Hotărârea nr. 466/2015

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 466 din 26.11.2015

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 491/20.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125474/20.11.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 125476/20.11.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 49, alin. (4), alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2015 - secțiunea de funcționare -conform anexelor 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2015 - secțiunea de dezvoltare ~ conform anexelor 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aproba rectificarea bugetului de credite interne și externe pe anul 2015 - conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octqtâan Kovacs

ROMAN IA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015

ANEXA

la HCL 466/26.11.2015

- Mii Lei


MUNICIPIUL GALAȚI


Secțiunea FUNCȚIONARE

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2015

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAI

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

413,276.50

28,333.00

441,609.

50

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

296,4B7.39

10,560.00

307,047.

39

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

406,870.50

28,333.00

435,203.

50

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

390,512.00

30,980.00

421,492.

00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

151,155.00

10,560.00

161,715.

00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

2,807.00

0.00

2,807.

OO

7

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

2,807.00

0.00

2,807.

DO

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

2,807.00

0.00

2,807.

00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

148,348.00

10,560.00

158,908.

DO

10

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

4,595.00

0.00

4,595.

00

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

4,595.00

0.00

4,595,

00

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

143,753.00

10,560.00

154,313.

10

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

143,753.00

10,560.00

154,313.

00

22

A3. IMPOZITE ST TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

60,661.39

0.00

60,661.

39

23

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

60,661.39

0.00

60,661.

39

24

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

48,793.00

0.00

48,793.

)0

25

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.O1

14,481.00

0.00

14,481.

10

26

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.0<

34,312.00

0.00

34,312.

10

27

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9,337.00

0.00

9,337.1

)0

28

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0

2,587.00

0.00

2,587.

30

29

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0.

5,250.00

0.00

5,250.

10

30

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0

1,500.00

0.00

1,500.

00

31

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

2,531.39

0.00

2,531.

39

33

A4. IMPOZITE ST TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

178,695.61

20,420.00

199,115.

51

34

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

158,651.61

20,420.00

179,071.

51

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

157,232.00

20,420.00

177,652.

DO

40

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

1,419.61

0.00

1,419.

61

42

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cad 12.02.07)

12.02

206.00

0.00

206.

)0

43

Taxe hoteliere

12.02.07

206.00

0.00

206.

30

44

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

36.00

0.00

36.

)0

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

45

Impozit pe spectacole

47

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

48

Impozitul pe mijloacele de transport.(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

49

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

50

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

51

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

52

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

56

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

57

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

58

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

59

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si com

61

Venituri din concesiuni si Închirieri

62

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

63

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

64

Venituri din dividente de la alti plătitori

68

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

59

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

70

Venituri din prestări de servicii

71

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

72

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

75

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, Lmputatii si desp

77

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

78

Taxe extrajudiciare de timbru

80

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35,02.03+35.02

81

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

82

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut

84

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte s

86

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36 - 02.11+36.

87

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

88

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publ

---------- ■ ...........................................................

Page 2 of :

ANEXA

1

COD INDICATOR

BUGET

2015

INFLUENTE

BUGET rectifica:

?

15.02.01

"36. Ol!

0.00

36

00

16.02

19,802.00

0.00

19,802.

00

16.02.02

15,844.00

0.00

15,844.

00

16.02.02.0:

9,878.00

0.00

9, 873

00

16.02.02.0:

5,966.00

0.00

5, 966

00

16.02.03

3,496.00

0.00

3,496

00

16.02.50

462.00

0.00

462

00

00.12

16,358.50

-2,647.00

13,711.

50

00.13

21,840.00

0.00

21,840.

00

30.02

21,840.00

0.00

21,840.

00

30.02.01

424.00

0.00

424

00

30.02.05

20,960.00

0.00

20,960.

po

30.02.05.31

20,960.00

0.00

20,960.

00

30.02.08

456.00

0.00

456.

bo

30.02.08. o:

456.00

0.00

456

00

□0.14

-5,481.50

-2,647.00

-8,128.

pO,

33.02

1,339.00

0.00

1,339.

po

33.02.08

332.00

0.00

332

oo

33.02.10

129.00

0.00

129

00

33.02.12

838.00

0.00

838

00

33.02.28

40.00

0.00

40

00

34.02

1,687.00

0.00

1,687,

|oo,

34.02.02

1,687.00

0.00

1, 687 .|00

35.02

8,805.00

0.00

8,8O5.|oO

35.02.01

8,803.00

0.00

8,803.

00

35.02.01.0

8,803.00

0.00

8,803

.|oo

35.02.03

2.00

0.00

2

.00

36.02

30,956.00

0.00

30,956.

00

36.02.01

27 . OC

0.00

27

.00

36.02.05

35. OC

0.00

35

-|00

ANEXA

1

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2015

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICA'

r

89

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

12, /b/.OO

0.00

12,757.

do

92

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

182.00

0.00

182.

00

94

Alte venituri

36.02.50

17,955.00

0.00

17,955.

00

95

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-48,268.50

-2,647.00

-50,915.

50

96

Donații si sponsorizări

37.02.01

8.00

0.00

8.

00

97

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii d

37.02.03

-48,276.50

-2,647.00

■ -50,923.

50

121

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

6,406.00

0.0Q

6,406.

00

122

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

6,406.00

0.00

6,406.

00

123

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

4,706.00

0.00

4,706.

00

151

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42-02.34+

00.20

4,706.00

0.00

4,706.

00

157

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

252.00

0.00

252.

oc

158

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

237.00

0.00

237.

00

162

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4,217.00

0.00

4,217.

00

171

Subvenții de la alteadministratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.

43.02

1,700.00

0.00

1,700.

00

177

Subvenții primit^ dirf„bugetul., județului pt clasele de invatamant spec

43.02.23

1,700.00

0.00

1,700.

00

MUNICIPIUL GALAȚI Anexa 2

la HCL 466/26.11.2015

Rectficari     Cheltuieli buget local

2015

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

31,701.00

2,525.00

34,226.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

31,834.00

2,525.00

34,359.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

23,201.00

2,525.00

25,726.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8,633.00

0.00

8,633.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

84

-133.00

0.00

-133.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

85

-133.00

0.00

-133.00

Alte servicii publice generale

54.02

3,427.00

-190.00

3,237.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,427.00

“190.00

3,237.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,376.00

210.00

2,586.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

250.00

0.00

250.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

801.00

-400.00

401.00

Tranzacții privind datoria publica Împrumuturi

si

55.02

6,119.00

0.00

6,119.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,119.00

0.00

6,119.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

721.00

0.00

721.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

5,398.00

0.00

5,398.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

12,587.00

-52.00

12,535.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,587.00

-52.00

12,535.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

440.00

60.00

500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

240.00

0.00

240.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

11,907.00

-112.00

11,795.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Tnvatamant

65.02

160,310.00

18,058.00

178,368.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

160,310.00

18,058.00

178,368.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

129,460.00

16,816.00

146,276,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

26,290.00

1,442.00

27,732.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

2,561.00

-250.00

2,311.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,999.00

50,00

2,049.00

Sanatate

66.02

11,248.00

0.00

11,248.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,248.00

0.00

11,248.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,286.00

0.00

4,286.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

175.00

0.00

175.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

6, 787.00

0.00

6,787.00

MUNICIPIUL GALAȚI

Anexa 2


j        Rectficari     Cheltuieli buget

(

local

2015

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

1

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

j ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

j

j Cultura, recreare si religie

67.02

36,035.00

800.00

36,835.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

36,035.00

800.00

36,835.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,180.00

800.00

13,980.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

13,347.00

0.00

13,347.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

9,508.00

0.00

9,508.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

34,978.00

192.00

35,170.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

35,OOB.OO

192.00

35,200.00

TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,618.00

-135.00

11,483.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,607.00

0.00

6, 607.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

4,663.00

112.00

4,775.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

10,538.00

215.00

10,753.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,582.00

0.00

1,582.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

84

-30.00

0.00

-30.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

85

-30.00

0.00

-30.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

25,647.00

0.00

25,647.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

25,712.00

0.00

25,712.00

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

142.00

0.00

142.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,917.00

0.00

22,917.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,653.00

0.00

2,653.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SI

84

-65.00

0.00

-65.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CURENT-

SI

85

-65.00

0.00

-65.00

Protecția mediului

74.02

26,632.50

0.00

28,632.50

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,298.50

0.00

23,298.50

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,738.50

0.00

22,738.50

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

560.00

0.00

560.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,334.00

0.00

5,334.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,334.00

0.00

5,334.00

Acțiuni generale economice, comerciale

80.02

200.00

0.00

200.00

si de munca

01. CHELTUIELI CURENTE

01

200.00

0.00

200.00

^MUNICIPIUL GALAȚI

Anexa 2


Rectficari     Cheltuieli buget local

2015

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

200.00

0.00

200.00

Combustibili si energie

81.02

9,650.00

7,000.00

16,650.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,650.00

7,000.00

16,650.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

9,650.00

7,000.00

16,650.00

Transporturi

84.02

52,741.00

0.00

52,741.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

43,2B1.00

0.00

43,281.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,161.00

0.00

17,161.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

26,120.00

0.00

26,120.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

9,460.00

0.00

9,460.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460.00

0.00

9,460.00

Total :

413,275.50

28,333.00

441,608.50

Președinta' ele' ședința ,

EugeaGăvan \

ROMANȚA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

MUNICIPIUL GALAȚI


PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015

Secțiunea DEZVOLTARE
HCL 466/26.11.2015Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2015

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAI

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

108,098.50

2,647.00

110,745.

50

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

4,013.00

0.00

4,013.i

jE

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

48,999.50

2,647.00

51,646.

£

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

48,999.50

2,647.00

51,646.

£

68

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

48,999.50

2,647.00

51,646.

£

86

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

723.00

0.00

723.

£

90

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

723.00

0.00

723.

00

95

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37,02

48,276.50

2,647.00

50,923.:

50

99

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

48,276.50

2,647.00

50,923.

50

101

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

3,290.00

0.00

3,290.1

)0

102

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

3,290.00

0.00

3,290.t

50

104

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

136.00

0.00

136,

00

106

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

2,943.00

O.OQ

2,943.

30

107

Rate loc.Ord.19

39.02.10

211.00

0.00

211.

)0

121

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

7,300.00

0.00

7,300.1

)0

122

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

7,300.00

0.00

7,300.1

30

123

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

7,300.00

0.00

7,300.(

)0

124

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

7,300.00

0.00

7,300.(

p0

150

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

7,300.00

0.00

7,300.

30

179

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

48,509.00

0.00

48,509.(

30

180

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

37,429.00

0.00

37,429 -

)0

181

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.0.

29,179.00

0.00"

29,179.

30

182

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.0:

6,065.00

0.00

6,065.

30

183

Fond european dezv -sume prefinantare

45.02.01.0

2,185.00

0.00

2,185.

30

184

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

10,993.00

0.00

10,993.

30

185

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.0

9,860.00

0.00

9,860.

30

186

Fondul Social European-sume prim in contul plăților ef .an anterior

45.02.02.0.

862.00

0.00

862.

30

187

Fondul Social European-sume prefinantare

45.02.02.0.

271.00

0.00

271.

30

196

Fondul European de Pescuit(cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

53.00

0.00

53.

30

197

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.05.0

53.00

0.00

53.

30

ANEXA 3

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2015

INFLUENTE

BUGET rectifica:

204

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat(cod 45.02.08.01+45

45.02.08

14,00

0.00

“34.

00

205

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.08.0

34.00

0.00

34.

00

MUNICIPIUL GALAȚI ANEXA 4

'                                                        la HCL 466/26.11.2015

Rectficari     Cheltuieli buget local

.2015

Capitole

Titluri

1

1

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cad

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

1,527.00

0.00

1,527.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,527.00

0.00

1,527.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71 .

