de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

Grafic

22

22

2

1

05:32

06:04

06:36

07:08

07:40

08:12

08:44

09:16

09:48

10:20

10:52

11:24

11:56

12:28

13:00

13:32

14:04

14:36

15:08

15:40

16:12

16:44

17:16

17:48

18:20

18:52

19:24

19:56

20:28

21:00

21:32

22:00

22:36

23:00

Număr total de curse planificate: 34 curse

Gr. 1 - 17 curse

Gr.2 - 17

curse

PLECĂRI TRASEUL 25

Zile: de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu data de 01.01.2016

Traseu

25

25

Grafic

Fi Iești

Micro

13

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

Grafic valabil începând cu data de

09.05.2015

Nota: Număr total de curse planificate:

14,5 curse

PLECĂRI TRASEUL 25

Zile: de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu data de 01.01.2016

Traseu

25

25

Grafic

Filesti

Micro

13

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

Nota: Număr total de curse planificate:

14,5 curse

PLECĂRI TRASEUL 26

MICRO 13

Zile: de Sambata - Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu data de 01.01.2016

Traseu

26

26

Grafic

1

2

05:00

05:28

05:56

06:24

06:52

07:20

07:48

08:16

08:44

09:12

09:40

10:08

10:36

11:04

11:32

12:00

12:28

12:56

13:24

13:52

14:20

14:48

15:16

15:44

16:12

16:40

17:08

17:36

18:04

18:32

19:00

19:28

19:56

20:24

20:52

21:20

21:48

22:16

Nota: Număr total de curse planificate: 38 curse

Gr. 1 -19 curse

Gr. 2 -19 curse

PLECĂRI TRASEUL 26

Zile: de Luni -

Vineri

GARA CFR

Grafic valabil cu data de

01.01.2016

Traseu

26

26

Grafic

2

1

05:00

05:28

05:56

06:24

06:52

07:20

suplimentare

07:48

08:16

07:53

08:44

09:12

09:40

10:08

10:36

11:04

11:32

12:00

12:28

12:56

13:24

13:52

14:20

14:48

15:16

15:44

16:12

16:40

17:08

17:36

18:04

18:32

19:00

19:28

19:56

20:24

20:52

21:20

22:00

22:16

23:00

Nota: Număr total de curse planificate: 39,5 curse

Gr. 1 - 19

curse

Gr. 2 - 19,5

curse

C suplimentara - 1 cursa

PLECĂRI TRASEUL 26

Zile: de Luni -

Vineri

MICRO 13

Grafic valabil cu data de

01.01.2016

1

2

05:00

05:28

05:56

06:24

suplimentare

06:52

07:20

07:25

07:48

08:16

08:44

09:12

09:40

10:08

10:36

11:04

11:32

12:00

12:28

12:56

13:24

13:52

14:20

14:48

15:16

15:44

16:12

16:40

17:08

17:36

18:04

18:32

19:00

19:28

19:56

20:24

20:52

21:20

21:48

22:16

Nota: Număr total de curse planificate: 39,5 curse

Gr. 1 -19

curse

Gr. 2 - 19,5 curse

C suplimentara - 1 cursa

PLECĂRI TRASEUL 26

GARA

CFR

Zile: de Sambata -Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu data de

01.01.2016

Grafic

2

1

05:28

05:56

06:24

06:52

07:20

07:48

08:16

08:44

09:12

09:40

10:08

10:36

11:04

11:32

12:00

12:28

12:56

13:24

13:52

14:20

14:48

15:16

15:44

16:12

16:40

17:08

17:36

18:04

18:32

19:00

19:28

19:56

20:24

20:52

21:20

22:00

22:16

23:00

Nota: Număr total de curse planificate: 38 curse

Gr. 1 -

19

curse

Gr. 2 -

19

curse

TRASEUL 29

Plecări GARA

CFR -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

29

29

Grafic

2

1

05:00

05:40

06:20

07:00

07:40

08:20

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

19:00

19:40

20:20

21:00

21:40

22:20

23:00

Număr total de curse planificate:

