Hotărârea nr. 476/2015

Aprobarea zonei eligibile a grupului de actiune locala pentru pescuit (FLAG) reprezentat de Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Prut Dunare Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 476 din 14.12.2015

privind: aprobarea Zonei Eligibile a Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG) reprezentat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 520 / 08.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 133602/08.12.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 133604/08.12.2015, al Direcției de Proiecte și Finanțări Externe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și lit. „d”, alin. 4, lit. „e”, alin. (6), lit. „a”,pct. 18 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă Zona Eligibilă a Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG) reprezentat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galați, delimitată de: Limita teritorială de Nord a municipiului Galați, str. Traian (zona dintre limita de nord și până la intersecția cu str. Basarabiei), str. Basarabiei cuprinsă între intersecția cu str. Traian și Bvd. G. Coșbuc, Bvd. G. Coșbuc cuprins între intersecția cu str. Basarabiei și str. Brăilei, str. Brăilei cuprins între intersecția cu Bvd. G. Coșbuc și intersecția cu Str. Saturn, Str. Saturn până la intersecția cu Bvd. Dunărea, Bvd. Dunărea până la intersecția cu str. V. Vâlcovici, str. V. Vâlcovici până la intersecția cu Bvd. Galați, Bvd. Galați până la Drumul de Centură, Drumul de Centură până la intersecția cu str. Brăilei, str. Brăilei până la intersecția cu Drumul de Centură, Drumul de Centură - str. Nicolae Mantu - Drumul de Centură - Bvd. G. Coșbuc până la intersecția cu str. Ștefan cel Mare, str. Ștefan cel Mare, pe lângă Cimitirul Evreiesc, cu coborâre spre sud pe limita teritorială de vest prin str. Colectiviștilor din Filești, intrare în Calea Smârdan coborâre pe str. Garofiței până la limita teritorială cu comuna Șendreni satMovileni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Zona eligibilă prevăzută la alin. (1) nu va fi inclusă în zona eligibilă a nici unei alte entități de tip Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG) ce va funcționa în perioada 2014 - 2020, cu excepția FLAG Galați reprezentat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galați.

  • (3) Municipiul Galați nu va adera la nici un alt parteneriat de tip Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG) ce ar putea să își desfășoare activitatea în zona eligibilă prevăzută la alin. (1).

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.