Hotărârea nr. 471/2015

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr, 471

din 08.12.2015

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 517/ 02.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 08.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 129016/02.12.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 129018/02.12.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 49, alin. (4), alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de credite interne și externe pe anul 2015, conform anexelor 1,2 și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la ir)dpT)lirrirp a rtrp.vp.dprilar acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Oolavian Kovacs

ROMANIA

MUNICIPIUL GALAȚI


. Credite externe si interne

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015


Page 1 of 1

ANEXA 1

la HCL 471 / 08.12.2015

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2015

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI

00.06

51,457.00

24,000.00

115,457.00

2

Alte operațiuni financiare

41.06

36,000.00

0.00

36,000.00

3

Sume, aferente creditelor externe

41.06.03

36,000.00

0.00

36,000.00

4

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.0:

36,000.00

0.00

36,000.00

‘f

Alte operațiuni financiare

41.07

55,457.00

24,000.00

79,457.00

7

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

55,457.00

24,000.00

79,457.00

8„

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.0:

55,457.00

4,000.00

59,457.00

9

Sume aferente imprumuturilor contactate conform OUG nr.2/2015 pentru

41.07.02.0:

0.00

20,000.00

20,000.00,


MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 2

la HCL 471/08.12.2015

Rectficari


Credite externe si interne


2015


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.07

4,000.00

0.00

4,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,000.00

0.00

4,000.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,000.00

0.00

4,000.00

INVATAMANT

65.07

330.00

0.00

330.00

CH1 UIELI DE CAPITAL

70

330.00

0.00

330.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

330.00

0.00

330.00

SANATATE

66.07

2,700.00

0.00

2,700.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,700.00

0.00

2,700.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,700.00

0.00

2,700.00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.07

6,900.00

0.00

6,900.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,900.00

0.00

6,900.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,900.00

0.00

6,900.00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

70.07

24,839.00

0.00

24,839.00

PUBLICA

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,929.00

0.00

10,929.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

10,929.00

0.00

10,929.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CH) HJIELI DE CAPITAL

70

13,910.00

0.00

13,910.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

13,910.00

0.00

13,9'10.00

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

81.07

0.00

20,000.00

20,000.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

0.00

20,000.00

20,000.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

0.00

20,000.00

20,000.00

TRANSPORTURI

84.06

36,000.00

0.00

36,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

36,000.00

0.00

36,000.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

36,000.00

0.00

36,000.00

TRANSPORTURI

84.07

16,688.00

4,000.00

20,688.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,816.00

0.00

1,816.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

1,816.00

0.00

1,816.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,872.00

4,000.00

18,872.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

14,872.00

4,000.00

18,872.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari     Credite externe si interne

Capitol

DENUMIREA INDICATORILOR              cod

2015

Titluri

- mii lei -

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT


Total :


91,457,00


115,457.00
Anexa IV la HCL 471 / 08.12.2015

Lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut bancar CEC Bank

LEI

Nr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

BUGET 2015

1

Modernizare strada Traian intre str. Brăilei si Metro

84.07.03.03

10.500.000

2

Modernizare străzi Micro 17 etapa II

84.07.03.03

1,800.000

3

Construire locuințe sociale Micro 17

70.07.03.30

7.800.000

4

Amenajare locuri de joaca pt.copii

67.07.05.03

5,700,000

5

Modernizare parc Orășelul Copiilor Tig I

67.07.05.03

1.200.000

Q

V

ivioae mizare Imooir str.iJbmneasca nr?54

ri .02.01 03

4 000 000

7

Consolidare pavilion i si z ai opiiaiuiui ue rsiniame

OO.U/.UQ.U 1

ruu.uuu

8

Reorganizare si modernizare secții Spitalul de urgenta pentru copii Sf.loan

66.07.06.01

1.900.000

9

Alimentare cu energie electrica cartier locuințe Micro 17

70.07.06

825.000

10

înlocuire conducta de apa calda si încălzire Colegiul Tehnic Traian Vuia

65.07.04.02

330,000

11

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie Strada Regiment 11 Șiret

66.07.06.01

100.000

12

Construire locuințe sociale Strada Drumul Viilor nr.8

0

13

Șarpanta imobil Strada Regiment 11 Șiret nr.46

0

14

Reabilitare conducta de apa Strada Alexandru loan Cuza

0

15

Reabilitare conducta de apa Strada Stadionului,V.VHcovici,B-dul Dunarea

70.07.05.01

400.000

16

Amenajare parc Micro 18

0

17

Modernizare Strada Traian intre Metro si str.Brăilei ( lărgire carosabil)

4.000.000

18

Cofinantari si finanțări temporare proiecte europene :

Proiect "Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea creșterea fluentei .si siguranței circulației si a prevenirii criminalității"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocului A7 asoc.de proprietari 396 si A21 asoc.de proprietari 881"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocului de locuințe L asoc.de proprietari 306"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe Y5,Y6,Y7 asoc.de proprietari 518"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe C11,C12,D8 asoc.de proprietari 257"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe G10,X4, asoc.de proprietari 380,574"

12.745.000

84.07.03.03

1.816.000

70.07.03.30

2.152.000

70.07.03.30

1.483.000

70.07.03.30

2.392.000

70.07.03.30

2.741.000

70.07.03.30

2.161.000

TOTAL                              .

52.000.000