27,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr.2 -13,5

curse

TRASEUL 29

Plecări GARA CFR -

ZILE de Sambata-Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

29

29

Grafic

2

1

05:00

05:40

06:20

07:00

07:40

08:20

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

19:00

19:40

20:20

21:00

21:40

22:20

23:00

Număr total de curse planificate: 27,5 curse

Gr. 1 -14 curse

Gr.2 - 13,5 curse

TRASEUL 29

Plecări MICRO 19 -

ZILE de Sambata-Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

29

29

Grafic

1

2

05:00

05:40

06:20

07:00

07:40

08:20

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

19:00

19:40

20:20

21:00

21:40

22:20

Număr total de curse planificate: 27,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr.2 - 13,5

curse

TRASEUL 29

Plecări MICRO 19

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

29

29

Grafic

1

2

05:00

05:40

06:20

07:00

07:40

08:20

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

19:00

19:40

20:20

21:00

21:40

22:20

Număr total de curse planificate:

27,5 curse

Gr. 1 -14 curse

Gr.2- 13,5

curse

PLECĂRI DIN MICRO 19 LA TRASEUL 31

De Luni pana Vineri - cu 01.01.2016

5.00; 5.30; 6.00; 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30;

11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00;

16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30; 21.00*; 21.30; 22.00*; 22.30

Nota:

* nu se efectuează sambata si duminica.

Grafic valabil cu data de 09.05.2015

Număr de curse planificate: 36 curse

PLECĂRI DIN GARA BĂRBOȘI LA TRASEUL 31 De Luni pana Vineri - cu 01.01.2016

5.20

5.45 6.15 6.45 7.15

7.45

8.15

8.45

9.15 9.45 10.15 10.45

11.15

11.45  12.15

12.45

13.20

13.45

14.15

14.45 15.15   15.45

16.15

16.45  17.15

17.45

18.15

18.45

19.15

19.45 20.15 20.45

21.25*  21.45 22.15* 22.45

Nota:

* nu se efectuează sambata si duminica.

Grafic valabil cu data de 09.05.2015

Număr de curse planificate: 36 curse

PLECĂRI DIN MICRO 19 LA TRASEUL 31

De Sambata - Duminica si sărbători legale -cu 01.01.2016 5.00; 5.30; 6.00; 6.30; 7.00; 7.30; 8 .00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30;

11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00;

16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30; 21.00*; 21.30;

22.00*; 22.30

Nota: * nu se efectuează sambata si duminica.

Grafic valabil cu data de 09.05.2015

Număr de curse planificate: 34 curse

PLECĂRI DIN GARA BĂRBOȘI LA TRASEUL 31

De Sambata - Duminica si sărbători legale - cu 01.01.2016

5.20

5.45 6.15 6.45 7.15

7.45

8.15

8.45

9.15 9.45 10.15  10.45

11.15

11.45  12.15

12.45

13.20

13.45

14.15

14.45 15.15   15,45

16.15

16.45  17.15

17.45

18.15

18.45

19.15

19.45 20.15 20.45

21.25*   21.45 22.15* 22.45

Nota: * nu se efectuează sambata si duminica.

