Hotărârea nr. 478/2015

Modificarea HCL nr. 168/2015 privind aprobarea redeventelor datorate in anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 478

din 14.12.2015

pentru: modificarea H.C.L. nr. 168/2015 privind aprobarea redevențelor datorate în anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 529/08.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 134282/08.12.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 134284/08.12.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând nr. 9792/2015 a Societății Transurb SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 91064/24.08.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 168/2015 privind aprobarea redevențelor datorate în anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 8 și art. 29, alin. (6) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2,) lit. ”d” și alin. (6), lit. ”a” pct. 14, precum și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 168/2015 și va avea următorul cuprins:

”Se aprobă redevențele ce trebuie plătite de către transportatori pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Galați, în perioada 9 mai - 31 decembrie 2015, astfel:

Nr. crt.

Denumire operator

Redevența calculata

2015

Redeven ța pentru perioada 9 mai -31 dec. 2015 -lei-

Redevența pentru trim II

-lei-

Redevența pentru trim III -lei-

Redevența pentru trim IV

-lei-

1.

SC Transurb SA Galați

1.979.029

lei/lan

348.197

77.867

135.165

135.165

2.

SC ACJ Globe Tour SRL

4.467

lei/vehicul activ/an

2.901

667

1.117

1.117

3.

SC Andry SRL Galați

4.679

lei/vehicul activ/an

3.038

698

1.170

1.170

4.

SC Bădilaș COM SNC Galați

3.860

lei/vehicul activ/an

2.506

576

965

965

5.

SC Comsamo SRL Galați

4.418

lei/vehicul activ/an

2.869

659

1.105

1.105

6.

SC Relajcar SRL Galați

3.860

lei/vehicul activ/an

2.506

576

965

965

7.

SC Sogitour SRL Galați

5.907

lei/vehicul activ/an

3.835

881

1.477

1.477

8.

SC Transcris SRL Galați

3.898

lei/vehicul activ/an

2.531

581

975

975

9-

SC Transdan SRL Galați

3.871

lei/vehicul activ/an

2.514

578

968

968

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. III - Secretarul muniei prezentei hotărâri.


și publicitatea


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Optafoan Kovacs