1,527.00

0.00

1,527.00

Alte servicii publice generale

54.02

18.00

0.00

18.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.00

0.00

18.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

18.00

0,00

18.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

2,495.00

0.00

2,495.00

j 01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,189.00

0.00

2,189.00

■ TITLUL VI, TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

2,189,00

0.00

2,189.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

■ CHELTUIELI DE CAPITAL

70

306.00

0.00

306.00

J TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

1

71

306.00

0.00

306.00

Invatamant

1

65,02

20,566.00

5.00

20,571.00

■  01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,466.00

0.00

13,466.00

; TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

13,466.00

0.00

13,466.00

i FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE : CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,100.00

5.00

7,105.00

; TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,100.00

5.00

7,105.00

Sanatate

66.02

4,473.00

0.00

4,473.00

!  01- CHELTUIELI CURENTE

01

2,445.00

0.00

2,445.00

! TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

2,445.00

0.00

2,445.00

1

1 i

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,028.00

0.00

2,028.00

i TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

i

71

2,028.00

0,00

2,028.00

Cultura, recreare si religie

67.02

8,869.00

0.00

8,869.00

1  01. CHELTUIELI CURENTE

01

203.00

0.00

203.00

: TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

114.00

0.00

114.00

, ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

; TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

i FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

DIN

56

89.00

0.00

89.00

j CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8,666.00

0.00

8,666.00

: TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,666.00

0.00

8,666.00

Asigurări si asistenta sociala

63.02

20,358.00

155.00

20,513.00

Rectficari     Cheltuieli buget local

2015

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/“

BUGET MODIFICAT

01. CHELTUIELI CURENTE

Oi

19,661.00

155.00

19,816.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

154.00

0.00

154.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

19,507.00

155.00

19,662.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL

70

697.00

0.00

697,00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

697.00

0.00

697.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

32,393.00

487.00

32,880.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,390.00

0.00

15,390.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

DIN

56

15,390.00

0.00

15,390.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,003.00

487.00

17,490.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,003.00

487.00

17,490.00

Protecția mediului

74.02

10,734.50

0.00

10,734.50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,734.50

0.00

10,734.50

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,734.50

0.00

10,734.50

Combustibili si energie

81.02

5,921.00

0.00

5,921,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,921.00

0.00

5,921.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,921.00

0.00

1,921.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

4,000.00

0.00

4,000.00

Transporturi

84.02

39,662.00

2,000.00

41,662.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,700.00

0.00

10,700.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

10,700.00

0.00

10,700.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL

70

28,962.00

2,000.00

30,962.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

26,320.00

2,000.00

28,320.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

2,642.00

0.00

2,642.00

Total :

147,016.50

2,647.00

149,663.50

PresedinW"

desedinta ,

;  (EugenX

Savan •

î ;.J                          f”-' ?

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 4

9


ROMANȚA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 MUNICIPIUL GALAȚI                                  Secțiunea FUNCȚIONARE


ANEXA

la HCL 466/26.

- Mii Lall


5

11.2015


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2015

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAI

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

146,did.9O

79.00

146,989.

90

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

110,206.90

79.00

110,285.

90

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

110,206.90

79.00

110,285.

90

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1,009.14

-5.00

1,004.

14

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,009.14

-5-00

1,004.

14

11

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.10.05

1,009.14

-5.00

1,004.

14

12

Alte venituri din concesiuni si Închirieri

30.10.05.31

1,009.14

-5.00

1,004.

14

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

109,197.76

84.00

109,281.

76

16

Alte venituri din dobânzi

31.10

1.60

0.00

1.

60

17

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

1.60

0.00

1.

60

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

109,661.26

142.10

109,803.

36

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5,269.61

-22.00

5,247.

61

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

44,793.00

64.00

44,857.

00

22

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,251.00

0.00

1,251.

po

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si canti

33.10.14

2,248.06

32.90

2,280.

96

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

156.00

0.00

156.

30

26

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

54.00

-10.00

44.

30

28

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

47,926.00

7.00

47,933.

30

29

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

5,580.00

0.00

5,580.

30

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

1,273.00

0.00

1,278.

30

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,105.59

70.20

1,175.

79

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

25.00

30.00

55.

30

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

25.00

30.00

55.

30

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

110.00

0.00

110.

30

39

Alte venituri

36.10,50

110.00

0.00

110.

30,

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-600.10

-88.10

-688.

20

41

Donații si sponsorizări

37.10.01

43.90

5-10

49.

30

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-644.00

-93.20

-7 37.

20

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

36,704.00

0.00

36,704.

)0

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

36,704.00

0.00

36,704.

)0

ANEXA 5

Nr. ort

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2015

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAI

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

36,704.00

0.00

36,704.

30

62

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

30,154.00

0.00

30,154.

00

63

Subvenții din bugetele .l<«rale^pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

6,550.00

0.00

6,550.

00

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 6


la HCL 466/26.11.2015


Rectfioari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2015


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

11,917.00

-112.00

11,805.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,917.00

-112.00

11,805.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,999.00

-42.00

8,957.00

TITLUL TI. BUNURI SI SERVICII

20

2,918.00

-70.00

2,848.00

INVATAMANT

65.10

9,262.40

28.00

9,290.40

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,262.40

28.00

9,290.40

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

231.00

0.00

231.00

TITLUL II.,BUNURI SI SERVICII

20

9,031.40

28.00

9,059.40

Sanatate

66.10

66,082.00

1.00

66,083.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

66,082.00

1.00

66,083.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

38,318.00

0.00

38,318.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,549,00

1.00

27,550.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

215.00

0.00

215.00

Cultura, recreere si religie

67.10

14,346.00

110.04

14,456.04

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,346.00

110.04

14,456.04

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,328.00

-20.96

4,307.04

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,556.00

110.DO

5,666.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

4,462.00

21.00

4,483.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

5,914.00

112.00

6,026.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,914.00

112,00

6,026.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,258.00

42.00

3,300.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,656.00

70.00

2,726.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

1,284.00

6.22

1,290.22

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,284.00

6.22

1,290.22

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

144.00

6.22

150.22

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

1,140.00

0.00

1,140.00

Protecția mediului

74.10

33,778.00

-443.39

33,334.61

01. CHELTUIELI CURENTE

01

33,778.00

-443.39

33,334.61

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,783.00

16.61

5,799.61

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,995.00

-460.00

27,535.00

Municipiul galați


Anexa 6


Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2015


Capitole Titluri


DENUMIREA INDICATORILOR

Transporturi

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Alte acțiuni economice

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


Total :


Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

cod

84.10

BUGET

APROBAT

12,118.00

INFLUENTE

+/-

377.13

BUGET

MODIFICAT

12,495.13

01

12,118.00

377.13

12,495.13

10

405.00

-22.87

382.13

20

11,713.00

400.00

12,113.00

87.10

1,125.00

0.00

1,125.00

01

1,125.00

0,00

1,125.00

10

779.00

0.00

779.00

20

346.00

0.00

346,00

155,826.40 .

79.00

155,905.40


/ Președinte de ședința


ROMÂNIA


MUNICIPIUL GALAȚI


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015

Secțiunea DEZVOLTARE


ANEXA 7


la HCL 466/26.11.2015


- Mii Lei

Nr. ort

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2015

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAI

p

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

7,32^.00

93.20

7,418.

20

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

644.00

93.20

737.

20

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

644.00

93.20

737.

20

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

644.00

93.20

737.

20

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

644.00

93.20

737.

20

43

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

644.00

93.20

737.

20

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6,681.00

o.oq

6,681.

30

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

6,681.00

0.00

6,681.

)0

57

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

3.00

0.00

3.

)0

59

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate pa

42.10.39

3.00

0.00

3.

00

51

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

4,902.00

0.00

4,902.

30

54

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de cap

43.10.14

2,445.00

0.00

2,445.

o'o

74

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2,457.00

0.00

2,457.

00

75

Sume TEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (c

45.10

1,776.00

0.00

1,776.

00

76

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02

45.10.01

1,760.00

0.00

1,760.

30

78

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.io.oi.o:

1,760.00

0.00

1,760.

30

100

Instrumentul European de.. Vecinătate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 4

45.10.08

16.00

0.00

16.

30

101

Sume primite in contul .plăților efectuate in anul curent

45.10.08.0’

16.00

0.00

16.

30

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 8

la HCL 466/26.11.2015

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2015


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

j ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

2,189.00

0.00

2,189.00

j CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,189.00

0.00

2,189.00

| TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,189.00

0.00

2,189.00

INVATAMANT

65.10

62.00

23.20

85.20

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

62.00

23.20

85.20

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

62.00

23.20

85.20

Sanatate

66.10

4,440.00

7.00

4,447.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,440.00

7.00

4,447.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,440.00

7.00

4,447.00

Cultura, recreare si religie

67.10

114.00

0.00

114.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

114.00

0.00

114.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

114.00

0.00

114.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

683.00

0,00

683.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

469.00

0.00

469.00

TITLUL VIII, PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

469.00

0.00

469.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

214.00

0.00

214.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

214.00

0.00

214.00

Protecția mediului

74.10

520.00

0.00

520.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

127.00

0.00

127.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

127.00

0.00

127.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

393.00

0.00

393.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

393.00

0.00

393.00

Alte acțiuni economice

87.10

297.00

63.00

360.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

297.00

63.00

360.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

297.00

63.00

360.00

Total :

.  8,305;00

93.20

8,398.20

1

/ Președinte î            ■ iV

de ședința ,

'jA. Eugern

Javan

Anexa 9 la HCL 466/26.11.2015

Lista obiectivelor de investiții de interes public local

CREDIT BERD                                                                                          LEI

Nr crt

Obiective de investiții

HCL aprobare indicatori

Valoare cu TVA

Valoare finanțata din imprumut BERD in anul 2015

1

Modernizare strada Mihai Bravu (redenumita strada Paul Paltin ea) - strada Gării

365/30.09.2014

8.996.525,00

7.000.000,00

2

Modernizare strada Anghel Salîgny între strada Basarabiei si str Gh.Asachi

366/30.09.2014

22.835.903,00

8.000.000,00

3

Modernizare strada Tecuci

364/30.09.2014

39.529.797,00

9.000.000,00

4

Achiziție 14 troleibuze

367/30.09.2014

39.680.000,00

7.000.000,00

5

Eficientizarea transportului public local

363/30.09.2014

36.391.520,00

5.000.000,00

Total

147.433.745,00

36.000.000,00

Președinte de ședință,

EugeWGăvan

I

Anexa IV la H.C.L.nr.46Ș../26A1.2015

PROGRAMUL

OBIECT

VELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2015

.j

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

REST

Buget

Buget

lnflu<

snte

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

2015

BUGET LOCAL

Alte surse

inițial

rectificat

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

1.155.769.76

323.442,40

832.327.36

447.00

85.007,50

0.00

82.962.50

85.454,50

2.4

92,00

52.326.00

CAP.51.02.71-Autorități publice si

50.460.00

460.00

50.000.00

0,00

1.527,00

0,00

1.527.00

1.527,00

0,00

0,00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.338.00

460.00

48.878.00

0,00

405.00

0,00

405.00

405,00

0,00

0.00

1

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54 H.C.L.nr.431/2013

49.338,00

460,00

48.878,00

405,00

405,00

405,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.122.00

1.122,00

1.122,00

1.122,00

1.122.00

CAP.54.02.71-Alte servicii publice qenerale

18.00

0,00

18.00

0.00

18,00

0.00

18,00

18.00

0,00

0.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

18.00

18,00

18,00

18.00

18,00

CAP.61.02.71-Ordine si sîauranta

306.00

0.00

306.00

0,00

306.00

0.00

306.00

306.00

0,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

306,00

306.00

306.00

306,00

306,00

0,00

CAP .65.02.71- INVATAMANT

35.868,10

5.837,00

30.031.10

147,00

6.958.00

0,00

7.100,00

7.105,00

5,00

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

32.349,80

5.837,00

26.512,80

147,00

3.920,00

0,00

4.062,00

4.067,00

5,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Platforma betonata la Grădiniță cu Program Prelungit ,,Motanul!neaItat" H.C.L.nr.374/2013

95,00

2,00

93,00

88,00

88,00

88,00

2

Campus Școlar la Colegiul National ..ALI.Cuza" H.C.L.nr.404/2007

21.248,00

1.536,00

19.712,00

9,00

21,00

30,00

30,00

3

Contorizare cămine Colegiul Tehnic Aurel

Vlaicu,H.C.L.nr.26/2013

425,00

263,00

162,00

92,00

92,00

92,00

4

Construire șarpanta la Colegiul National Costache Negri-camin H.C.L.nr.510/2013,H,C,L.nr,289/2014

356,00

221,00

135,00

13,00

114,00

127,00

127,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget

rectificat

Influ

ente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

2015

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

5

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala nr.31 H.C.L.nr.510/2013, H.C. L.nr.289/2014

487,00

455,00

32,00

6,00

17,00

22,00

23,00

1,00

6

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala nr.3 H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