Grafic valabil cu data de 09.05.2015

Număr de curse planificate: 34 curse

TRASEUL

34

Plecări INTFOR

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

34

34

Grafic

2

1

05:00

05:35

06:10

06:45

07:20

07:55

08:30

09:05

09:40

10:15

10:50

11:25

12:00

12:35

13:10

13:45

14:20

14:55

15:30

16:05

16:40

17:15

17:50

18:25

19:00

19:35

20:10

20:45

21:20

22:30

Număr total de curse planificate: 29,5 curse

Gr. 1 -14 curse

Gr.2 -15,5

curse

TRASEUL

34

Plecări MICRO 13

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

1

2

05:00

05:35

06:10

06:45

07:20

07:55

08:30

09:05

09:40

10:15

10:50

11:25

12:00

12:35

13:10

13:45

14:20

14:55

15:30

16:05

16:40

17:15

17:50

18:25

19:00

19:35

20:10

20:45

22:05

Număr total de curse planificate: 29,5 curse

Gr. 1 -14 curse

Gr.2 -15,5

curse

TRASEUL

34

Plecări INTFOR

ZILE de Sambata-Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

34

34

Grafic

2

1

06:10

06:45

07:20

07:55

08:30

09:05

09:40

10:15

10:50

11:25

12:00

12:35

13:10

13:45

14:20

14:55

15:30

16:05

16:40

17:15

17:50

19:00

20:10

21:20

22:30

Număr total de curse planificate: 25 curse

Gr. 1 -10,5 curse

Gr.2 - 14,5

curse

TRASEUL

34

Plecări MICRO 13

ZILE de Sambata-Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Grafic

1

2

06:10

06:45

07:20

07:55

08:30

09:05

09:40

10:15

10:50

11:25

12:00

12:35

13:10

13:45

14:20

14:55

15:30

16:05

16:40

17:15

17:50

18:25

19:35

20:45

22:05

Număr total de curse planificate: 25 curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr.2 -14,5

curse

TRASEUL

35

Plecări METRO

ZILE de Luni - Vineri

GRAFIC VALABIL CU 01.01.2016

Grafic

2

1

05:15

05:45

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:45

19:45

20:45

21:45

Număr total de curse planificate: 30,5

curse

Gr. 1 - 17,5 curse

Gr.2 - 13

curse

TRASEUL

35

Plecări PIAȚA CENTRALA

ZILE de Luni pana Vineri

GRAFIC VALABIL CU 01.01.2016

Traseu

35

35

Grafic

1

2

05:15

05:45

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

19:15

20:15

21:15

22:15

Număr total de curse planificate: 30,5 curse

Gr. 1 -17,5 curse

Gr.2 -13

curse

TRASEUL

35

Plecări METRO

ZILE de Sambata -Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

35

35

Grafic

2

1

05:15

05:45

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:45

19:45

20:45

21:45

Număr total de curse planificate:

30,5 curse

Gr. 1 - 17,5 curse

Gr.2 - 13

curse

TRASEUL

35

Plecări PIAȚA CENTRALA

ZILE de Sambata -Duminica si sărbători

egale

GRAFIC VALABIL CU 01.01.2016

Traseu

35

35

Grafic

1

2

05:15

05:45

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

19:15

20:15

21:15

22:15

Număr total de curse planificate: 30,5 curse

Gr. 1 - 17,5 curse

Gr.2 - 13 curse

TRASEUL

36

Plecări COMAT

ZILE de Luni - Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

36

36

Grafic

1

2

05:16

05:48

06:20

06:52

07:24

07:56

08:28

09:00

09:32

10:04

10:36

11:08

11:40

12:12

12:44

13:16

13:48

14:20

14:52

15:24

15:56

16:28

17:00

17:32

18:04

18:36

19:08

19:40

20:12

20:44

21:16

21:48

Număr total de curse planificate: 32 curse

Gr. 1 -16 curse

Gr.2 - 16

curse

TRASEUL

36

Plecări GARA CFR

ZILE de Luni - Vineri

GRAFIC VALABIL CU

01.01.2016

Traseu

36

36

Grafic

2

1

05:16

05:48

06:20

06:52

07:24

07:56

08:28

09:00

09:32

10:04

10:36

11:08

11:40

12:12

12:44

13:16

13:48

14:20

14:52

15:24

15:56

16:28

17:00

17:32

18:04

18:36

19:08

19:40

20:12

20:44

21:16

21:48

Număr total de curse planificate: 32 curse

Gr. 1 -16 curse

Gr.2 -16 curse

TRASEUL

36

Plecări COMAT

ZILE de Sambata- Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU 01.01.2016

