Hotărârea nr. 47/2015

Modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.47 din 13.02.2015

privind: modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 64/03.02.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, în data de 13.02.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14828/03.02.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 14830/03.02.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 61 si art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.L/h H£L            6.S

/

J

Lista obiectivelor de investiții propuse a se finanța dintr-un împrumut bancar

lei

Nr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

Denumire document

Valoare investiție conf HCL

Valoare investiție ramasa de finanțat

Din care:

Buget local

împrumut supus aprobării

1

Modernizare strada Traian intre str.Brailei si Metro

HCL 33/2011

56.052.934,00

28.442.687,72

8.942.687,72

19.500.000,00

2

Modernizare străzi Micro 17

HCL369/2011

6.567.171,00

4.818.097,00

3.018.097,00

1.800.000,00

3

Construire locuințe sociale Micro 1|7

HCL415/2013

58.621.260,00

45.978.756,48

22.978.756,48

23.000.000,00

4

Amenajare locuri de joaca ptcopii

HCL149/2011

13.342.930,00

13.342.930,00

7.642.930,00

5.700.000,00

5

Modernizare parc Orășelul Copiilor Tig I

HCL84/?013

3.244.177,00

3.244.177,00

2.044.177,00

1.200.000,00

6

Modernizare imobil str.Domneascs

i nr.54

HCL431/2013

49.338.116,00

48.878.000,00

25.078.000,00

23.800.000,00

7

Cofinantari si finanțări temporare proiecte europene : Proiect "Sisteme inteligente pentru managementul

HCL48/2012,

19.214.544,00

19.214.544,00

9.856.733,00

25.000.000,00

traficului in vederea creșterea fluentei si siguranței circulației si a prevenirii criminalității"

HCL56/2013

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocului

A7 asoc.de proprietari 396 si A21 asoc.de proprietari 881"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocului

HCL118/18.10.2012

2.862.072,00

2.862.072,00

HCL118/18.10.2012

2.391.612,00

2.391.612,00

de locuințe L asoc.de proprietari 306"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe Y5,Y6,Y7 asoc.de proprietari 518"

HCL203/30.05.2013

3.133.091,00

3.133.091,00

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe C11 ,C12,D8 asoc.de proprietari 257"

HCL118/18.10.2012

4.676.670,00

4.676.670,00

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe G10.X4, asoc.de proprietari 380,574"

HCL203730.05.2013

2.578.744,00

2.578.744,00

TOTAL

179.561.381,20

79.561.381,20

100.006.000,00