487,00

379,00

108,00

6,00

93,00

98,00

99,00

1,00

7

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala

nr.40 lulia Hasdeu,H.C.L.nr.510/2013,

H.C.L.nr.289/2014

488,00

316,00

172,00

11,00

157,00

168,00

168,00

8

Construire șarpanta Școala Gimnaziala

Sfanțul GrigoreTeologul,H.C.L.nr.510/2013

H.C.L.nr.289/2014

488,00

316,00

172,00

11,00

157,00

168,00

168,00

9

Construire șarpanta Liceul Tehnologic Anghei

Saligny,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

482,00

311,00

171,00

13,00

151,00

164,00

164,00

10

Construire șarpanta Liceul cu Program

Sportiv, H.C.L.nr.510/2013, H.C.L.nr.289/2014

482,00

234,00

248,00

6,00

237,00

243,00

243,00

11

Construire șarpanta Liceul Teoretic

Dunarea,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

481,00

212,00

269,00

6,00

258,00

264,00

264,00

12

Construire șarpanta Colegiul Tehnic Traian

Vuia, H.C. L.nr.510/2013, H.C. L.nr.289/2014

427,00

110,00

317,00

10,00

302,00

312,00

312,00

13

Construire șarpanta Școala Gimnaziala Petre

Tutea, H.C.L.nr.510/2013, H.C.L.nr.289/2014

522,00

435,00

87,00

20,00

56,00

75,00

76,00

1,00

14

Construire șarpanta Școala Gimnaziala nr.17,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

439,00

320,00

119,00

20,00

89,00

108,00

109,00

1,00

15

Construire șarpanta Școala Gimnaziala nr.22,H.C.L.nr. 510/2013, H.C. L.nr.289/2014

531,00

157,00

374,00

3,00

359,00

362,00

362,00

16

Construire șarpanta Liceul Teoretic Emil Racovita,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

527,00

224,00

303,00

8,00

289,00

296,00

297,00

1,00

17

Construire șarpanta Colegiul Tehnic de Alimentație si Turism

D.Motoc, H.C.L.nr.510/2013, H.C.L.nr.289/2014

360,00

255,00

105,00

4,00

94,00

98,00

98,00

18

înlocuire conducta de apa calda si incalzire Colegiul Tehnic „Traian Vuia"H.C.L.nr.120/2013

1.639,00

61,00

1.578,00

1,00

179,00

180,00

180,00

19

Centrala termica Liceul Teoretic Dunarea

H.C.L.nr.349/2014

548,00

1,00

547,00

543,00

543,00

543,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

20

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.13

„Ștefan cel Mare", H.C.L.nr.350/2014

660,00

1,00

21

Centrala termica Grădiniță nr.26

H.C.L.nr.319/2014

79,00

B

OBIECTIVE NOI

1.506,30

I"       0,00

1

Statie de pompare ape menajere si pluviale

Colegiul Tehnic „Tnaian ".H.C.L.17/2009

467,40

2

Contorizare individuala energie electrica cămine A.B.F. H.C.L.nr.44/2015

552,90

3

Colegiul Tehnic Radu Negru

Utilitari Grup Școlar Radu Negru, instalații termice interioare

486,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.012,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

2.028,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.028,00

CAP. 67.02.71-Cultura.recreere si reliaîe

46.634.50

19.485,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

41.932,80

19.485,00

1

Modernizare Baia Comunala -bazin inot

H.C.L.nr. 14/2007

11.378,00

11.161,00

2

Modernizare Stadion Gloria

H.C.L.nr.494/2009

1.580,00

1.570.00

3

Modernizare Stadion Donarea etapa I, H.C.L.nr.14/2007

2.972,00

2.952,00

4

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați H.C.Lnr.118/2010,H.C.L.nr.149/2011

13.343,00

3.243,00

5

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009

969,30

0,00

6

Modernizare Parc Orășelul Copiilor, Tiglina 1 H.C.L.nr.84/2013

3.442,40

123,00

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influ

ente

Credite angajamente

2015

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

659,00

545,00

545,00

545,00

79,00

79,00

79,00

79,00

1.506,30

0,00

1.026,00

0,00

1.026,00

1.026,00

0,00

0,00

467,40

0,00

0,00

0,00

552.90

540,00

540,00

540,00

486,00

486,00

486,00

486,00

2.012,00

2.012,00

2.012,00

2.012,00

2.028,00

0,00

2.028,00

0,00

2.028.00

2.028.00

0T00

0.00

2.028,00

2.028,00

2.028,00

2.028,00

27.149.50

10.00

8.656.00

0.00

8.666.00

8.666.00

0,00

615,00

22.447,80

10,00

5.220,00

0,00

5.230,00

5.230,00

0,00

615,00

217,00

217,00

217,00

217,00

10,00

0,00

0,00

0,00

20,00

5,00

5,00

5,00

10.100,00

1.370,00

1.370,00

1.370,00

969,30

50,00

50,00

50,00

3.319,40

2.050,00

2.050,00

2.050,00

615,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

REST

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

2015

7

Amenajare scuar central strada Brăilei-Inel de

Rocada,H.C.L.nr.86/2013

4.084,90

156,00

3.928,90

8

Amenajare extindere Talcioc

H.C.L.nr.201/2013

2.445,00

42,00

2.403,00

9

Faleza pentru copii,H.C.L.nr.118/2014

1.161,20

1,00

1.160,20

10

Împrejmuire teren zona tal uz- Gradina Publica

H.C.L.nr.321/2014

557,00

237,00

320,00

B

OBIECTIVE NOI

1.483,70

0,00

1.483,70

1

Amenajare parc Micro 18,H.C.L.nr.66/2015

1.483,70

1.483,70

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.218,00

3.218,00

CAP.68.02.71-Aslaurari si asistenta sociala

697,00

0,00

697,00

B

OBIECTIVE NOI

547,00

0,00

547,00

C.F. CRESE

1

Centrala termica si instalație încălzire Cresa nr.1, Micro 19.H.C.L.67/2015

275,00

275,00

2

Centrala termica si instalație încălzire Cresa nr.36,Tiglina I.H.C.L.68/2015

272,00

272,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

150,00

150,00

CAP. 70.02.71.-Locuințe servicii si

188.763,06

75.903,00

112.860.06

dezvoltare publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

175.749,46

75.903,00

99.846,46

1

Construire locuințe sociale Micro 17 H.C.L.nr.415/2013

53.980,00

6.930,00

47.050,00

2

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8

H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

0,00

33.182,50

3

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bl.D8,C11,C12, Tiglina II, H.C.L.nr.406/2009

3.754,86

44,00

3.710,86

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Inffn

ente

Credite angajamente

garanții

de realizat

10,00

10,00

10,00

3,00

74,00

77,00

77,00

1.131,00

1.131,00

1.131,00

7,00

313,00

320,00

320,00

0,00

218,00

0,00

218,00

218,00

0,00

0,00

213,00

218,00

218,00

3.218,00

3.218,00

3.218,00

0,00

697.00

0.00

697,00

697,00

0,00

0.00

0,00

547,00

6,00

547,00

547,00

0,00

275,00

275,00

275,00

272,00

272,00

272,00

150,00

150,00

150,00

55,00

17.435.00

0,00

17.003,00

17.490,00

41

17,00

30.000,00

55,00

14,061,00

0,00

13.636,00

14.116,00

41

J0,00

30.000,00

50,00

e.250,00

9.300,00

9.300,00

30.000,00

500,00

20,00

500,00

4

io,00

25,00

L.

25,00

25,00

1

F01-

PP17/Ed.'1

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

4

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bLLtMicro 16, H.C.L.nr.406/2009

2.449,00

11,00

5

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, bl. A7.A21 .Micro 16, H.C.L.nr.406/2009

2.320,50

9,00

6

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter strada Traian, H.C.L.nr.59/2006

7.793.00

7.788,00

7

LT.E.-locuinte Faleza-conducta de apa inel str.Partîzanilor H.C.L.nr.14/2008

2.914,10

50,00

8

Reabilitare conducta apa, str. Stadion ului, V. Vi Icovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3.053,30

200,00

9

Reabilitare conducta apa str.AI.I.Cuza

H.C.L.nr.3/2014

942,00

0,00

10

L.T.E.-cartier Siret-Gospodarie apa si rețele distribuție HCL nr.199/2003

9.777,00

9.707,00

11

Extindere iluminat public in municipiul Galați HCL nr.7/2006

51.104,00

50.269,00

12

Extindere iluminat cartier Traian Nord intre

Aleea Meteo-Metro Galați H.C.L.nr.493/2009

292,00

269,00

13

Extindere iluminat public-zona Drum de

Centura-Lac Catusa.Galati H.C.L.nr.493/2009

682,20

5,00

14

Montare puncte de aprindere

H.C.L.nr.464/2009

142,00

112,00

15

Deviere Linii Electrice Aeriene 110 kv-zona

Stafiei de epurare Galați, H.C.L. nr.359/2014

2.400,00

0,00

16

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj sfr.Zimbrului H.C.Lnr. 17/2009,H.C.L.nr.397/2013

963,00

509,00

B

OBIECTIVE NOI

9.785,60

0,00

1

Alimentarea cu energie electrica cartier locuințe Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

6.657,40

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

InfluE

în te

Credite angajamente

2015

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

2.438,00

5,00

5,00

5,00

2.311,50

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2.864,10

10,00

10,00

10,00

2.853,30

2,00

598,00

600,00

600,00

942,00

305,00

305,00

305,00

70,00

4,00

4,00

4,00

835,00

835,00

835,00

835,00

23,00

3,00

20,00

23,00

23,00

677,20

5,00

5,00

5,00

30,00

20,00

20,00

20,00

2.400,00

2.020,00

2.020,00

2.020,00

454,00

454,00

454,00

454,00

9.785,60

0,00

146,00

0,00

139,00

146,00

7,00

0,00

6.657,40

14,00

14,00

14,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

REST

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

2015

2

Șarpanta imobil strada Regiment 11 Șiret

277,30

277,30

nr.46 Bis, H.C.L.nr.59/2015

3

îmbunătățire confort termic cămin 1, str.Pictor Isser, H.C.Lnr.53/2015

2.524,90

2.524,90

4

Amenajare parcela Cimitir Sf.Lazar,

H.C.L.nr.392/2015

326,00

326,00

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

3.228,00

3.228,00

CAP.74.02.71-Protecția mediului

77.374.30

65.188.00

12.186,30

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

67.582,00

65.188,00

2.394,00

1

Manaaementul intearat al deșeurilor

67.369.00

65.069.00

2.300.00

solide urbane in municipiul Galați

H.C.L.nr.395/2005

2

Construire cămine guri de scurgere cu sifon si

depozit-11 iocatii, H.C.L.nr.41/2014

213,00

119,00

94,00

B

OBIECTIVE NOI

841,80

0,00

841,80

1

Introducere canalizare str.Romana (str.Brailei-str. Armata Poporului),H.C.L.nr.202/2012

841,80

841,80

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

8.950,50

8.950,50

CAP.81.02.71-Combustibili si enerate

465.359.70

101.738.40

363.621.30

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

465.009,70

101.738,40

363.271,30

1

Reabilitare, modernizare rețele termice (încălzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

311.924,70

55.612,40

256.312,30

2

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.L.nr312/2008,

H.C.Lnr. 445/2013

153.085,00

46.126,00

106.959,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

350,00

350,00

CAP.81.02.72-Combustibili st eneraîe

4.000.00

0,00

4.000.00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

4.000,00

4.000,00

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influt

ănte

Credite angajamente

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

12,00

5,00

12,00

7,00

20,00

20,00

20,00

100,00

100,00

100,00

3.228,00

3.228,00

3.228,00

0,00

10.734,50

0,00

10.734,50

10.734,50

0,00

0,00

0,00

1.774,00

0,00

1.774,00

1.774,00

0,00

0,00

1.680.00

1.680.00

1.680.00

94,00

94,00

94,00

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

8.950,50

8.950,50

8.950,50

15,00

1.906.00

0.00

1.921,00

1.921,00

0,00

0,00

15,00

1.556,00

0,00

1.571,00

1.571,00

0,00

0,00

1.106,00

1.106,00

1.106,00

15,00

450,00

465,00

465,00

350,00

350,00

350,00

0,00

4.000.00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000.00

4.000,00

4.000,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Infli.