Traseu

36

Grafic

1

05:22

06:20

07:18

08:16

09:14

10:12

11:10

12:08

13:06

14:04

15:02

16:00

16:58

17:56

18:54

19:52

20:50

21:48

Număr total de curse planificate: 16 curse

TRASEUL

36

Plecări GARA CFR

ZILE de Sambata- Duminica si sărbători legale

GRAFIC VALABIL CU 01.01.2016

Traseu

36

Grafic

1

05:48

06:52

07:56

09:00

10:04

11:08

12:12

13:16

14:20

15:24

16:28

17:32

18:36

19:40

20:44

21:48

Număr total de curse planificate: 16 curse

TRASEUL 105

Plecări GRADINA PUBLICA -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

4

5

6

' 1

2

3

05:15

05:25

05:45

05:55

06:05

06:25

06:35

06:55

07:05

07:15

07:35

07:45

08:05

08:15

08:25

08:35

08:45

08:55

09:15

09:25

09:35

09:45

09:55

10:05

10:25

10:35

10:45

10:55

11:05

11:15

11:35

11:45

11:55

12:05

12:15

12:25

12:45

12:55

13:05

13:15

13:25

13:35

13:55

14:05

14:15

14:25

14:35

14:45

15:05

15:15

15:25

15:35

15:45

15:55

16:15

16:25

16:35

16:45

16:55

17:05

17:25

17:35

17:45

17:55

18:05

18:15

18:35

18:45

18:55

19:05

19:15

19:25

19:45

19:55

20:05

20:25

20:35

21:05

21:15

21:35

21:45

22:15

22:25

Număr total de curse planificate: 83,5 curse

Gr. 1 -13 curse

Gr.2 -15

curse

Gr.3-

15

curse

Gr.4 -10,5 curse

Gr. 5-15

curse

Gr.6-

15

TRASEUL

105

Plecări MICRO

19 -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu

01.01.2016

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:10

05:20

05:30

05:50

06:00

06:20

06:30

06:40

07:00

07:10

07:30

07:40

07:50

08:00

08:10

08:20

08:40

08:50

09:00

09:10

09:20

09:30

09:50

10:00

10:10

10:20

10:30

10:40

11:00

11:10

11:20

11:30

11:40

11:50

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50

13:00

13:20

13:30

13:40

13:50

14:00

14:10

14:30

14:40

14:50

15:00

15:10

15:20

15:40

15:50

16:00

16:10

16:20

16:30

16:50

17:00

17:10

17:20

17:30

17:40

18:00

18:10

18:20

18:30

18:40

18:50

19:10

19:20

19:30

19:40

19:50

20:00

20:30

20:40

21:00

21:10

21:40

21:50

22:10

22:20

Număr total de curse planificate: 83,5 curse

Gr. 1 -13 curse

Gr.2- 15

curse

Gr.3-

15 curse

Gr.4 - 10,5 curse

Gr. 5-15

curse

Gr.6-

15 curse

TRASEUL 105

Plecări GRADINA PUBLICA

ZILE de Sambata Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

2

1

Grafic

06:18

06:43

07:28

07:53

08:38

09:03

09:48

10:13

10:58

11:23

12:08

12:33

13:18

13:43

14:28

14:53

15:38

16:03

16:48

17:13

17:58

18:23

19:08

19:33

20:18

20:43

21:28

21:53

Număr total de curse planificate: 28 curse

Gr. 1 -14 curse

Gr.2 - 14

curse

TRASEUL 105

Plecări MICRO 19 -

ZILE de Sambata Duminica si sărbători legale

Grafic valabil cu

01.01.2016

Traseu

1

2

Grafic

06:18

06:43

07:28

07:53

08:38

09:03

09:48

10:13

10:58

11:23

12:08

12:33

13:18

13:43

14:28

14:53

15:38

16:03

16:48

17:13

17:58

18:23

19:08

19:33

20:18

20:43

21:28

21:53

Număr total de curse planificate: 28 curse

Gr. 1 -14 curse

Gr.2 - 14

curse

Anexa 2 la Actul Adițional nr. Anexa 11 - Indicatori de performanta ai serviciului si modalitatea de calcul al penalităților


01.01.2016-08.05.2016


Anu

Nr. Crt.

