Hotărârea nr. 477/2015

Participarea teatrului muzical "Nae Leonard" Galati in proiectul european "SENSES: the Sensory Theatre. New transnational strategies for theatre audience building" si a cofinantarii necesare implementarii proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 477

din 14.12.2015

privind: participarea Teatrului Muzical "Nae Leonard” Galați în proiectul european "SENSES: the Sensory Theatre. New transnațional strategies for theatre audience building” și a cofinanțării necesare implementării proiectului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 522/08.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 132670/07.12.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 132672/07.12.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare, Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea nr. 42630/20.11.2015 a Teatrului Muzical ”Nae Leonard”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 125158/20.11.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. ”i” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. "d”, alin. (6), Ut. "a", pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă participarea Teatrului Muzical "Nae Leonard” în proiectul european "SENSES: the Sensory Theatre. New transnațional strategies for theatre audience building", finanțat în cadrul programului CREATIVE EUROPE, subprogramul CULTURE.

Art. 2 - Se aprobă cofinanțarea necesară implementării proiectului, în valoare de 19.578,59 euro.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octapian Kovacs

/ J