lente

Credite angajamente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

2015

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

CAP.84.02.71

281.619.10

54.831.00

226.788.10

220,00

28.100,00

W

26.320.00

28.320,00

2.0

00,00

21.711.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

232.607,70

54.831,00

177.776,70

220,00

24.295,00

0,00

22.515,00

24.515,00

2.0

00,00

21.711,00

1

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

21.563,20

14.154,00

7.409,20

255,00

255,00

255,00

2

Modernizare str.Democratiei H.C.L.nr.53/2008

456,00

251,00

205,00

5,00

5,00

5,00

3

Modernizare străzi in municipiul Galați

asfaltare, H.C. L. nr.560/2010

34.626,00

24.275,00

10.351,00

331,00

331,00

331,00

4

Modernizare str.Rizer

H.C.L nr.46/2000

3.781,00

201,00

3.580,00

3.513,00

3.513,00

3.513,00

371,00

5

Modernizare strada Angbel Saligny tronson strada Prelungirea Brăilei si strada Argeș H.C.L.nr.17/2009

1.921,00

1.221,00

700,00

200,00

350,00

550,00

550,00

6

Amenajare alei acces Micro 19 H.C.L. nr. 53/2008

1.453,00

1.243,00

210,00

155,00

155,00

155,00

7

Modernizare străzi cartier Traian Nord .etapa II H.C.L.nr.443/2009

8.679,00

7.314,00

1.365,00

1.209,00

1.209,00

1.209,00

8

Modernizare străzi Micro 17, etapa ll,H.C.L.nr.369/2011

5.941,00

1.121,00

4.820,00

2.175,00

2.175,00

2.175,00

1.820,00

9

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008

5.827,90

2,00

5.825,90

535,00

535,00

535,00

10

Modernizare strada Traian intre str.Brailei si Metro

(rețele apa-canal) H.C.L.nr.48/2013

11.660,00

109,00

11.551,00

322,00

322,00

322,00

11

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro, H.C.L.nr.33Z2011

56.052,90

2.993,00

53.059,90

20,00

3.448,00

3.468,00

3.468,00

19.520,00

12

Reabilitare strada Aviatorilor H.C.L.nr.4/2014

630,00

2,00

628,00

492,00

492,00

492,00

13

Amenajare parcare Micro 19,H.C.L. nr.40/2014

2.426,00

4,00

2.422,00

2.372,00

2.372,00

2.372,00

14

Modernizare strada Incubatorului H.C.L.nr.1/2014

289,20

63,00

226,20

212,00

212,00

212,00

15

Modernizare strada Mihai Bravu,H.C.L.nr.5/2014

7.108,90

80,00

7.028,90

820,00

820,00

820,00

16

Amenajare parcare complex

Ancora, H.C.L.nr.39/2014

3.736,80

8,00

3.728,80

0,00

0,00

0,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2014

realizat

REST

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Și ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2014

2015

17

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014

17.574,20

2,00

17.572,20

18

Modernizare str.Tecuci ,H.C.L.nr.59/2014

33.100,40

4,00

33.096,40

19

Modernizare strada Traian intre Metro st strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr.166Z2015

14.161,20

165,00

13.996,20

20

Reabilitare Viaduct Sidex etapa I, H.C. L.n r.106/2012, H.C.L.nr.316/2014

1.620,00

1.619,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

46.350,40

0,00

46.350,40

1

Eficientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014

7.192,00

7.192,00

2

Modernizare str.Cerealelor,str.Dr.Camabel intre str.Basarabiei si str.V.AIecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9.487,00

9.487,00

3

Resistemaitizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare, H.C.L.nr.320/2014

1.348,90

1.348,90

4

Pasarela pietonala bd.Brailei-zona Spitalului

Județean, H.C.L.nr.458/2014

3.600,00

3.600,00

5

Amenajare artera de legătură str.AI.Lapusneanu-str. Roșiori,inclusiv spatii parcare cartier Mazepa I, H.C.L.nr.165/2015

2.288,60

2.288,60

6

Modernizare str.Siderurgistilor, strada 1 Decembrie 1918, strada Traian Vuia, strada H.Coanda, sens giratoriu , etapa I,

Piața Energiei.H.C.L.nr.393/2015

6.632,40

6.632,40

7

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7.877,60

7.877,60

8

Modernizare strada Leonida Zamfirescu, H.C.L.nr.401/2015

7.923,90

7.923,90

DOTĂRI $l PLĂTI PROIECTE

2.661,00

2.661,00

CAP.84.02.72

2.642,00

0,00

2.642,00

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

2.642,00

2.642,00

.......... ■ -

-.................

■■ ------- ------------

-- -.....- ■

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influ

ente

Credite angajamente

garanții

de realizat

1.600,00

800,00

1.600,00

8

o o o

1.600,00

400,00

1.600,00

1.2'

)0,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1.144,00

0,00

1.144,00

1.144,00

0,00

0,00

210,00

210,00

210,00

70,00

70,00

70,00

20,00

20,00

20,00

164,00

164,00

164,00

620,00

620,00

620,00

20,00

20,00

20,00

35,00

35,00

35,00

5,00

5,00

5,00

2.661,00

2.661,00

2.661,00

0,00

2.642,00

0.00

2.642.00

2.642.00

0,00

0,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

r

F01-

PP17/E

4

.......

.

......       . . I

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2015 DIN FONDURI STRUCTURALE

l            ■

!

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Buget inițial

Buget rectifica

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATĂ la 31.12,2014

LA 31.12.2014

2015

BUGET LOCAL

Alte surse

Influente

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

58.919,60

4.382,80

54.536,80

0,00

45.056,00

0,00

44.901,00

45.056.(

0

155,00

CAP. 65.02.56-INVATAMANT

2.187.00

268,00

1.919,00

0,00

1.919,00

0,00

1.919,00

1.919.C

0

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.559,00

268,00

1.301,00

0,00

1.301,00

0,00

1.301,00

1.301,0

0

0,00

Municipiul Galați

1

Reabilitare Colegiul Economic „Virgil

Madgearu’1, mu nici piui Galați H.C.L.nr.14/2008(FEN)

1.569,00

268,00

1.301,00

1.301,00

1.301,00

1.301 ,C

0

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

618,00

618,00

618,00

618,00

618,0

0

CAP.68.02.56

21.876,00

4.076.00

17.800,00

0,00

17.601,00

0,00

17.446.00

17.601,0

155,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

20.268,00

4.076,00

16.192,00

0,00

15.993,00

0,00

15.838,00

15.993,00

155,00

Municipiul Galați

1

Modernizare centru multifuncțional de servicii socio-medîcale pentru persoane vârstnice H.C.L.nr.405/2009(FEN)

2.242,00

2.162,00

80,00

80,00

80,00

80,0

0

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII

SOCIALE GALAȚI

2

înființarea centrului Alzheimer si reabilitarea

3.500,00

1.813,00

1.687,00

1.552,00

1.552,00

1.552,0

|0

serviciilor conexe Centrului Multifuncțional

de Servicii Sociale Galați (FEN) H.C.L.nr.669/2009

H.C.L.nr.26/2012,H.C.L.nr.676/2009

Municipiul Galați

3

Centru comunitar de servicii sociale -strada Științei nr.26din municipiul Galați, H.C.Lnr.477/2013

11.458,00

99,00

11.359,00

11.359,00

11.359,00

11.359.C

0

Municipiul Galați

4

Centrul Multifuncțional Help-Modernizare Cantina de ajutor social, H.C.L.nr.128/2010

1.658,00

1,00

1.657,00

1.657,00

1.502,00

1.657,C

0

155,00

5

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați

H.C.L.nr.417/2013

1.410,00

1,00

1.409,00

1.345,00

1.345,00

1.345.C

10

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.608,00

1.608,00

1.608,00

1.608,00

1.608,C

10

CAP.70.02.56

15.642,10

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

9.930,20

Municipiul Galați

1

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe , bl.A7 aferent Asociației de Proprietari nr.396,A21 .aferent Asociației de Proprietari nr.881

Micro 16, H.C.L.nr.406/2009,H.C.L.nr. 118/2012

H.C.L.nr.183/2012 (FEN)

2.862,00

2

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bl.L,Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr.306,H.C.L.nr.406/2009,H.C.L.nr.118/2012, H.C.Lnr.184/2012(FEN)

2.391,60

3

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bl.D8,C11 ,C12,aferente Asociației de Proprietari nr.257 Tiglina II,H.C.L.nr.118/2012 H.C.L.nr.406/2009,H.C.L.nr.181/2012 (FEN)

4.676,60

B

OBIECTIVE NOI

5.711,90

Municipiul Galați

1

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bLY5,Y6,Y7,Micro21 aferente Asociației de proprietari nr.518 din municipiul Galați,H.C.L.nr.235/2013

3.133,10

2

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.bl.G10,aferent Asociației de proprietari nr.380 si X4 aferent Asociației de proprietari nr.574 din municipiul Galați, H.C.L.nr.236/2013

2.578,80

CAP.84.02.56-Strazi

19.214.50

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

19.214.50

1

Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea creșterea fluentei si siguranței circulației si a prevenirii criminalității, H.C.L.nr.48/2012,H.C.L.nr.56/2013

19.214,50

38,80

15.603,30

0,00

15.036,00

0,00

15.036,00

15.036,00

0,00

38,80

9.891,40

0,00

9.373,00

0,00

9.373,00

9.373,(10

0,00

15,20

2.846,80

2.794,00

2.794,00

2.794.0C

23,60

2.368,00

2.213,00

2.213,00

2.213,OC

4.676,60

4.366,00

4.366,00

4.366,CC

0,00

5.711,90

0,00

5.663,00

0,00

5.663,00

5.663,00

0,00

3.133,10

3.106,00

3.106,00

3.106,OC

2.578,80

2.557,00

2.557,00

2.557, OC

0J0

19.214,50

0J)0

10.500,00

O/JO

10.500.00

10.500,0(

) 0,00

0,00

19.214,50

0,00

10.500,00

0,00

10.500,00

10.500,0(

) 0,00

19.214,50

10.500,00

10.500,0

10.500/

)

..................

-----------

— ■

.............

-• ------

.....—.....—

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2015 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Buget

Buget

I

nfluente

ORT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2014

LA

31.12.2014

2015

BUGET LOCAL

Alte surse

inițial

redificat

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

18.222.90

1.657,70

16.565,20

0,00

4.909.00

2.893,20

7.709,00

7.802,20

93,20

CAP.61.10.71-POLITIA LOCALA

2.347.20

10,00

2.337,20

0,00

2.189,00

0,00

2.189.00

2.189,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

690,20

10,00

680,20

0,00

632,00

0,00

632,00

632,00

1

Teren sintetic de pregătire fizica multifu nctional, str.Traian nr.254, H. C. L. nr.382/2014

285,60

5,00

280,60

260,00

260,00

260,00

2

Garaj auto (parcare acoperita),str.Traian nr.254,

H.C.L.nr.383/2014

404,60

5,00

399,60

372,00

372,00

372,00

B

OBIECTIVE NOI

228,00

0,00

228,00

0,00

128,00

0,00

128,00

128,00

0,00

1

Schimbare de destinație din grădiniță in sediu Politie Locala cu acces din exterior,b-dul Dunarea nr.44,bl.B7,ap.39,parter,H.C.L.nr.357/2015

40,00

40,00

35,00

35,00

35,00

2

Centrala termica, ap.39, bl.B7, B-dul Dunarea

nr.44,H.C.L.nr.356/2015

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

3

Centrala termica, coip A,Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, parter,strada 1 Decembrie1918 nr.25, H.C.L.nr.399/2015, H.C.L.nr.