Indicatori

Descriere

mod de calcul, pentru un trimestru

Mod

Parametru

Pondere criteriu

Exemplu valori .. ale parametrilor, calculatepe . baza raportul uf operatorului

Valori de cateuf fflaitis

încălcare majora

Reținere din garanția pe

U.M.

Nivel acceptat, tara penalizări

Nivel maxim permis

1

Curse anulate sau neregulate

{curse anulate sau neregulate/ total curse incluse in Programul de Transport) x 100

tramvai

%

5

10

5,05%

0

0,00

autobuz

%

5

10

6,09%

9

0,00

troleibuz

%

5

10

5,00%

0

0,00

2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 de ore

Z (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365

tramvai

%

0,5

2

2,80%

0

0,00

autobuz

%

0,2

1

2,00%

0

0,00

troleibuz

%

0,2

1

2,00%

0

0,00

3

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

tramvai

Nr.

3000

4000

1000

5000

2000

2000

8,00%

8,00%

8,00%

0

0,90

autobuz

Nr.

0

0,90

troleibuz

Nr.

0

0,00

4

Respectarea Planului de Servicii

(Z parc planificat - Z parc utilizat) / (Z parc planificat) x 100

tramvai

%

5

10

4,80%

5

0,00

autobuz

%

5

10

4,00%

0

0,00

troleibuz

%

5

10

4,00%

0

0,00

5

Plângeri de la pasageri

Plângeri fundamentate

Nr. Plângeri fundamentate înregistrate

toate

Nr.

5

1OO

1,00%

0

0,00

Plângeri rezolvate

Nr. Plângeri fundamentate rezolvate in termen legal

toate

Nr.

3

94

1,00%

Plângeri nerezolvate

Nr. Plângeri fundamentate nerezolvate in termen legal

toate

Nr.

2

6

1,00%

0

0,00

6

Protecția mediului

Respectarea standardelor de poluare EURO 3 si EURO 4

Număr vehicule care nu respecta normele Euro 3 si Euro 4 raportat la numărul de vehicule impus in Programul de Transport

autobuz

%

20

40

o

0,00

7

Vehicule

Vechimea medie a vehiculelor

Vechimea medie a vehiculelor

tramvai

ani

10

15

4r80%

a

0,00

autobuz

ani

5

8

4,00%

8

0,00

troleibuz

anî

5

8

4,00%

a

0,00

Cerințe de confort

Numărul vehiculelor neincadrate in clasele I, II sau UI de confort/ numărul total de vehicule incluse in Programul de T ransport

autobuz

%

10

50

4.00%

0

0,00

8

Penalitati plătite

Cuantumul penalităților plătite de către operatorul de transport/ transportatorul autorizat, pentru nerespectarea standardelor de transport de calitate si mediu

toate

lei

5000

10000

1,00%

a

0,00

9

Respectarea prevederilor legale

Numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul im putem icit

toate

No.

20

100

10,08%

0

0,00

10

Accidente de trafic

Wmarul accidentelor in trafic din vina personalului propriu al Opbsgtorului

toate

No.

5

30

4,00%

6

0,00

11

Indicele de Satisfacție a Pasagerilor^

Respectarea nivelului minim impus

toate

No.

7,50

7,00

6,00%

0

0,00

Total pondere criterii

iot,oc%

TOTAL

încălcări ma k»re

0

Reținere trimestriala din garanția anuala

0,00