155,00

155,00

60,00

60,00

60,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.429,00

1.429,00

1.429,00

1.429,00

1.429,00

CAP.65.10.71-INVATAMANT

85.20

0.00

85.20

0,00

0,00

85.20

62,00

85.20

23,20

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

85,20

85,20

85,20

62,00

85,20

23,20

CAP.66.10.71 -SANATATE

14.709.50

1.647.70

13.061.80

0,00

2.452,00

1.995.00

4.440.00

4.447,00

7,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

11.562,50

1.647,70

9.914,80

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

1

Reorganizare si modernizare sedii Spitalul de urgenta pentru copii Sf.loan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L.,nr.112/2009

10.302,60

1.109,60

9.193,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2

Redimensionare si înlocuire posturi de transformare si separare consumatori v'rtali-Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Sf.loan"Galati H.C.L.nr.480/2013

1.259,90

538,10

721,80

300,00

300,00

300,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.147,00

3.147,00

1.152,00

1.995,00

3.140,00

3.147,00

7,00

CAP.67.10.71-CULTURA,RECREERE.RELIGIE

114,00

0,00

114,00

0,00

114,00

0,00

114.00

114.00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

114,00

114,00

114,00

114,00

114,00

CAP.68.10.71 -Asistenta sociala

214,00

0,00

214,00

0,00

154,00

60,00

214,00

214,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

214,00

214,00

154,00

60,00

214,00

214,00

0,00

CAP.74.10.71 -SALUBRITATE

303.00

0,00

393,00

0,00

0,00

393,00

393,00

393.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

393,00

393,00

393,0

393,0

393,0

CAP.87.10.71

360,00

0,00

360,00

0,00

0,00

360,00

297,00

360.00

63,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

360,00

360,00

360,0

297,0

360,0

63,0

|                                                      i

PROGRAMUL I

i

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2015 VENITURI PROPRII Ș| SUBVENTII-FEN

;                                                        I

r

nii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Buget

Buget

Influente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2014

A 31.12.20'

2015

BUGET LOCAL

Alte surse

inițial

rectificat

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

3.123.90

2.596.90

527,00

0,00

0,00

527,00

527,00

527,00

CAP.68.10.56-Asistenta sociala

3.057.90

2.596.90

461,00

0,00

0,00

461.00

461.00

461,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

3.057.90

2.596.90

461,00

0,00

0,00

461,00

461,00

461,00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA

1

Extindere si modernizare Centru Medico-Social

3.057,90

2.596,90

461,00

461,00

461,00

461,00

Pechea H.CL.nr. 170/2009.183/2009(FEN)

CAP.74.10.56-SALUBR1TATE

66.00

0,00

66,00

0,00

0,00

66,00

66,00

66,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

66,00

66,00

66,0

66,0

66,0


Anexa V laH.C.L.nr...^.®....../.^..1A:.2O15

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2015"

Nr.

Crt.

cheltuieli de investiții

U.M.

Can_

InfluAnf?

titate

inițial

ouy vi rectificat

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

30.685,50

30.685,50

0,00

CAP.51.02.71-Autorități publice si acțiuni

1.122,00

1.122,00

0,00

externe

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

699,00

699,00

0,00

1

Infrastructura de rețea

buc.

4

71,00

71,00

2

Calculatoare

buc.

79

400,00

400,00

3

Sistem de control acces

buc.

1

42,00

42,00

4

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc.

1

42,00

42,00

5

Infrastructura de stocare

buc.

1

3,00

3,00

6

Servere

buc.

1

3,00

3,00

7

Imprimante si multifuncționale

buc.

15

45,00

45,00

8

Surse de alimentare electrica-UPS

buc.

22

55,00

55,00

9

Sistem colectare date din teren

buc.

1

3,00

3,00

10

Centrala termica (sediu)

buc.

1

35,00

35,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

82,00

82,00

0,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii ,in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008

20,00

20,00

2

Certificarea sistemului de Management de Mediu conform standardului ISO 14001

0,00

0,00

3

Servicii de consultanta pentru implementarea Sistemului de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001:2015,integrat cu Sistemul de Management al Calitatii in cadrul Primăriei municipiului Galați

62,00

62,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

341,00

341,00

0,00

1

Licențe software

buc.

119

265,00

265,00

2

Aplicații informatice

buc.

3

76,00

76,00

CAP.54.02.71-Alte servicii publice generale

18,00

18,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

18,00

18,00

0,00

1

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc.

1

18,00

18,00

CAP.61.02.71-Ordine publica si siguranța

306,00

306,00

0,00

naționala

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

302,00

302,00

0,00

1

Sirena electronica 1200w necesara pentru alarmarea publica a populației municipiului Galați

buc.

3

180,00

180,00

2

nterconectare sirena electronica de alarmare publica prin radio

buc.

4

30,00

30,00

- 3

Statie meteo necesara pentru dotarea punctului de comanda de protecție civila al municipiului Galați

buc.

2

22.00

22,00

4

Computer birou necesar pentru managementul situațiilor de urgenta .monitorizarea situațiilor si

buc.

1

5,00

5,00

fenomenelor de protecție civila,întocmirea documentelor operative , tinerea evidentelor

5

Autoclav necesar pentru dotarea punctului de comanda de proiecție civila al municipiului Galați

buc.

1

0,00

0,00

6

Complet amplificare 600w cu cate 4 drivere necesar pentru creșterea puterii sirenelor de alarmare publica

buc.

2

60,00

60,00

7

Autospeciala pentru intervenție si salvare de la inaltime necesara pentru intervenția in situații de urgenta la imobilele cu 10 etaje;

buc.

1

5,00

5,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

4,00

4,00

0,00

1

Licențe software

buc.

1

4,00

4,00

CAP.65,02.71 -Invatamant

2.012.00

2.012,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

879,00

879,00

0,00

Dotări terenuri sport

549,00

549,00

0,00

1

Liceul Teoretic Dunarea

156,00

156,00

Suprafața modulara

buc.

1

118,00

118,00

Sistem baschet

buc.

2

38,00

38,00

2

Școala Gimnaziala nr.33

0,00

0,00

0,00

Suprafața modulara

buc.

1

0,00

0,00

Sistem baschet

buc.

2

0,00

0,00

Gazon sintetic

buc.

1

0,00

0,00

Porti minifotbal

buc.

2

0,00

0,00

3

Colegiul Tehnic Paul Dimo

277,00

277,00

Suprafața modulara

buc.

1

145,00

145,00

Sistem baschet

buc.

2

38,00

38,00

Gazon sintetic

buc.

1

80,00

80,00

Porti minifotbal

buc.

2

14,00

14,00

4

Școala Gimnaziala nr.16

116,00

116,00

Suprafața modulara

buc.

1

78,00

78,00

Sistem baschet

buc.

2

38,00

38,00

5

Școala Gimnaziala nr.13 Ștefan cel Mare

0,00

0,00

0,00

Gazon sintetic

buc.

1

0,00

0,00

Porti minifotbal

buc.

2

0,00

0,00

6

Grădiniță Elena Doamna

53,00

53,00

Grădiniță cu Program Normal Mugurel

53,00

53,00

Ansamblu aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

7

Grădiniță cu Program Prelungit Elena Doamna

53,00

53,00

Ansamblu aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

!' 81Școala Gimnaziala nr.5

53,00

53,00

Ansamblul aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

9

Grădiniță cu Program Normal „Ion Creanga"

47,00

47,00

0,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr.39

47,00

47,00

0,00

Centrala termica

buc.

1

47,00

47,00

10

Grădiniță cu Program Prelungit nr.1

55,00

55,00

0,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr.1

55,00

55,00

0,00

Centrala termica

buc.

1

30,00

30,00

Soba de gătit

buc.

1

25,00

25,00

11

MUNICIPIUL GALAȚI

37,00

37,00

0,00

Școala Gimnaziala nr.13 Ștefan cel Mare

Aeroterme

buc.

2

37,00

37,00

12

Colegiul Tehnic „Traian Vuia "

26,00

26,00

0,00

Usi cu sisteme de autoinchidere sau închidere automata

buc.

8

26,00

26,00

13

Școala Gimnaziala nr.10

6,00

6,00

0£0

Grădiniță „Lizuca"

1

Carusel cu platforma

buc.

1

0,00

0,00

2

Tobogan

buc.

1

2,80

2,80

3

Leagan cu banca 4 persoane

buc.

1

3,20

3,20

III

CONSOLIDĂRI

370,00

370,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

370,00

370,00

1

Consolidare Grădiniță cu program prelungit nr.45

370,00

370,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

346,00

346,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

346,00

346,00

0,00

1

Reabilitarea si modernizarea Liceului cu Program Sportiv

44,00

44,00

2

Modernizare si reabilitare Colegiul National Costăche Negri

100,00

100,00

3

Expertiza tehnica Sala Sport Școala nr.3

16,00

16,00

4

Anvelopare unitati de invatamant

150,00

150,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

Colegiul National Costăche Negri

0,00

0,00

Școala Gimnaziala nr.31

20,00

20,00

Școala Gimnaziala nr.3

20,00

20,00

Școala Gimnaziala nr.4O , lulia Hasdeu

20,00

20,00

Școala Gimnaziala Sfanțul Grigore Teologul

0,00

0,00

Liceul Tehnologic Anghel Saligny

20,00

20,00

Liceul cu Program Sportiv

0,00

0,00

Liceul Teoretic Dunarea

20,00

20,00

Colegiul Tehnic Traian Vuia

0,00

0,00

Școala Gimnaziala nr.1O Petre Tutea

0,00

0,00

Școala Gimnaziala nr.17

20,00

20,00

Școala Gimnaziala nr.22

30,00

30,00

Liceul Teoretic „Emil Racovita "

0,00

0,00

Colegiul Tehnic de alimentație si turism „Dumitru Motoc”

0,00

0,00

Colegiul de Industrie Alimentara „Elena Doamna”

0,00

0,00

5

Demolare scoli

1,00

1,00

' 6

Expertiza tehnica cazan centrala termica

Colegiul de Industrie Alimentara

„Elena Doamna”

12,00

12,00

7

Grădiniță cu 8 Săli grupa Micro 2O-Gradinita nr.58(Documentatie pentru avizare Inspectoratul pentru Situații de Urgenta)

3,00

3,00

8

Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo-studiul de fezabilitate

10,00

10,00

9

Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia -studiul de fezabilitate

10,00

10,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

417,00

417,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

417,00

417,00

0,00

1

R.K. instalații electrice la Liceul Teoretic „Sf.Maria"

417,00

417,00

CAP.66.02.71-Sanatate

2.028,00

2.028.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

55,00

55,00

0,00

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

55,00

55,00

1

Uniturî dentare

buc.

2

40,00

40,00

. 2

Multifuncționala

buc.

1

9,00

9,00

3

Echipament server

buc.

1

6,00

6,00

III

CONSOLIDĂRI

1.900,00

1.900,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.900,00

1.900,00

0,00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

1.800,00

1.800,00

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie strada

Regiment 11 Șiret

100,00

100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

61,00

61,00

0,00

1

Reabilitare imobil strada Saturn nr.6A(Centrul de transfuzii)-Centrul terapeutic pentru persoane vârstnice si persoane cu dizabilitati

61,00

61,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

12,0

12,0

,0

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

12,0

12,0

,0

1

Licențe software

buc.

8

12,0

12,0

CAP.67.02.71-CULTURA.RECREERE.REUGIE

3.218.00

3.218.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.720,00

2.720,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

2.720,00

2.720,00

0,00

1

Tractor (din 2014)

buc.

2

400,00

400,00

2

Remorca tractor (din 2014)

buc.

2

100,00

100,00

3

Mașina tocat crengi (din 2014)

buc.

1

120,00

120,00

4

Motocultor cu dotări anexa (din 2014)

buc.

1

25,00

25,00

5

Utilaj de tuns iarba cu o osie si colector deseu vegetal (din 2014)

buc.

1

33,00

33,00

6

Gater (din 2014)

buc.

1

30,00

30,00

7

Motocositori (din 2014)

buc.

15

65,00

65,00

8

Minibuldoexcavator cu dotări anexa (din 2014)

buc.

1

300,00

300,00

9

Sistem de iluminat Patinoar (din 2014)

buc.

1

385,00

385,00

10

Sistem sonorizare si încălzire Patinoar (din 2014)

buc.

1

180,00

180,00

11

Turnicheti Patinoar (din 2014)

buc.

2

135,00

135,00

12

Dotări vestiare Patinoar (din 2014)

buc.

47

128,00

128,00

13

Suprafața conversie Patinoar (din 2014)

buc.

1

703,00

703,00

14

Motocultor-F.A.

buc.

1

50,00

50,00

15

Sistem de proiecție

buc.

1

24,00

24,00

16

Baia Comunala-dotari

buc.

42,00

42,00

0,00

a.

Casa de bani

buc.

1

5,00

5,00

b.

Mașina de spalat si aspirat podele

buc.

2

14,00

14,00

c.

Mașina de spalat rufe

buc.

2

11,00

11,00

d.

Robot de piscina

buc.

1

12,00

12,00

III

CONSOLIDĂRI

2,00

2,00

0,00

1

Consolidare Monumentul Eroilor Revoluției, strada Domneasca

2,00

2,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

496,00

496,00

0,00

1

Servicii de analiza istorico arheologica,topografica a siturilor arheologice

68,00

68,00

2

Modernizare Parc Eminescu

159,00

159,00

3

Amenajări peisagistice si sistematizări verticale cartier Micro 16

72,00

72,00

4

Sala Polivalenta Patinoar

2,00

2,00

5

Amenajare parcuri si terenuri de sport in municipiul Galați

0,00

0,00

6

R.K.Port ambarcațiuni

0,00

0,00

7

Amenajare parc , cartier Micro 18

30,00

30,00

“ s

Reabilitare si modernizare zona de agrement plaja Dunarea

17,00

17,00

- 9

Modernizare baza de agrement Lac Vanatori

0,00

0,00

10

Studiul de Fundamentare a deciziei de

0,00

0,00

concesionare pentru modernizare Talcioc

11

Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Bărboși

148,00

148,00

CAP.68.02.71-Asigurări si asistenta sociala

150,00

150.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

140,00

140,00

0,00

Centrul multifuncțional de servicii sociale

Galați,strada Domneasca nr.160

60,00

60,00

0,00

1

Marmita

buc.

1

20,00

20,00

2

Container pentru instalare filtru apa

buc.

1

40,00

40,00

CENTRUL DE SPRIJIN SI LOCUINȚE PENTRU TINERI

80,00

80,00

1

Autoturism

buc.

1

80,00

80,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

0,00

0,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Persoane Aflate in Situații de Risc

0,00

0,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

10,00

10,00

0,00

CENTRUL DE SPRIJIN SI LOCUINȚE PENTRU TINERI

10,00

10,00

0,00

1

Licențe software

buc.

9

10,00

10,00

CAP.70.02.71-Locuințe, servicii si dezvoltare

3.228,00

3.228.00

0,00

publica

I

Achiziționare teren

buc.

1

5,00

5,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

453,00

453,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Panouri de informare

buc.

8

100,00

100,00

2

Camera cu termoviziune tip FLIR C2

buc.

1

4,00

4,00

3

Punct conexiuni-Post tranformare cămine A,B, Aurel Vlaicu

buc.

1

163,00

163,00

4

Ornamente luminoase

buc.

26

164,00

164,00

5

Panouri gard Cimitir Eternitatea

buc.

2

10,00

10,00

6

Centrala termica ISU

buc.

1

12,00

12,00

III

Consolidări

931,00

931,00

0,00

Consolidări imobile -locuințe

931,00

931,00

0,00

1

Consolidare imobil str.Pacii nr.52

3,00

3,00

2

DEMOLĂRI IMOBILE

800,00

800,00

3

Demolare gard bloc C, strada Milcov

0,00

0,00

4

Lucrări protecție imobil str.Domneasca nr.24

75,00

75,00

- 5

Consolidare rezervor Filesti

7,00

7,00

6

Consolidare versant str.AI.Cuza nr. 62

46,00

46,00

■-

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.839,00

1.839,00

0,00

1

Consolidări imobile (S. F.)-------------------------

------OtOO

------OtOG

2

Demolări imobile

10,00

10,00

3

Expertize imobile

266,00

266,00

4

Construire locuințe sociale cartier Dimitrie Cantemir

5,00

5,00

5

Șarpanta imobil str.Regiment 11 Șiret nr.46

Bis,Sindicatul Lucratorilor din transport

20,00

20,00

6

Autorizație de securitate la incendiu , sediu

Primăria municipiului Galați, bl.A4

10,00

10,00

7

Expertizarea tehnica a construcțiilor cu destinația de locuințe multietajate ,cu peste P+3 etaje , bloc C19, Tiglina l

35,00

35,00

8

Consolidare imobil strada Domneasca nr.9O

0,00

0,00

9

Eficientizare iluminat public

60,00

60,00

10

Extindere iluminat public , etapa II

100,00

100,00

11

Documentații cadastrale

410,00

410,00

12

Piața de gros, str.Basarabiei din municipiul

0,00

0,00

13

Servicii de evaluare bunuri

13,00

13,00

14

Concursuri solutii-Amenajari peisagistice

24,00

24,00

15

Servicii de evaluare bunuri-N.Alexandrescu nr.99

10,00

10,00

16

Consolidare Faleza

10,00

10,00

17

Plan urbanistic general

180,00

180,00

18

P.U.Z.

469,00

469,00

19

P.A.T.Z. (plan amenajare teritoriu zonal)

10,00

10,00

20

Amenajare parcela in Cimitirul Sf.Lazar-

30,00

30,00

studiul de fezabilitate

21

Studiu privind apartamentele conectate ia rețeaua termica

150,00

150,00

22

Certificat de performanta energetica iocuinte A.N.L.

27,00

27,00

CAP .74.02-PROTECTIA MEDIULUI

8.950,50

8.950,50

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

8.924,50

8.924,50

0,00

1

încărcător frontal(din 2014)

buc.

3

1.599,00

1.599,00

2

Autogunoiera 15 mc (din 2014)

buc.

3

1.758,00

1.758,00

3

Autogunoiera 3,5 mc-T.H. (din 2014)

buc.

3

840,00

840,00

4

Mașina de spalat recipienti -(din 2014)

buc.

1

544,00

544,00

5

Motostivuitor cu prindere laterala (din 2014)

buc.

1

273,00

273,00

6

Autocontainer (din 2014)

buc.

3

1,012,00

1.012,00

7

Linie de fabricație peleti(presa si tocator)-F.A.

buc.

1

566,0

566,0

8

Sararita-F.A.

buc.

3

434,0

434,0

9

Freza de zapada-F.A.

buc.

4

234,0

234,0

10

Tractor-FA

buc.

2

399,0

399,0

11

Motocuitor-T.H.

buc.

3

150,0

150,0

12

Mașina de tuns vegetatie-T.H.

buc.

3

9,0

9,0

13

Containere vestiare-T.E.

buc.

6

108,0

108,0

14|Autoutilitara 1,5dCi 90CP MT5-T.E.

buc.

4

240,0

240,0

15

Compresor igienizat butelie-T.E.

buc.

1

15,50

15,50

-16

Curatitor cu presiune dezinfectat utilaje si spatii-T.E.

buc.

4

100,0

100,0

17

Trusa chirurgicala-T.E.

buc.

2

8,0

8,0

18

Combina frigorifica produse biologice-T.E.

buc.

,0

,0

19

Mașina curatare si igienizare echipament de protectie-T.E.

buc.

2

12,0

12,0

20

Ansamblu vestiare-T.E.

buc.

1

8,0

8,0

21

Mașina colectare dejecții animale-T.E.

buc.

3

30,0

30,0

22

Pistol uz veterinar tranchilizant-T.E.

buc.

2

6,20

6,20

23

Pușca uz veterinar tranchilizant -T.E.

buc.

2

36,0

36,0

24

Sistem de ventilatie-T.E.

buc.

.0

,0

25

Instalație termica-T.E.

buc.

1

15,0

15,0

26

Sistem de calcul cu periferice-T.E.

buc.

1

10,0

10,0

27

Containere pentru boxe izolatoare-T.E.

buc.

4

21,0

21,0

28

Ansamblul cuști adapostire caini-.T.E.

buc.

1

126,80

126,80

29

Statie de epurare

buc.

1

50,0

50,0

30

Cisterna cu instalație de stropire/udat drumuri F.A.

buc.

1

110,0

110,0

31

Motocoase-FA.

buc.

50

210,0

210,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

26,00

26,00

0,00

1

Demolare statie de incinerare(deseuri)

10,00

10,00

2

Amenajare baza de ecarisaj in zona Smardan

0,00

0,00

1

Reabilitare colector canalizare Faleza

6,0

6,0

2

Construire cămine guri de scurgere cu sifon si depozit-7 locații

10,0

10,0

CAP.81.02.71

350,00

350.00

&QS

11

DOTĂRI INDEPENDENTE

300,00

300,00

0,00

1

Contori energie termica

buc.

120

300,00

300,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

50,00

50,00

0,00

1

Studiul privind clădirile instituțiilor subordonate municipiului Galați conectate la sistemul de termoficare al orașului

50,00

50,00

CAP.81.02.72

4.000,00

4.000.00

0,00

V

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.000,00

4.000,00

0,00

1

Majorare Capital Societatea CALORGAL SA. Galați

4.000,00

4.000,00

CAP.84.02.71- Transporturi

2.661.00

2.66100

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.046,00

1.046,00

0,00

1

Remorca transport persoane (din 2014)

buc.

1

60,0

60,0

2

Utilaj marcaj (din 2014)

buc.

1

20,0

20,0

3

Freza asfalt (din 2014)

buc.

1

676,0

676,0

4

Parcometre cu sistem de autotaxare (din 2014)

buc.

10

140,0

140,0

5

Freza de zapada frontala atasabila la tractor

buc.

2

150,0

150,0

III

CONSOLIDĂRI

571,0

571,0

,0

Accidente teren

1 1

Remediere accident tehnic strada Stadionului

571,0

571,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.039,00

1.039,00

0.00

1

Subtraversare Dunăre

50,00

50,00

2

Modernizare str.Siderurgistilor,

1 Decembrie,Traian Vuia, H.Coanda, bd.G.Cosbuc

128,00

128,00

3

Drum Micro 21 (incinta unitate militară)

5,00

5,00

4

Amenajare urbanistica si reabilitare infrastructura strada Brăilei

163,00

163,00

5

Reabilitare infrastructura transport inclusiv Viaducte axa Est-Vest, intrări in Galați

135,00

135,00

6

Modernizare strada Domneasca (actualizare)

115,00

115,00

7

Modernizare/reabilitare infrastructura si peisagistica b-dul G.Cosbuc

188,00

188,00

8

Ansamblu transport intermodal

135,00

135,00

9

Expertiza tehnica rețea electrica de transport troleibuz

35,00

35,00

10

Strategia transport public (studiu)

0,00

0,00

11

Amenajare parcari si parc in Tiglina II, zona blocurilor B3,F,E6,C13-C15

0,00

0,00

12

Modernizare strada Libertatii-tronson strada Basarabiei si strada Movilei

0,00

0,00

13

R.K., suprafața carosabila strada Galații Noi

0,00

0,00

14

Studiu privind evoluția stabilitatii infrastructurii si terenului municipiului Galați

0,00

0,00

15

R.K.-Pasaj Dunarea

30,00

30,00

16

Masterplan mobilitate

5,00

5,00

17

Reabilitare rețea electrica de transport troleibuze

40,00

40,00

18

Restructurare urbana

5,00

5,00

19

Restructurare urbana si reorganizare trafic zona trecere bac

5,00

5,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

5,00

5,00

0,00

1

R.K., trotuare strada Brăilei

5,00

5,00

CAP.84.02.72-trans porturi

2.642,00

2.642,00

0,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

2.642,00

2.642,00

0,00

1

Majorare capital S.C.TRANSRUB S.A Galați

2.642,00

2.642,00

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2015"-venituri proprii si subvenții

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

5.649.0

5.742,2

93,2

CAP.61.10-POLITIA LOCALA

1.429,0

1.429,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.353,0

1.353,0

0,0

1

Sistem PC (buget local)

buc.

1

4.5

4,5

2

Camera foto profesionalafbuget local)

buc.

0,0

0,0

3

Cabina de paza cu iumina(buget local)

buc.

1

8,0

8,0

4

Sistem iluminat perimetru sediu(buget local)

buc.

1

56,0

56,0

5

Autoturism(buget local)

buc.

7

812,0

812,0

6

Aparat filtrat apa (buget local)

buc.

4

19,0

19,0

7

Videoproiector cu ecran proiecție (buget local)

buc.

1

7,5

7,5

8

Rampe luminoase cu sistem de avertizare sonora(buget local)

buc.

12

53,0

53,0

9

Vesta antiglont modularafbuget local)

buc.

0,0

0,0

10

Scut balistic (buget local)

buc.

0,0

0,0

11

Sistem de monitorizare video 16 camere(buget local)

buc.

1

40,0

40,0

12

Centrala telefonica(buget local)

buc.

1

24,0

24,0

13

Camera video (buget local)

buc.

3

9,0

9,0

14

Aparat foto cu funcție de film HD FULL HD(buget local)

buc.

1

3,5

3,5

15

Masa tenis(buget local)

buc.

2

10,0

10,0

16

Segway-uri(buget local)

buc.

4

30,0

30,0

17

Instalație de incarcare acumulatori pentru segway(buget local)

buc.

0,0

0,0

18

Cablare structurata pentru telefonie fixa si internet(buget local)

buc.

1

27,0

27,0

19

Microbuz 8+1 cu usi deschidere pe ambele parti(buget local)

buc.

1

187,0

187,0

20

Copiator(buget local)

buc.

1

13,0

13,0

21

Dulap metalic pentru păstrare armament (buget local)

buc.

5

33,0

33,0

22

Sistem de supraveghere video (buget local)

buc.

3

13,0

13,0

23

Etilotestfbuget local)

buc.

1

3,5

3.5

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

74,00

74,00

_ 1

Poligon subteran -studiul de fezabilitate (buget local)

50,00

50,00

2

Centrala termica, ap.1, bl.10A, strada Energiei

5,00

5,00

nr. 5-s Lud iul de fezabililate(buget1oca I)

3

Centrala termica , ap.39, bl.B7, B-dul Dunarea nr.44-studiul de fezabilitate(buget local)

5,00

5,00

4

Centrala termica Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu parter, strada 1 Decembrie 1918 nr.25(buget local)

5,00

5,00

5

Schimbare de destinație din grădiniță in sediu Politie Locala cu acces din exterior,Galați,b-dul Dunarea nr.44,bl.B7,ap.39,parter (buget local)

9,00

9,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

2,00

2,00

Licența software (buget local)

buc.

4

2,00

2,00

CAP.65.10-INVATAMANT

62,0

85,20

23.20

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

53,0

76,20

23,20

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA"

22,0

28,0

6,0

1

Leasing auto (surse proprii)

buc.

1

15,0

15,0

2

Sistem de monitorizare si supraveghere video (surse proprii)

buc.

1

7,0

7,0

3

Tabla interactiva (surse proprii).

buc.

1

,0

6,0

6,0

COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI”

15,0

32,20

17,20

1

Tabla interactiva (surse proprii)

buc.

1

15,0

15,0

2

Spectrometru/goniometru cu dublu vernier (surse proprii)

buc.

1

.0

11,50

11,50

3

Videoproiector (surse proprii)

buc.

1

.0

5,70

5,70

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri"

16,0

16,0

Sistem calcul (surse proprii)

buc.

4

16,0

16,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

9,0

9,0

COLEGIUL NATIONAL „M.Kogalniceanu"

5,0

5,0

1

Programe informatice (surse proprii)

buc.

10

5,0

5,0

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri"

4,0

4,0

1

Programe informatic (surse proprii)

buc.

2

4,0

4,0

CAP.66.10-SANATATE

3.140,0

3.147,0

LQ

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.825,5

2.832,5

7,0

Spitalul Clinic de Urgenta

pentru copii Sf.loan Galați

1.615,5

1.615,5

0,0

1

Ecograf (surse proprii)

buc

2

230,0

230,0

--2

Aparat anestezie (surse proprii)

buc.

1

250,0

2507?

3

Masa operație (surse proprii)

buc.

1

220,0

220,0

4

Lampa scialitica (surse proprii)

buc.

1

296,0

296,0

5

Microtom (surse proprii)

buc.

1

85,0

85,0

6

Histoteca(surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

7

Termostat(surse proprii)

buc.

2

13,0

13,0

8

Statie includere parafina (surse proprii)

buc.

1

50,0

50,0

9

Aparat încălzit plasma(surse proprii)

buc.

1

41,0

41,0

10

Aparat de spalat si dezinfectat recipienti si reziduri umanefsurse proprii)

buc.

1

35,0

35,0

11

Holter TAfsurse proprii)

buc.

2

50,0

50,0

12

Scări ner(surse proprii)

buc.

1

10,0

10,0

13

Calculator (surse proprii)

buc.

15

45,0

45,0

14

Mașina de spalat si uscat pardoseala (surse proprii)

buc.

1

22,0

22,0

15

Filtru apa cu osmoza (surse proprii)

buc.

1

8,0

8,0

16

Bormasina electrica ortopedie (surse proprii)

buc.

1

70,0

70,0

17

Mașina spalat instrumentar (surse proprii)

buc.

1

75,0

75,0

18

Baia de apa (surse proprii)

buc.

1

8,0

8,0

19

Cărucior multifuncțional (surse proprii)

buc.

3

15,0

15,0

20

Pompe perfuzie-injectomat (surse proprii)

buc.

3

15,0

15,0

21

Server storage extern (surse proprii)

buc.

1

12,0

12,0

22

Server Blade (surse proprii)

buc.

1

40,0

40,0

23

UPS 10.000 VA Servere (surse proprii)

buc.

1

20,50

20,50

Spitalul obstetrica -ginecologie „Buna Vestire"

715,0

715,0

1

Aparat anestezie (buget local)

buc.

1

164,0

164,0

2

Cardiotocograf portabil (buget local)

buc.

1

12,0

12,0

3

Aspirator chirurgical (buget local)

buc.

1

7,0

7,0

4

Monitor funcții vitale(buget local)

buc.

1

20,0

20,0

5

Masa radianta reanimare nou-nascuti(buget local)

buc.

1

32,0

32,0

6

Ecograf portabil cu sonda liniara pentru nou nascuti (buget local)

buc.

1

90,0

90,0

7

Termostat 60 I (buget local)

buc.

1

8,0

8,0

8

Microscop binocular (buget local)

buc.

1

15,0

15,0

9

Agitator pentru aglutinare cu min. 100 rot/min.(buget local)

buc.

1

10,0

10,0

10

Sirena alarmare populație (buget local)

buc.

1

27,0

27,0

11

Instalație clorinare (buget local)

buc.

2

11,0

11,0

12

Mașina de spalat cu bariera igienica (buget local)

buc.

1

90,0

90,0

13|lncubator nn (buget local)

buc.

2

80,0

80,0

. 14

Instalație rampe aductiune gaze medicinale (buget local)

buc.

1

75,0

75,0

15

Calandru (buget local)

buc.

2

38,0

38,0

d e

—re

uscator (cuget local)

buc.

2

36,0

36,0

Spitalul de psihiatrie ,,E lisa beta Doamna "

495,0

502,0

7,0

1

Analizor coagulare (surse proprii)

buc.

1

15,0

15,0

2

Analizor imunologiefsurse proprii)

buc.

1

50,0

50,0

3

Microscop medicalfsurse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

4

Sterilizator abur(surse proprii)

buc.

2

50,0

50,0

5

Termostat medical(surse proprii)

buc.

2

16,0

16,0

6

Centrifuga laborator(surse proprii)

buc.

1

16,0

16,0

7

Hota bacteriologica cu flux laminat(surse proprii)

buc.

1

30,0

30,0

8

Etuva (surse proprii)

buc.

1

8,0

8,0

9

Sursa protecție serve r(surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

10

Mașina de spalat (buget local)

buc.

3

130,0

130,0

11

Presa halate si echipamente (buget local)

buc.

1

45,0

45,0

12

Marmite bloc alimentar (buget local)

buc.

4

75,0

75,0

13

Soba pentru gătit (buget local)

buc.

1

13,0

20,0

7,0

14

Mașina profesionala de spalat vase (buget local)

buc.

3

37,0

37,0

III

CONSOLIDĂRI

130,0

130,0

Spitalul de psihiatrie „E lisa beta Doamna "

130,0

130,0

1

Consolidare pavilion Psihiatrie III (buget local)

85,0

85,0

2

Consolidare pavilion Psihiatrie Copii (buget local)

45,0

45,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

50,0

50,0

,0

Spitalul Clinic de Urgenta

50,0

50,0

,0

pentru copii Sf.loan Galați

1

Reabilitare,modernizare,extindere si dotare Compartiment Primiri Urgentețsurse proprii)-studiul de fezabilitate

25,0

25,0

2

Modernizare,extindere si dotare Ambulatoriu integrat al spitalului (surse proprii)-studiul de fezabilitate

25,0

25,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

134,50

134,50

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

100,00

100,00

1

Licențe (surse proprii)

buc.

74

100,00

100,00

1 i

I

-

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sf.loan Galați

34,50

34,50

1

Licențe (surse proprii)

buc.

150

22,50

22,50

—2

Licențe statie lucru pax (surse proprii)

buc.

12,00

12,00

CAP.67.10.03-CULTURA.RECREERE

114.00

114,00

0,00

RELIGIE

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

64,00

64,00

0,00

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI'

64,0

64,0

,0

1

Autocar (buget local)

buc

1

64,00

64,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

50,0

50,0

,0

TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD"

10,0

10,0

1

Construcție magazie, birouri, studiul de fezabilitate(buget local)

10,0

10,0

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI’

40,0

40,0

,0

1

Proiectare supraetajare garaj (buget local)

40,0

40,0

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

214,0

214,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

182,0

182,0

,0

Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.Spiridon"

42,0

42,0

1

Poarta fier forjat cupa (buget local)

buc.

. 1

4,0

4,0

2

Calculatoare(buget local)

buc.

7

32,0

32,0

3

Imprimanta A3(buget local)

buc.

1

6,0

6,0

Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare si Sfanț”

80,0

80,0

,0

1

Autoturism (rabla) (buget local)

buc.

1

.0

,0

2

Hota(buget local)

buc.

1

10,0

10,0

3

Mașina de spalat industriala (buget local)

buc.

1

70,0

70,0

Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea

60,0

60,0

,0

1

Generator electric de 50 Kw (surse proprii)

buc.

1

60,0

60,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

32,0

32,0

INVESTIȚIILOR

Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.Spiridon1'

32,0

32,0

1

Licențe (buget local)

buc.

23

32,0

32,0

*

CAP .74.10-SALUBRITATE

393,6

393,0

il

DOTĂRI INDEPENDENTE

380,0

380,0

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

380,0

380,0

--T

Picon hidraulic miniexcavator (surse proprii)

buc,

1

20,0

20,0

2

Motopompa (surse proprii)

buc.

1

4,0

4,0

3

Generator 10kw (surse proprii)

buc.

1

19,50

19,50

4

Remorca tractor (surse proprii)

buc.

1

33,50

33,50

5

Pompa submersibila (surse proprii)

buc.

2

7,0

7,0

6

Sistem acces cu bariera (surse proprii)

buc.

1

10,0

10,0

7

Banda transportoare cu racleti (surse proprii)

buc.

1

16,0

16,0

8

Sistem de ventilare tocător (surse proprii)

buc.

1

18,0

18,0

9

Termonebulizatoare (surse proprii)

buc.

1

34,0

34,0

10

Generator de sudura 350 AMP(surse proprii)

buc.

1

41,0

41,0

11

Cisterna de stropit 300 l(surse proprii)

buc.

2

24,0

24,0

12

Picamer hidraulic (surse proprii)

buc.

1

10,0

10,0

13

Cric pneumatic (surse proprii)

buc.

1

8,0

8,0

14

Generator sudura 8-10 kva (surse proprii)

buc.

1

10,0

10,0

15

Mașina de emulsionat (surse proprii)

buc.

1

8,0

8,0

16

Atomizoare ULV (surse proprii)

buc.

4

16,0

16,0

17

Autoutilitara 1,5 dCi 90CP MT5(surse proprii)

buc.

1

74,70

74,70

18

Mașina de taiat rosturi (surse proprii)

buc.

1

10,50

10,50

19

Instalație banda transportoare (surse proprii)

buc.

1

15,80

15,80

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

13,0

13,0

INVESTIȚIILOR

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

1

Licența (surse proprii)

buc.

1

13,0

13,0

CAP.87.10

297,0

360.0

63,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

277,0

302,0

25,0

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD

277,0

302,0

25,0

1

Autoutilitara (surse proprii)

buc.

2

138,0

138,0

2

Receptor GPS GNSS (surse proprii)

buc.

1

77,0

77,0

3

Nivela digitala -precizie 0,2 mm/km dublu nivelment (surse proprii)

buc.

1

29,0

29,0

4

Mira invar cu cod de bare (surse proprii)

buc.

1

11,0

11,0

5

Nivela digitala-precizie 0,6 mm/km dublu nivelment (surse proprii)

buc.

1

17,0

17,0

6

TLC meter (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

7

Calculator (surse proprii)

buc.

4

,0

25,0

25,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

20,0

58,0

38,0

INVESTIȚIILOR

3

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

20,0

58,0

38,0

1

Software procesare măsurători GPS si

buc.

1

15,0

15,0

nivelment (surse proprii)

2

Licențe (surse proprii)

buc.

19

5,0

43,0

38,0

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2015” din fonduri structurale

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantita te

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

2.226.00

2.226.00

0,00

CAP. 65.02.56-INVATAMANT

618.00

618.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

441,50

441,50

0,00

Colegiul Tehnic Paul Dimo

76,50

76,50

0,00

Proiectul „Pași in educația tuturor”

1

Copiator

buc.

1

12,00

12,00

2

Tabla interactiva IQ board

buc.

1

12,00

12,00

3

Laptop

buc.

14

47,00

47,00

4

Sistem complet volei/tenis

buc.

1

5,50

5,50

Colegiul Tehnic de Alimentație si

Turism „Dumitru Motoc"

200,00

200,00

0,00

Proiectul „Azi elev, mâine antreprenor

o cariera de succes"

1

Multifuncțional

buc.

1

12,00

12,00

2

Imprimanta

buc.

20

60,00

60,00

3

Laptop

buc.

10

40,00

40,00

4

Computer desktop

buc.

25

88,00

88,00

Liceul Tehnologic Transporturi

Cai Ferate

144,00

144,00

0,00

Proiectul „HAI sa invatam! Cu toti LA ȘCOALA"

1

Echipament multifuncțional (minim Laser Print/Copy/Scan A3, LAN)

buc.

3

36,00

36,00

2

Imprimante

buc.

7

21,00

21,00

3

Laptop

buc.

12

48,00

48,00

4

Table interactive

buc.

4

36,00

36,00

5

Camera filmat

buc.

1

3,00

3,00

Liceul Tehnologic Anghel Saligny

21,00

21,00

0,00

Proiectul „FPC-O sansa in plus pentru

viitorul tau"

1

Aparat de copiat

buc.

1

3,00

3,00

2

Aparat de copiat multifuncțional

buc.

1

12,00

12,00

3

Videoproiector

buc.

1

3,00

3,00

4

Unitate neutral de servire -laborator de producție culinara

buc.

1

3,00

3,00

1

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

176,50

176,50

0,00

Colegiul Tehnic de Alimentație si

Turism „Dumitru Motoc"

108,00

158,00

0,00

Proiecul „Azi elev, mâine antreprenor

o cariera de succes"

1

Licența Windows 8

buc.

60

48,00

48,00

2

Licența Office 2013

buc.

60

48,00

48,00

3

Licența antivirus Nod 32

buc.

60

12,00

12,00

Liceul Tehnologic Transporturi

Cai Ferate

57,00

57,00

0,00

Proiectul „HAI sa invatam! Cu toti LA ȘCOALA"

1

Licențe sistem operare

buc.

47

47,00

47,00

2

Licențe antivirus

buc.

47

10,00

10,00

Colegiul Tehnic Paul Dimo

Proiectul „Pași in educația tuturor"

11,50

11,50

0,00

$

J

1

Licențe Microsoft Office Suite 365

buc.

10

5,00

5,00

2

Licențe Antivirus Kaspersky

buc.

10

2,00

2,00

3

Licențe Sistem de Operare Windows 8.1

buc.

10

4,50

4,50

CAP.68.02.56-Asistenta sociala

1.608,00

1.608.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.068,00

1.068,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

a.

Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice

326,00

326,00

0,00

1

Mobilier bucătărie

buc.

1

5,00

5,00

2

Televizor

buc.

3

10,00

10,00

3

Sistem home cinema

buc.

1

6,00

6,00

4

Vitrina frigorifica

buc.

6

32,00

32,00

5

Mașina de spalat industriala

buc.

2

36,00

36,00

6

Mașina de uscat rufe industriala

buc.

1

21,00

21,00

7

Mașina de calcat industriala

buc.

1

22,00

22,00

8

Dulap medical

buc.

1

7,00

7,00

9

Frigider medical

buc.

1

18,00

18,00

10

Frigider

buc.

1

5,00

5,00

11

Echipament de monitorizare virtuala

buc.

1

164,00

164,00

MUNICIPIUL GALAȚI

b.

Centru comunitar de servicii sociale -strada Stiintei nr.26 din municipiul Galați

79,00

79,00

0,00

1

Mașina de gătit

buc.

2

12,00

12,00

2

Cuptor

buc.

1

5,00

5,00

3

Echipament audio-video

buc.

2

8,00

8,00

4

Scaun electric pentru examinare si tratament

buc.

1

4,00

4,00

5

Malaxor

buc.

1

7,00

7,00

6

Vitrina frigorifica

buc.

2

9,00

9,00

7

Calandru

buc.

1

24,00

24,00

8

Combina frigorifica

buc.

2

10,00

10,00

c.

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI

înființarea centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilor conexe Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

48,00

48,00

0,00

1

Masa rotunda Ergoterapie

buc.

1

4,00

4,00

2

Canapea cu fotolii

buc.

4

14,00

14,00

3

Scaun rulant automat

buc.

3

24,00

24,00

4

Mobilier bucătărie

buc.

1

6,00

6,00

MUNICIPIUL GALAȚI

d.

Centrul Multifuncțional Help-Modernizare Cantina de ajutor social

373,00

373,00

0,00

1

Cantar 300kg

buc.

1

26,00

26,00

2

Cantar 50 kg

buc.

1

3,00

3,00

3

Masa de lucru, realizata integral din inox AISI, cu picioare reglabile dimensiuni: 200x70x85

buc.

2

6,00

6,00

4

Spălător cu o cuva structura otel, picioare reglabile dimensiuni 70x70x85

buc.

1

4,00

4,00

5

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI

430 dimensiuni 147x57,6x155 cm

buc.

4

13,00

13,00

6

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni;50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

7

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI

43O.dimensiuni: 197x57,6x155cm

buc.

12

60,00

60,00

8

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI

43O.dimensiuni: 147x57,6x155cm (depozit coloniale)

buc.

8

25,00

25,00

9

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI

43O.dimensiuni: 147x57,6x155cm (depozit pâine)

buc.

6

19,00

19,00

10

Spălător cu o cuva structura otel, picioare reglabile dimensiuni 70x70x85

buc.

1

4,00

4,00

11

Spălător cu o cuva pentru vase mari , realizat integral din inox AISI304, dimensiuni cuva: 166x37,5 cm, cu rebord , picioare reglabile pe înălțime, dimensiune totala: 200x70x85 cm.

buc.

3

1

8,00

8,00

12

Masa de lucru cu o cuva si rebord, realizata integral din inox , picioare reglabile pe înălțime pentru 150 kg dimensiunile: 160x70x85

buc.

1

6,00

6,00

13

Spălător de mâini cu acționare la

buc.

1

3.00

3.00

genunchi, realizat integral din inox

AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

14

Rastel cu 4 polițe structura de otel AISI

43O.dimensiuni: 140x40x180 cm

buc.

1

3,00

3,00

15

Butuc pentru tranșat carne, cu suportul confecționat din inox si blatul din polietilena alimentara groasa de 8 cm, dimensiuni 40x70x90cm

buc.

1

4,00

4,00

16

Spălător cu o cuva structura otel, picioare reglabile pe înălțime dimensiuni :70x70x85

buc.

1

4,00

4,00

17

Spălător cu o cuva pentru vase mari, realizat integral din inox Al SI304, dimensiuni cuva: 166x37,5 cm, cu rebord , picioare reglabile pe inaltime, dimensiune totala: 200x70x85 cm.

buc.

1

8,00

8,00

18

Masa de lucru realizata integral din inox AISI 304 , cu blat de lucru, picioare reglabile pe inaltime dimensiunile: 180x70x85

buc.

2

6,00

6,00

19

Masa de lucru cu o cuva si rebord, realizata integral din inox AISI 304, cu blat de lucru si polița intermediara, ramforsate astfel incat sa reziste la o încărcare de 150 kg/mp, distribuita uniform, picioare reglabile pe inaltime cu dimensiuni de 180x70x

buc.

1

6,00

6,00

20

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

21

S.uport inox cu 4 rafturi .dimensiuni 140x140x180

buc.

2

6,00

6,00

22

Masa de lucru cu dulap, realizata integral din inox,usi glisante, polița intermediara cu dimensiuni :180x70x85

buc.

2

14,00

14,00

23

Spălător cu o cuva pentru vase mari, realizat integral din inox AIS1304, dimensiuni cuva: 166x37,5 cm, cu rebord , picioare reglabile pe inaltime, dimensiune totala: 200x70x85 cm.

buc.

1

8,00

8,00

24

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AIS1304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

buc.

1

3,00

GO O

O

25

Masa de lucru realizata integral din inox AISI 304, cu blat de lucru, picioare reglabile pe înălțime cu dimensiuni de 180x 70x 85 cm

buc.

2

9,00

9,00

26

Spălător de mâini cu acționare Ea

buc.

1

3,00

3,00

genunchi, realizat integral din inox

AISI304, montat pe perete dimensiuni;50x50x21

27

Dulap suspendat cu 2 rafturi si usi glisante, structura de inox dimensiuni;150x40x60 cm

buc.

2

7,00

7,00

28

Spălător cu o cuva structura otel inox, picioare reglabile pe inaltime dimensiuni ;70x70x85

buc.

1

4,00

4,00

29

Rastel cu 4 polițe structura inox AISI 430, dimensiuni: 140x40x180cm

buc.

2

6,00

6,00

30

Spălător cu o cuva , pentru vase mari realizat integral din inox AISI 304, cu rebord, picioare reglabile pe inaltime dimensiuni :180x70x85cm

buc.

2

16,00

16,00

31

Masa de prespalare cu o cuva , aparatoare la perete si gaura debarasare, realizata din inox, dimensiuni cuva 50x40x30cm, dimensiuni :120x75x87 cm

buc.

1

10,00

10,00

32

Dulap suspendat cu 2 rafturi si usi glisante, structura de inox dimensiuni;150x40x60 cm

buc.

1

4,00

4,00

33

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni:50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

34

Masa de lucru cu o cuva si rebord, realizata integral din inox AISI 304, cu blat de lucru si polița intermediara, ramforsate astfel incat sa reziste la o încărcare de 150 kg/mp, distribuita uniform, picioare reglabile pe inaltime cu dimensiuni de 180x 70x85cm

buc.

2

7,00

7,00

35

Duiap suspendat cu 2 rafturi si usi glisante, structura de inox dimensiuni: 150x40x60 cm

buc.

1

4,00

4,00

36

Rastel cu 4 polițe structura inox AISI 430 dimensiuni:147x57,6x155cm

buc.

2

7,00

7,00

37

Spălător de mâini cu acționare la genunchi, realizat integral din inox AISI304, montat pe perete dimensiuni;50x50x21

buc.

1

3,00

3,00

38

Masa de lucru cu o cuva si rebord, realizata integral din inox AISI 304, cu blat de lucru picioare reglabile pe inaltime cu dimensiuni de 180x 70x 85 cm

buc.

—5---

2

9,00

9,00

'    39

Vitrina cu răcire ventilata , exterior din otel vopsit gri, interior polistirol alimentar alb, usa din sticla cu sens de deschidere reversibil, sistem iluminare interior, termometru digital exterior, 5 rafturi

buc.

4

29,00

29,00

metalice cromate + 1 ia baza, incarnare rafturi

40

Masa de lucru cu dulap, realizata integral din inox, usi glisante, polița intermediara cu dimensiuni 180x70x85

buc.

1

7,00

7,00

MUNICIPIUL GALAȚI

e.

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați

242,00

242,00

0,00

1

Masa kinetoterapie

buc.

1

7,00

7,00

2

Masa masaj

buc.

1

8,00

8,00

3

Oglinda de corecție in rama metalica

buc.

1

4,00

4,00

4

Verticalizator

buc.

1

16,00

16,00

5

Banda de mers(alergare)

buc.

1

50,00

50,00

6

Masa de tratament

buc.

1

3,00

3,00

7

Bicicleta ergometrica

buc.

1

4,00

4,00

8

Banca pentru quadricepsi

buc.

1

9,00

9,00

9

Scara modulara

buc.

1

10,00

10,00

10

Aparat pentru recuperarea piciorului si gleznei

buc.

1

27,00

27,00

11

Spirometru portabil

buc.

1

11,00

11,00

12

Set gantere

buc.

1

4,00

4,00

13

Scaun cu rotile pentru invalizi

buc.

3

26,00

26,00

. 14

Tabla interactiva

buc.

2

20,00

20,00

15

Laptop

buc.

3

12,00

12,00

16

Server dedicat

buc.

1

19,00

19,00

17

Desktop

buc.

3

12,00

12,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

540,00

540,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

a.

Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice

3,00

3,00

Licențe software

buc.

1

3,00

3,00

b.

Centru comunitar de servicii sociale -strada Stiintei nr.26 din municipiul Galați

11,00

11,00

Licențe software

buc.

3

11,00

11,00

c.

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați

526,00

526,00

1

Program informatic (lecții multimedia)

buc.

1

317,00

317,00

2

Program informatic (planșe interactive multimedia)

buc.

1

89,00

89,00

3

Program informatic (curs adulti autism)

feuc.

1

75,00

75,00

4

Program informatic (aplicație management instruire)

buc.

1

7,00

7,00

5

Licențe (sistem de operare)

buc.

10

19,00

19,00

6

Licențe (antivirus)

buc.

11

2,00

2,00

7

Licențe (oftice)

buc.

5

10,00

10,00

8

Portaf promovare

buc.

1

7,0

7,0

Președinte de ședință, \

p-r? • '        "r< ■■■                      \